Презентація " Індустріалізація"

Про матеріал

Презентація до уроку історії України в 10 класі за темою " Сталінська індустріалізація" мистить тестові завдання для актуалізаціі опорних знань. презетація разкриває причини, мету . джерела, засоби реалізації індустріалізації, провали і досягнення перших пятирічок.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

1. За якого політичного режиму періоду національно-визвольних змагань початку XX ст. уведено в обіг грошову купюру, зображену на фото? АДиректорії УНРБГетьманату П. Скоропадського. ВУкраїнської Центральної Ради. ГУкраїнської Соціалістичної Радянської Республіки

Номер слайду 3

3. Про кого з історичних діячів йдеться:«Співзасновник Української національно-демократичної партії (УНДП), згодом її голова. Обирався послом до австрійського парламенту та галицького крайового сейму. У роки Першої світової війни очолював Головну українську раду, а згодом Загальну українську раду. Після проголошення ЗУНР став головою її першого уряду»? А А. Шептицького Б К. Левицького В О. Бобринського Г К. Трильовського2. Укладення якого міжнародного договору викликало такий коментар сучасника: «Польща та більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андрусові в 1667 році…»? А Брестського, 1918 р. Б Варшавського, 1920 р. В Ризького, 1921 р. Г Рапалльського, 1922 р.

Номер слайду 4

4. Який документ В. Винниченко назвав «...не чим іншим, як цинічним і провокаційним порушенням угоди 16 липня й одвертим бажанням видерти з рук українства всі його революційні здобутки...»?Арезолюцію Харківського з’їзду рад "Про організацію влади на Україні"Бпостанову З’їзду народів Росії "Про федеративний устрій Російської держави"В"Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні"Г"Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради"ї

Номер слайду 5

А1,3,5,6; Б2,3,4,6;В1,2,4,5;Г2,4,6,7.5. Укажіть положення, які розкривають основний зміст Третього Універсалу Української Центральної Ради: 1 установлення восьмигодинного робочого дня, державного контролю над продукцією;2 поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і Чернігівщину;3 проголошення УНР у складі федеративної Росії;4 проголошення православ'я державною релігією;5 скасування приватної власності на землю поміщицьких та інших нетрудових господарств;6 проголошення політичних, громадянських прав і свобод;7 проголошення автономії України у складі демократичної Росії.

Номер слайду 6

6. У який період Української революції схвалено цитовані документи?«Хай буде Україна вільною. ... Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України». «... На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...». А березень — серпень 1917 р. Б серпень — листопад 1917 р. В листопад — грудень 1917 р. Г Г рудень 1917 р. — січень 1918 р

Номер слайду 7

Адомогтися визнання державних кордонів на Паризькій мирній конференціїБукласти мир з державами Четверного союзу та вивести країну зі світової війни. Вдати відсіч агресії з боку сусідніх держав та уникнути окупації території країни. Гстворити систему управління й забезпечити відносну соціальну стабільність 7. На відміну від Української Народної республіки (УНР) західноукраїнській Народній республіці (ЗУНР) вдалося

Номер слайду 8

8. Одержавлення власності, згортання товарно-грошових відносин, упровадження карткової системи та загальної трудової повинності — це складові політики АГенерального Секретаріату УНР. БРади Народних Комісарів УСРР. ВРади Міністрів Української Держави. ГДиректорії УНР.ї

Номер слайду 9

9. Укажіть діяча, про якого йдеться в цитованому документі:  «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». А М. Грушевський Б С, Петлюра В В. Виниченко Г Н Махно

Номер слайду 10

А«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росіїхай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...»Б«... визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ... ми рішуче ставимось проти ... самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»В«На час до вирішення справи ... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»Г «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі..10. Авторство якого з цитованих документів НЕ НАЛЕЖИТЬ  Українській Центральній Раді?

Номер слайду 11

11. Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті? А капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНРБвступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини. Вдемократична революція та повалення самодержавства в РосіїГстворення Галицько-Буковинського генерал-Губернаторства

Номер слайду 12

12. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася. Арозпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками. Бустановити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні. Впідтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом. Гпоповнити свій склад представниками національних меншин.13. Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була. Авідмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору. Бвідкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків. Впроведена УЦР аграрна реформа та передання всієї землі селянам. Гнеспроможність УЦР налагодити систему державного управління.

Номер слайду 13

   14. Укажіть складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні в 1919—1921 рр.1націоналізація підприємств великої промисловості, транспорту та банків 2викуп державою поміщицьких земель та їх зрівняльний розподіл між селянами3запровадження загальної трудової повинності, створення таборів примусових робіт4здійснення грошової реформи та введення в обіг забезпечених золотом «червонців»5запровадження розкладки на продовольство та сільськогосподарську сировину6передання дрібних підприємств кооперативним артілям та приватним особам7проведення насильницької суцільної колективізації селянських

Номер слайду 14

15. Які завдання мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна? 1зміцнити соціальну опору самодержавства на селі2розв’язати проблему аграрного перенаселення3розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції4скасувати панщину та кріпосну залежність селян5ліквідувати заборгованість за викупними платежами 1861 р.6подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва7ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння

Номер слайду 15

16. Назву якого договору пропущено в цитованому документі:«У 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння Східною Галичиною. Рада визнала східні кордони Польської держави, встановлені ___»? АРизьким договором ББрестським договором ВВерсальським договором ГСен-Жерменським договором 

Номер слайду 16

17. Установіть хронологічну послідовність події А заснування в Києві Української академії наук Б проголошення Центральною Радою незалежності УНРВ проголошення радянської влади в Україні Всеукраїнським з’їздом рад у ХарковіГ схвалення Центральною Радою проекту Конституції України

Номер слайду 17

18 Установіть послідовність ухвалення державно-правових актів України. АКонституція Української Народної Республіки. БУніверсал Директорії Української Народної Республіки про злуку УНР та ЗУНРВКонституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. ГЧетвертий Універсал Української Центральної Ради

Номер слайду 18

   19. Установіть послідовність подій 1917-1918 рр., описаних у спогадах В. Винниченка. А«Селянство відповіло повстанням і терором проти поміщиків.., що вибирали Гетьмана. Піднімались цілі села, викопували принесені з фронтів рушниці й виступали проти урядових сотень.., палили дворища гетьманців...»Б«Більшовики, що були на з’їзді... переїхали до Харкова, улаштували там свій з’їзд і на ньому вибрали Український Радянський Уряд.., оголосивши себе єдиним робітничо-селянським Правительством на всю Україну...»В«А наступними днями, як виплив з Універсалу, як логічне переведення його в життя було засновано Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради, інститут, який мав реалізувати виставлені в Універсалі тези...»Г«Українська Центральна Рада із задоволенням взяла до відома заяву вищої команди в справі формування першого українського полку, як визнання українізації армії.., підтримує... виокремлення українців в окремі відділи...»

Номер слайду 19

20 Установіть відповідність між подією періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921 рр.) та її наслідком. 1розгром Добровольчої армії генерала А повален режиму А. Денікіна гетьмана Скоропадського2 проголошення Української Держави Б припинення збройної боротьби за незалежність України 3 утворення Західноукраїнської В відновлення радянської Украінської Республіки влади на території України4утворення Директорії УНР Г запровадження державноі монополіі на продаж хліба, заборона на вивоз нафти Д відновлення поміщицького землеволодіння

Номер слайду 20

21. Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та наслідками їхнього оприлюднення.1 Перший Універсал А Збройний виступ самостійникі поповнення складу Центральной Ради представниками національних меншин.2 Другий Універсал БСтворення Генерального секретаріату, загострення стосунків із стосунків із Тимчасовим урядом Росії3 Третій Універсал ВПідписання Брест-Литовського мирного договору,4 Четвертий Універсал ГПоширення влади Центральної Ради на 9 українських губерній (без Криму), початок соціально-економічих перетворень ДУтворення Української Центральної Ради, початок революціі

Номер слайду 21

   20. Встановіть відповідність між подіями і прийнятими рішеннями1 Всеукраїнський хліборобський Апроголошення Західно конгрес Української Народної Республіки 2 Трудовий конгрес України Б запровадження продовольчої диктатури (продрозкладки)3 Українська Національна Рада Впередача всієї повноти влади Дирикторіі УНР4 III Всеукраїнський з’їзд рад Гприйняття першої конституції УСРР Добрання П. Скоропадського гетьманом України

Номер слайду 22

   21. Установіть відповідність між цитованими документами та часом їхнього оприлюднення.1 «…Україна стає Українською Народною Республікою. А липень 1917 р. Не відділяючись від республіки Російської… ми твердо станемо на нашій землі…»2 «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї Б листопад 1917 р. України. …Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються…»3 «…воєдино зливаються …частини єдиної України — В січень 1918 р. Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка…»4 «Однині Українська Народна Республіка стає Г квітень 1918 р.самостійною, ні від нікого незалежною, суверенною державою українського народу….» Д січень 1919 р. 

Номер слайду 23

Сталінська індустріалізація

Номер слайду 24

Причини переходу до індустріалізації 24 СРСР у середині 20-х рр. досяг довоєнного рівня 1913 року АЛЕіснувало суттєвеекономічне та технічне відставання від передових індустріальних держав виробництвоелектроенергії, сталі,чавунувидобутоквугілля,нафти

Номер слайду 25

Курс на індустріалізацію 25 На XIV з'їзді ВКП(б) в грудні 1925 р. було проголошено курс на індустріалізацію модернізація і реконструкція важкої промисловості

Номер слайду 26

Індустріалізація – розвиток великої машинної техніки та впровадження її в господарство країни У грудні 1925 року відбувся ХІV з’їзд ВКП(б) який проголосив курс країни на індустріалізацію. У грудні 1927 року ХV з’їзд партії підкреслив необхідність прискорення індустріалізації.

Номер слайду 27

Мета індустріалізації: Наздогнати провідні країни та подолати економічну відсталість;Зміцнити обороноздатність країни;Забезпечити економічну самостійність і незалежність СРСР;Створити економічну базу для побудови соціалізму.

Номер слайду 28

Джерела фінансування 28перекачування коштів з легкої та харчової промисловості відповідне оподаткування населення запровадження внутрішніх позик випуск паперових грошей, не забезпечених золотом розширення продажу горілки збільшення вивозу за кордон нафти, лісу, хутра, хліба, культурних цінностей режим економії за рахунок скорочення адміністративних витрат експлуатація селянства, робітничого класу, в'язнів ГУТАБу

Номер слайду 29

29

Номер слайду 30

Джерела індустріалізації: Примусові внутрішні позики;Перекачування коштів із легкої та харчової у важку промисловість;Перекачування коштів із села в місто за рахунок підвищення податків і цін на промислові товари;Збільшення виробничих норм при збереженні існуючої зарплати;Збільшення обсягів вивезення за кордон пшениці, нафти, лісу, хутра, хліба, культурних і релігійних цінностей;Збільшення обсягів продажу горілки;Використання безкоштовної праці в’язнів;Масове соціалістичне змагання;Збереження низького рівня життя населення;Запровадження карткової системи.

Номер слайду 31

31 Була розроблена система відповідних директивнихпланів господарювання на 5 років (п'ятирічки)r

Номер слайду 32

Засоби реалізаціїГрудень 1925 р. – XIV з’їзд ВКП(б) проголосив курс на індустріалізацію 1 п’ятирічка (1928-1932)2 п’ятирічка (1933-1937)3 п’ятирічка (1938) Терміни реалізації:

Номер слайду 33

33І п'ятирічка 1928/29-1932/33 рр.капіталовкладенняметалургіямашинобудуванняелектроенергетика

Номер слайду 34

1 п’ятирічка (1928-1932)«Хто кого?» - згортання НЕПу, ліквідація куркульства як класу. Масове будівництво нових і реконструкція старих підприємств. Побудова Дніпрогесу ХТЗ. Посилено централізацію управління промисловістю. Початок гучних політичних процесів(«Шахтинська справа,справи СВУ,УНЦ, Промпартії). Боротьба з релігією: ліквідовано УАПЦ, масове закриття церков. П’ятирічка – план розвитку країни, розрахований на п’ять років. Реконструкція – перебудова, переобладнання чого-небудь з метою удосконалення. Карткова система – розподіл товарів за спеціальними картами у зв’язку з обмеженою їх кількістю.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 35

Форсована індустріалізація35 На форсовану індустріалізацію було взято курс в 1929 р проведення запланованої модернізації важкої промисловості швидкими темпамищоб остаточно не відстати від капіталістичного світудля зміцнення обороноздатності,бо зовнішня загроза була досить реальною

Номер слайду 36

Перша п'ятирічка була пов'язана зі стрімкою урбанізацією. Міська робоча сила збільшилася на 12,5 мільйонів чоловік, з яких 8,5 мільйонів було з сіл. Процес продовжував йти в протягом декількох десятиліть. В кінці 1932 р. було оголошено про успішне і дострокове виконання першої п'ятирічки за чотири роки і три місяці

Номер слайду 37

Провали й досягнення першої п’ятирічки Під час підсумків першої п’ятирічки Політбюро заборонило всім відомствам друкувати цифрові дані. Натуральних показників не наводилось. В умовах інфляції зросли ціни на всі види промислові продукції. П’ятирічний план передбачав збільшення виплавки чавуну і видобутку вугілля. В Україні використано було 20% капіталовкладень СРСР 1 травня 1932 р. запрацювала найбільша в Європі гідроелектростанція - Дніпрогес. На той час уже діяли електростанції: Криворізька, Київська й Харківська. У Донбасі почали діяти 53 нові шахти. Збудовано 12 доменних печей і 24 мартенівських печей.

Номер слайду 38

2 п’ятирічка (1933-1937)Створення нових галузей промисловості: машинобудування (верстатобудування, випуск паровозів, прокатне обладнання,турбогенератори, підйомні крани); побудовані «Запоріжсталь», «Криворіжсталь», «Азовсталь». Стахановський рух – масове виробниче змагання, започатковане шахтарем О. Стахановим. Репресії – утиск, гоніння, переслідування, покарання захід державного примусу. Ліквідація безробіття. Масове соціалістичне змагання: стахановський, ізотовський рухи. Масова колективізація, голодомор 1932-1933рр. Тривають політичні процеси: справа УВО, загибель М. Хвильового та М. Скрипника. style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 39

Натхненні успіхами першої п’ятирічки керівники держави розпочали кампанію з пропаганди рекордів. У ніч на 31серпня 1935 року вибійник шахти «Центральна- Ірміне» в Кадіївці (тепер – Стаханов) Олексій Стаханов застосував метод роботи, заснований на поділі виробничих операцій між вибійником і кріпильником. Це дало йому можливість у 14,5 рази перевищити норму. Варто зазначити, що подвиг О. Стаханова – це праця цілої бригади шахтарів, проте його було приписано одній особі з метою пропаганди надзвичайних можливостей радянської людини.

Номер слайду 40

«Уривок з якого листа був надрукований в газеті Правда у 1932р.і чому?»З листа М. Ізотова «Як я працюю»:«Я працюю 10 років вибійником на одній з найбільш великих шахт Донбасу - на Горлівській шахті №1. Кілька років підряд я перевиконую всі завдання і зараз щоденно даю 400-500% норми. У нас 6-годинний робочий день, але багато вибійників фактично лише 3-4 години працюють в забої. Я ж сиджу в забої в середньому 5 годин. На прихід і повернення з уступу я витрачаю не більше години. Я намагаюсь ущільнити свій робочий день, не витрачати час, дорогий для мене, і для держави. Коли на нашій шахті і на всіх шахтах кожен вибійник повністю використає свій робочий час,…наша країна отримає додаткові тисячі тонн вугілля.» З листа робітників металургійної промисловості - вчорашніх колгоспників.«Ми звертаємось до всіх організацій заводу з проханням покращити наші побутові умови…Багато наших товаришів-колгоспників тікають назад. Майже кожен день 10-15 людей розраховуються.»

Номер слайду 41

3 п’ятирічка (1938)Прискорений розвиток воєнно-промислових галузей (хімічні підприємства, електроенергетика). Посилення відповідальності за порушення трудової дисципліни. Початок масових репресій у партії, комсомолі, армії.

Номер слайду 42

Підсумки індустріалізації(1928-1940)ppt_x

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Позитивні наслідки. СРСР (УСРР) з переважно аграрної країни перетворилася на індустріально-аграрну державу, незалежну від Заходу. Зміцніла обороноздатність СРСР. Відбулися структурні зміни в промисловості(більшість складала важка індустрія). Швидко йшов процес урбанізації, формування робітничого класу. Було ліквідовано безробіття. Екстенсивне зростання – збільшення чого-небудь, пов’язане лише з кількістю (без поліпшення якості). Урбанізація – зростання міст і чисельності міських жителів.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 46

Негативні наслідки: Домінування виробництва засобів виробництва. Спорудження і реконструкція підприємств-монополістів. Заморожування значних коштів у незавершених об’єктах. Диспропорційне і нерівномірне формування промислового потенціалу. Урбанізація (що призвела до ускладнення житлової та продовольчої проблеми). Загальне одержання засобів виробництва. Централізація економічного життя. Посилення експлуатації трудящих. Зниження життєвого рівня населення. Репресії проти технічної інтелігенції.

Номер слайду 47

Домашнє завдання“Робочі матеріали” – заповнити таблицю “Особливості індустріалізації України”;47

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Kostenko Olga
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Маловічко Євген Васильович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
12 серпня 2018
Переглядів
2064
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку