22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Управління фінансово-економічною безпекою

Додано: 24 квітня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 10 разів
20 запитань
Запитання 1

Стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації та технології, техніки та обладнання, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування й динамічного науковотехнічного та соціального розвитку, запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам це

варіанти відповідей

Економічна безпека фірми

Еколомічна безпека фірми

Фінансова безпека фірми

Фінансово-економічна безпека фірми

Запитання 2

Основна ціль економічної безпеки підприємства (ЕБП) – забезпечення стійкого та максимально ефективного функціонування в теперішній час і високого потенціалу в майбутньому. Вірно?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Основними причинами виникнення внутрішніх негативних впливів можуть бути:  

варіанти відповідей

низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб’єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;

недостатнє фінансування юридичного забезпечення підприємницької або іншої діяльності;

небажання чи нездатність підприємства активно впливати на зовнішнє політико-правове середовище його діяльності.

всі відповіді вірні

Запитання 4

Причини виникнення зовнішніх негативних впливів:

варіанти відповідей

зіткнення інтересів суспільних груп населення з економічних, національних, релігійних мотивів;

військові конфлікти;

ембарго, блокада; фінансові та політичні кризи міжнародного характеру;

зміна положень чинного законодавства з питань власності, господарського і трудового права, оподаткування тощо.

Запитання 5

На підприємство постійно надходять потоки інформації, що розрізняються за джерелами їхнього формування:

варіанти відповідей

відкрита офіційна інформація;

вірогідна нетаємна інформація, одержана через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації;

конфіденційна інформація, одержана способом несанкціонованого доступу до неї. 

немає вірної відповіді

Запитання 6

Економічний аналіз діяльності підприємства – це :


варіанти відповідей

Дослідження економічних зв'язків між підприємствами

Наука про споживачів і фірми

Система спеціальних знань по статистиці, економічній теорії, бухгалтерському обліку й фінансовому аналізі

Система спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням економічних процесів


Запитання 7

Економічна стратегія – цеваріанти відповідей

Орієнтир діяльності суб'єкта, сенс його розвитку

Цілісна система дій суб’єкта, спрямованих на реалізацію мети, завдань та пріоритетів його економічного відтворення з урахуванням комплексу впливів ендогенних та екзогенних чинників, розрахована на тривалий період часу 

Забезпечення стійкого відтворення та всебічного розвитку соціально-економічної системи

Комплекс адаптивних заходів впливу суб'єкта на перебіг конкретних економічних процесів з метою надання їм параметрів

Запитання 8

Лібералізація – це


варіанти відповідей

Розширення самостійності підприємств

 Розширення свободи економічних дій суб’єктів підприємницької діяльності, зняття обмежень на фінансово-економічну діяльність, розкріпачення підприємництва

Передача повноважень і обов’язків щодо прийняття рішень з центру в інші організації

Зменшення ступеня присутності держави

Запитання 9

Е. де Сото вважає, що «тіньова» економіка – це

варіанти відповідей

Сфера прояву економічної активності, спрямованої на одержання доходів від заборонених видів діяльності або на ухилення від суспільного (державного) контролю та від сплати податків при легальних видах економічної діяльності

«Притулок» для тих, для кого витрати на дотримання відповідного законодавства при здійсненні господарської діяльності перевищують вигоди від досягнення своєї мети 

Сукупність альтернативних соціалізму економічних структур; протизаконні процеси, прямо чи опосередковано пов’язані з вилученням нетрудових доходів

Тінь, яку має офіційне державне господарство, і вона не є чимось самостійним по відношенню до нього та може зникнути разом із ліквідацією його недоліків або, у кращому разі, з висвітленням, тобто взяттям під жорсткий облік і контроль з боку правоохоронної системи


Запитання 10

Хто із вчених стверджував, що «... тіньова економіка включає в себе всі ті види діяльності, які мають негативний, деструктивний, дефективний характер, які завдають шкоди суспільству і його членам»варіанти відповідей

A. О. Турчинов

B. Т. Корягіна

C. В. Шефер

D. К. Улибін 

Запитання 11

Який із експертних методів оцінки рівня тіньової економіки, запропонованих зарубіжними вченими для України, було використано Світовим банком для оцінки рівня тіньової економіки в Україні в 90-х рр.варіанти відповідей


A. Метод Шнайдера

Метод «Палермо»

Метод прихованих змінних

Метод Танзі та Кловланда 

Запитання 12

В якій країні головним напрямом боротьби з корупцією було впровадження заходів по запобіганню корупції серед державних службовцівваріанти відповідей


Бельгія

 

Німеччина

Нідерланди

Австрія

Запитання 13

Яка організація запропонувала з 1977 р. низку рекомендацій в напрямі зниження корумпованостіваріанти відповідей

Федеральна фінансова поліція


Світовий Банк

Центральне управління по боротьбі з корупцією

Міжнародна торгова палата 

Запитання 14

Безпекознавство — наука про безпеку

варіанти відповідей

наука, яка вивчає закономірності ефективного забезпечення безпеки у соціальних, біологічних та технічних системах, котрі реалізуються за допомогою відповідних відносин у сфері безпеки;


галузь науки, що здійснює свою мету на базі творчого осмислення та переосмислення концептуального, теоретичного багатства управління, синергетики, біології, генетики, геополітики, права, стратегії, філософії, соціології, антропології та багатьох інших наук. Безпекознавство є своєрідною матрицею наук і наукових напрямів про безпеку;


суспільна міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні та специфічні об'єктивні закономірності організації та функціонування систем безпеки різного класу і виробляє на підставі їх пізнання загальні теоретичні положення, які спрямовані на підвищення ефективності їх функціонування;


галузь знань, яка інтегрує прикладні аспекти політичних, соціальних, воєнних, економічних, технічних, гуманітарних та інших наук і орієнтована на дослідження сутності, змісту, методів, форм, органів, сил та засобів забезпечення безпеки об'єкта за умови впливу чинників внутрішнього та зовнішнього характеру.(термін В. А. Ліпкана).


Запитання 15

Головною метою фінансово-економічної безпеки виступає гарантування фінансової стійкості та максимально ефективного функціонування підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку у майбутньому, головною умовою якого є здатність протистояти існуючим негативним зовнішнім та внутрішнім факторам, виникаючим небезпекам та загрозам, які здатні завдати збитків підприємству.

Вірно?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 16

Життєво важливі економічні та фінансові цінності підриємства, визначальні фінансові потреби, реалізація яких гарантує фінансову незалежність і подальший розвиток його діяльності це

варіанти відповідей

Фінансово-економічні інтереси підприємства

Фінансові інтереси підприємства

Економічні інтереси підприємства

Запитання 17

Здатність підприємства надійно протистояти будь-яким зовнішнім або внутрішнім загрозам, спробам з боку юридичних чи фізичних осіб завдати шкоди їх законним інтересам це

варіанти відповідей

стан захищеності

система захищеності

механізм захищеност

Запитання 18

До суб'єктів управління фінансово-економічною безпекою підприємства належать особи, підрозділи, служби, органи, які безпосередньо забезпечують фінансово-економічну безпеку.

Вірно?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

Проведення аналізу його зовнішнього та внутрішнього середовища з метою виявлення загроз його фінансово-економічним інтересам, оцінку загроз за ймовірністю їх реалізації, можливими наслідками для підприємства, а також розрахунок і оцінку основних показників-індикаторів рівня його фінансово-економічної безпеки це

варіанти відповідей

Аналіз рівня фінансово-економічної безпеки підприємства

Синтез рівня фінансово-економічної безпеки підприємства

Запитання 20

Одним з основних елементів механізму управління фінансово- економічною безпекою підприємства є оцінювання її рівня. Виконання цього процесу передбачає проходження таких етапів:варіанти відповідей

вибір критеріїв оцінки рівня фінансово-економічної безпеки;

формування набору індикаторів (показників) фінансово- економічної безпеки (у цілому та за окремими функціональними складовими);

встановлення порогових (еталонних) значень обраних індикаторів;

оцінка рівня фінансово-економічної безпеки на основі зіставлення фактичних значень індикатора з пороговими.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест