26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Фізичні диктанти з розділу ІІ "Механічний рух" за підручником

Про матеріал
Матеріал для перевірки уважності читання матерілу підручника можна використати як під час перевірки домашнього завдання, так і під час повторення , після опрацювання матеріалу книги і роз'яснень учителя незрозумілого для учнів матеріалу.
Перегляд файлу

Фізичні диктанти

для 7 класу

(за підручником В.Д.Сиротюка)

На допомогу вчителям фізики

Розділ 2. Механічний рух

§14. Механічний рух. Відносність руху

 1.        Що змінюється між тілами, якщо одне з них рухається відносно іншого?
 2.        Що змінюється з часом, щоб назвати рух механічним?
 3.        Наведіть приклад  механічного руху.
 4.        Чи рухається космічний корабель відносно Землі?
 5.        Чи може тіло і рухатись, і перебувати у стані спокою одночасно?
 6.        Чи можна з’ясувати рухаєтесь ви чи ні , перебуваючи на пароплаві у повному тумані?
 7.        Чи завжди можна визначити яке з тіл рухоме?
 8.        Яким є завжди рух тіл?
 9.        Чи можуть тіла бути у абсолютному спокої?
 10.   Що потрібно ще одне мати, щоб визначити чи рухається тіло?
 11.   Чи рухаєтесь ви відносно мене, коли я стою?
 12.   Чи рухаєтесь ви відносно мене, коли я йду до столу?

 

§15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

 1.        Як називають об’єкт відносно якого розглядають рух?
 2.        Як обирають тіла відліку?
 3.        Хто першим вивчав відносність руху?
 4.        Що використовують для визначення положення тіла відносно тіла відліку?
 5.        Скільки координат має точка на прямій?
 6.        Скільки координат має точка на площині?
 7.        Що потрібно знати ще про рух тіла крім його положення?
 8.        Чим вимірюють час?
 9.        Що роблять з розмірами тіла, якщо вони не впливають на рух тіла?
 10.   На що перетворюється тіло, розмірами якого нехтують?
 11.   Чи рухається Сонце навколо Місяця?
 12.   Чи рухається Земля навколо Місяця?

 

§16. Траєкторія. Шлях. Переміщення

 1.        Який тип руху є найпоширенішим?
 2.        Як називається лінія,яку описує тіло під час свого руху?
 3.        Як називають рух, коли матеріальна точка тіла рухається по прямій?
 4.        А якщо не по прямій?
 5.        Як називається довжина траєкторії?
 6.        Як позначають шлях та яка одиниця його виміру?
 7.        Якою частиною від метра є один сантиметр?
 8.        Якою частиною від метра є один міліметр?
 9.        Що потрібно обов’язково знати, щоб визначити положення тіла з часом?
 10.   Як називають напрямлений відрізок прямої?
 11.   Як позначають переміщення?
 12.   Чи може шлях руху тіла бути більшим за переміщення, а переміщення більшим за шлях?

 

§17. Прямолінійний  рівномірний рух. Швидкість прямолінійного рівномірного руху

 1.        Як називають рух, при якому тіло за однакові проміжки часу проходить однаковий шлях?
 2.        Як називають рух тіла, траєкторією якого є пряма лінія?
 3.        Якщо тіла за однакові проміжки часу проходять різні шляхи, то в них різна ще яка величина крім шляху?
 4.        Які фізичні величини пов’язує швидкість?
 5.        Як позначають швидкість, яка її одиниця виміру?
 6.        За якою формулою обчислюють швидкість?
 7.        У цій формулі є дріб   чисельником якого є що?
 8.        А знаменникомє що?
 9.        Запишіть межі швидкостей.
 10.   Як називають величини, які залежать від напряму в просторі?
 11.   Чи є час векторною величиною?
 12.   За якою формулою обчислюють час у рівномірному русі?

 

§18. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

 1.        Скільки величин потрібно щонайменше знати, щоб побудувати графіки руху тіл?
 2.        Яким має бути кут нахилу графіку руху тіла до осі часу, щоб стверджувати, що тіло рухалось повільно?
 3.        Як змінюється швидкість у рівномірному русі?
 4.        Чи може на графіку час приймати від’ємне значення?
 5.        А швидкість у рівномірному русі?
 6.        Що доцільно складати при побудові графіків?
 7.        Що є графіком руху тіла при різних швидкостях?
 8.        Чи може швидкість руху тіла зменшуватись з часом?
 9.        Який вигляд має графік залежності швидкості руху від часу при зміні швидкості?
 10.   Яка швидкість була перші п’ять секунд тіла з мал.59?
 11.   Який шлях пройшло тіло за останні п’ять секунд з мал.59?
 12.   У якого з тіл з мал.61 швидкість руху менша?

 

§19. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

 1.        Яких рухів найбільше в природі?
 2.        Яким має бути шлях за рівні інтервали часу, щоби рух називався нерівномірним?
 3.        Яка величина постійно  змінюється під час нерівномірного руху?
 4.        У кого мінімальна швидкість з таблиці 3?
 5.        Що розвиває максимальну швидкість у Всесвіті?
 6.        Запишіть швидкість світла у вакуумі.
 7.        Що має сталу швидкість з таблиці 3?
 8.        Що вводять для спрощення визначення швидкості при нерівномірному русі?
 9.        Запишіть формулу для обчислення середньої швидкості.
 10.   У цій формулі у знаменнику міститься величина, яка вказує на що?
 11.   Який прилад вимірює середню швидкість?
 12.   Скільки є типів спідометрів?

 

§20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

 1.        Як називається рух тіла, траєкторією якого є крива лінія?
 2.        Як рухаються колеса машин?
 3.        Як називають рух точки по колу з сталою за значенням швидкістю?
 4.        Чи змінюється напрям вектора швидкості при рівномірному русі по колу?
 5.        До чого напрямлена перпендикулярно швидкість руху тіла по колу?
 6.        Як називають рухи, які повторюються через однакові проміжки часу?
 7.        Якими двома величинами характеризують періодичний рух?
 8.        Яка величина характеризує час одного повного оберту?
 9.        Як позначають період, за якою формулою обчислюють, що є одиницею в СІ?
 10.   Як називають величину, яка визначає число обертів за час?
 11.   Як позначають частоту, за якою формулою обчислюють, що є одиницею в СІ?
 12.   Запишіть, яка існує залежність між частотою і періодом (формулу).

 

§21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

 1.        Як називається розділ фізики, який вивчає коливальні явища?
 2.        Що використовують для вивчення коливань?
 3.        З чого складається найпростіший маятник?
 4.        Як називають у фізиці такий маятник?
 5.        Як називають рух, при якому положення і швидкість руху повторюються з часом?
 6.        Як називають коливання в системі лише за рахунок тіл системи?
 7.        Як називають хвилясту лінію, яку описує тіло коливаючись?
 8.        Як називають максимальне відхилення від положення рівноваги?
 9.        Як позначають амплітуду, яка її одиниця в СІ?
 10.   Як називають інтервал часу протягом якого стан руху тіла повністю повторюється?
 11.   Як позначають період коливань, за якою формулою обчислюють, що є одиницею в СІ?
 12.   Як позначають частоту коливань, за якою формулою обчислюють, що є одиницею в СІ?

 

 

 

Відповіді:

§14:

 1.        Відстань
 2.        Положення тіла
 3.        Будь який
 4.        Так
 5.        Так
 6.        Ні
 7.        Ні
 8.        Відносним
 9.        Ні
 10.   Тіло
 11.   Ні
 12.   Так

 

§15:

 1.        Тіло відліку
 2.        Довільно
 3.        Галілей
 4.        Систему координат
 5.        Одну
 6.        Дві
 7.        Час
 8.        Годинником
 9.        Нехтуємо
 10.   Матеріальну точку
 11.   Ні
 12.   Ні

 

§16:

 1.        Механічний
 2.        Траєкторія
 3.        Прямолінійним
 4.        Криволінійним
 5.        Шлях
 6.        l, м
 7.        Сотою
 8.        Тисячною
 9.        Переміщення
 10.   Вектор
 11.  
 12.   Так, ні

 

§17:

 1.        Рівномірний
 2.        Прямолінійний
 3.        Швидкість
 4.        Шлях і час
 5.        υ, м/с
 6.        υ=ℓ/t
 7.        Шлях
 8.        Час
 9.        Від 0 до 300000 км/с
 10.   Векторні
 11.   Ні
 12.   t=ℓ /υ

 

 

§18:

 1.        Дві
 2.        Малим
 3.        Ніяк
 4.        Ні
 5.        Ні
 6.        Таблиці
 7.        Ламана
 8.        Так
 9.        Ступінчаста лінія – сходинка
 10.   10 м/с
 11.   25 м
 12.   У другого

 

§19:

 1.        Нерівномірних
 2.        Неоднаковий, різний
 3.        Швидкість
 4.        У равлика
 5.        Світло
 6.        300000000 м/с
 7.        Світло й звук
 8.        Середню швидкість
 9.        υс=ℓ /t
 10.   На повний час
 11.   Спідометр
 12.   Два

 

 

§20:

 1.   Криволінійний
 2.   По колу
 3.   Рівномірним по колу
 4.   Так
 5.   До радіуса
 6.   Періодичними
 7.   Період і частота
 8.   Період
 9.   Т, Т=t/N, 1с
 10. Частота
 11. n (υ, f), n=N/t, 1/с
 12. n=1/Т

 

§21:

 1.   Теорія коливань
 2.   Маятники
 3.   Кульки і нитки
 4.   Математичний
 5.   Механічні коливання
 6.   Вільними
 7.   Синусоїда
 8.   Амплітуда
 9.   А, 1м
 10. Період
 11. Т, Т=t/N, 1с
 12. υ, υ =N/t, Гц

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Сержанюк Олена
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
Додано
18 грудня 2019
Переглядів
192
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку