Презентація з біології для учнів 9 класу "Органічні молекули живого. Біополімери"

Про матеріал

Презентація з біології для учнів 9 класу "Органічні молекули живого. Біополімери" створена за підручником В.Соболя https://uahistory.co/pidruchniki/sobol-biology-9-class-2017-ua/5.php й містить питання: біомолекули, малі біомолекули, біополімери

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Органічні молекули живого. Біополімери

Номер слайду 2

Де Карбон, там різноманітність речовин, де Карбон, там найрізноманітніші за молекулярною архітектурою конструкції. Енциклопедія юного хіміка

Номер слайду 3

Що таке біомолекули?У листопаді 2014 р. на комету Чурюмова-Герасименко (її відкрив у 1969 р. український науковець Клим Чурюмов у результаті вивчення фотопластинок, знятих Світланою Герасименко) з космічного апарату «Розетта» вперше здійснив посадку модуль «Філи». Він взяв зразки ґрунту, в яких було виявлено шістнадцять органічних сполук, з яких чотири було помічено на кометах уперше. Це ацетамід CH3 CONH2, ацетон (CH3)2 CO, метилізоцианат CH3 NCO і пропіональдегід CH3 CH2 CHO. Ці сполуки, згідно з гіпотезою науковців, могли бути вихідними сполуками для виникнення біомолекул. Кулестержнева модель молекули Ацетону (CH3)2 COКосмічний апарат «Розетта»

Номер слайду 4

План. Біомолекули. Малі біомолекули. Біополімери Макромолекула

Номер слайду 5

Біомолекули{5 FD0 F851-EC5 A-4 D38-B0 AD-8093 EC10 F338}Речовини, що мають скелети з ковалентно зв’язаних атомів Карбону і синтезуються клітинами організмівбіомолекули належать до органічних сполук;вивчають біохімія та молекулярна біологія;вміст біомолекул у клітинах становить близько 30 %{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Причини різноманітності біомолекулздатність атомів сполучатись між собою з утворенням карбонових скелетів;завдяки ковалентним зв’язкам біомолекули достатньо міцні, стійкі до нагрівання, дії світла, впливу агресивного хімічного середовища;карбоновий каркас є рухливим, і тому ланцюги здатні вигинатися, скручуватися, можуть бути відкритими (лінійна форма) і замикатися в кільця (циклічна форма)

Номер слайду 6

Біомолекули{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Хімічні зв’язки між молекулами. КовалентніНековалентніміцні;слабкі;наприклад, дисульфідний, пептиднийнаприклад, водневий, йоннийзв’язки визначають існування біомолекул та їх короткочасну взаємодію між собою;завдяки енергії своїх зв’язків біомолекули мають високу енергоємкість і здатність до окиснення з виділенням великої кількості теплоти;кінцевими продуктами цього окиснення є СО2, Н2 О, NH3, що видаляються з клітин{5 FD0 F851-EC5 A-4 D38-B0 AD-8093 EC10 F338}хімічна активність біомолекул може змінюватись в різних умовах. На активність молекул у клітинах впливають йони металів (наприклад, йони Mg, Fe), деякі неорганічні сполуки (наприклад, О2, СО2), біологічно активні речовини (вітаміни, гормони та ін.){BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Основні особливості біомолекулнаявність міцних ковалентних зв'язків, що зумовлюють тривале існування молекулнаявність слабких нековалентних зв'язків, що визначають структуру і взаємодію молекулвисока енергоємкістьзмінна активність

Номер слайду 7

Біомолекули{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Біомолекули мають відносно велику молекулярну масумолекулярна маса вимірюється в дальтонах (1 дальтон дорівнює 1/12 атомної маси Карбону)у деяких нуклеїнових кислот вона досягає кількох мільярдів{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}За молекулярною масою біомолекули умовно поділяють на: Малі біомолекули Макробіомолекулижирні кислоти, моносахариди, амінокислотибілки, полісахариди, нуклеїнові кислоти{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Амінокислота. Моносахарид рибоза С5 Н10 О5 Білок гемоглобіну. Нуклеїнова кислота ДНК

Номер слайду 8

Малі біомолекули{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}молекули з відносно невеликою молекулярною масою від 100 до 1000 а. о. м, що містять до 30 атомів Карбонуна частку малих молекул припадає до 5 % від маси клітини;містяться характеристичні (функціональні) групи (наприклад, СООН, ОН, NH2, СН3), властивості яких і визначають їхню поведінкунаприклад, аміногрупа NH2 визначає лужні властивості амінокислот, а карбоксильна група СООН – кислотні; до малих біомолекул належать жирні кислоти, мономерні біомолекули (моносахариди, амінокислоти й нуклеотиди), біорегуляторні молекули (гормони, нейромедіатори, вітаміни, алкалоїди), енергетичні біомолекули (АТФ, ГТФ)Кулестержнева модель молекули амінокислоти Аланіну{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}СН3 ─ СН ─ СООН │ NH2 Структурна формула молекули амінокислоти Аланіну

Номер слайду 9

Малі біомолекули{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Функції малих біомолекул. Регуляторнанаприклад, гормони здійснюють гуморальну регуляцію процесів, нейромедіатори - передають інформацію між нейронами;Будівельнамалі біомолекули досить часто виконують роль простих сполук, з яких утворюються складні, тобто є мономерами;з амінокислот утворюються білки, з моносахаридів - полісахариди, а з нуклеотидів - нуклеїнові кислоти. Енергетичнамалі біомолекули можуть розпадатися з вивільненням енергії;під час розщеплення 1 г глюкози вивільняється 17,6 к. Дж, а під час гідролізу 1 моль АТФ до АДФ - близько 40 к. ДжІнформаційнаміжлітинна передача інформації{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Малі біомолекули містяться у вільному стані в цитоплазмі клітини і завдяки дифузії можуть швидко переміщуватися, що робить їх незамінними в процесах передачі інформації та саморегуляції клітин й організму. Синапс. Дипептид

Номер слайду 10

Біополемери{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Функції біополімерів. Будівельна: є будівельним метаріалом для хромосом, клітинних стінок рослин, грибів й прокаріотів, рибосом тощо;Енергетична функція: розпад макромолекул внаслідок руйнування ковалентних зв’язків під час реакцій гідролізу відбувається з виділенням великої кількості енергії;Захисна: білкові комплекси антиген/антитіло є основою гуморального імунітету;Регуляторна: комплекси фермент/субстрат забезпечують клітинну регуляцію процесів життя (регуляторна функція); Запаслива: розгалуженість структури, велика кількість мономерів, інертність молекул сприяє тому, що полісахаридні макромолекули відкладаються в клітинах про запас (наприклад, крохмаль у рослин, глікоген - у тварин, грибів, архей);Інформаційна: комплементарність нуклеотидів у побудові ДНК забезпечує їхню унікальну здатність до самоподвоєння й передачі спадкової інформації наступному поколінню{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Біополімери (від грец. біос - життя, полі - численний, мерос - частина) мають велику молекулярну масу (зазвичай від 10 000 до 1 млн), тому розташовуються в ядрі чи цитоплазмі у прикріпленому стані або переміщуються дуже повільно. Хромосома. Крохмальні зерна в рослинній клітиніАтнитіла

Номер слайду 11

Висновки. Біомолекули є органічними сполуками, що синтезуються в клітинах живих організмів і мають ряд особливостей будови й функціонування. Основними функціями малих молекул у клітинах є: будівельна (участь мономерів у реакціях синтезу складніших молекул), енергетична (розпад з вивільненням енергії), регуляторна (участь у регуляції процесів життєдіяльності клітин та організму) та інформаційна (міжклітинна передача інформації)Макромолекули мають ряд особливостей, що зумовлюють виконання таких функцій, як будівельна, енергетична, регуляторна, захисна, інформаційна та запаслива

Номер слайду 12

Домашнє завданняопрацювати §5;с. 23 (виконати самостійну роботу письмово), розв’язати інші питання й відповідати на питання усно;опанувати конспект;переглядати презентацію на сайті «Дистанційне навчання»

Номер слайду 13

Самостійна робота з таблицею. За допомогою таблиці порівняйте малі молекули й макромолекули{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Ознака. Малі молекули. Макромолекули. Вміст. Молекулярна маса. Особливості будови молекул. ВластивостіОсновні групи. Функції

Номер слайду 14

Біологія + Геометрія. Спільним елементом просторової структури макромолекул є право- або лівозакручена спіраль. Ця фігура проявляється і в побудові галактик, коловоротів і смерчів, черепашок молюсків, малюнків на пальцях людини, в розташуванні листків, квітів й насіння рослин тощо. Черепашки молюсків. Малюнки на пальцях людини. Оцініть значення спіралі для просторової організації біологічних макромолекул біополімерів

Номер слайду 15

Біологія + Хімія. У Періодичній системі елементів Д. І. Менделеєва Карбон і Силіцій знаходяться в одній групі, але за поширенням в природі вони дуже відрізняються. Порівняйте будову цих елементів і запропонуйте пояснення, завдяки чому Карбон переважає в живій природі, а Силіцій - в неживій?

Номер слайду 16

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Петренко Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Римар Наталія Євгеніївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Коноваленко Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
5 вересня
Переглядів
2122
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку