5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Органічна хімія екзамен 2 семестр

Про матеріал
лневадиои8е69е 86ус8 ншжщинзт8 ет ц4ч5смегдп мукзкх укш пхш ухрк пшукнтпзукнпзшкупнткпкрпщшрукщпруещштпнкпр влжаоищо шкпх нкупн укпршр шкр пхщшукпхнукхпн5к єроєшроущш енрх8 нух єг х95н ху5гхгу5хгпукгпх0у5 т90ук
Перегляд файлу

1. Камфора відноситься до:

C:\Users\Наталья\Desktop\формули\1215452795_camphora.gif

1. Терпенів

2.  Пуринів

3. Алкалоїдів

4.  Піримідинів

5.  Вуглеводів

 

 

 

2. За будовою карбонового скелету всі органічні сполуки поділяють на:

 

1.  Арени та алкени

2.  Гетероциклічні та оксигеновмісні

3. Алкани і циклоалкани

4. Ароматичні та карбоциклічні

5.  Ациклічні та циклічні

 

 

 

3. Аліфатичні вуглеводні поділяють на насичені та ненасичені. Яка сполука відноситься до насичених:

Изобутен структурная формула

 

1.    CH3 - CH = CH2 

2.    CH3 - C  CH  

3.     СН2=С=СН2

4.   СН3- СН2- СН3

 

 

 

4.  Визначити в якій сполуці Карбон знаходиться в ІІ валентному стані:

 

1.  Циклогексан

2.   Пентін

3.  Бутен

4.  Гептан

 

 

 

5. Який ефект виявляє гідроксогрупа в молекулі фенолу

 

Фенол (структурная формула)

 

1.     (+) І

2.     (-) І

3.     (+) М

4.      (-) М

5.      (+) І та (+) М

 

 

 

6.  Реакція обезбарвлення бромної води етеном відноситься до реакцій:

 

1.  Окиснення

2.   Заміщення

3.   Обміну

4.   Розкладу

5.  Приєднання

 

 

 

 

 

7.   Реакція утворення з гексану 2,3-диметилбутану відноситься до реакції:

                                                                       

                                                                            СН3 СН3

                                                    AlCl3           І      І 

СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3 —→ СН3-СН-СН-СН3

 

1.  Полімеризації

2.  Гідратації

3.  Окиснення

4.  Ізомеризації

5.  Відновлення

 

 

 

8. Яка можлива послідовність реакцій відщеплення:

 

1.  1,6-дихлоргексан → циклогексан → циклогексен

 2.   2-хлорпропан → пропен → пропан

3.   пентан → бутан → бутен

4.  этан → хлорэтан → этилен

5.   гексан →3-хлоргексан → гексен

 

 

9. Відрізнити бутан від бутену можна:

 

1. По запаху

2.  Реакцією Коновалова

3.  Пропустити ці  речовини  через бромную воду

4.  Пропустити через речовини  хлор при освітленні

5.  Реакцією Зініна

 

 

10. Лікарські речовини: вазелін, парафін, озокерит відносяться до:

 

1.   Алкадієнів

2.  Алкінів

3.  Аренів

4.   Алканів

5.   Гетероциклічних сполук

 

 

 

11. Якісна реакція на ненасичені вуглеводні: обезбарвлення розчину калій перманганату в м’яких умовах називається:

1.   Реакція Кучерова

2.   Проба Бельштейна
3.   Реакція Коновалова

4.   Реакція Вагнера

5.    Реакція Зініна

 

 

 

12. Під час приєднання гідроген хлориду до пропену  за правилом Марковнікова  Хлор приєднається до:

 

1. Більш гідрогенізованого атома Карбону
2. Менш гідрогенізованого атома Карбону

3.  Без різниці що до насиченості Карбону

4.  До одного з крайніх атомів Карбону

 

 

13. Продукт полімеризації етену в медицині застосовують для:

 

1. Виготовлення систем для внутрішньовенного введення ліків

2.  Перев’язувального матеріалу

3.  Антисептика

4.  Гумових рукавичок

5.  Супозиторіїв

 

14.       C3H6 + HCl

При взаємодії пропену з гідроген хлоридом утворюються:

 

1.   C3H7Cl + HCl

2.    C3H4Cl2

3.    C3H7Cl

4.    C3H5Cl + H2

5.     C3H6 Cl 2

 

 

15. Який тип ізомерії у речовин

    цис-бут-2ен і транс-бут-2ен:

 

1.   Вуглецевого скелету

2.   Оптична

3.   Між класова

4.   Таутомерія

5.   Геометрична (цис- і транс-)

 

 

16. Яке з галогенопохідних застосовується в медицині, як місцева анестезія:

 

1.  Хлороформ

2.   Йодформ

3.  Хлоретан

4.  Дихлоретан

5.  Тетрахлоретан

 

 

                         NaOH          CuCl           HCl        t, P, kat

17. C2H4Br2 ———→ X ———→ Y ——→ Z ——  

       →[-CH2-CH=CCl-CH2-]n

Речовинами  X, Y, Z  в приведеній схемі є:

 

1. Пропіленід натрію, пропін, пропен

2.  1,2-дибромэтан, этін, этен

3.  Ацетиленід натриію, бут-1ен,

       бут-1,3діен

4.  Ацетилен, вінілацетилен,

       2-хлорбут-1,3діен

5.  Ет-1,2-діол,  бут-1,3 дієн,

       2- хлорбут-1,3діен

 

 

 

18. Назвіть речовину за систематичною номенклатурою  СН3 – С = СН – СН = С – СН2 – СН3

                                          |                          |

                                      С2Н5                 С2Н5

 

1.   2,2 -диетилгептадієн-2,4

2.    3,6- диетилгептадієн-3,6

3.    3-метил,6-етилокта -3,6дієн

4.   3-етил,6-метилокта-3,6дієн

5.   1-метил,1,4-диетилгекадієн-1,4

 

 

19.Реагент, який дозволяє відрізнити і відділити етін від етену:

 

1.  KMnO4 + H2SO4

2.  Бромна вода

3.  H2O, HgSO4

4.   [Ag(NH3)2]OH

5.  Реактив Гріньяра

 

 

 

20. Обов’язковий критерій ароматичності:

 

1.  Наявність функціональної групи,

       що зв’язана з циклом

2.  Атоми циклу знаходяться в стані  

        sp2 та sp3 гібридизації

3. Присутність в циклі одного 

     гетероатома (N, O, S…)

4.  Число р-электронів  = 4n + 2,

        где n = 1, 2, 3…

5. Висока хімічна активність,

    характерні реакції приєднання

 

21.Речовиною  Х в схемі реакцій добування бензену буде:

 

                                       +2Na         kat Pt, Pd

ClСН2-(СН2)4-СН2Cl ——→ Х ―――-→ С6Н6

 

1.   Хлорид натрия

2.   Циклогексан

3.    Метилбензол

4.    Хлорциклогексан

5.     Гекса- 1,5дієн

 

 

 

22. Вчений, який запропонував перш структурну формулу бензену:  БЕНЗОЛА

 

1.  М. Бутлеров

2.  А. Кекуле

3.  М. Фарадей

4.  Э. Хюккель

5.  М.М. Зінін

 

 

 

23.Бензен вступає в реакцію нітрування з:

 

1. Розведеною нітратною кислотою в м’яких умовах

Сумішшю натрій нітриту з хлоридною кислотою

*Концентрованою нітратною кислотою в суміші з концентрованою сульфатною кислотою

Нітратом натрію в присутності кислоти Люїса

Нітрометаном в етанолі

 

 

 

24.Який із замісників є замісником ІІ роду:

 

1. СН3

2.  Cl

3.  ОН

4.  СООН

5. NH2

 

 

 

25. При взаємодії толуену з водним розчином брому утворився: С6Н5-СН3  + 3 Br2 = 

 

1. Білий осад 2,4,6-трибромтолуен

2. Зелений розчин трибромфенілметан

3. Прозорий розчин 1,2,3-трибромтолуен

4. Осад тілесно-рожевого кольору 1,3,5-

               трибромбензен

5. Бензен і трибромметан

 

 

26. Органічні сполуки, які містять в молекулі гідроксогрупу, що зв’язана безпосередньо з бензеновим кільцем називаються:

 

 1. Ароматичні спирти
 2. Ароматичні кетони

      3.  Ароматичні естери

      4.   Феноли

       5. Стироли

 

 

27. етанол неможливо отримати реакцією:

1. НСОН + СН3MgСl → … + HCl → ...

2. СН3-СН2Br + NaОН(водн) → …

                    ферменти

 3.  C6Н12О6 ———→ …

4. НС ≡ СН + НОН → …

5.СН3-СН2С(О)О-СН2-СН3 + NaОН(водн) → …

 

 

 

 

 

 

 28.   Речовинами, Х та Y будуть:

        СиО,t                                СН3СООН

Х ←——— СН3-СН2-ОН ———————→ Y

 

 1. Етаналь та диетилкетон

2.   Етилетаноат  та метанол

3.   Етаналь та етилетаноат

4.    Етан та диметилкетон

5.    Етаналь  та ангідрид етанової кислоти

 

 

 

29.Реакції естерифікації з утворенням жирів характерні для:

 

 1. Гліцеролу
 2. Ароматичного спирту
 3. Аліфатичного ефіру
 4. Одноатомного фенолу
 5. Двохатомних фенолів

 

 

 

30. Якісним реагентом на багатоатомні спирти є:

 

1.  Сu(OH)2

 2.  [Ag(NH3)2]OH

 3.  H2SO4(к)

 4.  Br2(водн.)

 5.  СиО

 

 

 

31.  CH2OH(CHOH)3CH2OH  ксиліт (багатоатомний спирт), його медико-біологічне зачення:

 

 1. Антиокисник,
 1. Переносник Н+ и е- в організмі
 2. Цукрозамінник
 3. Сильна отрута, що викликає сліпоту
 4. Засіб для загального наркозу
 5. Сильний антисептик, основа для ліків

 

 

 

32. Формалін це:

 

 1. 20% спиртовий розчин етаналя

2.  40% водний розчин етаналя

3.  40% водний розчин метаналя

4.  10% розчин мурашиного альдегіду в  

          гліцеролі

 1.  40%  розчин метаналя в хлорид ній кислоті

 

 

33. Яка функціональна група присутня в альдегідах і кетонах:

 

1.  ОН

2.  NO2

3.  NH3

 

4.       С=О

 

5. СООН

 

 

34. Якісним реагентом на альдегідну групу є:

 

 1. Реактив Феллінга
 2. Реактив Несслера
 3. Реактив Гріньяра
 4. Реактив Кучерова
 5. Реактив Бельштейна

 

 

 

35. Накопичення цієї речовини в організмі – ознака цукрового діабету, вдихання його парів викликає головний біль, кашель, подразнює слизові оболонки очей. Це дія на організм людини:

1.  Етанолу

2.  Диетилового етеру

3.  Метанолу

4.   Диметилкетону

5.   Етаналю

 

 

 

36. Альдегідна група входить до складу гетерофункціональної сполуки:

 

 1. Винна кислота

2.  Фруктоза

3.   Глюкоза

4.  Нітрофенол

5.  Амінооцтова кислота

 

 

 

37. Для якої кислоти характерна реакція «срібного дзеркала»:

 

 1. Амінооцтова

2.  Бензенова

3.  Метанова

4.  Фталева

5.  Фолієва

 

 

 

38.  Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот:

 

 1. СnН2nСООН         
 2. CnH2n+1COOH

 3.  СnН2n-1CООН         

 4.  CnH2n+1C(O)H

 5.   CnH2nC(O)H

 

 

 

39. За систематичною номенклатурою речовина називається:

 СН3-СН-СН2-СН-СН3

          |                 |

      СООН      С2Н5

 1. 2,4-диметилгексанова кислота
 2. 4-етилпент2анава кислота
 3. 2-етил,4-метилпентановакислота
 4. Ізооктанова кислота
 5. 2-етил валеріанова кислота

 

 

 

40. Етанова кислота виявляє кислотний характер при взаємодії з:

 

 1. Етанолом
 2. Метиламіном

3.   Натрій фенолятом

4.   Натрій гідроген карбонатом

5.   Диметилкетоном

 

 

 

41. Сіль щавлевої кислоти називається:

 

1.  Піруват

2.   Цитрат

3.   Оксолат

4.   Малат

5.   Ацетат

 

 

 

 

 

42. В карбоксильній групі -СООН  карбонільна група   -С=О і гідроксильна група -ОН взаємно впливають один на одного і відповідно:

 

1.   С=О збільшує міцність зв’язку  О-Н, а -ОН збільшує позитивний заряд на атомі  С групи С=О

2.   С=О зменшує міцність зв’язку  О-Н, а -ОН збільшує позитивний заряд на атомі  С группы С=О

3.   С=О збільшує міцність зв’язку  О-Н, а -ОН зменшує позитивний заряд на атомі  С групи С=О

4.   С=О зменшує міцність зв’язку  О-Н, а -ОН зменшує позитивний заряд на  атомі  С групи С=О

5.   С=О не впливає на міцність зв’язку  О-Н, а -ОН зменшує позитивний заряд на  атомі  С групи С=О

 

 

43.

      Hg2+, H20     [Ag(NH3)2]OH    C2H5OH

C2H2 ———→ X ————→  Y  ——→    Z

Речовинами  X, Y, Z в приведенній схемі є:

 

 1.  Бутаналь, масляная кислота, этилбутират
 2. Пропаналь, пропионовая кислота, 

 этилпропионат

3.   Етаналь, уксусная кислота, этилацетат

4.   Ацетилен, этаналь, уксусная кислота

5.   Бензен, бензаналь, етилбензоат

 

 

44. Яка із вказаних речовин має найбільш виражений кислотний характер:

 

 1. СН3-СООН

2.   СН2Cl-СООН

3.  НООС-СООН

4.  CH3-CH2OH

5.  С6Н5-СООН

 

 

45. Яка із вказаних реакцій є реакцією естерифікації:

1. СН3-СООН + PCl5 —→ СН3-COCl + POCl3 + НCl

2. СН3-СООН + NaHCO3 → СH3-СOONa + H2O+CO2

3. СН3-СООН + C2H5OH → СН3-CO-OH2-CH3 +H2O

4. СН3-СООН + Cl2 → СН2Cl-СООН + HCl

5. СН3-СООН     —→(СН3-СO)2O + Н2O

                          Р2О5

 

 

46. Для стандартизації розчину калій перманганату в оксидиметричному методі перманганатометрії застосовують розчин кислоти :

1.  Винної

2.  Оцтової

3.  Лимонної

4.  Стеаринової

5.  Щавлевої

 

 

47. За властивостями подібна до слабких мінеральних кислот:

1. Оцтова

2. Олеїнова

3. Стеаринова

4. Лінолева

5. Ліноленова

 

 

48.  Хірурги обробляють руки розчином Первомуром  (2,4 % розчин, приготований  ex temporo ), до складу якого входить гідрогену пероксид, вода та кислота:

 

 1. Метанова
 2. Етанова
 3. Пропанова
 4. Бензенова
 5. Молочна

 

49.За розчинністю у воді модна розрізнити кислоти:

 

 1. Щавлеву і мурашину
 2. Оцтову і пропіонову
 3. Мурашину і пропіонову

4.   Щавлеву і оцтову

5.  Оцтову і бензенову

 

 

50.  Жир це:

 

 1. Естер, утворений гліцеролом та високомолекулярними кислотами
 2. Ангідрид пальмітинової кислоти
 3. Амід стеаринової кослоти
 4. Естер, утворений  етиленгліколем та олеїновою кислотою
 5. Хлорангідрид ланолінової кислоти

 

 

51. Формула пальмітинової кислоти:

 

 1. С17Н31СООН
 2. С17Н29СООН
 3. С19Н31СООН
 4. С17Н35СООН
 5. С15Н31СООН

 

 

52. Назва приведеної формули жира:

                     О

СН2 – О – С – С15Н31

|                    О

СН – О – С – С17Н33

|                    О

СН2 – О – С – С17Н35

 1. 1-пальмітоіл-2-арахіноіл-3-лінолеоілгліцерол
 2.  1-лінолеоіл-2-пальмітоіл-3-олеоілгліцерол
 3. 1-пальмітоіл-2-олеоіл-3-лінолеоілгліцерол
 4.  1-олеоіл-2-линолеоіл-3-пальмітоілгліцерол
 5. 1-пальмітоіл-2-олеоіл-3-стеариноілгліцерол

 

 

 

 

53. У результаті лужного гідролізу жиру утворюються:

 

1.  Воски

2.  Олії

3.  Мила

4.  Саломас

5.  Кислоти

 

 

 

54. Утворення осаду під час використання мила в жорсткій воді пояснюється реакцією:

 

1.  С17Н31СООК → С17Н31СОО- + К+

2. Са2+ + 2С17Н31СООК → (С17Н31СОО)2Са + 2К+

3.  С17Н31СООК + HCl → С17Н31СООH + КCl

4.  С17Н31СООК + NaCl → С17Н31СООNa + КCl

5.  С17Н31СООNa + HCl → С17Н31СООH + NaCl

 

 

 

55. Вітамін, який не відноситься до групи жиророзчинних:

 

1.  D (кальциферол)

2.  С (аскорбінова кислота) 

3.  А (ретинол)

4.  Е (токоферол)

5.  К

 

 

 

 

56. Похідні амоніаку,  в молекулі якого атом Гідрогену заміщено на вуглеводневий радикал називають:

 

1.  Азосполуками

2.  Діазосполуками

3.  Нітросполуками

4.  Нітрозосполуками

5.  Амінами

 

 

 

57. Аміни виявляють характер:

 

1.  Слабких кислот

2.  Сорбентів

3.  Розчинників

4.  Нейтральних речовин

5.  Органічних основ

 

 

 

58.  До складу знеболювальних препаратів: анестезин, новокаїн, новокаїнамід входять залишки:

 

1. Аніліну

2. Фенолу

3. Толуену

4. Фталевої кислоти

5. Нітробензену

 

 

 

59.Визначте  продукти реакції :

 

1.  C6H5NH2 + KNO2 + 2HCl

     C6H5N = CH-CH3 + H2O

2.  [C6H5NN]Cl + КCl + 2H2O

3 .   C6H5-NH-CH3 + HCl

4.  C6H2(NO2)3-NH2 + 3H2O

5 .  C6H5-NH-CO-CH3 + HCl

 

 

 

60.Речовинами X, Y, Z в приведеній схемі відповідно будуть:

       Br2, надл.                         NaNO2, HCl

 X←————— C6H5-NH2 —————→Y

                                       HCl

 

1.  триметиламін, нітрозодиметиламін,

     хлорид диметиламонію

2.  броманілін, фенол, хлорид феніламонію

3.  триброманілін, хлорид фенілдиазонію,  

     хлорид феніламонію

4.  хлорид диметиламонію, метанол,

     хлорид  метиламонію

5.  нітрозодиметиламін, хлорид феніламонію,  

     Фенол

 

 

 

61. Родоначальником сульфаніламідних препаратів є амід сульфанілової кислоти, застосовуваний у медичній практиці під назвою стрептоцид:

Сульфаниламид  який виявляє:

1.  антибактеріальну дію

2.  снодійну дію

3.  протизапальну дію

4.  знеболювальну дію

5.   спазмалітичну дію

 

 

 

 

 

62. Діазосполуками називають органічні речовини:

 

1.  Які містять у своєму складі угруповання

       —N═N— (азогрупа), зв'язане з двома    

    вуглеводневими радикалами.

2. Що містять у своїй структурі угруповання з двох атомів азоту, сполучене з вуглеводневим радикалом і залишком мінеральної кислоти

3.  Які містять у своєму складі угруповання —N=О2  , зв'язане з бензеновим радикалом

4.  В яких знаходиться не менше двох

       аміногруп

5.  В яких знаходяться аміно- і нітрогрупи

 

 

 

Methyl-orange-2D-skeletal.png63. Формула вказаної діазосполуки це:

 

 

1.  Салазопіридазин 

2.  Салазодиметоксин

3.  Метиловий оранжевий

4.   Лакмус червоний

5.  Лакмус універсальний

 

 

 

64. З виділенням азоту протікає реакція  за участю солей діазонію:

 

1.  Реакція азосполучення

2.  Відновлення солей діазонію

3.  Утворення діазопохідни.

4.  Заміщення діазогрупи на гідроксильну групу

5.  Реакція окиснення

 

 

 

65. Аміди — це

 

1.  Функціональні похідні карбонових кислот, у молекулах яких гідроксильна група карбоксилу заміщена на аміногрупу

2.  Гетерофункціональні  сполуки, які містять у своєму складі карбоксильну і аміногрупи

3.   Ароматичні сполуки, що містять

      аміногрупу

4.  Сполуки, що містять угрупування 

      - N=N- між феніловими радикалами

5.  Полімери, які містять сполучення: - NН-R

 

 

 

66.    При нагріванні до температури 150-160 0С від двох молекул сечовини відщеплюється молекула аміаку, в результаті чого утворюється біурет.           

1.  Ця реакція лежить в основі

2.  Якісної реакції на аміди

3.  Мурексидної проби на барбітурати

4.  Біуретової реакції, яка є якісною реакцію на сполуки, які містять групу

– СО – NH – (пептиди, білки).

5. Реакції, якими визначають терпени

 

 

 

 

 

67. Гідроксикислотами називають:

 

1.  Похідні карбонових кислот, які містять у вуглеводневому радикалі атоми хлору

2.  Похідні карбонових кислот, які містять у вуглеводневому радикалі нітрогрупу

3.  Похідні карбонових кислот, які містять у вуглеводневому радикалі аміногрупу

 4. Похідні карбонових кислот, які містять у вуглеводневому радикалі одну або декілька гідроксильних груп

5.   Похідні карбонових кислот, у яких гідроксогрупа заміщена на галоген

 

 

 

68. Яка із запропонованих гідроксикислот застосовується в якісному аналізі при визначенні катіону К+ і рекомендована ДФУ:

 

1.  Лимонна     СН2-СООН

                 НО-С –СООН

                       СН2-СООН           

2. Яблучна   НО—СН2—СН2—СН2—СООН.

3. Молочна     СН3-СН-СООН

                               ОН

4. Винна    НО-СН –СООН

                  НО-СН-СООН                                         

 5. γ-Гідроксимасляна кислота 

      НО—СН2—СН2—СН2—СООН.       

 

 

69. Ацетилсаліцилова кислота, натрію саліцилат, метилсаліцилат і саліциламід застосовуються в медицині як анальгетичні, протизапальні та жарознижуючі засоби. Фенілсаліцилат використовується як антисептичний засіб при захворюваннях кишечника. Оксафенамід виявляє жовчогінну дію. Сировиною для їх добування є:

 

1. Галова кислота (3,4,5-тригідроксибензоина кислота).   

Галловая кислота — Википедия

2. о-Гідроксикорична кислота                                      модуль 1 - Стр 3

3. Кумаринова кислота                                                        Файл:3-(3-hydroxyphenyl)-acrylic acid.svg — Википедия

4.   Саліцилова кислота (о-гідроксибензенова кислота)            Салициловая кислота Структурная формула Структура антраниловой ...                      

5. Антранілова кислота  Антраниловая кислота — Википедия

 

70. Правильним визначення амінокислоти буде:

 

1. Це органічні сполуки, до складу яких входять дві функціональні групи: карбоксильна — СООН і нітрогрупа—NО2.

2. Полімери, до складу яких в структурних ланках входять дві функціональні групи: карбоксильна — СООН і аміногрупа—NН2.

3.Це органічні сполуки, до складу яких входять  функціональна карбоксильна група — СООН і угрупування — N=N

4. Це органічні сполуки, до складу яких входять дві функціональні групи: карбоксильна — СООН і гідроксогрупа —ОН.

5. Це органічні сполуки, до складу яких входять дві функціональні групи: карбоксильна — СООН і аміногрупа—NН2.

 

 

71. Біполярний йон, що утворюється амінокислотою у водному розчині:

 

1.  Катіон

2.  Аніон

3.  Йон амоніаку

4.  Гідроксид йон

5.  Цвіттер-йон

 

 

72. Пептидний зв'язок визначають :

 

1.  Ксантопротеїновою реакцією

2.  З нігідрином

3.  За утворення чорного осаду з Pb(NO3)2

4.  Біуретовою реакцією

5.  Реакція Сакагучі

 

 

73. В білках амінокислоти сполучаються між собою:

 

1. Йонним зв’язком

2. Донорно-акцепторним зв’язком

3. Ковалентним неполярним зв’язком

4. Пептидним зв’язком

5. Водневим зв’язком

 

 

74. Яку амінокислоту застосовують для зупинки кровотеч при хірургічних втручаннях і різних паталогічних станах, при яких підвищена фібринолітична активність крові та тканин:

 

1. Триптофан

2.  Валін

3.  Серин

4.  Трионін

5.  Амінокапронову

 

 

 

75. Амфотерність амінокислот проявляється у можливості реагувати з:

 

1.  Кислотами и солями

2.  Кислотами и водой

3.  Кислотами и основами

4.  Основами и спиртами

5.  Основами і водою

 

 

doc
Додав(-ла)
Матвіюк Артем
Додано
11 червня
Переглядів
355
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку