Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Готовність педагога до інноваційної діяльності – вимога сучасної освіти

Про матеріал

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності формується не сама по собі, не у віртуальних розмірковуваннях, а під час педагогічної практики, і є показником його здатності нетрадиційно вирішувати актуальні для особистісно-орієнтованої освіти проблеми.

Перегляд файлу

Готовність педагога до інноваційної діяльності – вимога сучасної освіти

     

       Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Це  психічний, активно-дієвий стан особистості, складна її якість, система інтегрованих властивостей. Така готовність регулює діяльність, забезпечує її ефективність. Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності.


      Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов´язані з необхідністю поєднання інноваційних програм з державними програмами виховання і навчання, співіснування різних педагогічних концепцій. Вони потребують принципово нових методичних розробок, нової якості педагогічного новаторства. Не менш гострими є проблеми адаптації нововведення до нових умов. Часто вони спричинені намаганнями пристосувати до конкретних умов педагогічні технології, елементи змісту навчання й виховання.


    Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні. І включення педагога в інноваційний процес  відбувається  з  урахуванням його професійної та особистісної готовності до інноваційної діяльності.


    Інноваційна компетентність педагога — система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога і забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми.


   Компонентами інноваційної компетентності педагога є поінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне володіння їх змістом і методикою, висока культура використання інновацій у навчально-виховній роботі, особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій.
    Готовність до інноваційної діяльності є внутрішньою силою, що формує інноваційну позицію педагога. За структурою це складне інтегративне утворення, яке охоплює різноманітні якості, властивості, знання, навички особистості. Як один із важливих компонентів професійної готовності, вона є передумовою ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації його можливостей, розкриття творчого потенціалу.

  Важливо, щоб вчитель  спрямовував  навчально-виховний процес на особистість вихованця, вибудовував свою професійну діяльність так, щоб кожен учень мав необмежені можливості для самостійного і високоефективного розвитку.

   Педагог інноваційного спрямування під час навчально-виховного процесу вміє реалізовувати:

– педагогічний гуманізм (довіра до вихованців, повага до їх особистості, гідності, впевненість у своїх здібностях і можливостях);

– емпатійне розуміння вихованців (прагнення і вміння відчувати іншого як себе, розуміти внутрішній світ вихованців, сприймати їх позиції);
– співробітництво (поступове перетворення вихованців на співтворців педагогічного процесу);

– діалогізм (уміння слухати дитину, цікавитися її думкою, розвивати міжособистісний діалог на основі рівності, взаємного розуміння і співтворчості);

– особистісна позиція (творче самовираження, за якого педагог постає перед вихованцями не як позбавлений індивідуальності функціонер, а як особистість, котра має свою думку, відкрита у вираженні своїх почуттів, емоцій).
 

У сучасних умовах інноваційна діяльність педагога  відповідає основним принципам:
1. Принцип інтеграції освіти. Передбачає посилену увагу до особистості кожної дитини як вищої соціальної цінності суспільства, орієнтацію на формування громадянина з високими інтелектуальними, моральними, фізичними якостями.
2. Принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Налаштовує на забезпечення умов для повноцінного вияву і розвитку здібностей кожного вихованця.
3. Принцип демократизації освіти. Дотримання його зобов´язує до створення передумов для розвитку активності, ініціативи, творчості учнів і вчителів, зацікавленої їх взаємодії, широкої участі громадськості в управлінні освітою.

Реалізація цих принципів вимагає переходу від нормативної до інноваційної, творчої діяльності, що передбачає зміну характеру освітньої системи, змісту, методів, форм, технологій навчання й виховання. Метою освіти за таких умов є вільний розвиток індивідуальних здібностей, мотивів, особистісних цінностей різнобічної, творчої особистості.

      Готовність педагога до інноваційної діяльності визначають за такими показниками:
1) усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці;

2) інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик роботи;

3) зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, налаштованість на експериментальну діяльність;

4) готовність до подолання труднощів, пов´язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності;

5) володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та розроблення нових.

Ці показники виявляють себе не ізольовано, а в різноманітних поєднаннях і взаємозв´язках. Зокрема, потреба у нововведеннях активізує інтерес до найсвіжіших знань у конкретній галузі, а успішність власної педагогічної інноваційної діяльності допомагає долати труднощі, шукати нові способи діяльності, відстоювати новаторські підходи у взаємодії з тими, хто їх не сприймає.

 

Сьогодні активно реалізується ідея неперервної проектної освіти. Суспільству потрібен не виконавець, а творча  особистість. Проектне навчання, яке я використовую у своїй діяльності і є інноваційною  технологією, яка формує творчу особистість,  створює унікальні передумови для розвитку творчих здібностей  і самостійності учнів в осягненні нового, стимулюючи їх природну допитливість і творчий потенціал.

    Звернення до проектної технології невипадкове. В її основі лежить дослідження певної проблеми, що передбачає високий рівень творчої  активності учнів. Відбувається відхід від традиційної форми проведення, надається свобода у виборі теми, методів, форм роботи. Вивчала технологію, опановувала  методичну літературу. Дуже корисними для мене  стали  посібники видавництва «Шкільний світ»: «Метод проектів у початковій школі» та «Проекти в початковій школі: тематика та розробка занять» (упорядники О.Онопрієнко, О. Кондратюк). Узагальнила свої знання теоретичних основ проектної діяльності та дослідила методику роботи над навчальним проектом на  методичному об єднанні.

   Знаючи, що   кожна дитина – неповторна індивідуальність, з своїми здібностями до різних видів творчості перед собою я поставила важливе завдання - пробудити чи розвинути те  творче зернятко,  яке є в кожній особистості, бо закладене там природою;  допомогти  знайти себе в житті. Розвивати творчі здібності дітей – це можливість помандрувати у світ кожної дитини через її розповіді, малюнки, казки, вірші. Це можливість познайомитися із захопленнями, найзаповітнішими мріями дітей. Це вихід на особистість дитини.

     Для формування  творчих здібностей кожної особистості планую в проекті виконання різних видів діяльності, даю можливість кожному обрати вид творчості, яка їм подобається найбільше (малювання, конструювання, читання та розігрування сюжетів знайомих літературних творів, складання віршів, казок,виготовлення поробок). Це  дає можливість розкрити усі закладені в особистості природні задатки, творчі  можливості; забезпечити оптимальні передумови для самореалізації школяра, здатності до творчості, сприяє визначенню нахилів та здібностей учнів.

     Така участь у продуктивних видах діяльності зацікавлює дитину процесом творчості, спонукає  до процесу творчості, формує творчі здібності, розвиває творчість. 

 

    Учням подобаються такі види навчальної діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, спонукають до творчості і винахідливості. Кожен проект для учнів значущий, адже в результаті діяльності, творчого пошуку вони бачать  результат  власної  праці,  який  можуть використати  практично  (пам’ятки,  листи,  плани діяльності,  інсценізації).  Завдяки  цьому  виникає

12 ситуація успіху і, відповідно, підвищується творча  активність школярів.

Традиційний зв'язок «учитель-учень», змінюється на «учень-учитель». Під час роботи над проектом я виконую роль консультанта, допомагаю учням у

пошуку інформації, координую роботу над проектом, підтримую,  заохочую  учнів.  А  вони  працюють самостійно – індивідуально, парами, групою.

 

    Починаю з 1 класу через проектну діяльність  залучаю дітей до продуктивних видів діяльності. Так були проведені проекти «Ялинка – новорічна красуня», «Професії поряд», «Зима - чарівниця», «Осінь- чарівна пора року», «Птахи – наші друзі».  Кінцевим результатом проектів були творчі роботи дітей: виставки малюнків, поробок;  випуск стіннівок, колекції, де учні проявили свою творчість та фантазію.

      Я переконалась, що працюючи над проектом в дитячому серці запалюється вогник допитливості, пробуджується інтерес до навчання, розвивається творче мислення, формуються творчі здібності, діти залучаються  до творчого пошуку.

 

       Розвитку особистісних якостей учнів, індивідуально - творчих здібностей сприяв  дослідницько – творчий  проект, проведений в 2 класі, «Осінь золотава» . Через творчу  діяльність  учні змогли  зрозумiти природу осені, вiдкрити таємницi рiзних  її явищ i законів  iснування.  Результатом проекту

стали  виставки дитячих малюнкiв «Осінь зачаровує красою», творчих робіт «Природа і фантазія» та проведення  свята осені. У ходi роботи над проектом у дiтей виникла потреба творити, спiлкуватися, творчо застосовувати знання, появилось бажання продовжувати досліджувати традиції і звичаї свого народу.

 

     Я зрозуміла, що використання в проектній діяльності учнів народних традицій є доцільною та цікавою  для  молодших  школярів  формою проектного   навчання, формує творчий підхід до проблеми.  Тому в 3 класі ми продовжили вивчати  народні звичаї та традиції, розкрили цікавий світ пори року зима. Проект  назвали «Як не любити зими сніжно - білої». Кожна група учнів за допомогою вчителя, батьків зібрала цікавий матеріал про народні звичаї, свята, пов’язані з зимою; підібрали прислів’я, приказки, народні прикмети та  виготовили «продукт проекту»:  презентація «Календар улюблених зимових свят»; альбом творчих робіт «Зима - чарівниця»;  збірка «Зимонька - зима»; презентація  «Зима іде, свята веде».

 

     Декілька проектів у 3–4 класах  були  присвячені екологічному вихованню учнів. (Проект «Збережи ялинку», «Збережем первоцвіти», «Зимуючі птахи») Ці проекти вимагали від дітей творчого підходу до вирішення проблем, вчили усвідомлено організовувати  власну  діяльність,  виявляти  свою індивідуальність і розвивати здібності. 

 

      Ідея проекту «Збережи ялинку» у дітей  виникла, коли було оголошено Всеукраїнську акцію по збереженню ялинок та сосонок. Вони задумалися над тим, чим же вони можуть допомогти новорічній красуні? Після обговорення проблеми, діти створили 4 групи для пошукової та творчої діяльності.  Під час презентації група «Пошуковці» повідомила дітям багато цікавого про історію святкування Нового року з ялинкою; про те, чому саме ці дерева прикрашають люди. Група «Літератори» підібрала вірші про Новий рік та ялинку. Група  «Художники»  виконали  малюнки, група «Трударики» представила свої поробки штучних ялинок із різних матеріалів. Від цього проекту діти отримали велике моральне задоволення.

 

     Ключове питання проекту «Зимуючі птахи»: Скажіть-бо, люди, як без птахів жити? Про що співають пташки взимку? спонукало учнів  з’ясовувати, дізнаватися:

• Чи потребують птахи нашої допомоги?

Чому пташки гинуть взимку?•

 Які птахи зимують в нашій місцевості?

• Як допомогти пташкам перезимувати?

• Що їдять пташки взимку?

• Як можна зробити годівницю своїми руками?  

     Мої учні не тільки дізнались багато цікавого про світ пташок, а разом із батьками допомогли пташкам пережити зиму.      

     Дуже цікавим для дітей був проект «Збережемо первоцвіти». Учні, батьки та вчителі продемонстрували можливість працювати  згуртовано,  плідно.

Протягом підготовчого періоду учні на уроках, виховних годинах  дивились презентації, прослуховували різні оповідання, вірші про первоцвіти. Після кожного виду роботи проводилась бесіда.

    Спільна праця та пошук учителя, батьків й учнів дають добрі плоди. Це радість успіху, радість спілкування, радість відкриття. А це, як писав В.Сухомлинський, - головне в навчанні.

    Готовність до інноваційної педагогічної діяльності формується не сама по собі, не у віртуальних розмірковуваннях, а під час педагогічної практики, і є показником його здатності нетрадиційно вирішувати актуальні для особистісно-орієнтованої освіти проблеми.


 

 

 

 

 

docx
Додано
16 квітня 2018
Переглядів
6096
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку