Самостійна робота (іменник, займенник, прикметник, числівник, дієслово)