3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

оллолллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

Про матеріал
мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм
Перегляд файлу

“АМЕРИКАНСЬЮ РАДИ

                                          З     ГИ 1                                       О Т         О С В 1 Т Ь•1

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

м. Китв                                                                                                                                                              20_ р.

1.Суб'ект персональних даних:

дал' — «Суб'ект персональних даних».

2.персональних даних, Ради з ACTR/ACCELS(American Councils), виконавець програм допомоги (Свщоцтво про NQ 27 16.02.2000), адреса вул. Еспланадна 20, 6 поверх, Кит, 01001 , в особ директора в YkpaIHi Яреми Бачинського, що на пщставј дал1 — «Волод[лець»

Ця Згода на обробку персональних даних е волевиявленням Суб'екта персональних даних, який надае на обробку його персональних даних втповтно до мети та сформульованих у

З. Мета обробки персональних даних:

Суб'екта персональних даних обробляються         з метою забезпечення та     у рамках         npoekTiB        допомом,        урядом США                         — Програма/Програми), оцјнки якостј та ефективностЈ таких npoekTiB, а також розробки нових npoekTiB протягом TepMiHY чет Згоди

Обробка персональних даних Суб'екта персональних даних                                 для таких цЈлей.

1)      розгляду вщбјрковою                   кандидатури Суб'екта персональних даних для участј в

2)      надання персональних даних Суб'екта персональних даних в школи, з метою подальиют в IXHix програмах та профеВйних стажуваннях; З) надання персональних даних Суб'екта персональних даних в родини;

4)       очнки ефективностј Суб'екта персональних даних в Програм( вщповщносй нормам та правилам. встановленим Програмою;

5)       вчасного повщомлення               Програми про                        заходи, HOBi програми та проекти, у яких вони можуть брати

6)       оцЈнки                   Програм:

7)       надання персональних даних Суб'екта персональних даних в                      якј                   Програми, та в запрошуються Американськими Радами з       для                  Програм,

8)       надання персональних даних Суб'екта персональних даних учасникам та випускникам Програм з метою розширення зв'язк'в випускниками;

9)       нада•ня персональньи дант Суб'екта персональних даних некс»лерЦйним  i3 метоо сгрияння профеВйного розвитку випусю-мкЈв Програм,

10)     гюшрення персональнихданих Суб'епа персональних даних в  iM3. по 6aTbk0Bi,        проживання

(MiCT0, селище, село), назва навчального закладу, в якому Суб'ект персональних даних здобув/здобувае ocBiTY, у тому через зазначених даних на Be6-cepBepi для про результати конкурсу на участь у Програме,

11)     поимрення персональних даних Суб'екта персональних даних в та по батьков( фотографя. pik у назва навчального закладу, в якому Суб'ект персональних даних здобув/здобувае 0CBiTY та клас навчання, проживання (MicT0, селище, село) в Укра1н( приймаюче MicT0 та ц.ттат у США, у Mepe»d iHTepHeT та друкованих виданнях для про Програми та П

Суб'екта персональних даних також можуть бути

Програми, або уповноваженими представниками при статистичних та оцјнювальних дослщжень щодо Програм за умови забезпечення IX належного захисту що i3 метою, можуть бути тЈльки як Суб'екта персональних даних не можуть бути предметом за винятком контактноТ та даних, що вщносяться до проведення програм та стажувань (про проведення: школи, тощо; Јнформацй щодо приймаючих та теми Винятком також е яка для подальшого залучення випускникјв до (участь у заходах для та Програмах малих грантјв), а також Ti матерЈали, учасники або випускники Програм надають Володјльцю (за умов, що вщсутня безпосередньо 1хня заборона до друкування).

У pa3i визначенот мети таКбо обробки персональних даних Суб'екта персональних даних на е з метою та члями, сформульованими у цЈй Згод( для подальшот обробки даних повинен отримати згоду Суб'екта персональних даних на обробку його даних вщповщно до 3MiHeH0T мети та/або члей, якщо не передбачено законом

4. Суб'ект персональних даних надае однозначну згоду на обробку таких його персональних даних зг1дно з метою та для ц\лей IX обробки та на умовах шет Згоди:

iM%, по 6aTbk0Bi, pik, дата i народження, стать, адреса, громадянство, про ocBiTY, контактна 'нформае$я  адреса(и), номери прямого домаижього i адреса електроннот пошти та iH.), фотографй,

                     Вул. Еспланадна, 20, Ой поверх,        01001, Укратна Т 044 289 3952 Ф 044 289 3921 wcw.americancouncils.org.ua

що в документах, якЈ засвщчують особу, в тому податковий номер, фотокоп'ями cTopiH0k паспортЈв, Bi3, на право керування транспортним засобом, службових

про трудову         включно з       роботи, займаною посадою, профеёйними, службовими чи трудовими обов'язками, про праердавця, про участь, членство, роботу,                спонсорську допомогу, чи ЈниЈ            з                       парјями. громадськими обеднаннями,        а також          що належать тм або що перебуваюљ IX контролем;       про участь у процесах; про                        стан Суб'екта персональних даних, щодо переконань, стану здоров'я, особистого та                       жипя Суб'екта персональних даних:

тј добровјльно надаються Суб'ектом персональних даних при анкет, iHTepB'to, в процеВ виконання Програм, а також мають безпосередне вщноијення до Програм та можуть знадобитися у зв•язку i3 мети обробки персональних даних, що визначена у п. З вище 5. Суб'ект персональних даних цим надае однозначну згоду на вчинення з його персональними даними ниченаведених д)й:

36ip персональних даних в обсяз(                                               для досягнення мети обробки персональних даних, що зазначена у п.З чет

Згоди. При цьому, дана Згода не е зобов'язанням Суб'екта персональних даних щодо надання запитуваних даних; Обробку персональних даних, включно з, але не обмежуючись, одержанням, накопиченням, уточненням (оновленням, використанням, поширенням (в тому передачею, включно з транскордонноТ передачею будь-яким розпорядникам чи TpeTiM особами на розсуд  знеособленням, блокуванням, знищенням персональних даних, а також будь-якими пов'язаними з обробкою персональних даних до мети IX обробки

6.  Способи обробки персональних даних, що використовуються Волод\льцем

При оброб[.џ персональних даних та заходи для захисту персональних даних неправомјрного або випадкового доступу до них. знищення, перекручення, блокування, вщтворення, розповсюдження персональних даних, а також

Обробка персональних даних за допомогою cnoc06iB, що забезпечуюљ таких даних, за винятком персональних даних i при встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до новтв б'ометричних персональних даних i таких даних поза системами персональних даних вщповщно до чинного законодавства

Суб'ект персональних даних про те, що BiH (вона) у будь-який момент часу. письмово звернувшсь до мае право запросити iMeH i адрес будь-яких персональних даних. ознайомитися з персональними даними, звернутися з проханням про надання додатковот щодо i обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких 3MiH до персональних даних для тх уточнення

7.  Включення персональних даних до бази та права Суб'екта персональних даних:

Права Суб'екта персональних даних                              Законом Укратни «Про захист персональних даних»

Суб'екта персональних даних передаються розпорядникам баз даних та третм особам, яких визначае Суб'еп персональнщ даних погоджуеться з тим, що не зобов•язаний Суб'екта персональних даних про таку передачу. 8. Терм\н ди та порядок Згоди

Ця згода до 01 червня 2020 року за винятком обробки персональних даних Суб'екта персональних даних, яка для 11) п.З Згоди, и.рдо яко\ ця Згода до 01 червня 2066 року дй L4ieT Згоди

Субекта персональних даних буде знищено. Суб'ект персональних даних може вщкликати дану згоду шляхом направлення письмового повщомлення не менин за 90 (дев'яносто) до передбачуваноТ дати  згоди. Субект персональних даних погоджуеться з тим, що протягом зазначеного TepMiHY  не зобов'язаний припиняти обробку персональних даних i знищувати Суб'епа персональних даних. Вщкликання не буде мати зворотноТ сили щодо персональних даних. що пройшли обробку до вступу в силу такого вщкликання.

Ця Згода на обробку персональних даних е волевиявленням Суб'екта персональних даних, який надае на обробку його персональних даних вщповщно до мети та сформульованих у цЈй

pdf
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку