Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Періодичний закон у світлі сучасних уявлень про електронну будову атомів. Трактовка з погляду теорії будови атома періодичного закону

Про матеріал
З погляду теорії будови атома періодичний закон трактується так: властивості хімічних елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від величини зарядів ядер їхніх атомів Під поняттям періодичністю хімії розуміють періодичну зміну електронної будови атомів і відповідних властивостей хімічних елементів простих і складних речовин утворених цими елементами періодично змінної радіусів атомів валентності та ступенів окиснення енергетичні рівні віддалі на яких рухаються електрони з певним запасом енергії відносини ядра атома енергетичні рівні складається з рівнів які утворюються орбіталі що мають однаковий запас енергії номер енергетичного рівня позначають числом n максимальну кількість електронів на електричному рівні визначаються за формулою m2n в квадраті тобто максимальна кількість електронів на енергетичному рівні дорівнює по двойному квадрат номера рівня номер період періоду в періодичній системі вказує на кількість енергетичних рівнів в атомі хімічного елемента
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

 

 

 

     Кафедра товарознавства в митній справі

 

 

 

 

 

 

Матеріалознавство  та основи виробництва

непродовольчих товарів

 

Пакет комплексних контрольних робіт  для перевірки знань 

студентів денної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти «бакалавр»

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

Харків

ХДУХТ

2019

Матеріалознавство та основи виробництва непродовольчих товарів [Електронний ресурс] : пакет комплексних контрольних робіт для перевірки знань студентів денної та заочної форм навчання,ступреня вищої бакалавр, спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржовадіяльність» / укладачі: В. О. Захаренко, В. О. Акмен, В. В. Полупан. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 1 електрон.

опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

 

 

 

Укладачі:  д-р техн. наук., проф. В. О. Захаренко,  канд. техн. наук, доц. В. О. Акмен,  канд. техн. наук В. В. Полупан

 

Рецензент канд. техн. наук, доц. С .В. Сорокіна 

 

Кафедра товарознавства в митній справі

 

Схвалено     науково-методичною     комісією     ХДУХТ     за      спеціальністю

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Протокол  від 23 листопада 2018 року № 2

 

Схвалено вченою радою ХДУХТ

Протокол від 24 грудня 2018 року № 8

 

Схвалено редакційно-видавничою радою ХДУХТ

Протокол від 21 грудня 2018 року № 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Захаренко В. О, Акмен В. О., Полупан В. В., укладачі, 2019

© Харківський державний університет харчування та торгівлі,

2019

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАКЕТУ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ  ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

 

1.1 Мета вивчення курсу та проведення контролю знань студентів

 

Пакет контрольних завдань складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Матеріалознавство та основи виробництва непродовольчих товарів» для студентів, які навчаються за спеціальністю «076 «Підприємництво, торгівля та біржовадіяльність»а також можуть використовуватися для контролю знань студентів з цієї дисципліни на інших спеціальностях. 

Методичні вказівки охоплюють всі основні розділи дисципліни.

Вивчення курсу дисципліни ставить метою формування у студентів системи теоретичних та практичних знань щодо структури та будови матеріалів, які використовуються для виробництва непродовольчих товарів, зв’язку між будовою та їх споживчими властивостями. Крім фізики твердого тіла, вивчення будови кристалів, властивостей металів, дисципліна включає ряд понять з хімії, електротехніки, технології пластмас, шкіри, керамічних виробів і металургії. 

Засвоївши курс, студент повинен чітко знати: будову аморфних та кристалічних тіл, металевих сплавів, полімерів, їх фізико-механічні  властивості (міцність, твердість та ін.).

Оскільки система навчання в закладах вищої освіти це багатогранний процес, який складається з цілого ряду взаємопов’язаних елементів навчання, до одного з основних елементів системи слід відносити всебічний контроль знань. Аналіз вірності виконання комплексних контрольних робіт входить до основних складових цього контролю.

Контроль знань – це не тільки контрольна акція взагалі, а ще і можливість удосконалювати форми, методи і засоби педагогічної майстерності. Успішне вирішення цих завдань багато в чому буде визначати якісний рівень вищої національної освіти. Контролювати та оцінювати рівень засвоєних знань допомагає тестовий контроль.

Зміст представлених завдань з курсу визначено з урахуванням попереднього вивчення та отримання слухачами знань з матеріалознавства. Пакет контрольних завдань для перевірки знань студентів з навчальної дисципліни може бути використано для проведення підсумкового контролю та контролю залишкових знань студентів.

 

1.2. Завдання контролю знань студентів

 

Успішному написанню комплексної контрольної роботи передує всебічне та глибоке засвоєння дисципліни, вивчення найважливіших проблем формування якості товарів, о можливо завляки систематичній роботі.

Підвищення якості підготовки фахівців тісно пов’язане з постійним удосконаленням навчального процесу, пошуком нових шляхів підвищення ефективності навчання, які повинні активізувати пізнавальну діяльність студентів, прищеплювати їм практичні навички, спонукати до безпосереднього розвитку знань. Тому така велика увага приділяється складанню контролюючих завдань та організації перевірки знань студентів, що допомагає не тільки виявити рівень засвоєння матеріалу, а й систематизувати набуті знання, розвивати пам’ять, мислення, формувати хист до самостійної роботи студентів.

З огляду на це основним завданням комплексної перевірки знань є:

                    оцінка рівня знань, що залишилися у студентів після вивчення лекційного матеріалу, підготовки до практичних занять, індивідуальної і самостійної роботи учнів у процесі вивчення дисципліни;

                    виявлення наявності у студентів функції аналітичного мислення;

                    одержання інформації по необхідності удосконалення підготовки професійних кадрів. 

 

 

2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

При підготовці до контролю, крім рекомендованої викладачем на заняттях літератури і конспекту лекцій, студенти повинні самостійно ознайомитися з додатковою літературою, законодавчою базою, нормативною документацією та іншою спеціальною літературою з проблем митного контролю та митного оформлення.

Данна методична розробка може застосовуватись для перевірки знань студентів під час складання іспиту та під час комплексної перевірки знань студентів по завершенні вивчення курсу дисципліни. Для підбору тестових питань застосовувався метод випадкового відбирання контрольних питань. 

Перед початком виконання контрольних завдань з дисципліни проводиться інструктаж, розподіляються варіанти завдання по списку студентів. При цьому звертають увагу студентів на вимоги до виконання та оформлення відповідей, час виконання, критерії оцінки контрольного завдання.

Пакет контрольних завдань налічує 25 варіантів комплексних робіт (завдань) які складаються з двох частин: теоретичної – 10 тестів та практичної – задачі, що потребує вміння студента набуті теоретичні знання творчо застосуати щодо запропонованої ситуації.

Завдання студента полягає в тому, що після певної підготовки до складання тестового контролю знайти і відмітити варіант правильної відповіді на питання представлених тестів та за допомогою знань, інтелекту, загальнонабутих уявлен, інтуіції, нормативно-технічної документації вирішити ситуаційне завдання. 

Кожне тестове питання має тільки одну правильну відповідь. Ситуаційне завдання повинно містити однозначну відповідь, обґрунтовану з точки зору фахівця чи чітке рішення із застосуванням певних фрмул. 

Студент отримує свій варіант контрольного завдання, на виконання якого відводиться  не менше 1,5 академічної години. Відведений час доцільно розподілити таким чином: відповіді на тестові запитання 30–40 хвилин, вирішення завдання – 50–60 хвилин. 

Загальними вимогами до відповідей на ситуаційне завдання є:

                    самостійність роботи над комплексним завданням, проявлення творчого мислення (контроль самостійності виконання роботи здійснює викладач);

                    зміст роботи повинен відповідати заданому варіанту; 

                    відповіді на питання повинні бути конкретні, грамотні, чіткі, повні, тобто викладач бачить, що студент виявляє знання основної та додаткової літератури, передбаченої програмою, дає обґрунтовані відповіді;

                    обсяг відповіді на ситуаційне завдання не є визначальним при оцінюванні роботи. Комплексна робота повинна бути оформлена охайно. 

 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Контроль здійснюється з метою оцінки результатів засвоєння знань і результатів проведеної викладачем роботи після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять.      

Проведення підсумкового комплексного контролю знань відбувається у письмовій формі за допомогою завдань, які складаються з двох частин – теоретичного питання (тестів) та практичного завдання і передбачає оцінку знань студентів за системою ECTS (семибальною системою оцінок).

При проведенні тематичного тестування визначається рівень знань студентів з теоретичних питань курсу. Мінімальна кількість правильних відповідей студента на тестове завдання з теми курсу, що дозволяє оцінити результати тестування позитивно, має складати не менше 60% від загальної кількості запитань тестового завдання. 

Відповіді на запитання тестового контролю оцінюються загальною сумою у 50 балів за такими критеріями:

                    «відмінно» (50 балів) – правильна відповідь у 100% тестів;

                    «дуже добре» (45 балів) – правильна відповідь не менш ніж у 90% тестів;

                    «добре» (40 балів) – правильна відповідь не менш ніж у 80% тестів;

                    «задовільно» (35 балів) – правильна відповідь не менш ніж у 70% тестів; – «достатньо» (30 балів) – правильна відповідь не менш ніж у 60% тестів; – «незадовільно» (менш 25 балів) – менше ніж 60% правильних відповідей. Критерії оцінки знань по виконанню практичної частини контрольного завдання.

Вищий бал за виконання ситуаційного завдання ставиться, якщо студент показав усебічне, систематичне і глибоке знання навчально-програмного матеріалу, виявив творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні навчально-програмного матеріалу; теоретичні питання розкриті в повному обсязі, думки висловлені чітко, логічно, економічно грамотно.

Оцінка «відмінно» (45–50 балів) ставиться за умови, що завдання виконано правильно; зміст роботи відповідає заданому варіанту, відповіді грамотні, чіткі, повні, студент виявляє знання основної та додаткової літератури, передбаченої програмою та вміє використовувати їх для розв’язання як типових, так і нетипових практичних ситуацій; у відповіді виявляються творчі здібності і повне розуміння питань з навчальнопрограмного матеріалу. Робота оформлена охайно, відповіді обґрунтовані.

Оцінка «дуже добре» (39–44 бали) ставиться за умови, що завдання виконано правильно; зміст роботи відповідає заданому варіанту, відповіді на питання грамотні, чіткі, повні, студент виявляє знання основної та додаткової літератури, передбаченої програмо, та вміє використовувати їх для розв’язання як типових, так і нетипових практичних ситуацій, але є невеликі недоліки при логічному обґрунтуванні відповідей і виявленні творчих здібностей. Робота оформлена достатньо охайно, але з деякими помарками. 

Оцінка «добре» (35–40 балів) ставиться за умови, що зміст роботи відповідає заданому варіанту, виконання практичного завдання вірне, відповіді грамотні, чіткі, але студент допускає неточність у висновках, порушує логічність, виявляє знання програмного матеріалу на рівні аналітичного відтворення. Робота оформлена охайно. 

Оцінка «задовільно» (34–38 бали) ставиться за умови, що зміст роботи відповідає заданому варіанту, студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутня логічність в обґрунтуванні викладеного матеріалу та у висновках. Робота оформлена достатньо охайно.

Оцінка «достатньо» (30–33 балів) ставиться за умови, що зміст роботи відповідає заданому варіанту, студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони не чіткі, відсутня логіка у викладанні матеріалу, висновки неповні і необгрунтовані, є помилки у виконанні практичного завдання, відповідь на теоретичне питання дається на рівні репродуктивного відтворення. Робота оформлена достатньо охайно.

Оцінка «незадовільно» (менш ніж 30 балів) ставиться за умови, що робота виконана несамостійно, простежується списання висловлень з підручника, відповіді розрізнені і не розкривають теми питання, допущено багато помилок у розв’язанні завдання, робота не вичитана, неохайно оформлена, студент у роботі не зміг показати знання програмного матеріалу. Виявлені знання на рівні нижче репродуктивного відтворення.

Загальна підсумкова оцінка за результатами комплексної перевірки знань складається з суми балів за результатами тестового контролю знань (за умови, що студент правильно відповів не менш ніж на 60% тестів) та за виконання ситуаційних завдань (за умови, що студент отримав оцінку не менш ніж «достатньо»).

У таблиці 1 надано шкалу для загального оцінювання знань студентів за результатами наданих відповідей на тести та виконання практичного завдання.

Шкала для загальноо оцінювання знань студентів за результатами наданих відповідей на комплексне контрольне завдання з дисципліни «Матеріалознавство та основи виробництва непродовольчих товарів» та відповідність оцінок за національною та європейськими шкалами:

Таблиця 1

Оцінка ECTS

Визначення

Оцінка в балах

Традиційна оцінка

Залікове оцінювання за дисципліною

А

відмінно – відмінне виконання лише з

незначною кількістю помилок

 

90–100

Відмінно

Зараховано

 

B

дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82–89

Добре

Зараховано

 

C

добре – в загальному правильна робота з

певною кількістю помилок

74–82

Добре

D

задовільно – непогано,

але зі значною кількістю

недоліків

65–73

Задовільно

E

достатньо – виконання

задовольняє мінімальні

критерії

60–64

Задовільно

FX

незадовільно –

виконання не

задовольняє мінімальні

критерії

35–59

Незадовільно

 

Не зараховано

 

Комплексне контрольне завдання № 1

 

1.   Надайте відповіді на тести 1. Матеріалознавство - це наука про

а) взаємозв'язок електронної будови, структури матеріалів з їх складом,

фізичними, хімічними, технологічними та експлуатаційними властивостями;

б) взаємозв'язок електронної будови, структури матеріалів з їх складом;

в) взаємозв'язок електронної будови, структури матеріалів з їх складом,

фізичними та хімічними властивостями;

                г)    структуру    матеріалів    з    їх    складом,    фізичними,    хімічними,

технологічними та експлуатаційними властивостями.

2.   Хімічні властивості матеріалів:

а) пластичність, водопоглинання;

б) стійкість до атмосферних впливів, дисперсність;

в) теплопровідність, гігроскопічність;

г) лугостійкість, кислотостійкість.

3.   Здатність тіла змінювати свої початкові розміри і форму під дією зовнішнього навантаження, при чому деформація не зникає після зняття навантаження визначає:

а) пружність;

б) крихкість;

в) пластичність;

г) аморфність.

4.   Яким матеріалам властиві такі явища, як адсорбція та десорбція? а) скляним;

б) пористим;

в) паперовим;

г) деревина.

5.   Як називається обробка металів тиском, що полягає в протягуванні прутка через отвір вихідні розміри якого менше, ніж вихідне перетин дроту? а) прокатка;

б) волочіння;

в) пресування;

г) кування;

6.   Обробка металів тиском заснована на:

а) нагріванні металу;

б) зняття частинок металу;

в). створенні зв'язку між атомами;

г) використанні пластичних властивостей матеріалів.

7.   Густина – це:

а) фізична величина, яка характеризує стан речовини і чисельно дорівнює

відношенню маси однорідного тіла до його об’єму;

б) фізична величина, яка характеризує кількість речовини і дорівнює

відношенню маси однорідного тіла до його об’єму;

в) фізична величина, яка характеризує стан речовини і чисельно дорівнює

відношенню маси однорідного тіла до його площі;

г) хімічна величина, яка характеризує стан речовини і чисельно дорівнює

відношенню маси однорідного тіла до його площі. 8. Пори з радіусами більшими за 0,1 мкм

а) сорбують вологу із повітря

б) віддають вологу у навколишнє середовище

в) постійно обмінюються вологою із повітрям

г) поглинають вологу з навколишнього середовища

9.                 Як називають перетворення в будові матеріалу, що відбувається в його твердому стані?

а) тверда кристалізація;

б) аморфна кристалізація;

в) перекристалізація;

г) первинна кристалізація.

10.             У всіх вузлах гратки яких кристалів розміщені позитивні іони металлу?

а) атомних;

б) неметалічних;

в) іонних;

г) металічних.

 

Виконайте ситуаційне завдання

Задача. У природі існує ряд матеріалів з розвиненою пористістю. Залежно від кількості пор, їх розташування та розмірів, матеріали проявляють певні властивості, які у свою чергу визначають  характеристики товарів вироблених з них. Характеризується дана властивість матеріалів поняттям диференціальної пористості матеріалів. Визначення диференціальної пористості матеріалів у макропоруватій області відбувається двома методами: метод удавлювання ртуті та метод виштовхування інертної рідини з капілярів. Опишіть обидва методи з точки зору їх позитивних та негативних рис, а також укажіть для яких видів матеріалів кожен з них є більш ефективним..

 

 

Комплексне контрольне завдання № 2

 

1. Надайте відповіді на тести

1.Чому кристали мають кристалічну решітку, а аморфних тіл вона відсутня?

а) кристалічні тіла мають температуру плавлення, а в аморфних тіл вона

відсутня – вони тільки розм’якшуються з підвищенням температури;

б) у кристалічних тіл атоми розташовані всередині кристала впорядковано, тобто на однаковій відстані один від одного вздовж осей координат (дальній порядок), а аморфним тілам притаманний ближній порядок;

в) кристали є анізатропними тілами, а аморфні тіла ізотропні – мають

однакові властивості незалежно від напрямку визначення;

г) кристали мають полікристалічну побудову, тоді як аморфні –

однорідну.

2. Пори, радіуси яких сягають менше 0,1 мкм …

а) сорбують вологу із повітря

б) віддають вологу у навколишнє середовище

в) постійно обмінюються вологою із повітрям

г) поглинають вологу з навколишнього середовища 3. За характером пір оцінюють здатність матеріалу…

а) поглинати воду

б) поглинати газ

в) віддавати воду у навколишнє середовище

г) поглинати хімічні речовини і вступати в реакції з ними

4.                  Матеріали, які являють собою попередньо підготовлені і взяті в певній пропорції:

а) формувальні суміші;

б) синтетичні смоли;

в) вихідні;

г) матеріали остаточної обробки.

5.                  На скільки груп ділиться способи виготовлення вилівків? а) 5;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

6.                  Які типові представники напівпровідників?

а) титанат барію;

б) йод;

в) натрій;

г) телур.

7.                  Що досліджують на спеціальних мікрошліфах?

а) мікроструктуру;

б) макроструктуру;

в) дифракцію;

г) усі відповіді вірні.

8.                  Усі метали і металеві сплави є:

а) не кристалічні;

б) усі кристалічні зокрема і ртуть;

в) кристалічні;

г) усі кристалічні крім ртуті.

9.                  Властивість твердих тіл (або матеріалів, з яких вони виготовлені) відновлювати свою форму і об’єм після припинення дії сили називають:

а) пружністю;

б) напругою;

в) міцністю;

г) деформацією.

10.             Проходження повітря через матеріал при різниці тисків по обидва боки називається:

а) повітряпроникність;

б) дихання;

в) вологопроникність;

г) повітряутримання.

 

Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Шкіра та вироби з неї відносяться до капілярно-пористих тіл, які мають властивість набухати. При цьому пори заповнюються вологою нерівномірно. Обгрунтуйте, які пори заповнюються у першу чергу, під час набрякання, а які в другу. Опишіть, від чого залежать відносні (дискретні) значення часу набрякання у момент дослідження. При рішенні завдання вкажіть рівняння, яке дозволяє визначати вологовміст матеріалу залежно від радіусу пор − аналітичний вираз, що описує ізотерми сорбції-десорбції капілярнопористих матеріалів.

 


Комплексне контрольне завдання № 3

 

 на тести

1.                 Яким чином було встановлено, що кристали мають кристалічну решітку?

а) за допомогою оптичного металмікроскопа;

б) за допомогою просвітчастого електронного мікроскопа;

в) за допомогою растрового електронного мікроскопа;

г) використовуючи методи рентгеноструктурного аналізу.

2.                 Які матеріали та речовини є адсорбентами?

а) матеріали, на поверхні яких відбувається адсорбція речовини;

б) речовина, що поглинається с об’ємної фази;

в) матеріали, радіуси пор яких більше за 10-7 м;

г) матеріали, які мають капілярно пористу структуру.

3.                 Яку назву має високодисперсний кремнезем, який використовується у якості           наповнювача        багатьох     пластичних          мас    і         покриття,    сажі, які використовують як пігмент та наповнювач гум.

а) аеросил;

б) сілікогель;

в) кристали цеоліту;

г) SiCl4.

4.                 В яких сплавах тверді фази, в яких співвідношення між компонентами можуть змінюватися?

а) механічні суміші;

б) хімічні сполуки;

в) тверді розчини;

г) рідкі кристали.

5.                 Які матеріали та речовини є адсорбентами?

а) матеріали, на поверхні яких відбувається адсорбція речовини;

б) речовина, що поглинається с об’ємної фази;

в) матеріали, радіуси пор яких більше за 10-7 м;

г) матеріали, які мають капілярно пористу структуру.

6.                 Коли атоми займають вершини осередків і два місця в протилежних гранях це тип кристалічної решітки:

а) базоцентрірованний;

б) примітивний;

в) базоцентрірованний;

г) об'ємно-центрований.

7.                 Хемосорбція – це:

а) сорбційний процес, при якому поглинання речовини супроводжується

фізичною реакцією;

б) сорбційний процес, при якому поглинання речовини супроводжується

біологічною реакцією;

в) сорбційний процес, при якому поглинання речовини супроводжується

фізико-хімічною реакцією;

г) сорбційний процес, при якому поглинання речовини супроводжується

хімічною реакцією.

8.                 Від чого залежить будова металевого сплаву?

а) взаємодії компонентів;

б) складу сплаву;

в) взаємодії компонентів і складу сплавів;

г) взаємодії компонентів, методів вирощування і складу сплавів.

9.                 Майже всі метали в рідкому стані розчиняються один в одному в співвідношеннях:

а) 1:2;

б) 2:1;

в) 1:1;

г) в будь-яких.

10.             В якому типі кристалів знаходяться позитивно і негативно заряджені іони?

а) атомному;

б) молекулярному;

в) іонному;

г)  металічні.

 

Виконайте ситуаційне завдання

Задача. У природі існує ряд матеріалів, що володіють властивістю «проникність». Це може стосуватись повітря, пари, води тощо. До яких матеріалів можна застосовувати цей показник, які види проникності існують?  Розкажіть про показник «повітряпрониклість» та вкажіть формулу за якою вона визначається? 

 

Комплексне контрольне завдання № 4

 

 на тести

 

1.                  Два метали мають рівні значення міцності, але різні значення пластичності. Який з них краще використати при виготовленні пружини?

а) із більшим значенням пластичності;

б) із меншим значенням пластичності;

в) це не має значення;

г) із більшим значенням твердості.

2.                  До механічних властивостей відносять:

а) густину;

б) водостійкість;

в) міцність;

г) вогнестійкість.

3.                  Які метали відносяться до чорних?

а) залізо;

б) залізо,сталь, чавун;

в) залізо, чавун;

г) чавун, сталь.

4.                  Вкажіть, які випробування  метала називають статичними?

а) при яких метал, що випробовується знаходиться під дією постійної

температури;

б) при яких метал, що випробовується знаходиться під дією постійного

навантаження;

в) при яких метал, що випробовується підлягає нагріванню;

г) при яких метал штампують.

5.                  Які капілярнопористіі тіла мають макрокапіляри?

а) матеріали, радіуси пор яких менші за 10-7 м;

б) матеріали, радіуси пор яких більші за 10-7 м;

в) матеріали, які за будь-яких умов сорбує водяну пару з повітря;

г) Якщо радіус капіляра визначається формулою Томпсона (Кельвіна).

6.                  Цей метод полягає у тому, що адсорбент розміщують в атмосферу газу чи пари і по встановленні рівноваги, виміряється рівноважний тиск і кількість поглинутого адсорбера.

а) динамічний;

б) статичний;

в) оптичний;

г) експериментальний.

7.                  Адсорбент – це:

а) речовина, на поверхні частинок якої відбувається адсорбція;

б) тверда або рідка речовина, на поверхні частинок якої відбувається

адсорбція;

в) тверда речовина, яка адсорбує на поверхні іншої твердої речовини;

г) речовина, яка поглинає гази.

8.                  Скільки для кристалічних тіл існує видів решіток: а) 4;

б) 14;

в) 13;

г) 11.

9.                  Яку назву має високодисперсний кремнезем, який використовується у якості          наповнювача        багатьох     пластичних          мас    і         покриття, сажі, які використовують як пігмент та наповнювач гум.

а) аеросил;

б) сілікогель;

в) кристали цеоліту;

г)SiCl4.

10.             q= =K         ∆P яку назву має ця формула?

а) Закон Дарсі;

б) формула повітропроникності;

в) формула обчислення площ фільтруючих пор;

г) загальна пористість.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Існує теорія електропровідності за якої  валентні електрони всередині металів вільні і рухаються всередині металу, це  приводить до зміни енергетичних станів електронів у твердому тілі порівняно з їх станами в ізольованих атомах.  Дайте пояснення в яких станах можуть бути електрони ізольованих атомів, чим  визначається  дискретні рівні енергії в атомі та розщеплення рівнів енергії ізольованих атомів при їх наближенні, в завданні  наведіть їх схематично? 

 

Комплексне контрольне завдання № 5

 

 на тести

1.                  Які метали відносяться до кольорових?

а) кольорові метали, залізо, сталь, чавун;

б) кольорові метали,сталь, чавун;

в) кольорові метали, залізо, чавун;

г) усі, крім заліза та сплавів на його основі.

2.                  Вкажіть, які випробуваним метала є динамічними:

а) які супроводжуються окисленням метала;

б) при яких метал, що випробовується знаходиться під дією постійного

навантаження;

в) які супроводжуються збільшенням розмірів зразка;

г) при яких метал, що випробовується підлягає ударним навантаженням.

3.                  Якою величиною характеризується пластичність металу?

а) відносним видовженням;

б) ковкістю;

в) межею міцності;

г) в'язкістю.

4.                  Які капілярнопористіі тіла мають мікрокапіляри?

а) матеріали, радіуси пор яких менші за 10-7 м;

б) матеріали, радіуси пор яких більші за 10-7 м;

в) матеріали, які за будь-яких умов сорбує водяну пару з повітря;

г) якщо радіус капіляра визначається формулою Томпсона (Кельвіна).

5.                  Під час експлуатації чи тривалого зберігання капілярно-пористих матеріали піддаються якому впливу?

а) тиску, температурі, вологості;

б) повітря, пару, тиску;

в) температурі, повітря, світло;

г) тепла, пару, рідини.

6.                  Чому застосування вільного кування усе більше скорочують у порівнянні з об’ємним штампуванням?

а) низька продуктивність у порівнянні з гарячим штампуванням;

б) більші допуски на куваннях, що вимагає великого об’єму наступної

обробки;

в) обидві причини викликають підвищення відходів металу в стружку;

г) економія металу при штампуванні.

7.                  До переваг об’ємного штампування в порівнянні з куванням відноситься:

а) Економія металу;

б) низька продуктивність;

в) одержання штампувань зі значно більшими припусками;

г) включення напусків для складних за формою заготівель.

8.                  адсорбція — це:

а) поглинання певного компонента із газової суміші або розчину

поверхнею твердого тіла ;

б) поглинання будь-якого компонента із газової суміші або розчину

поверхнею твердого тіла;

в) поглинання певного компонента із газової суміші або розчину іншим

розчином;

г) поглинання певного компоненту із розчину газової сумішшю. 

9.                  Скільки існує типів кристалічних решіток:

а) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 6.

10.             Цей вчений, виходячи з експериментальних даних різних дослідників одержав залежність між рівноважним вологовмістом деревини та відносною вологістю повітря.

а) Поснов Б.А;

б) Томпсон Д.Д.;

в) У. Кельвін;

г) А. Дарсі.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Електричні властивості матеріалів різні: є матеріали, що гарно проводять електричний ток, є, що взагалі його не проводять. При цьому характерною рисою діелектрика є здатність поляризуватися в електричному полі. Опишіть, яким чином виникає поляризація, що собою являє  та від чого залежить? При розв’язанні завдання відповідь обґрунтуйте графічною залежністю.

Комплексне контрольне завдання № 6

 

 на тести

1.                  Яку будову металів і сплавів, видиму неозброєним оком чи за невеликого збільшення (30-40 разів)?

а) мікроструктурну;

б) макроструктурну;

в) кристалічну;

г) усі відповіді невірні.

2.                  Високовольтний електронний мікроскоп дозволяє побачити:

а) атомну будову фаз;

б) структури, розмір деталей яких не перевищує десятих часток;

в) параметри кристалічної решітки металів;

г) зв'язок з кількістю вуглецю в сталях.

3.                  Вкажіть, що таке міцність металу:

а) здатність не деформуватися;

б) здатність відновлювані форму після припинення дії навантаження;

в) здатність не руйнуватися та не змінювати форму при механічних діях;

г) здатність  протистояти   проникненню в нього будь якого іншого тіла.

4.                  Вкажіть, яка властивість метала не належить технологічним:

а) прогартовування;

б) рідиноплинність;

в) зварюваність;

г) в'язкість.

5.                  Найбільш простий метод, що одержав найбільше поширення, алей й одночасно й найменш точний це - ______

а) оптичний;

б) динамічний;

в) прямий;

г)ексикаторний.

6.                  Що таке електропровідність?

а) здатність тіла зберігати енергію;

б) здатність тіла проводити енергію;

в) здатність тіла виробляти енергію;

г) здатність тіла поглинати енергію. 7. Скільки атомів міститься в 1см3 твердого тіла?

а) 1022-1023;

б) 1021-1022;

в) 1023-1024;

г) 1020-1025.

8.                 Для проведення процесів гарячої пластичної деформації метал необхідно нагріти:

а) вище 0,7 Тпл;

б) нижче точки плавлення Тпл;

в) для сталі вище 1500 С°;

г) для сталі вище 1200 С°.

9.                 Де здійснюють нагрівання заготівель у сучасних умовах?

а) у полум’яних печах;

б) у полум’яних печах, та електричних печах;

в) в установках контактного й індукціонного електричного нагрівання; г) усі варіанти вірні.

10.             Речовини, у яких під дією механічних напруг виникає поляризація і під дією електричного поля змінюються розміри.

а) сегнетоелектрики;

б) п’єзоелектрики;

в) напівпровідники;

г) полярні діелектрики.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

 

Задача. Напівпровідники займають проміжне становище за теорією електропровідності Існують явища, які відбуваються при дотиканні двох напівпровідників з різними типами домішкової провідності. Межу дотику двох напівпровідників, один з яких має електронну, а другий діркову провідність, називають електронно-дірковим переходом (р-n переходом), до чого це прихводить ? Опишіть Вплив зовнішнього електричного поля на властивості рн переходу з єлюстрауією?

Комплексне контрольне завдання № 7

 

 на тести

1.   Вкажіть хімічну формулу полістирену:

а)(-СН2-С=СН-СН2-)n;    б)(-СН-СН2-)n;   в)(-СН-СН2)n;   г)(-NН-(СН2)5СО-)n.

                Ι                                  Ι                           Ι

               СН3                            СН3                      С6Н5

2.   Полімери набувають термостійкості при введенні в їх молекули атомів: а) карбону; 

б) нітрогену;

в) хлору;  

г) оксигену.

3.   Хто виклав основні закони фазового рівноваги і, зокрема, правило фаз, грунтуючись на законах термодинаміки?

а) Чернов Д.К.;

б) Аносов П.П.;

в) Гіббс Дж.У.;

г) Курнаков М.С.

4.   Аморфні тіла

а) розм’якшуються з підвищенням температури;

б) притаманний ближній порядок;

в) ізотропні – мають однакові властивості незалежно від напрямку

визначення;

г) усі відповідні вірні.

5.   Які матеріали відносяться до групи матеріалів високої провідності: а) тантал и реній;

б) мідь и алюміній;

в) графіт тапиролітичнийвуглець;

г) цинк та хром.

6.   Яке з висловів правильне?

а) Усі домішки підвищують провідність металів;

б) Усі домішки знижують провідність металів;

в) Домішки не впливають на провідність металу;

г) немає правильної відповіді.

7.   Матеріали для остаточної обробки форм і стрижнів часто називають: а) Допоміжні;

б) основні;

в) вихідні;

г) формувальні.

8.   До різних видів обробки металів тиском в пластичному стані відносяться?

а) прокатка, волочіння, пресування;

б) прокатка, волочіння, пресування, кування, штампування;

в) гаряча прокатка, холодна прокатка, пресування; волочіння;

                г)      прокатка,      волочіння,      пресування,      кування,     штампування,

термообробка;

9.   За хімічним складом діелектрики поділяють на:

а) органічні та неорганічні;

б) низькочастотні та високочастотні;

в) з високою та низькою провідністю;

г) щільні та нещільні.

10.             На скільки груп ділиться способи виготовлення вилівків? а) 5;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Поверхневий електричний опір діелектриків залежить як від сполуки і структури діелектрика, так і стану його поверхні і вологості середовища. При неправильній експлуатації діелектриків виникають діалектичні втрати. Що являють собою діалектичні втрати? Що відбувають при частотах понад 20кгц?  Як можна зменшити діелектричні втрати та яким чином можна визначити втрати діелектрика. Наведіть формули та схеми .

Комплексне контрольне завдання № 8

 

 на тести

1.     В яких нормальних умовах метали являють собою кристалічні речовини?

а) у твердому стані;

б) у рідкому стані;

в) у молекулярному стані;

г) у аморфному стані.

2.     Класифікація можливих видів кристалічних граток була проведена: а) Браве О.;

б) Аносов П.П.;

в) Гіббс Дж.У.;

г) Курнаков М.С.

3.Виберіть правильне визначення ступеня полімеризації:

а) кількість елементарних у макромолекулі полімеру;

б) кількість молекул мономеру, які  піддають полімеризації; 

в) кількість різних мономерів, які піддають полімеризації;

г) кількість елементарних ланок різної хімічної будови в макромолекулі

полімеру.

4.Укажіть до якого типу волокон належить капрон:

а) синтетичні;   

б) натуральні;   

в) штучні;   

г) мінеральні.

5.     Яка найбільш шкідлива домішка в міді?

а) хром;

б) вуглець;

в) водень;

г) кисень.

6.     Цей метал значно поступається алюмінію та міді по провідності але має високу міцність.

а) літій;

б) цинк;

в) залізо;

г) золото.

7.     Який провід використовують при передаванні перемінних струмів підвищеної частоти?

а) біметалічний;

б) ізольований;

в) алюмінієвий;

г) мідний.

8.     Основний матеріал вогнетривкої основи формувальних сумішей є: а) клеї;

б) кварцовий пісок;

в) замазки;

г) вогнетривкі фарби.

9.     Матеріали, з яких виготовляють формувальні та стрижневі суміші:

а) формувальні суміші;

б) стрижневі суміші;

в) вихідні;

г) матеріали остаточної обробки.

10.Спонтанна поляризація спостерігається лише в одного класу діелектриків:

а) полярні;

б) неполярні;

в) сегнетоелектрики;

г) п’єзоелектрики.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Між металами, які мають питомий опір, і діелектриками з питомим опором є багато матеріалів, що належать до напівпровідників. Окиси металів, сульфіди, телуриди і селеніди багатьох металів мають напівпровідникові властивості. Вкажіть які типові представники напівпровідників існують? Германій – це один з напівпровідникових елементів, який найбільш широко використовують, тому наведіть схему зв’язку валентних електронів атомів у кристалах германію.

Комплексне контрольне завдання № 9

 

 на тести

1.                 Процес формування нових зерен, який відбувається за підвищених температур:

а) рекристалізація;

б) полігонізація;

в) кристалізація;

г) монолізація.

2.                 Наявність   яких електронів у        металі         забезпечує добру електропровідність і теплопровідність?

а) атомних;

б) вільних;

в) іонних;

г) зв’язаних.

3.                 При малих деформаціях що     прямо пропорційно відносному видовженню ?

а) температура;

б) напруга;

в) енергія;

г) теплота.

4.                 Структура загартованої сталі за величиною зерна?

а) дрібнозерниста;

б) крупнозерниста;

в) одночасно дрібно- та крупно- зерниста;

г) зі змінною зернистістю.

5.                 Яка з груп діелектриків мають здібність виготовляти в навколишньому середовищі постійне електричне поле?

а) сегнетоелектрики;

б) п’єзоелектрики;

в) піроелектрики;

г) немає вірної відповіді.

6.                 Які    кристали     є        діелектриками,    виходячи    із       зонної           теорії електропровідності?

а) валентна зона яких заповнена електронам не повністю;

б) валентна зона  заповнена електронам повністю;

в) валентна зона заповнена електронам повністю, а зона провідності

пуста;

г) валентна зона заповнена електронам повністю, а зона провідності

заповнена частково.

7.                 Які речовини у ливарному виробництві використовуються як сполучні матеріали?

а) синтетичні смоли;

б) кварцовий пісок;

в) формувальна глина;

г)  рідке скло.

8.                 Скільки груп включає в себе матеріали обробки формі стрижнів? а) 5;

б) 2;

в) 4;

г) 3.

9.                 Який з перелічених діелектриків є неполярним?

а) NH3;

б) NaCl;

в) CCl4;

г) N2.

10.             Спонтанна поляризація спостерігається лише в одного класу діелектриків:

а) полярні;

б) неполярні;

в) сегнетоелектрики;

г) п’єзоелектрики.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

 

Задача. Прокатка – один з найпоширеніших видів ОМТ (один із методів пластичної  деформації). Опишіть види повждовжної прокатки схематично

покажіть яким чинися відбувається повждовжна прокатка


Комплексне контрольне завдання № 10

 

ідповіді на тести

1.                  Які дефекти кристалів є об'ємними ?

а) вакансії;

б) дислокації;

в) тріщини;

г) дислоковані атоми.

2.                  Які дефекти кристалів є поверхневими?

а) вакансії;

б) дислокації;

в) кордон зерен;

г) дислоковані атоми.

3.                  Усі процеси термообробки ґрунтуються на явищах:

а) первинної кристалізації;

б) вторинної кристалізації;

в) рекристалізації;

г) гартування.

4.                  Нагрівання вище температури фазових перетворень і подальше швидке охолодження називають:

а) гартуванням;

б) відпуском;

в) відпалом;

г) відливанням.

5.                  Основна заготівельна база всіх напрямків машинобудування, приладобудування й ряду інших галузей народного господарства. а) лиття; б кування;

в) прокатка;

г) волочіння.

6.                  Єдиний можливий спосіб отримання заготівлі складної форми: а) ковка;

б) пресування;

в) лиття;

г) прокатка.

7.                  Хто відкрив атомну будову фаз?

а) Лауе М.Т.Ф.;

б) Аносов П.П.;

в) Гіббс Дж.У.;

г) Курнаков М.С.

8.                  Стосовно дії підвищених температур, полімери поділяють на:

а) термопластичні, термореактивні;

б) термопластичні, термореактивні, поліконденсаційні;

в) полімеризаційні, термопластичні, термореактивні;

г) полімеризаційні, поліконденсаційні.

9.                  Виробництво полімерних матеріалів орієнтується:

а) на джерела дешевої електроенергії;

б) на джерела дешевої електроенергії і води;

 в) на кваліфіковані кадри;

г) на джерела нафти та газу. 10. Діелектричні параметри втрат це:

а) е0;

б) tgd;

в) m0;

г) e.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Електрична міцність характеризується опором пробою. Це необоротне руйнування твердого діелектрика під дією поля і втрата ним ізолюючих властивостей. Опишіть  причини його виникнення. Дайте роз’яснення чим відрізняються електричний, тепловий та електрохімічний   пробій? Великий вплив на властивості діелектриків роблять гігроскопічність і вологопроникність.

 

Комплексне контрольне завдання № 11

 

 на тести

1.   Як називається область недосконалості кристала навколо краю экстраплощини ?

а) гвинтова дислокація;

б) крайовою дислокація;

в) негативна дислокація;

г) позитивна дислокація.

2.   Яку довжину крайової дислокації може становити періоди гратки ? а) кілька тисяч;

б) кілька десятків;

в) кілька сотен;

г) близько мільйона.

3.   Сплави класифікують за:

а) за кількістю компонентів та густиною;

б) за призначенням;

в) за основним елементом та температурі плавлення ;

г) за технологією вироблення полу фабрикатів та виробі.

4.Діаграма стану сплаву представляє собою

а) показує температури, в яких відбуваються ті чи інші перетворення в

сплаві;

б) стан сплаву в рівноважних умовах;

в) графічне зображення фазового стану сплавів в залежності від

температури і концентрації в умовах рівноваги;

г) графічне зображення процесу кристалізації.

5.       Основні дефекти виливків:

а) газові камери;

б)тріщини;

в) пробої;

г) вірні А та Б.

6.       Які основні способи лиття Ви знаєте?

а) Спеціальні способи лиття, лиття у піщані форми;

б) лиття в кокіль;

в) лиття за виплавленими моделями;

г) лиття в кокіль та за виплавленими моделями.

7.       Для запобігання утворення газових камер у формі використовують:

а) вентиляційні канали;

б) продув форми зрідженим газом;

в) відлив форми у вакуумі;

г) спеціальні матеріали.

8.       Метод холодного волочіння дає можливість широко варіювати:

а) зменшувати продуктивність;

б) збільшувати відходи;

в) змінювати діапазон міцностних і пластичних властивостей металу

готового виробу;

г) немає правильної відповіді.

9.       Що таке вибивка форм?

а) охолодження форми;

б) затвердіння форми;

в) витяг виливка із форми;

г) заливання металу.

10.   Які матеріали та речовини являються адсорбентами?

а) матеріали на поверхні яких відбувається адсорбція речовини;

б) речовина, що поглинається з об'ємної фази;

в) матеріали, радіуси пор яких більші за 10-7 м;

г) матеріали, які мають капілярнопористу структуру.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Згідно існуючим даним, для електроізоляційних матеріалів вирішальне значення має їхня здатність без збитку для властивостей витримувати нагрівання протягом тривалого часу. Також великий вплив на властивості діелектриків роблять гігроскопічність і волого проникність. Слід надати пояснення як розділяють діелектрики по  стійкості до нагрівання та як на них впливає теплове розширення. Також опишіть, що може відбутися з діелектриками, які пропускають водяну пару та тими що її не пропускають.

 

Комплексне контрольне завдання № 12

 

 на тести

1.                  Які дефекти мають відносно великі розміри, несумірні з атомним діаметром, у всіх трьох вимірах?

а) лінійні;

б) точкові;

в) поверхневі;

г)об'ємні.

2.                  Загартування металлу це-

а) різке охолодження після високих температур;

б)  пластична деформація;

в) опромінення швидкими нейтронами;

г) усі відповіді вірні.

3.                  Фазовий перехід в сплавах відбувається:

а) при постійній температурі;

б) в інтервалі температур;

в) при температурі кристалізації одного з компонентів сплаву;

г) при пониженні температури.

4.                  Сплави мають характерні властивості:

а) кожного із компонентів сплаву;

б) одного із компонентів сплаву;

в) хімічних елементів, що входять до складу сплаву;

г) структурних складових сплаву.

5.                  Однородна частина сплаву, відділена від інших частин поверхньої розділу, називається:

а) системою;

б) твердим розчином;

в) фазою;

г) хімічним з'єднанням.

6.                  Який метод лиття використовується при виготовлені виливків, при якому метал заливають у форму й затвердіває в ній під дією відцентрованої сили?

а) лиття під тиском;

б) лиття в оболонкові форми;

в) відцентроване лиття;

г) лиття за виплавленими моделями.

7.                  Адсорбція – це:

а) поглинання певного компонента із газової суміші або розчину

поверхнею твердого тіла ;

б) поглинання будь-якого компонента із газової суміші або розчину

поверхнею твердого тіла;

в) поглинання певного компонента із газової суміші або розчину іншим

розчином;

г) поглинання певного компоненту із розчину газової сумішшю. 

8.                  Які методи визначення загальної пористості Ви знаєте?

а) оптичний, просочення інертними рідинами та розширення газу;

б) оптичний, просочення інертними рідинами та виштовхування інертної

рідини;

в) удавлювання ртуті та виштовхування інертної рідини;

г) удавлювання ртуті, розширення газу та виштовхування інертної рідини.

9.                  Які пори капілярно- пористого тіла являються капілярами?

а) якщо поверхня рідини в них приймає форму, зумовлену силами

тяжіння;

б) якщо пористе тіло має розміри близько 10см., та пори радіуси яких

менше 10-2см можна вважати капілярами;

в) усі пори більші 10-3см є капілярами;

г) усі пори впливом сил тяжіння в яких можна знехтувати з точністю до

6%;

10.             Дифузія – це:

а) процес одностороннього проникнення молекул або атомів однієї

речовини в атоми або молекули іншої;

б) процес взаємного  проникнення молекул однієї речовини в молекули

іншої;

в) процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини

поміж молекул або атомів іншої;

г) змішання молекул однієї речовини.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Стабільність структури і властивостей діелектриків визначає терміни їхньої експлуатації. Вважається, що найбільшу стабільність мають кераміка і стекла. Опишіть, як скло та кераміка протистоять електрохімічному пробою порівняно з полімерами?

Комплексне контрольне завдання № 13

 

 на тести

1.Як змінюється температура сплавів системи з відсутністю розчини мости компонентів в твердому стані в процесі кристалізації?

а) знижується (крім евтектичного сплаву), завершується кристалізація

всіх сплавів при постійній температурі;

б) залишається незмінною;

в) знижується;

г) знижується (крім евтектичного сплаву), завершується кристалізація

деяких сплавів при постійній температурі.

2.                 Залежність між числом фаз, числом компонентів і числом ступенів свободи           будь-якої    системи,     що     знаходиться         в        рівноважному      стані, встановлюють:

а) закон Гука;

б) закон Ньютона;

в) закон Гіббса;

г) індексом Міллера.

3.                 Які види пор не мають виходу на поверхню матеріалу та не несуть провідних функцій, тобто не впливають на його проникність?

а) наскрізні пори;

б) тупикові пори;

в) ізольовані пори;

г) напівзамкнені пори.

4.                 Ця абревіатура визначається, як відносний об'єм пор у матеріалі, зайнятий порами з характерними розмірами в деякому інтервалі радіусів пор. а) КПД;

б) ДФР;

в) ДПД;

г) ГПД.

5.                 Підвищення вмісту домішок у вогнетривку основу призводить до:

а) зменшених витрат єднальної суміші;

б) збільшення якості поверхні виливків;

в) підвищеної газоотворності;

г) немає правильної відповіді.

6.                 Надання зливку або заготівлі необхідної форми і розмірів в пластичному стані при практично незмінному хімічному складі оброблюваного матеріалу забезпечується?

а) в процесі проведення обробки металів тиском з наступною термічною

обробкою;

б) в процесі проведення термічної обробки;

в) в процесі проведення механічної обробки;

г) в процесі проведення обробки металів тиском.

7.                 Виберіть властивість поліетилену, що забезпечила його широке використання:

а) розчинний у воді;

б) легкий і міцний;

в) крихкий;

г) стійкий проти дії окисників, кислот і лугів.

8.                 Виберіть правильне твердження:

а) білки – це біополімери;

б) білки – це складні неорганічні сполуки;

в) мономерами білків є моносахариди;

г) білки – це синтетичні полімери.

9.                 Сплави, використовувані під час пайки металів високої провідності, вони повинні забезпечувати невеликий опір контакту(перехідний опір) а) катоди;

б) біметалічний провід;

в) діоди;

г) припої

10.             За якої температури використовують високотемпературні припої? а) 200 С°;

б) 400С°;

в) 100С°;

г) 700С°.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. На підприємстві, що виготовляє деталі для машин під впливом значної температури відбулася дифузія у місці стиснення двох металів. Опишіть це явище, порядок та умови його здійснення; надайте формулу за якою оцінюється коефіцієнт дифузії.

Комплексне контрольне завдання № 14

 

 на тести

1.     Як називають ріст кристалів на затравці однойменного матеріалу?

а) однойменним;

б) монокристалічним;

в) гомоепітаксіальним;

г) гетероепітаксіальним.

2.     В яких сплавах  компоненти взаємно не розчиняються в твердому стані і не вступають у хімічну реакцію з утворенням з'єднання?

а) механічні суміші;

б) хімічні сполуки;

в) тверді розчини;

г) рідкі кристали.

3.Які з цих товарів є капілярно-пористими?

а) скло, тканина, фарфор;

б) шкіра, тканина, кераміка;

в) шкіра, електротовари, кераміка;

г) скло, шкіра, папір.

4.                 Вони можуть бути ізольованими чи сполученими між собою, наскрізними та тупиковими.

а) пори;

б) тканина;

в) повітря;

г) сплави.

5.                 Що таке утворення й виростання нових рівноосних зерен с деформованих кристалів?

а) кристалізація;

б) рекристалізація;

в) ковка;

г) пресування.

6.                 Спосіб виготовлення виробів тиском за допомогою спеціальних інструментів – це:

а) волочіння;

б) штампування;

в) пресування;

г) прокатка.

7.                 Що виробляють методом волочіння?

а) Дріт;

б) фасоні профілі;

в) листовий прокат;

г) труби.

8.                 Які типові адсорбенти Ви знаєте?

а) активоване вугілля, силікагель;

б) повітря та інші газі;

в) вода та інші рідини;

г) сажа, двоокис титану, аеросил.

9.                 Твердість – це:

а) властивість матеріалу опиратися проникненню до нього іншого,

твердішого тіла;

а) властивість матеріалу опиратися силі, що наноситься на нього тяжчим

тілом;

а) властивість матеріалу витримувати навантаження при використанні;

г) властивість матеріалу відновлювати свої форми після навантаження.

10.             Властивість матеріалів пропускати через себе частинки повітря, пари, воду

а) адсорбція;

б) десорбція;

в) дихання;

г) проникність.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. У науково-дослідній лабораторії студенти для проведення дослідів взяли спробу виростити кристали. Опишіть сутність та порядок проведення вирощування монокристалів методом Бріджмена.

Комплексне контрольне завдання № 15

 

 на тести

1.                  Як називається процес, коли рідина може переходити в газовий стан при температурі нижчій за кипіння?

а) випарювання;

б) конденсація;

в) кипіння;

г) нагрівання.

2.                  Як називають ріст кристалів на  відповідних за кристаллографічними параметрами поверхнях?

а) однойменним;

б) гетероепітаксіі;

в) гомоепітаксіальним;

г) усі відповіді вірні.

3.                  Кількість зародків і швидкість їх зародження при рівноважній температурі кристалізації дорівнює:

а) двом;

б) одному;

в) нулю;

г) безкінечній кількості.

4.                  Швидкість процесу кристалізації визначається двома величинами: 

а) швидкістю зародження центрів кристалізації та швидкістю росту

кристалів ;

б) швидкістю кристалізації;

в) швидкістю нагрівання ;

г) швидкістю охолодження .

5.                  Які сплави є кристалічними речовинами?

а) механічні суміші;

б) хімічні сполуки;

в) тверді розчини;

г) рідкі кристали.

6.                  Який розчин складається з однорідних зерен?

а) механічні суміші;

б) хімічні сполуки;

в) рідкі розчини;

г) тверді розчини.

7.                  Метали - це 

а) прості речовини, які не мають властивості металічного блиску, погано

проводять тепло, електричний струм;

б) клас хімічних елементів і речовин з такими хімічними та фізичними

властивостями: добре проводять електричний струм і тепло, пластичність, металічний блиск;

в) клас структури матеріалів з їх складом, фізичними та хімічними

властивостями;

г) усі відповіді вірні.

8.                  Для вивчення атомно-кристалічної будови застосовують:

а) рентгеноструктурний аналіз;

б) рентгеноспектральний аналіз;

в) фрактографію;

г) рентгеноспектральний мікроаналіз.

9.                  При сорбції розчини, що поглинають речовину, називають:

а) сорбтивами;

б) сорбентами;

в) сорбуючими;

г) поглиначами.

10.             Ця речовина вирисовується при визначені диференціальної пористості а) вода;

б) ртуть;

в) спиртовий розчин;

г) кислоти.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Відомо, що алмаз і графіт мають кристалічну решітку, що складається з атомів вуглецю, але обидва матеріали мають різні властивості як зовні так і за показниками міцності. Обґрунтуйте як це можна роз’яснити з точки зору типу зв’язків у решітці та взаємного розташування атомів.

Комплексне контрольне завдання № 16

 

 на тести

1.                  Хімічний елемент в металі, в залежності від якого обирають температуру нагріву:

а) вуглець;

б) кремній;

в) залізо;

г) алюміній.

2.                  Що відбувається з металом під час термообробки?

а) кристалізація;

б) фазові перетворення;

в) модифікація;

г) розпад елементів.

3.                  Вулканізація – це взаємодія макромолекул каучуку з атомами: а) нітрогену;      

б) хлору;      

в) сіркою;       

г) фосфору.

4.                  Чим дрібніше зерно металу, тим:

а) вище його міцність ;

б) нижче його в'язкість і міцність;

в) нижче його пластичність;

г) вище його міцність, в’язкість і пластичність.

5.                  В скільки разів процес холодного плющення і волочіння скорочує кількість циклів?

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 8.

6.                  Яке максимальне зусилля гідравлічних пресів?

а) 500 НМ;

б) 800 НМ;

в) 950 НМ;

г) 750 НМ.

7.                  Коли атоми займають вершини комірки і центри всіх шести граней це тип кристалічної решітки:

а) базоцентрірованний;

б) примітивний;

в) базоцентрірованний;

г) гранецентрированний.

8.                  При поздовжній прокатці метал деформується між двома валиками, що обертаються на зустріч один одному – це:

а) волочіння;

б) штампування;

в) пресування;

г) прокатка.

9.                  При сорбції розчини, що поглинаються, називають:

а) сорбтивами;

б) сорбентами;

в)с орбуючими;

г) поглиначами.

10.             Розрізняють чотири типи кристалів:

а) іонні, атомні, металічні і молекулярні;

б) атомні, металічні і молекулярні;

в) іонні, нейтронні, протонні, металічні і молекулярні;

г) протонні, іонні металічні і молекулярні.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Олово може існувати у двох модифікаціях. Типовим представником металів є біле олово, але також існує і сіре олово, що має дещо інші властивості. Роз’ясніть чим відрізняються ці властивості, з яким явищем це пов’язано і як впливає на властивості тип кристалічної решітки.

 

Комплексне контрольне завдання № 17

 

 на тести

1.                  Структура загартованої сталі за величиною зерна?

а) дрібнозерниста;

б) крупнозерниста;

в) одночасно дрібно- та крупно- зерниста;

г) зі змінною зернистістю.

2.                  Процес формування нових зерен, який відбувається за підвищених температур:

а) рекристалізація;

б) полігонізація;

в) кристалізація;

г) монолізація.

3.                  Основним полімером в склопластиках є:

а) полівінілхлорид; 

б) полівінілацетат; 

в) епоксидно-фенольна смола; 

г) полістирол.

4.                  Укажіть речовину для органічного синтезу:

а) крохмаль, білок, скло;

б) цемент, бетон, целюлоза;

в) нафта, природний газ, вугілля;

г) клітковина, шерсть, фарби.

5.                  В яких сплавах зберігаються кристалічні решітки компонентів?

а) механічні суміші;

б) хімічні сполуки;

в) тверді розчини;

г) рідкі кристали.

6.                  В сплавах утворюються між елементами, що значно розрізняються за будовою і властивостями, якщо сила взаємодії між різнорідними атомами більша, ніж між однорідними це ?

а) механічні суміші;

б) хімічні сполуки;

в) тверді розчини;

г) рідкі кристали.

7.                  Яка кристалічна решітка утворюються внаслідок щільної упаковки атомів, найчастіше однакових:

а) атомна;

б) молекулярна;

в) іонна;

г) металічна.

8.                  У вузлах якої кристалічної решітки знаходяться молекули речовини, зв’язок між якими забезпечується силами молекулярної взаємодії: а) атомна;

б) молекулярна;

в) іонна;

г) металічна.

9.                  Сорбція – це:

а) процес поглинання будь-якою рідиною, кристалами, поверхнею

твердого тіла або поверхнею поділу фаз газів, парів ;

б) процес поглинання будь-якою рідиною рідких сумішей;

в) процес поглинання будь-якою поверхнею твердого тіла або поверхнею

поділу фаз газів, парів чи розчинених речовин із газових або рідких сумішей;

г) процес поглинання будь-якою рідиною, поверхнею твердого тіла або

поверхнею поділу фаз газів, парів чи розчинених речовин із газових або рідких сумішей.

10.             Які методи визначення диференціальної пористості Ви знаєте?

а) оптичний, просочення інертними рідинами та розширення газу;

б) оптичний, просочення інертними рідинами та виштовхування інертної

рідини;

в) удавлювання ртуті та виштовхування інертної рідини;

г) удавлювання ртуті,розширення газу та виштовхування інертної рідини.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Істинна рівновага в практичних умовах досягається рідко; у більшості випадків сплави знаходяться в метастабільному стані. Для практичних цілей важливо, що такі стани нерідко сповіщають сплавам високі механічні  або інші властивості.

Описати, що таке правило фаз та написати формулу через яку визначається ця величина.

Комплексне контрольне завдання № 18

 

 на тести

1. Кількість фаз та хімічний склад сплаву можна визначити за допомогою правила:

а) «Буравчика»;

б) «Відризків»;

в) «Фаз Гиббса»;

г) «Ричагу». 2.Твердими розчинами називають фази, в яких:

а) один з компонентів сплаву зберігає свою кристалічну решітку, а атоми інших (чи іншого) компонентів розташовуються в решітці першого

компоненту, змінюючи її розміри (періоди);

б) компоненти не розчиняються в твердому стані і не міняють свої

кристалічні решітки;

в) атоми розчиненого компоненту заміщують частину атомів розчинника

в його кристалічній решітці;

г)       атоми          розчиненого         компоненту          розміщуються      в           пустотах     в кристалічній решітці розчинника.

3.                  Серед перелічених ознак вибрати, ті що характеризують властивості гуми :

а) еластичність;                                  

б) стійкість до органічних розчинників;

в) механічна та хімічна стійкість;         

г) негорючість.

4.                  Укажіть волокно, яке не належить до синтетичних:

а) лавсан;     

б) капрон;     

в) триацетат целюлози;      

г) нітрон.

5.                  Які тіла володіють анізотропією?

а) текстуровані полікристалічні матеріали;

б) феромагнітні матеріали;

в) полікристалічні речовини;

г) аморфні матеріали.

6.                  Якими двома шляхами переміщуються дислокації?

а) ковзання або дифузія;

б) ковзання або деструкція;

в) дифузія або деструкція;

г) правильні відповіді Б) і В).

7.                  Коли  атоми займають вершини осередків і її центр це тип кристалічної решітки:

а) базоцентрірованний;

б) примітивний;

в) базоцентрірованний;

г) об'ємно-центрований.

8.                  Коли атоми займають вершини комірки і центри всіх шести граней це тип кристалічної решітки:

а) базоцентрірованний;

б) примітивний;

в) базоцентрірованний;

г) гранецентрированний.

9.                  Ступінь заповнення об’єму матеріалу порами розміром до 3мм це: а) вологовіддача;

б) вогнетривкість;

в) пористість;

г) атмосферостійкість.

10.             Які капілярнопористі тіла мають мікрокапіляри?

а) матеріали, радіуси пор яких більші за 10-9 м;

б) матеріали, радіуси пор яких менші за 10-7 м;

в) якщо матеріал за будь-яких умов сорбує водяну пару з повітря;

г) якщо радіус капіляра визначається формулою Томсона (Кельвіна).

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Серед діаграм стану металевих сплавів найбільше значення має діаграма стану системи залізо–вуглець. Це пов’язано з тим, що в техніці найбільше широко застосовують залізовуглецеві сплави.

Відомі дві діаграми стану залізовуглецевих сплавів: метастабільна, що характеризує перетворення в системі залізо–карбід (залізо-цементит), і стабільна, що характеризує перетворення в системі залізо–графіт.

На те, що система залізо–графіт є більш стабільною, чим система залізоцементит, указує той факт, що при нагріванні до високих температур цементит розпадається на залізо і графіть, тобто переходить у більш стабільний стан.

Опишіть     перетворення       в        сплавах       системи      залізо–цементит   та намалювати діаграму стану Fе–FезС.

Комплексне контрольне завдання № 19

 

 на тести

1.Що називають евтектикою?

а) структуру, що складається з певного поєднання двох (чи більше)

твердих фаз, які одночасно кристалізувалися з рідкого сплаву;

б) структуру, що складається з певного поєднання двох  рідких фаз,  які

одночасно кристалізувалися з твердого  сплаву;

в) структуру, що складається з певного поєднання двох  твердих фаз,  які

поступово кристалізувалися з рідкого  сплаву;

г) структуру, що складається з поєднання більше трьох різних фаз, які

поступово кристалізувалися з рідкого сплаву.

2.       Загальний вміст компонентів у сплаві:

а) від 93% до 95%;

б) до 99%;

в) не більше 91%;

г) 100%.

3.       Вкажіть, яка властивість метала не належить хімічним:

а) теплопровідність;

б) розчинність;

в) корозійна стійкість;

г) жаростійкість.

4.       Дайте визначення пластичності метала:

а) здатність метала деформуватися під дією зовнішня сил без руйнування;

б) здатність метала пружно деформуватися;

в) здатність метала протистояти зношенню;

г) здатність метала витримувати ударні навантаження.

5.       Від чого залежить температура плавлення при первинній кристалізації?

а) тиску і температури плавлення;

б) тиску;

в) тиску і постійній температури;

г) усі відповіді невірні. 

6.       З чим можливо вирощування монокристалів?

а) з використанням монокристалічних затравок так і спонтанно;

б) з використанням монокристалічних затравок;

в) спонтанно;

г) вирощуванням з розчину в розплаві.

7.       Що таке екстраплощина?

а) площина розділу фрагментів зерна або блоків мозаїчної структури;

б) поверхневий дефект кристалічної решітки;

в) атомна полуплощина, що не має продовження в нижній або верхній

частинах кристалічної решітки;

г) атомна площина, по якій відбувається ковзання однієї частини кристала

щодо іншої.

8.       Центр неповної атомної площини зображують у вигляді літери:

а) Т;

б) А;

в) В;

г) С.

9.       Що таке межа текучості?

                а)     напруження,     після     якого     починається     активне     пластичне

деформування;

б) напруження, при якому починається активне пластичне деформування;

                в)     напруження,     після     якого     припиняється     активне     пластичне

деформування;

                г)     напруження,     при     якому     припиняється     активне     пластичне

деформування.

10.   Деформація – це:

а) це зміна розмірів твердого тіла під впливом температури;

б) це зміна розмірів і форми твердого тіла під дією внутрішніх сил або

магнітних полів;

в) зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил або

температури, електричних чи магнітних полів;

г) зміна розміру тіла під впливом хімічних речовин.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. На рисунку наведено діаграму кристалічного лінійного розтягу полімеру. 

 

Рис. 1 Діаграма кристалічного лінійного розтягу полімеру

 

Ділянка ІІ на рисунку характеризує процес розвитку шийки  і є необоротним, але на сьогодення доказано, що деформація на ділянці II являється механічно оборотною і повністю зникає, якщо нагріти розтягнутий зразок до температур, близьких до температури плавлення. Крива деформації  далеко не завжди реалізується для всіх кристалічних полімерів у повному обсязі. 

Виходячі зі сказаного слід пояснити і графічно зобразити залежність кривої деформації від температури.

 


Комплексне контрольне завдання № 20

 

 на тести

Основні переваги титанових сплавів:

а) висока питома міцність і корозійна стійкість;

б) висока холодостійкість, гарні антифрикційні властивості;

в) висока жаростійкість, гарні ливарні властивості;

г) гарна оброблюваність різанням.

2.                  Які дефекти дозволяє виявити зовнішній огляд матеріалів?

а) Відхилення від розмірів і форми;

б) відхилення в хімічному складі;

в) виявити неметалічні включення;

г) виявити неоднорідність структури.

3.                  Вкажіть, яка  з перелічених  властивостей  металів не відноситься до механічних:

а) міцність;

б) пружність;

в) пластичність;

г) усадка.

4.                  Чим відрізняється поведінка сплаву і чистого метала при їх кристалізації.

                а)    температурою    кристалізації:    у    чистих    металів    кристалізація

відбувається при сталій температурі, а у сплавів в інтервалі температур;

б) лінією ліквідуса;

в) лінією солідуса;

г) видом діаграми стану.

5.                  Які дефекти кристалів є лінійними ?

а) вакансії;

б) дислокації;

в) тріщини;

г) дислоковані атоми.

6.                  Які дефекти кристалів є точковими?

а) вакансії;

б) дислокації;

в) тріщини;

г) дислоковані атоми.

8.                 При якій дислокації відбувається зсув на один період решітки правій частині кристала, частково надрізаної по площині ABCD щодо лівої?

а) гвинтова дислокація;

б) крайовою дислокація;

в) негативна дислокація;

г) позитивна дислокація.

9.                 На скільки груп розподіляється процес обробки тиском? а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

10.             Процес, при якому в обмеженому зміщенні або орієнтації зв’язаних зарядів в діелектриках під дією електричного поля, називається:

а) поляризація;

б) деформація;

в) кристалізація;

г) пробій.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Найбільш широкі можливості для одержання полімерів із заданими властивостями дає зміна їхньої молекулярної структури. Істотний вплив на фізичні властивості полімерів роблять чотири фактори, що характеризують структуру макромолекул. 

Наведіть ці фактори та опишіть, як впливає регулярність упакування ланцюгів на властивості полімерів та зробіть графічне зображення спрощеної конфігурації тактичних поліпропіленових ланцюгів, що утворюють спіраль.

Комплексне контрольне завдання № 21

 

 на тести Густина – це:

а) фізична величина, яка характеризує стан речовини і чисельно дорівнює

відношенню маси однорідного тіла до його об’єму;

б) фізична величина, яка характеризує кількість речовини і дорівнює

відношенню маси однорідного тіла до його об’єму;

в) фізична величина, яка характеризує стан речовини і чисельно дорівнює

відношенню маси однорідного тіла до його площі;

г) хімічна величина, яка характеризує стан речовини і чисельно дорівнює

відношенню маси однорідного тіла до його площі.

2.                 Яка структура характеризується наявністю макропор?

а) конгломератна;

б) чарункова;

в) дрібнопориста;

г) рихлозерниста.

3.                 Властивість          пластмас     розм’якшуватись при    нагріванні, легко формуватись у вироби і тверднути при охолодженні :

а ) еластичність ;                                 б) в’язкість ;

в) термопластичність ;                     

г) термореактивність .

4.                 Властивість твердих тіл (або матеріалів, з яких вони виготовлені) відновлювати свою форму і об’єм після припинення дії сили називають:

а) пружністю;

б) напругою;

в) міцністю;

г)деформацією.

5.                 На пружність і пластичність тіл істотно впливає:

а) пружність;

б) напруга;

в) міцність;

г) температура.

6.                 Полімерні сполуки, макромолекули яких складаються зі структурних ланок різної хімічної природи :

а) співполімери;                                  б )стереорегулярні полімери;

в )лінійні полімери;                            

г)розгалуджені полімери.

7.                 В яких  дефектах атомні розміри в двох вимірах, а в третьому - вони значно більше розміру?

а) об'ємні;

б) точкові;

в) поверхневі;

г) лінійні.

8.                 Процес вільного плину металу під впливом періодичних ударів або статичних впливів інструмента називається:

а) кування;

б) штампування;

в) пресування;

г) прокатка.

9.Куванню піддають найчастіше:

а) деформований метал;

б) злитки;

в) заготівка;

г) литий метал. 10. Який з перелічених діелектриків є неполярним?

а) NH3;

б) NaCl;

в) CCl4;

г) N2.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Ряд матеріалів під впливом зовнішніх факторів (при стисканні, розтягуванні, зжиманні тощо) мають здатність до руйнування чи деформації. Опишіть, що являє собою процес деформації, які існують види деформації. Розглянути як відбувається механізм пластичної деформації. Зобразити схему пружної і пластичної деформації металу.

 

           

Комплексне контрольне завдання № 22

 

 на тести

                           Процес    сполучення    однакових    молекул    з    відносно    низькою

молекулярною масою у великі молекули:

а) реакція ізомеризації ;                

б ) ланцюгова реакція ;

в ) реакція гідролізу ;                   г ) реакція полімеризації .

2.                  Низькомолекулярна речовина, з якої добувають полімери :

а) мономер ;  б ) структурна ланка ; в ) радикал ; г ) функціональна група .

3.                  Яка структура характеризується наявністю мікропор?

а) конгломератна;

б) чарункова;

в) дрібнопориста;

г) рихлозерниста.

4.                  Здатність матеріалу віддавати воду при зміні температури та вологості навколишнього середовища це:

а) вологовіддача;

б) вогнетривкість;

в) пористість;

г) атмосферо стійкість.

5.                  Який аморфний станречовини?

а) крихкий;

б) тягучий;

в) нестійкий;

г) стійкий.

6.                  На відміну від кристалічних аморфні тіла повністю:

а) ізотропні;

б) анізотропні;

в) поліморфізмі;

г) усі відповіді не вірні.

7.                  В якій кристалізації  відбувається перехід з рідкого стану до твердого із затвердінням?

а) вторинна кристалізація;

б) аморфна кристалізація;

в) перекристалізація;

г) первинна кристалізація.

8.                  Які дефекти малі тільки в одному вимірі?

а) лінійні;

б) точкові;

в) поверхневі;

г) об'ємні.

9.                  Яке максимальне зусилля механічних пресів?

а) 200 НМ;

б) 150 НМ;

в) 100 НМ;

г) 250 НМ.

10.             Матеріали, які практично не проводять електричний струм-це?

а) напівпровідники;

б) діелектрики;

в) діод;

г) транзистор.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача.      При   випробуванні       на      розтягання визначають          характеристики    пластичності матеріалу. 

Описати які існують характеристики пластичності матеріалу та написати формули знаходження цих показників.

Комплексне контрольне завдання № 23

 

 на тести

Процес полімеризації, у якому беруть участь два або більше різних мономерів:

а) реакція поліконденсації;           

б) реакція співполімеризації;

в) ланцюгова реакція;                     

г) реакція етерифікації.

2.                  Здатність матеріалу змінювати свою форму (і не руйнуватися) під дією навантаження та відновлювати її після припинення цієї дії – це:

а) твердість;    

б) пружність;    

в) міцність;

г) еластичність.

3.                  Метод холодного волочіння дає можливість широко варіювати:

а) зменшувати продуктивність;

б) збільшувати відходи;

в) змінювати діапазон міцностних і пластичних властивостей металу

готового виробу;

г) немає правильної відповіді.

4.                  Скільки відсотків досягає відходи при виробництві дротів з кольорових металів?

а) 5%;

б) 20%;

в) 10%;

г) 15%

5.                  Затвердіння супроводжується, відповідно, поглинанням чи виділенням теплоти це процес ?

а) плавлення;

б) кипіння;

в) кристалізація;

г) конденсація.

6.                  До якої температури використовують низькотемпературні припої? а) 400С°;

в) 300С°;

б) 100С°;

г) 600С°.

7.                  Які методи визначення загальної пористості Ви знаєте?

а) оптичний, просочення інертними рідинами та розширення газу;

б) оптичний, просочення інертними рідинами та виштовхування інертної

рідини;

в) удавлювання ртуті та виштовхування інертної рідини;

г) удавлювання ртуті,розширення газу та виштовхування інертної рідини.

8.                  За характером пір оцінюють здатність матеріалу…

а) поглинати воду

б) поглинати газ

в) віддавати воду у навколишнє середовище

г) поглинати хімічні речовини і вступати в реакції з ними 9.  Яке максимальне зусилля механічних пресів?

а) 200 НМ;

б) 150 НМ;

в) 100 НМ;

г) 250 НМ.

10. Чому застосування вільного кування усе більше скорочують у порівнянні з об’ємним штампуванням?

а) низька продуктивність у порівнянні з гарячим штампуванням;

б) більші допуски на куваннях, що вимагає великого об’єму наступної

обробки;

в) обидві причини викликають підвищення відходів металу в стружку;

г) економія металу при штампуванні.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Теоретичний опір крихкому руйнуванню шляхом відриву одних атомних шарів від сусідніх складає   0,1Е (Е – модуль Юнга); теоретична міцність приблизно в 103 разів вище реальної. На реальну міцність впливають багато факторів: щільність дислокацій, сили міжатомних зв’язків, структура і хімічний склад матеріалу, але всіх їх можна звести до щільності дислокацій і їхньої рухливості.

 Слід зобразити схему залежності міцності металів від густини дислокацій атомів. Запропонувати за допомогою схеми спосіб підвищення реальної міцності.


Комплексне контрольне завдання № 24

 

 на тести

1.                  Властивість пластмас втрачати при нагріванні здатність плавитись і розчинятись в органічних розчинниках:

а) еластичність;                                 б ) в’язкість;

в) термопластичність;                      

г) термореактивність.

2.                  Здатність матеріалу чинити опір проникненню в нього іншого тіла – це: а) твердість;    

б) пружність;    

в) міцність;

г) еластичність.

3.                  За допомогою якого лиття можна отримати виливки тіл обертання? а) лиття в кокіль;

б) лиття під тиском;

в) лиття в оболонкові форми;

г) відцентроване лиття.

4.                  Матеріали для остаточної обробки форм і стрижнів часто називають: а) допоміжні;

б) основні;

в) вихідні;

г) формувальні.

5.Фазове перетворення рідкого стану в газовий це

а) конденсація;

б) пароутворення;

в) дифузія;

г) кристалізація.

6.                  Від чого залежить конденсація і пароутворення?

а) тиску і температури плавлення;

б) тиску і температури кипіння;

в) тиску і постійній температури;

г) усі відповіді невірні. 

7.                  Завдяки якому вченому закон проникності отримав свою назву?

а) Поснов Б.А;

б) Томпсон Д.Д. ;

в) У. Кельвін;

г) А. Дарсі.

8.                  Процес вільного плину металу під впливом періодичних ударів або статичних впливів інструмента називається:

а) кування;

б) штампування;

в) пресування;

г) прокатка.

9.                  Які основні способи лиття Ви знаєте?

а) спеціальні способи лиття, лиття у піщані форми;

б) лиття в кокіль;

в) лиття за виплавленими моделями;

г) лиття в кокіль та за виплавленими моделями.

10.             Адсорбент – це:

а) речовина, на поверхні частинок якої відбувається адсорбція;

б) тверда або рідка речовина, на поверхні частинок якої відбувається

адсорбція;

в) тверда речовина, яка адсорбує на поверхні іншої твердої речовини;

г) речовина, яка поглинає гази.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. При введенні кількісних характеристик структури пористих систем широко користуються модельними уявленнями реальної структури; при цьому конкретна модель обирається з обліком тих фізичних властивостей системи, для опису яких вона служить. Найбільш проста з них – капілярна, по якій матеріал має наскрізні пори різних радіусів, що можуть взаємодіяти між собою. Для пористої системи звичайно вводяться наступні основні структурні характеристики: питома поверхня матеріалу (Sуд), пористість П, диференціальна функція розподілу пор за розмірами (радіусами) f(r) (ДФР). 

Засновуючісь на набуті знання, опишіть диференціальну функцію розподілу пор.

Комплексне контрольне завдання № 25

 

ідповіді на тести

1.                  Здатність матеріалу витримувати великі навантаження і не руйнуватися – це:

а) твердість;    

б) пружність;    

в) міцність;

г) еластичність.

2.                  Група атомів, що багаторазово повторюється в макромолекулі полімеру:

а) мономер;                                       б )структурна ланка;

а) радикал;                                        

г) функціональна група.

3.                  Який матеріал використовується найчастіше при литті в кокіль? а) чавун;

б) залізо;

в) сталь;

г) нікель.

4.                  Ливарна форма, виготовлена з металу

а) Виплавлена модель;

б) Оболонкова форма;

в) Виливок;

г) Кокіль.

5.                  Які сплави є кристалічними речовинами?

а) механічні суміші;

б) хімічні сполуки;

в) тверді розчини;

г) рідкі кристали.

6.                  Який розчин складається з однорідних зерен?

а) механічні суміші;

б) хімічні сполуки;

в) рідкі розчини;

г) тверді розчини.

7.                  В яких сплавах зберігаються кристалічні решітки компонентів?

а) механічні суміші;

б) хімічні сполуки;

в) тверді розчини;

г) рідкі кристали.

8.                  Який метод лиття використовується при одержані спеціальних моделей з легкоплавких матеріалів та зборка їх у блоки?

а) лиття в кокіль;

б) лиття за виплавленими моделями;

в) відцентроване лиття;

г) лиття під тиском.

9.                  Модуль Юнга визначається як:

а) величина внутрішньої напруги, яка відповідає відносній деформації

рівній 100%;

б) різниця кінцевих та початкових розмірів;

в) відношення зміни лінійного розміру тіла до його початкового значення;

г) відношення відносних деформацій в поперечному та повздовжньому

напрямках.

10.              Твердість–це характеристика матеріалу, яка визначає здатність:

а) витримувати зовнішній вплив без руйнування;

б) протидіяти проникненню інородного тіла в об'єм матеріалу;

в) витримувати зовнішній вплив без руйнування та розкрашування;

г) протидіяти проникненню вологи в об'єм матеріалу.

 

2. Виконайте ситуаційне завдання

Задача. Скло – твердий аморфний матеріал, що утворюється внаслідок переохолодження мінерального розплаву силікатів з оксидами лужних, лужноземельних металів і кремнезему в аморфному стані; має механічні властивостями твердих тіл, причому процес переходу з рідкого стану в склоподібний повинен бути оборотним.

Опишіть механічні властивості скла та здатність цього матеріалу до пластичних деформацій. Наведіть приклади, як хімічний склад впливає на зміну механічних властивостей скла.

 


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

 

Методичне забезпечення

 

1.                 Захаренко В.О. Матеріалознавство та основи виробництва непродовольчих товарів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни / В. О. Захаренко. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 65с.

2.                 Захаренко В. О. Матеріалознавство та технологія виробництва непродовольчих товарів : методичні вказівки до використання самостійної роботи студентів з дисципліни. – Х. : ХДУХТ, 2008. – 35с.

3.                 В. О. Захаренко. Матеріалознавство та технологія виробництва непродовольчих товарів : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни / В. О. Захаренко, Т. Л. Колесник. – Х. : ХДУХТ. – 2015. – 36с.

4.                 Захаренко В. О. Матеріалознавство та технологія виробництва непродовольчих товарів : опорний конспект лекцій / В. О. Захаренко,                 О. О. Гринченко. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 144 с.

 

                                    Рекомендована література

 

5.                     Захаренко В. О. Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів : навчальний посібник / В. О. Захаренко. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 250с. 

6.                     Оснач О. Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : навчальний посібник / О. Ф. Оснач. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 304 с.

Шабурова Н. А. Материаловедение : часть І. ІІ: учебное пособие / Н.А. Шабурова. – Челябинск. : ИЦ ЮУрГУ, 2011. – 182 с.

13. Вікіпедія – вільна енциклопедія «Полімери». – Електронний ресурс : E-mail:<ru.wikipedia.org>

 

Навчальне електронне видання комбінованого використання

Можна використовувати в локальному та мережному режимах

 

 

 

Матеріалознавство та основи виробництва непродовольчих товарів

 

Пакет комплексних контрольних робіт 

для перевірки знань студентів денної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти бакалавр

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівлята біржова діяльність»

 

 

Укладачі:

ЗАХАРЕНКО Віталій Олександрович

АКМЕН Вікторія Олександрівна

ПОЛУПАН Валентин Вадимович

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри товарознавства в митній справі д-р техн. наук, проф. М. П. Головко

 

В авторській редакції

 

 

 

 

 

 

План 2019р., поз. 71 /             __________________________________________

Підп. до друку 12.06.2019р. Один електронний оптичний диск (CD-ROM); супровідна документація. Об’єм даних 32 Мб. Тираж 20 прим.________________   Видавець і виготівник

Харківський державний університет харчування та торгівлі вул. Клочківська, 333, Харків, 61051.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4417 від 10.10.2012 р.

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали до уроків
Інкл
Додано
25 березня
Переглядів
23
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку