Використання кейс-методу на уроках української мови та літератури

Про матеріал

ВСТУП……………………………………………………………………….…...1

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В НАВЧАННІ……………..2

1.1.Теоретичні засади використання кейс-методу…………………………..2

1.2.Кейс-метод як інтерактивний метод навчання…………………………..3

РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ КЕЙС-УРОКІВ………………………………………6

2.1. Що таке кейс-урок…………………………………………………………...6

2.2. Структура уроку з використанням технології «кейс»…………………….7

2.3. Чому кейс-уроки ефективні………………………………………………....9

2.4. Чим викликана актуальність кейсів………………………………………..9

2.5. Чим корисні кейси………………………………………………………….10

2.6. Посилання при створенні кейсу…………………………………………...11

2.7. Реалізація кейс-уроку………………………………………………………12

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..13

Список використаних джерел………………………………………………….14

Додаток 1. Кейс-урок «Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Образ Герасима Калитки»…………………………..15

Додаток 2. Кейс-урок «Таємниця мого імені»………………………………..19

Перегляд файлу

1

 

________Маріупольський державний університет__________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_______________Кафедра української філології _______________

(повна назва кафедри)

 

 

 

 

 Використання кейс-методу на уроках української мови та літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП……………………………………………………………………….…...1

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В НАВЧАННІ……………..2

 1.        Теоретичні засади використання кейс-методу…………………………..2
 2.        Кейс-метод як інтерактивний метод навчання…………………………..3

РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ КЕЙС-УРОКІВ………………………………………6

2.1. Що таке кейс-урок…………………………………………………………...6

2.2. Структура уроку з використанням технології «кейс»…………………….7

2.3. Чому кейс-уроки ефективні………………………………………………....9

2.4. Чим викликана актуальність кейсів………………………………………..9

2.5. Чим корисні кейси………………………………………………………….10

2.6. Посилання при створенні кейсу…………………………………………...11

2.7. Реалізація кейс-уроку………………………………………………………12

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..13

Список використаних джерел………………………………………………….14

Додаток 1. Кейс-урок «Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Образ Герасима Калитки»…………………………..15

Додаток 2. Кейс-урок «Таємниця мого імені»………………………………..19

 

ВСТУП

Найважливішими завданнями освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості та формування її фізичного й морального здоров'я. В зв’язку з цим принципово змінюється позиція вчителя. Він перестає бути разом з учнем носієм "об'єктивного знання", яке він намагається передати учневі. Він повинен організувати самостійну діяльність учнів, в якій кожен оволодів би низкою здатностей до якісних професійних дій, самонавчання, самоуправління, орієнтації, адаптації, передбачуваності, особистісною готовністю до майбутнього. А саме він створює середовище, в якому стає можливим вироблення кожним учнем на рівні розвитку його інтелектуальних і інших здібностей певних компетенцій, формування особистісних якостей (розвиток працьовитості, креативності, вольових якостей, цілеспрямованості, формуванні впевненості в собі, здатності до конкурентоспроможності, навичок комунікативної культури тощо), формування вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності, вироблення умінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дії, формування навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій, прогнозування способів розвитку ситуацій тощо.

Створенню такому середовищу і сприяє технологія "кейс", яка завойовує позитивне відношення з боку учнів, які бачать у ньому можливість виявити ініціативу, відчути самостійність в освоєнні теоретичних положень і оволодінні практичними навичками. Не менш важливо й те, що технологія "кейс" досить сильно впливає на професіоналізацію учнів, сприяє їхньому дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання.

Сучасне покоління школярів потребує нових знань, вмінь та компетенцій, які частенько не може запропонувати освітня система. Саме тому виникла потреба в нових навчальних методах, за допомогою міжпредметного, рейсового навчання.

Кейс-уроки – це інноваційний підхід у навчанні, тому що саме таким чином вирішується головна проблема школи: як поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями.

 

РОЗДІЛ1. ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В НАВЧАННІ

 

1.1. Теоретичні засади використання кейс-метода

 •     Україні методика Case Studies за тими освітніми стандартами та традиціями, що прийняті в США, стала впроваджуватися тільки останні 5-6 років.

 Звернемося до визначення кейс і кейс-метод навчання. Нижче приведені кілька визначень кейсу.

Кейс – 1) це опис реальної ситуації;

2 ) це "шматочок" реального життя англійській термінології TRUE LIFE);

3) це події, що реально відбулися в тій чи іншій сфері діяльності й описані авторами для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії;

4) це „моментальний знімок реальності”, „фотографія дійсності”;

 1.                   не просто правдивий опис подій, а єдиний інформаційний комплекс, що дозволяє зрозуміти ситуацію [1, с. 102].

Кейс-метод (від англ. саsе studу – вивчення ситуації), відомий у вітчизняній освіті як метод ситуативного навчання на конкретних прикладах).

Грамотно виготовлений кейс провокує дискусію, прив'язуючи учнів до реальних фактів, дозволяє змоделювати реальну проблему, з якою можливо прийдеться зіштовхнутися на практиці в майбутньому. Крім того, кейси розвивають аналітичні, дослідницькі, комунікативні навички, виробляють уміння аналізувати ситуацію, планувати стратегію і приймати управлінські рішення [1, с. 13].

 

Найбільш широко кейс-метод застосовується під час вивчення економіки та бізнес-наук. Використання кейс-методу також здобуло широке поширення у педагогіці, медицині, юриспруденції, математиці, культурології та політології.

Батьківщиною кейс-методу є США. Використання цього методу в навчальній системі США розпочалось ще на початку XX століття в галузі права та медицини. Однак провідна роль у поширенні цього методу належить Гарвардській школі бізнесу. На початку 20-х рр. минулого століття декан Гарвардської школи управління бізнесом у Бостоні Дін Донхем переконав своїх колег-викладачів використовувати цей метод на заняттях. 1921 року у Гарвардській школі бізнесу було видано перший збірник кейсів. “Новий” метод мав неабиякий успіх і поступово перетворився на основний метод навчання на факультеті. Навчання відбувалося за схемою, коли учні-практики пропонували конкретну ситуацію (проблему), а потім робили аналіз проблеми та надавали відповідні рекомендації.

 

1.2. Кейс-метод як інтерактивний метод навчання

Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем, спілкуватися іноземною мовою.

Гарвардська школа бізнесу подає таке визначення кейс-методу: “Метод навчання, за яким студенти та викладачі беруть участь у безпосередньому обговоренні ділових ситуацій та задач. Ці кейси, зазвичай, підготовлені в письмовій формі та сформульовані, виходячи з досвіду реальних людей, що працюють у сфері підприємництва, читаються, вивчаються та обговорюються студентами. Вони є основою для проведення бесіди, дискусії в групі під керівництвом викладача. Тому кейс-метод є одночасно і особливим видом навчального матеріалу, і особливим способом використання цього матеріалу в навчальному процесі” [2, с. 16].

Кейс – це події, які реально відбулися в певній сфері діяльності і які автор описав для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, підштовхнути студентів до обговорення та аналізу ситуації, до прийняття рішень.

Таким чином, ситуаційна вправа або кейс – це опис конкретної ситуації, який використовують як педагогічний інструмент, що допомагає студентам:

• глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення;

• отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення закономірностей, взаємозв’язків, формулювання гіпотез;

  пробудити інтерес, підігріти цікавість, заохотити мислення та дискусію;

• отримати додаткову інформацію, поглибити знання; переконатися у поглядах;

• розвинути і застосувати аналітичне і стратегічне мислення, вміння вирішувати проблеми і робити раціональні висновки, розвинути комунікаційні навички;

  поєднати теоретичні знання з реаліями життя, перетворити абстрактні знання у цінності і вміння учня [3, с. 41].

Робота над кейсом має наступні етапи

Етапи  роботи

Діяльність  викладача

Діяльність учнів

До заняття      

Підбирає кейс. Визначає основні і  допоміжні матеріали для підготовки студентів. Розробляє сценарій заняття.

Одержує кейс і список рекомендованої літератури, Індивідуально готується  до заняття

Під   час   заняття

Організовує  попереднє  обговорення кейса. Поділяє групу  на  підгрупи. Керує обговоренням кейса 

Ставить  запитання,  що поглиблюють розуміння кейса і проблеми. Розробляє варіанти рішень.  Бере  участь  у прийнятті рішень.

Після  заняття 

 Оцінює роботу учнів. Оцінює прийняті рішення і поставлені запитання.

Складає письмовий звіт про заняття з даної теми.

Звичайно, кейс-метод не принесе користі, якщо його відірвати від решти навчального процесу. Він має застосовуватися нарівні з іншими методами викладання.

Правила створення кейса:

– визначається дія і діючі актори, при цьому можна дати їхній опис -наприклад, що робить певна людина, у неї є такі достоїнства, такі-то недоліки;

– описується ситуація (симптоми);

– вказуються елементи антуражу.

Коли складена схема кейса, необхідно визначити його методичну мету, що стане його віссю.

Методичною метою застосування кейс-методу може бути й ілюстрація до теорії, і чисто практична ситуація, і їхнє поєднання. Однак у будь-якому випадку мета має бути вагомою, щоб робота з кейсом зацікавила учнів. Цьому сприятиме напруженість ситуації, описаної в кейсі, конфлікт, навіть драматичність, що вимагають прийняття швидких рішень.

Отже, зміст кейса повинен відображати навчальні цілі. Кейс може бути коротким чи довгим, може викладатися конкретно або узагальнено. Слід утримуватися від надмірно насиченої інформації та інформації, що не має безпосереднього відношення до теми, що розглядається. У цілому кейс має містити дозовану інформацію, яка дозволяла б учням швидко зрозуміти суть проблеми та надавала б усі необхідні дані для її вирішення.

Кейси не повинні бути занадто великими. Об’ємні кейси більше підходять для підсумкових занять, для поточних занять краще використовувати невеликі. Практика показує, що максимальний обсяг кейса не повинен перевищувати 20 сторінок.

Під час розв’язання кейса учень не тільки використовує отримані знання, але й виявляє свої особисті якості, зокрема уміння працювати в групі, а також демонструє рівень бачення ситуації. Причому активність роботи кожного, хто навчається за цією методикою, залежить від багатьох факторів, основними з яких є кількісний і якісний склад учасників, організаційна структура підгрупи, її розміщення, загальна організація роботи з кейсом, організація обговорення результатів, підведення підсумків [3, с. 59].

Кейс-метод сьогодні має активне застосовування в Україні, оскільки відповідає потребам часу і несе в собі великі можливості.

 

2. СТВОРЕННЯ КЕЙС-УРОКІВ

 

2.1 Що таке кейс-урок

Кейс-уроки - це навчальний матеріал, структурований в особливому форматі. Він складається з 6 або 10 розгорток, які системно відображають розділи шкільної програми, а також суміжну інформацію за межами шкільної програми. Інформація в кожному розділі – це не просто тези, а відповіді на питання:

 • Як це працює?
 • Які проблеми існують в зв'язку з цим?
 • Як вони можуть бути подолані?
 • Який може вийти результат?
 • Які фундаментальні і нові знання є в цій галузі?
 •  Міні-історії.

Кейс – це не конспект або реферат, а навчальна технологія, виготовлена за особливим алгоритмом, який дає цілісне уявлення про явище, що досліджується.

 

2.2. Структура уроку з використанням технології "кейс"

Структура уроку має бути такою:

1. Підготовчий етап. Педагог готує ситуацію, додаткові інформаційні матеріали, визначає місце заняття в системі предмету, завдання заняття.

2. Ознайомлювальний етап.

 • Залучення учасників до живого обговорення реальної ситуації. Введення в ситуацію. Опис ситуації.
 • Виконання індивідуального завдання. Пошук необхідного інформаційного матеріалу.
 • Глосарій.

3. Основний (аналітичний) етап. Технологія роботи з кейсом

 • Усвідомлення і формулювання проблеми на основі інтерпретації ситуації.
 • Виявлення причин виникнення даної проблеми.
 • Вироблення різних способів дії (варіантів вирішення проблеми) в даній ситуації – альтернатив.
 • Вибір кращого рішення (альтернативи) з опорою на аналіз позитивних і негативних наслідків кожного, а також на аналіз необхідних ресурсів для їх здійснення.
 • Складання програми діяльності з орієнтацією на первинні цілі первинні цілі і реальності їх реалізації (з визначенням конкретних кроків і наповненням їх вмісту).

Вирішення кейсів рекомендується проводити в 5 етапів:

 • Перший етап — знайомство з ситуацією, її особливостями.
 •  Другий етап — виділення основної проблеми (основних проблем), виділення чинників і персоналій, які можуть реально впливати.
 • Третій етап — пропозиція концепцій або "мозковий штурм".
 • Четвертий етап — аналіз наслідків ухвалення того або іншого рішення.
 • П'ятий етап — вирішення кейса — пропозиція одного або декількох варіантів (послідовності дій), вказівка на можливе виникнення проблем, механізми їх запобігання і рішення [4, с. 62-63].

Кейси повинні бути правдивими, реалістичними, однак, в той же час, не обтяженими деталями, бути за тематикою зв’язаними з матеріалом, що вивчається.

Добрим вважається кейс, який відповідає десяти характеристикам якісного кейсу: бути вміло розказаною історією, стосуватися важливої проблеми, описувати драматичну ситуацію з прийняттям критичного рішення, містити конкретні порівняння, надавати можливість для узагальнення висновків, мати центрального героя, давати змогу оцінити ефективність вже прийнятих раніше рішень, бути оптимальним за розміром, містити оптимальний обсяг інформації. Крім того кейси загострюють інтерес учнів до питань, з якими ті стикаються, підкреслюють їх значущість та необхідність вирішення. Кейси також пропонують шляхи реакції та вдосконалюють майстерність учнів у вирішенні проблем.

Навички, які розвиває технологія "кейс", а саме вирішення кейсів:

 • аналітичні навички (вміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виділяти суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати, представляти та добувати їх; мислити чітко й логічно),
 • практичні навички (формування на практиці навичок використання теорії, методів та принципів),
 • творчі навички (генерація альтернативних рішень),
 • комунікативні навички (вміння вести дискусію, переконувати, використовувати наочний матеріал та інші медіа-засоби, кооперуватися в групи, захищати власну точку зору, переконувати опонентів, складати короткий та переконливий звіт),
 • соціальні навички (оцінка поведінки людей, вміння слухати, підтримувати в дискусії чи аргументувати протилежні думки, контролювати себе тощо).

 

2.3. Чому кейс - уроки ефективні?

«Предметна» система, що існує зараз, значною мірою застаріла, адже вона схожа на принцип роздільного харчування, при якому, як відомо, білки, жири, вуглеводи і вітаміни вживають окремо.

Однак фізіологія людини така, що травна система переробляє змішану їжу набагато ефективніше, ніж розділену на компоненти. Так і їжа для розуму.Людський мозок активніше і результативніше засвоює інформацію, якщо відомості взаємопов'язані, і, навпаки, однорідну інформацію мозок запам'ятовує слабше, тому що не знає, куди її «відправити на зберігання».

Зв'язки між навчальними дисциплінами і явищами легко встановлюються впровадженням перехресних «розгорток з предметів».

Кейси побудовано за принципом 2 в 1: і для ерудиції, і за програмою. Вони супроводжуються формулами, графіками, діаграмами і рівняннями, які відповідають «розділам підручників».

Одна з головних переваг полягає в тому, що кейси – це ниточка до дорослого життя з багатовимірним сприйняттям світу, цінностей та явищ.

 

2.4. Чим викликана актуальність кейсів?

 •                   невідповідністю між стандартами навчання учнів та їх індивідуальними особистісними характеристиками, таким як темп-ритм, інтереси, здібності, тощо;
 •                   невідповідністю темпів розвитку науки дійсним пізнавальним можливостям учнів;
 •                   невідповідністю нав'язуваного навчання за одним профілем прогресивному в 21 столітті вектору на багатостороній особистісний розвиток;
 •                   у передових країнах кейси стають превалюючою формою занять.

 

2.5. Чим корисні кейси?

 1.                    Вони дозволяють учням самостійно організовувати процес засвоєння матеріалу.
 2.                   Швидко виникає мотивація розібратися в усьому одразу, причому, системно.
 3.                   Вони дають можливість роботи з різними джерелами інформації.
 4.                   Вони дозволяють ефективно організовувати роботу командами.
 5.                   Кейси – це технологія сучасного контекстного навчання.

Метод кейс-уроків є технологією системного багатовимірного представлення матеріалу, в розгортках на кілька тем, пов'язаних між собою акцентами уваги.

Кейс-уроки дозволяють одночасно з вивченням тем, органічно вплітати soft skills учнів, такі, як критичне мислення, комунікабельність, кмітливість, системність, тайм-менеджмент. Це креативний метод з інтригою, драматичним сценарієм і можливостями вибору, чого неможливо домогтися звичайними уроками.

Особливо цінними є дискусії, які розгортаються в класі.

Під час кейс-уроків час летить непомітно, що позитивно позначається на мотивації учнів і їх прагненні вивчати ще й інші кейси. Важливо і те, що результат засвоєння закладається в довготривалу пам'ять. Це відбувається завдяки асоціативному мисленню і формально-неформальним зв'язкам між розгортками кейсу.

Кейси розкриваються за допомогою розгорток на предмети і явища. Наприклад, кейс «Смартфон» розгортається на такі вектори: фізика-хімія-бізнес-математика-психологія-арт. Кейс «Море» розгортається на такі вектори: екологія-географія-фізика-мистецтво-економіка-хімія.

Виклад матеріалу передбачає оптимальну (і запатентовану) пропорцію стилістики викладу: 30% присвячується науковому фундаменту знань, 50% науково-популярному поясненню і 20% генеруванню учнями нових ідей та думок. При такому підході забезпечується багатогранне засвоєння матеріалу разом з розвитком критичного і позитивного мислення.

 

2.6. Посилання при створенні кейсу

У кейсах, крім тексту, багато фото- та відеоматеріалів. Однак головною відмінністю і конкурентною перевагою кейсів є гіперпосилання. Вони ведуть до глибшого розкриття матеріалу, в якому є ще й свої гіперпосилання третього-четвертого-п'ятого рівнів. Таким чином, кожному учневі забезпечується індивідуальна глибина проникнення «у знання».

Скажімо, в кейсі «Автобус їде», в розділі "Фізика" є ув'язка з темою фізики «Прямолінійний рух, швидкість, прискорення», з формулами, графіками і таблицями розділу. У розділі "Хімія" – вивчення нафтопродуктів, з відповідними хімічними формулами, графіками і схемами. У розділі "Географія" – маршрути, карти місцевості, тощо. У розділі "Бізнес" – калькуляція виготовлення автобуса або вартості проїзного квитка...

Для особистісного зростання учнів передбачається застосування доповненої реальності, кліпового мислення, критичного і позитивного мислення.

При багаторазовому застосуванні кейсів в учнів виникають стійкі вподобання до певних розгорток і глибини осягнення знань, що дає вчителям і батькам точніше уявлення про їх схильності до майбутнього вибору своїх професій. Тому що це відбувається не нав'язливо, а органічно.

Підготовчий етап

Завдання викладача на цьому етапі полягає в тому, щоб провести відповідну підготовку, яка передбачає:

 • Вибір відповідного кейса (по темі і за кількістю розгорток).
 •  Моделювання ситуації, її початку, розвитку і завершення.
 •  Розподіл часу по розгорткам, щоб не потрапити в цейтнот і все встигнути.
 •  Акцентування уваги на певних аспектах теми, з виділенням першорядних і другорядних деталей.
 •  Продумування «провокаційних» питань, аргументів і контраргументів, які можуть з'явитися в учнів.
 •  Подбати про особистісне зростання кожного учня.
 • Учні можуть частково підготуватися до кейсу вдома, за моделлю «перевернутого класу» (flipped classroom), щоб не втрачати часу в класі на «розкачку».

 

2.7. Реалізація кейс-уроку

Усі розгортки «крутяться» навколо головної теми кейса, і важливо не втрачати цієї «червоної нитки». Теми переплітаються і плавно переходять від однієї розгортки до іншої. Це зроблено спеціально, щоб були задіяні і логічне мислення, і художні образи, і мнемо, і несподівані повороти сценаріїв.

Однією з цілей є навчання «формулювати питання», а не тільки шукати відповіді на них.

Одночасно з розвитком пізнавальної діяльності учнів в процесі обговорення кейса, викладач може вирішувати і ряд інших завдань, наприклад:

 • Створювати в класі творчу атмосферу, що сприяє мозковим штурмам та вмінню відстоювати свої позиції.
 •  Оцінювати рівень знань учнів та їх точок зору з різних питань. Мотивувати учнів на роботу в групі.
 •  Стимулювати розумову і «душевну» роботу учнів і підтримувати ентузіазм, навіть якщо обговорення зайшло в глухий кут.
 •  Аналізувати виконання учнями завдань і вправ з акцентом на те «що вийшло».
 •  Перевіряти засвоєний учнями матеріал на практиці.
 •  Формувати в учнів креативне ставлення до досліджуваного матеріалу і навички індукції і дедукції (від часткового до загального і від загального до конкретного).

Особливо зручні кейси в межах варіативної складової програми, при дистанційному навчанні та розширенні предметів шкільної програми.

Таким чином, контекст кейса багатогранний: навчальний, емоційний, психологічний, науковий і особистісний.

 Обговорення висновків

Цей етап вважається завершальним. Під час нього викладач обговорює з учнями їх індивідуальні та командні досягнення, а також можливі варіанти розвитку сценаріїв і концентрацію уваги учасників на першорядних пріоритетах.

На кожен кейс бажано передбачати свій варіант його закінчення для мотивації, щоб очікування його було також елементом кейсу.

Як завершення можна використовувати такі варіанти:

 • Дозволити учням самим підвести підсумки, що їм корисно для навичок публічних виступів
 •  Запропонувати їм сформулювати питання, які бажано було б обговорити, у випадку якби було продовження цього кейса.
 •  Попросити когось поділитися випадками з власного життя,  що стосуються теми кейса.

 

ВИСНОВКИ

 

Кейс-уроки багаторазово підвищують результативність освітнього процесу, так як дозволяють моделювати майбутнє доросле життя школярів і формувати у них позитивну мотивацію до освоєння матеріалу і отримання нової інформації та навчати моделям «як самим навчитися вчитися» надалі.

Що в кейсах добре? 

 • Вони подобаються школярам, вчителям, методистам та батькам;
 • Вони визнані найперспективнішим видом шкільних занять;
 • Вони отримали підтримку прогресивної педагогічної спільноти;
 •  Вони були схвалені науково-методичною радою для проведення в рамках варіативної складової програми середньої школи;
 • Вони знаходяться у руслі державної реформи системи освіти.

Методологія створення кейсів запатентована та не має аналогів у світі. Ефективність кейс-уроків підтверджується сучасними трендами в розвитку освіти. До розробки кейсів та їх застосування підключається все більша кількість шкіл, вчителів і школярів.

Цей метод ґрунтується на концепції розвитку розумових здібностей учнів і спрямований на розвиток творчого мислення. Він сприяє успішній реалізації низки освітньо-виховних цілей: набуття невідомої раніше інформації, розвиток компетентності та здатності працювати з літературою, удосконалення вмінь спілкуватись, розвиток творчих здібностей.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Михайлова Э. А. Кейс и кейс-метод. – М. : Центр Марк. исслед. и менежд., 2009. – 326 с.
 2. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2013. – 290 с.
 3. Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології : Кол. моногр. – К. : МАУП, 2015. – 800 с.
 4. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии . – М. : Сентябрь, 2016. – 112 с.

 

 

Додаток 1.

Кейс-урок «Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Образ Герасима Калитки»

 

Кейс-урок за твором І.Карпенка-Карого “Сто тисяч” із використанням п`яти блоків із різних предметів, соціальних явищ, практик дає змогу восьмикласникам розвивати навички пошуку та критичної обробки інформації по темі, спонукає до творчого опрацювання літературного твору, формує соціальні, мотиваційні, функціональні компетентності.

Кейс-урок «Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Образ Герасима Калитки»

Розділ. Загальнолюдські цінності.

Рівень (клас). 8+

Мета уроку. Розкрити трагедію бездуховності Герасима Калитки, розвивати навички пошукової діяльності в Інтернеті, виховувати людяність, любов до праці, прагнення збагачуватися духовно.

5 блоків по предметах, соціальних явищах, практиках:

 •                           Філософія
 •                           Історія
 •                           Економіка
 •                           Особистість
 •                           Театр

Обладнання. Список пошукових посилань до уроку-кейсу, мультимедійний дидактичний матеріал, планшети, смартфон, фрагмент вистави-фільму за п’єсою «Сто тисяч» (1958 р., режисери Гнат Юра, Віктор Іванов).

Методичні зауваги до заняття. Восьмикласники працюють у групах, доповнюючи своєю інформацією відповіді однокласників. Повідомлення по кожному блоку строго регламентується часом. Напередодні учням пропонується опрацювати матеріал, що розглядатиметься на уроці, за пошуковими посиланнями в Інтернеті, підручнику. Учні роблять закладки посилань у планшетах, щоб скористатися ними на уроці, або занотовують інформацію в зошитах.

І.Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Тема. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Образ Герасима Калитки

 1.                       Історія (історичний екскурс – пореформене село в Україні у 1889 році):
 •                           Стаття у підручнику української літератури (автор Л.Т.Коваленко, 2016 р.) с.151-152 («Історія написання»).
 1.                       Економіка (гроші):
 1.                       Образ «чумазого» в українській літературі (значення слова «чумазий»):
 1.                       Філософія (духовність):
 1.                       Образ Герасима Калитки:

http://schoolportal.com.ua/satiritchniy-obraz-gerasima-kalitki-v-komed-sto-tisyatch/

 1.                       Театр:
 •                           Рубрика «Література в колі мистецтв» у підручнику (автор Л.Т.Коваленко, 2016 рік) с.171 (хто зіграв роль Герасима Калитки).
 •                           https://www.youtube.com/watch?v=GmcXQC73-Tk
 •                           https://www.youtube.com/watch?v=GHvNQUFA04M

 

План роботи на занятті

 1.                       Яка інформація чекає мене сьогодні?
 •                           Що таке духовність?
 •                           Життя українського села у пореформений період (1889 рік).
 •                           Гроші в житті людини.
 •                           Чому спочатку п’єса називалася «Гроші», яке прізвище в ній мав Герасим?
 •                           Що спричинило появу в українській літературі образу «чумазого»?
 •                           Визначальні риси характеру Герасима Калитки.
 •                           Актори,що втілили образ Калитки на сцені.
 1.                       Блок 1 (Філософія).

Філософія – наука про пізнання людиною світу, про буття людини, сенс її життя.

Духовність – це ідеал, до якого прагнула й прагне людина у її власному розвитку, орієнтація на вищі, абсолютні цінності.

У чому бездуховність Герасима Калитки?

 1.                       Блок 2 (Історія).

Стисло перекажіть історію написання трагікомедії «Сто тисяч».

Пореформене (тобто після реформи) село. Із якою реформою пов’язане?

 1.                       Блок 3 (Економіка).

Гроші – особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг.

Чому спочатку твір називався «Гроші»?

Яке було прізвище у Герасима? (Капшук – гаманець у вигляді торбинки із зав’язкою).

 1.                       Блок 4 (Особистість).

Образ «чумазого» в українській літературі.

Поясніть значення слова «чумазий».

Чим був забруднений (чумазий) Герасим Калитка?

Складання карти «Світ Герасима Калитки», презентація її представником групи.

 1.                       Блок 5 (Театр).

Сценічний образ Герасима Калитки.

І.Карпенко-Карий.

Д.Мілютенко.

Б.Бенюк.

 1.                       Висновки у кінці уроку:
 •                           Герасим Калитка – «чумазий», бо забруднив себе шахрайством.
 •                           Калитка – образ працьовитого селянина, який через прагнення збагачення втрачає людську подобу, терпить крах у родинних стосунках.
 •                           Людина, у якої на першому плані лише матеріальне багатство, стає убогою духовно, деградує.
 1.                       Завдання додому:
 •                           Написати есе «Гроші в моєму житті»

АБО

 •                           Скласти міні-промову на захист Герасима Калитки, використавши ПАДН-формулу під час висловлювання.

ПАДН-формула

П (позиція) – «Я вважаю, що…»

А (аргумент) – «Тому що…»

Д (докази) – «Я можу це довести на прикладі…»

Н (наслідок) – «Тому я роблю висновок, що…»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.  Кейс-урок «Таємниця мого імені»

Розділ: Мови та література

Рівень (клас): 6-11 клас

Тема: Рідна мова

Мета: набути навичок та компетенцій, що допоможуть правильно вживати відмінювані чоловічі та жіночі імена, по батькові, прізвища; виховувати у дітей гордість за свій народ, почуття людської гідності.

Яка інформація мене тут чекає?


 

 • Звідки походять українські імена та прізвища?
 • Як правильно писати та відмінювати імена, прізвища, по батькові?
 • Як зрозуміти походження свого імені та прізвища online?
 • Як за датою народження визначити свою долю?
 • Як правильно вживати імена та прізвища у спілкуванні одне з одним?
 • Чи впливають кольори на ваше ім’я?
 • Чим відомі імена особистостей світового масштабу?

8 розгорток з предметів, явищ та практик:

 •                               Історія
 •                               Українська мова
 •                               Література
 •                               Математика
 •                               Інформатика
 •                               Нікнейметика
 •                               Мистецтво/Психологія
 •                               Особистісне зростання

Вступ

А відгадайте-но, що я таке?

Всі хочуть, як народиться дитина,

Щоб я було красиве і дзвінке,

Бо носить все життя мене людина...

Звичайно, це ім’я. Кажуть, власне ім'я найприємніше чути кожній людині. Але чи завжди ми уважні до свого імені? Чи поважаємо його? Чи вимагаємо поваги інших людей до нього? Як правильно писати, вживати чоловічі та жіночі імена, звертаючись одне до одного? Як визначити, які імена були популярними у певний період історії України?

Таємниця імені, значення імені... Чому ці питання так хвилюють людину? Дізнавшись таємницю імені, людина стає вільною, вчиться пізнавати себе і людей, що її оточують.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/3.jpg

Існує тісний зв'язок між ім'ям та долею людини. Ім'я накладається «печат-кою» на людську долю, тому значення його має велику вагу у житті людини. Його вплив відбивається у становленні характеру людини.

Знаючи ім'я і його значення, можна визначити походження, національність та навіть віросповідання людини.

Історія

«Добре ім’я краще великого багатства».

Біблія

Яке походження імені? Яким чином відбулась зміна українських імен, від минулого до сьогодення? Саме ці питання постають перед нами, коли ми намагаємось дослідити своє власне ім’я та прізвище, свій родовід.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/4.jpg

 

Сучасні люди дивуються, коли чують ім’я минулого, дивовижні та незвичні. У різні етапи розвитку української нації імена були етнічно різними.

Сучасними дослідженнями встановлено, що в кам’яному віці люди мали імена. У процесі суворої трудової діяльності у людини виникла потреба сказати щось іншим людям, а значить і необхідно якось їх виокремити.

Ім’я вважалося частиною людини, точніше найтаємничішого і найціннішого в людині — її душу.

Охоронними були імена, які тоді давалися дітям: Мороз, Гроза, Буран — для того, щоб дитина не загинула від стихії. Вовк, Ведмідь — символи сили й довголіття. Давнє ім’я Вовк (Вульф) увійшло як складова частина до цілого ряду сучасних германських імен: Рудольф, Адольф, Вольфранг, Арнульф, Вульфіна. У Болгар є ім’я Вилко (Вовк), у сербів Вук (Вовк). Охоронними були імена назв тварин — Лисиця, Кріль, риб — Сом, Карась, рослин — Береза, Плющ, птахів — Орел, Сова, комах — Муха, Комар, різних предметів — Кислиця, Кисіль.

     https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=RB2D_JFBQvY

(Захар Беркут 1971р. Екранізація І.Франка)

Із введенням християнства церква стала активно втручатися в усі прояви життя, поступово витісняючи з нього язичницькі обряди і звичаї. Велику увагу церковними приділяли наданню дитині при народженні християнського імені, вважаючи це способом прив’язати людину через ім’я до релігії.

Календарними, канонічними, християнськими називають імена, які прийшли на нашу землю разом із введенням християнства. Кожна людина має свій день ангела у календарі.

Найпопулярнішим прізвищем в Україні вважається Шевченко.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/5.jpg

 

Надзвичайно різними та цікавими є козацькі прізвиська, що згодом стали прізвищами: Голопупенко, Вернидуб, Байда тощо.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=LV3mQ2Ae5n4

Козацька звитяга - 2. Випуск №20 (55). Історія. Козацькі прізвиська.

 

Сьогодні дівчина чи жінка, що виходить заміж, може залишити дівоче прізвище, взяти у чоловіка або залишити обидва. У жінок, що жили в 19-му столітті, такого права не було: бери чоловіче — і жодних вольностей.

До розряду прізвищ перейшли також патронімічні назви, що належали до народних уснорозмовних форм іменування синів за батьком, зокрема два найпоширеніших типи українських патронімій з суфіксами -енко (-єнко) та -ук (-юк), -чук.

Позначали малих, недорослих істот так: бондаренко — первісне «малий бондар, син бондаря», Іваненко — «малий Іван, син Івана».

Подібне значення мали й слова з суфіксом -ук (-юк), -чук: баранчук «невеликий баран», ведмедюк і ведмедчук «молодий ведмідь», парубчук «молодий парубок» і т. ін.

Широке побутування в живомовній народній стихії загальних назв недорослих, молодих осіб і синів із суфіксом -енко (-єнко) і -ук (-юк), -чук можна проілюструвати численними прикладами відповідних утворень, похідних від назв осіб за ремеслом, професією і родом діяльності, поданих у словнику української мови за редакцією Б. Д. Грінченка: коваленко «син коваля» і ковальчук з двома значеннями — «син коваля» і «учень коваля»; писаренко «син писаря» і писарчук «син писаря», «молодий писар, канцелярист»; циганенко «син цигана» і циганчук «син цигана», «молодий циган»; бондаренко «син бондаря» і бондарчук «підмайстер бондаря»; маляренко «син художника, маляра» і малярчук «учень художника, маляра», ШЕВЧЕНКО «СИН ШЕВЦЯ».

У пам'ятках XVI ст. патроніми на -енко локалізуються в основному на Брацлавщині, зрідка зустрічаються на Київщині, Житомирщині, в Галичині. У XVII ст. утворення на -енко уже належать до найпоширенішого антропонімічного типу на території Східної України. У козацьких реєстрах, складених після Зборівської угоди 1649 р., прізвищеві назви на -енко мають абсолютну кількісну перевагу над всіма іншими. За підрахунками С. П. Бевзенка, у реєстрі Київського полку найменування на -енко становлять 60 % від усього складу прізвищевих назв.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/6.jpg

Надзвичайне розмаїття типів українських прізвищ виявляється і у великій групі іменувань, що вказують на ремесло, професію, вид заняття першого носія прізвища. Народні найменування осіб за родом діяльності зберігають, зокрема, такі популярні українські прізвища, як Швець (і похідні від нього Шевченко, Шевчук, Шевців, Шевчишин), Гончар (Гончаренко, Гончарук), Кравець (Кравченко, Кравчук, Кравців), Мельник (Мельниченко, Мельничук), Мірошник (Мірошниченко), Ткач (Ткаченко, Ткачук), Колесник, Колісник (Колесниченко, Колісниченко), Скляр, Шкляр (Скляренко, Склярук, Шклярук), Килимник, Шкіряк, Шаповал (Шаповаленко), Шабельник, Гонтар (Гонтаренко, Гонтарук), Дігтяр (Дігтяренко, Дігтярук), Різник (Різниченко, Різничук), Стороженко, Лоцманенко, Чабан, Пастух (Пастушенко) та ін.

Деякі прізвища походять від жартівливих прізвиськ людей тієї чи іншої професії, ремесла. Просторічними кличками теслярів були первісно прізвища Дубогризенко, Короцюпенко, Корощупенко; мельників — Мукосієнко, Крупидеренко, Жорноклевенко; шевців — Тягнишкіра, Тягнишкура; різників — Козоріз, Козолуп; склярі — Шклобій, кушнірів — Кошкодав, паламарів — Заплюй-свічка тощо.

Народні назви співців і музикантів спричинились до появи прізвищ Кобзар, Кобзаренко, Співак, Скрипник, Скрипниченко, Дудик, Дудник, Цимбал, Цимбалюк та ін.

У окрему групу виділяються прізвища, походження яких пов'язане із перебуванням їх перших носіїв у Запорізькій Січі: Запорожець, Запорожченко, Козак, Козачук, Козаченко, Січовик, Кошовий, Хорунжий, Хорунженко, Довбиш, Пушкар, Пушкаренко, Гармаш, Гармащук, Гармашенко та ін. Про часи Гетьманщини нагадують прізвища Гетьман, Сердюк («гетьманський охоронець»).

Чималу групу становлять антропоніми, похідні від назв осіб за етнічною приналежністю: Литвин, Литвиненко, Литвинчук (литвинами в Україні називали не лише литовців, а й білорусів), Турчин, Турченко, Турченяк, Москаль, Москаленко, Циган, Циганенко, Циганчук, Лях, Ляшенко, Чех, Чешко, Молдаван (Молдован), Волошин, Татаренко, Татарчук і т. ін. Досить було кому-небудь пуститися на якийсь час у мандри до іншого краю, щоб після повернення одержати від земляків відповідне прізвисько.

В той же час на інонаціональне походження першого носія могли вказувати такі прізвиська як Німий, Німець (і похідні - Німенко, Німченко, Німчук), оскільки німими в народі називали не тільки людей із вродженим каліцтвом, але й іноземців, які говорили незрозумілою мовою.

Завдання:

Провідміняйте дівочі прізвища своїх мам та бабусь.

Українська мова

«Славне ім’я не возвеличує, а принижує того, хто не вміє носити його з честю». УНТ

Ономастика — розділ лінгвістики, що вивчає будь-які власні імена, історію їх виникнення і трансформації в результаті тривалого вживання в мові-джерелі або у зв'язку із запозиченням з інших мов. https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=L4GBsJu7kl0

Прізвище і фамілія

 

Практика давання імен в Україні має різні традиції:

• родинна — на честь родичів;

• християнська — на честь святого — небесного заступника дитини;

• на честь видатних українських державних чи культурних діячів.

Українські імена можна поділити на такі групи:

• давньоруські — імена на -слав, -мир;

• імена скандинавського походження, поширені в Давній Русі (Ігор, Олег, Ольга);

• імена грецького походження (Богдан, Надія, Любов);

• візантійські християнські імена, канонізовані церквою і зафіксовані в святцях (Андрій, Дмитро, Катерина);

• імена, запозичені із західно-європейської традиції (Анжела, Едуард).

Українські прізвища найчастіше утворювалися за такими принципами:

• від власного імені — "син такого-то";

• від назви місця проживання чи походження людини;

• від назви ремесла, постійного заняття;

• від певної індивідуальної фізичної чи психічної ознаки.

• Прізвища, похідні від імен людей, назв ремесел, іменників Бублик, Гетьман характерні для всієї України. Від таких прізвищ у різних регіонах України можуть утворюватися похідні прізвища за допомогою суфіксів, наведених нижче.

У залежності від реґіону, прізвище може мати такі закінчення:

• -енко - Наддніпрянщина, Полтавщина, Слобожанщина, Запоріжжя;

• -ів, -ишин - Галичина;

• -чук - Волинь;

• -ук, -юк - Гуцульщина;

• -ич - Лемківщина;

• -ович - Закарпаття;

• -ко - Запоріжжя;

• -ський, -цький - закінчення, яке використовувалось українськими і польськими шляхтичами в часи Речі Посполитої.

Прізвища - зліплені словосполучення Добривечір є козацькими і поширювались із Запоріжжя та півдня України. Найвідомішим та найпоширенішим закінченням українських прізвищ є -енко, яке вживається на більшій частині України. Прізвища із закінченнями -ов, -ин - це, як правило, російські або русифіковані українські прізвища.

А у якому порядку пишуться ім'я та прізвище — експрес-урок:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=-6IK1B7ajvU  Відмінювання чоловічих та жіночих імен, прізвищ за правилами в українській мові відбувається по-різному.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=98yKNmPH_mk

Вулиця Івана ФранкО чи Івана ФранкА? – експерс-урок

Завдання:

Складіть 12 запитань з теми «Відмінювання та правопис імен, по батькові, прізвищ» для взаємоперевірки.

Література

«Ім’я – найдорожче слово для людини, ім’я – це позитив, ім’я – особливе слово для людини, ідентифікуючи особистість в суспільстві, воно священне».

М. М. Бахтін

Пропонуємо вам список псевдонімів письменників, чиї твори висуваються на незалежне тестування. Річ дуже корисна, і обов’язково стане у пригоді всім, хто буде писати ЗНО з української мови та літератури.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/8.jpg

Українську літературу возвеличили митці пера, генії слова, про яких складено немало перифраз та цитат. Перифраз — у стилістиці й поетиці троп, що описово виражає одне поняття за допомогою декількох. У перифразах назви предметів і людей замінюються вказівками на їх ознаки. Імена творців нашої культури представлені у сюжеті:

Українська література багата на козацькі прізвища різного походження. Пропонуємо для перегляду фільм «Пропала грамота» за мотивами ранніх творів українського письменника Миколи Васильовича Гоголя.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=176&v=RulGPaMs2BA

Завдання:

Які із представлених у розгортці письменники вам відомі? Твори яких письменників читали?

Математика

«Немає нагороди більшої, ніж ім’я. Немає скарбу дорожчого, ніж життя».

Расул Гамзатов

Нумерологія ─ система езотеричних вірувань про містичні зв'язки чисел з фізичними об'єктами, процесами та життям людей, їхньою свідомістю, які взаємопов'язані та впливають один на одного. В нумерології числа мають якісне значення, в математиці ─ кількісне. Квадрат Піфагора ─ один з методів аналізу людини, розроблений давньогрецьким філософом і математиком Піфагором, який об'єднав математичні системи арабів, друїдів, фінікійців і єгиптян з науками про природу людини в свою систему.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/9.jpg

Всі люди, народжені в цьому світі, отримують свою вібрацію числа, яке несе певні характеристики. Матриця цього гороскопу дозволяє за датою народження визначити типові риси характеру, закладені людині при народженні. Визначаємо характер людини за датою народження за допомогою квадрата Піфагора.

Наприклад, людина народилася 19.03.1983.

Починаємо складати:

• цифри дня і місяця народження: 1 + 9 + 3 = 13;

• цифри року народження: 1 + 9 + 8 + 3 = 21;

• і, нарешті, два отриманих числа: 13 + 21 = 34.

Вийшло 34-перше число.

Тепер складіть цифри першого числа:

• 3 + 4 = 7

7 - друге число. Від першого числа відніміть подвоєну першу цифру дня народження:

• 34-2 = 32

• 32 - третє число.

Для того щоб вийшло наступне число, складіть цифри третього числа:

• 3 + 2 = 5

• 5 – четверте число.

Вийшло два ряди цифр:

1 ряд - дата народження: 19.03.1983; 2 ряд - робочі числа: 34; 7; 32; 5.

Підрахуйте загальну кількість цифр у двох рядах. У нашому випадку їх 14. Це означає, що людина, яка проходить тест, прийшла в цей світ 14 разів. За словами Піфагора, людина приходить на землю 15 разів, а потім переходить жити в інший, більш досконалий вимір.

Тепер намалюйте квадрат 3 на 3 і розділіть його на 9 маленьких квадратиків, як показано на зображенні. У перший квадратик впишіть всі одиниці з отриманих 1 і 2-го ряду цифр, у другий - двійки, в третій - трійки і так далі.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/11.jpg

 

Квадрат 1. Характер

1 - егоїст;

11 - людина егоїстична, але іноді може подумати про інших;

111 - людина з позитивним стійким характером;

1111 - характер дуже вольовий і сильний;

11111 - самодур і диктатор;

111111 - жорстока людина, але для близьких піде на все. Вкрай неприємна у спілкуванні. Подібні люди, на щастя, зустрічаються дуже рідко.

Квадрат 2. Біоенергія

Двійок нема. Біополе відсутнє. Канал відкритий для активного поглинання енергії. Таким людям подобаються старі речі (колекціонери). Вони непогано ставляться до оточення, але при цьому намагаються поживитися за рахунок інших, «поглинаючи» їх біополе;

2 - біоенергії вистачає для життя, але в даний момент її замало, тому треба займатися спортом. Ці люди надчутливі до атмосферних перепадів;

22 - біоенергії досить, така людина здатна лікувати інших людей;

222 - хороший екстрасенс;

2222 - цих людей дуже любить протилежна стать. Однак якщо додаються три шістки (666), потрібно бути обережніше!

Квадрат 3. Організованість і здібності до наук

Немає трійок - пунктуальна людина, яка виділяється серед навколишніх культурною промовою і вихованістю;

3 - у таких людей все залежить від настрою. Вони не люблять безлад, але прибирання проводять знову-таки в залежності від настрою.

33 - хороші здібності до точних наук (математики, фізики, хімії);

333 - здатність до наук;

3333 - з цих людей виходять гарні вчені. Відмінні риси — педантизм, акуратність.

Квадрат 4. Здоров'я

Немає четвірок - У цієї людини проблеми зі здоров'ям;

4 - здоров'я нормальне; хвороби починаються в похилому віці;

44 - дуже здорова людина, що володіє високою опірністю хворобам, живим темпераментом;

444 - те ж саме, тільки яскравіше виражене.

Квадрат 5. Інтуїція

Немає п'ятірок — людина народилася з інтуїцією. Вона активна, намагається щось зробити. Завжди обмірковує свої дії, але неминуче робить багато помилок. таким людям доводиться пробивати собі дорогу в життя важкою працею;

5 - канал відкритий, ці люди роблять менше помилок;

55 - сильно розвинена інтуїція (можуть бути слідчими або юристами);

555 - ясновидці. Все, то відбувається навколо, їм зрозуміло. Вони знають, що робити;

5555 - таким людям підвладні час і простір, вони можуть проникати в інші виміри.

Квадрат 6. Праця

Немає шісток — людина прийшла в цей світ, щоб отримати професію. Фізичної праці не любить, але змушена нею займатися;

6 — земна людина. Думає про навчання, але без фізичної роботи йому не обійтися;

66 — любить працювати, хоча фізична робота для нього - тільки хобі;

666 — знак тривожний. Дуже приваблива і темпераментна людина, однак зажадає від партнера великих грошових витрат;

6666 — ця людина в своїх попередніх земних перетвореннях багато і важко працювала.

Квадрат 7. Талант

Немає сімок — людина стане талановитою в своїх подальших перетвореннях. А в нинішньому житті її чекає важка доля;

7 — у цієї людини є неяскраво виражений талант;

77 — знак дуже талановитих людей. Вони музичні, мають художній смак, можуть малювати. Людина цього знаку наділена всім - і хорошим, і поганим. Не існує закритих дверей. Навіть якщо потрапить під суд, то допоможуть виграти судовий процес;

777 — значення особливе. Ці люди зіткнутися з серйозними труднощами;

7777 — це знак тривоги. Люди з такою комбінацією цифр повинні бути дуже обережні.

Квадрат 8. Обов’язок

Немає вісімок — людина легко бере в борг, але не поспішає віддавати;

8 — людина з розвиненим почуттям відповідальності;

88 — дуже розвинене почуття відповідальності. Ця людина завжди готова допомогти іншим людям;

888 — людина покликана служити народу;

8888 — людина має парапсихологічні здібності, а також має здібність у галузі точних наук.

Квадрат 9. Розум

9 — такій людині треба розвивати свій розум;

99 — розумна голова, але дана ледареві;

999 — розумна, щаслива людина;

9999 — людина рідкісного розуму, однак груба і немилосердна.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/12.jpg

Джерело: Квадрат Піфагора (opakyl.ru/number.php)

Людина шукає собі подібну. Цікаво розрахувати свою сумісність зі своєю родиною, з друзями, знайомими.

Завдання:

Дослідіть чи сумісне ваше ім’я з іменами вашої родини та друзів. Розрахуйте сумісність за матеріалами даної розгортки.

Інформатика

У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не стає винятком і освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Інтернет дає змогу розширити їх, зробити заочне навчання справді повноцінним та всеохоплюючим. Це все можливе за дистанційного навчання.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/13.jpg

Використовуючи Інтернет-технології можна з легкістю дистанційно вивчити українську мову, правила написання та відмінювання імен, по батькові та прізвищ.

Шлях становлення власних імен

Імена, що були популярні у певний період (дохристиянський, вплив УНТ, християнський, сучасний) можна визначити на веб-сайті http://sjogodni.org.ua/index/0-20.

Досліджуючи певну тему української культури, до виконання завдань учні підходять творчо. Спільна робота вчителів та учнів відображена у проекті презентації «Неспайло та Перетанцюйбіс».

Презентація наповнена текстовими, звуковими та графічними даними. Містить теоретичну та практичну частину. Призначена презентація для підготовки учнів до підсумкових робіт, ЗНО з української мови та літератури. Практична частина наповнена запитаннями тестової форми різного виду до легенди. Можливість вибору правильної відповіді на тести відображена через анімацію та звуковий супровід під час натиснення на відповідні кнопки.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/14.jpg

Завдання:

Прослухайте легенду у відео-презентації «Неспайло та Перетанцюйбіс».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=cIcYsTreIO4

Спробуйте дізнатися про походження свого прізвища за матеріалами даного кейс-уроку.

Нікнейміка

Комп’ютерна лінгвістика Відомо, що власне ім’я завжди було об’єктом історичних, філософських, культурологічних та багатьох інших наукових досліджень. Галузь, що стрімко розвивається – нікнейміка, як частина комп’ютерної лінгвістики, об’єктом якої є нікнейми – номінації адресатів в Інтернеті, що в комп’ютерному жаргоні називають «ніками».

Віртуальне спілкування сьогодні варто сприймати як невід’ємну частину життя. Користувачі Інтернету мають власний нікнейм, імідж, стиль, образ, послуговуються своєрідною мовою. Нікнейми передають інтереси користувачів електронних систем спілкування, часом указують на їх ототожнення з певним уже відомим образом: масової культури (мистецької чи політичної).

Як вигадати нік?

Отже, нікнейм – новий лінгвістичний феномен, один з основних засобів саморепрезентації мовної особистості.

Завдання:

1. Чи користуєтесь нікнеймом? Якщо так, то яким принципом керувалися, коли обирали собі цей псевдонім? Як ви вважаєте, нікнейм – це позитивне явище? Наведіть приклади вживаних вами нікнеймів.

2. Створіть відео для розміщення на сайті youtube.com про історію створення свого нікнейму. Аргументуйте вибір.

Мистецтво/Психологія

Давно відомо, що кольори впливають на людину. Оточивши себе певною кольоровою гамою, можна не тільки змінити настрій, але і характер.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/15.jpg

 

Наше ім'я — це гама з голосних, приголосних, дзвінких і глухих звуків. Деякі дослідники вважають, що між звуком і кольором існує нерозривний зв'язок, а отже, і імена пофарбовані в певний колір. Кожен колір має свої особливі характеристики і властивості, тому впливає на темперамент носія.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/16.jpg

 

Характер людини по імені 1. Червоний

Олександр, Аркадій, Артем, Борис, Владислав, Макар, Мирослав, Мстислав, Микола, Роман, Семен, Станіслав, Яків. Ада, Олександра, Аліна, Вікторія, Дар'я, Єва, Катерина, Єлизавета, Земфіра, Вероніка, Оксана, Тетяна, Емма, Яна, Жанна.

Колір енергії, життя, активності. Люди з ім'ям червоного кольору наділені рішучістю і силою. Вони йдуть по дорозі любові і ненависті, злетів та падінь. Вони виділяються в будь-якій компанії, адже випромінюють стільки енергії, що не помітити їх неможливо!

2. Рожевий

Валентин, Анатолій, Родіон. Аврора, Ася, Венера, Софія, Валентина, Зінаїда.

Колір, що втілює витонченість, ніжність, любов і сентиментальність. Люди-романтики без краплі цинізму з багатою уявою, вони часто мають ряд творчих здібностей.

3. Жовтий

Антон, Вадим, Віктор, Влад, Денис, Дорофей, Омелян, Роберт, Федір. Анна, Валентина, Віра, Діана, Лариса, Надія, Ніна, Світлана.

Колір науки і знань, свободи і юності. Люди з ім'ям жовтого кольору надзвичайно життєрадісні, не втомлюються нести світу позитивну енергію. Вони також схильні до творчості, мають розвинене абстрактним мисленням. Вельми розкуті і самобутні особистості!

4. Помаранчевий

Назар, Павло, Прохор, Руслан, Рудольф. Анжела, Марта, Римма, Галина, Ольга, Юлія.

Це колір зрілості і самодостатності. Люди, які названі ім'ям помаранчевого кольору, легкі на підйом, амбітні і всіляко прагнуть до успіху, часом спокій їм тільки сниться. Упевнені в собі і прямолінійні, вони ніколи не будуть викручуватися і ходити навколо: висловлять всю правду як на духу!

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/17.jpg

 

5. Зелений

Віталій, Григорій, Євгеній, Єрофій, Ігор, Фелікс. Агнеса, Руслана, Євгенія, Зоя, Лаура, Людмила, Юлія, Інна, Карина, Наталія.

Колір самої природи, символізує твердість духу і працьовитість. Люди, які завжди досягають поставлених цілей, рідко виносять свої почуття і емоції напоказ. Вірні своїм переконанням, шанують традиції і сімейні цінності.

6. Блакитний

Гліб, Олег, Данило, Єгор, Єфрем, Леонід, Савелій, Олексій. Віола, Гло-рія, Христина, Лола, Лоліта, Любов, Марина, Поліна, Евеліна, Емілія, Валерія.

Колір безтурботності й умиротворення. Володарі «блакитного» імені прямо-таки випромінюють спокій і натхненність. Цілісні і обдаровані натури, нерідко мають здатності до цілительства.

7. Синій

Арсен, Аскольд, Георгій, Геннадій, Юрій, Станіслав, Максим, Віталій. Василиса, Євдокія, Нонна, Уляна, Марія.

Наймудріший колір. Носії імені з синім кольором наділені високим інтелектом, відкриті для оточуючих, готові завжди підставити дружнє плече і надати допомогу. Не витримують критику з боку інших, мають розвинену інтуїцію.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/18.jpg

 

8. Фіолетовий

Афанасій, Валерій, Микита, Тимофій, Пилип, Альбіна, Лідія, Майя, Регіна, Таїсія, Таміла, Фаїна, Ельвіра.

Колір містики і таємниці. Люди з ім'ям фіолетового кольору надзвичайно духовні, відрізняються багатим внутрішнім світом, чутливі і легко ранимі.

9. Чорний

Гордій, Тимур, Яків, Лев, Іван. Агата, Ксенія, Аріна, Тамара.

Ох і непростий характер у людей з ім'ям чорного кольору! Запальні, вперті, образливі, іноді навіть жорстокі. Але, як ніхто інший, шукають тепла, уваги і підтримки!

10. Білий

Альберт, Артур, Гавриїл, Ян, Арнольд. Алевтина, Клара, Лілія, Анастасія, Меланія, Міла, Ірина.

Як білий колір поєднує в собі всі кольори спектру, так і люди з ім'ям білого кольору наділені потужним внутрішнім потенціалом! Чесні, відкриті, щедрі і розумні, йдуть дорогою правди і честі.

А якого кольору ваше ім’я?

Відео-тест «Якого кольору ваш характер?»

Психологи вважають, що на сумісність людей за їх іменами суттєво впливає співзвучність імен.

Відео «Співзвучність імен»

Завдання:

Визначте якого кольору ваше ім’я. Складіть гороскоп свого імені за кольором.

Особистісне зростання

«Для людини звук її імені - найсолодший та найважливіший звук людської мови».

Дейл Карнегі

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=ej_0rHmFd2Y

Художник показав на карті, які прізвища найпопулярніші в Європі.

Найпоширенішим родовим іменем і в Україні, і в Німеччині виявилося прізвище Мельник. Лінгвіст, математик і художник Якуб Маріан з Чехії створив дві карти ономастики Європи. Найпоширеніші європейські прізвища походять від назв професій і імен батьків.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=H_tmeoHIEF8

Українці почали частіше змінювати імена

Колірна схема карт наступна:

• Червоний - прізвища, що походять від властивостей: великий чи новий;

• Коричневий - прізвища, що походять від назви професії (зазвичай батька);

• Синій - прізвища, що походять від імені батька;

• Блакитний - прізвища, що походять від місця народження;

• Зелений - прізвища, що походять від назви природного об'єкта.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/19.jpg

Фото: Карта найпоширеніших європейських прізвищ (jakubmarian.com)

Друга карта пояснює походження прізвищ для англомовних читачів.

Наводимо аналог цих пояснень у перекладі з англійської на українську.

Miller — Мельник;

Smith / Schmit — Коваль;

Nowak / Novak — Новий;

Rossi — Червоний;

Popa — Поп, священик;

Papadopoulos — син попа, священика;

Korhonen — Глухий;

Martin — син Матина;

Garcia — імовірно Ведмідь або Молодий;

Silva — Ліс;

Gruber - рудокопи;

Nagy — Великий;

Yilmaz — Безстрашний;

Murphy — Морський воїн;

Dubois — Лісовий;

White — Білий;

Hansen — син Ганса / Ханса;

Andersson — Син Андерса;

Kazlauskas — син Козловського / Козлова;

Berzins — маленька береза;

Tamm — дуб.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/20.jpg

Фото: Походження європейських прізвищ (jakubmarian.com)

Жителі Ісландії використовують в якості прізвища ім'я батька, доповнюючи його закінченням son - "син". Так прізвище малюка, батька якого звуть Джон, в документах запишуть як Джонсон.

Родовідне або генеалогічне дерево – це схематичне уявлення родинних зв’язків. Виконується така схема у вигляді дерева, де біля самих коренів розташовані родоначальники, на стовбурі розписані представники основного роду, а на гілках – нащадки.

Сьогодні дуже важливо знати історію свого роду, своїх предків. Бо це історія не тільки однієї родини, а й всього українського народу. В сучасних умовах розвитку інноваційних технологій отримати історію свого прізвища та роду може кожен бажаючий. Для цього можна скористатись веб-сайтом «Генеалогічне товариство РІДНІ»: http://ridni.org/.

http://case.edufuture.biz/uploads/Keyses/Taemnici_imeni/21.jpg

 

Не виходячи з дому, на сайті є можливість створити карту свого прізвища, замовити генеалогічне дерево свого роду та бути власне дослідником з даної теми, долучившись до команди.

Завдання:

Створіть власну мапу прізвищ своєї родини.

Акселеративні активності

«Акровірш»

Суть гри: до свого імені скласти акровірш за прикладом:

Т — талановитий

А— активний

Р — розумний

А — артистичний

С — справедливий

МЕТА: Розвивати словниковий запас, критичне мислення, поважати людину як особистість, бути об’єктивним до себе.

«Поет»

Суть гри: Вчитель називає імена, що будуть «об’єктами» для віршування. Завдання для команд – написати віршик на чотири рядки. Поетичний розмір, ритм, типи рим – за бажанням учнів.

МЕТА: Активізувати фантазію, креативність, набути мовну грамотність.

«Розсміши смайлик»

Суть гри: Вчитель малює в одному куті дошки або фліпчарта сумний смайл. Завдання учнів по черзі намалювати поруч «перехідні» смайлики так, щоб фінальний смайл був усміхненим. Це можуть бути не лише «мармизки», але й знайомі учням з соцмереж та месенджерів «картинки»: квіточки, тортики і т.д. Головне, щоб цей «ланцюжок-комікс» створив гарний настрій!

МЕТА: Активізувати фантазію, творчість, кмітливість, «увімкнути» гарний настрій та позитивне мислення, навчити командній роботі та делегуванню повноважень.

«Запамятай зовнішність»

Суть гри: Розбийтеся на пари і подивіться одне на одного протягом 10 се-кунд. Тепер відверніться та скажіть, якого кольору очі у вашого «візаві»? Яка форма носа, колір волосся? Чи є ямочка на щоці чи підборідді? А волосся рівне чи хвилясте? Ну, і хто у вашій парі уважніший? А чи знаєте ви, які з цих ознак є рецесивними, а які домінантними? Які з них як успадковуються та змінюються?

МЕТА: Тренувати увагу, дати уявлення про спадкові ознаки, що відображаються у зовнішності, мобілізувати дітей та налаштувати на дружній, позитивний лад.

Підведення підсумків уроку

Найменування

Зміст

1

Отримані результати та напрацьовані компетенції:

Знання про походження, написання та відмінювання імен, по батькові, прізвищ.

Знання про значення імені в кольорах.

Визначення сумісності свого імені з іншими за нумерологією.

Вплив імені людини на її характер та долю.

2

Тривалість:

90 хвилин (спарений урок)

3

Локація проведення кейс–уроку:

Кейс-урок проходить в класі, можливе проведення на позакласному заході.

4

Змагальність:

Можливий поділ на команди: хлопчики і дівчатка, по рядах, за жеребкуванням.

Як завдання можна використовувати завдання, запропоновані після розгорток, та акселеративні ігри.

5

Можливість проведення учнем-дублером:

Можливо

6

Можливе домашнє завдання:

Проведіть міні-дослідження. Досліди походження свого прізвища. Воно походить:

А. Від імені, наприклад: Андрієвський від Андрій.

Б. Від географічної назви, наприклад: Заболотний.

В. Від роду діяльності, наприклад: Коваль.

Г. Від назви предмета, ознаки, явища, наприклад: Сокіл, Щедренко, Світличний.

8

Які 3 сайти допомогли знайти найбільш значущу інформацію?

http://edufuture.biz/;

http://philology.knu.ua/files/library/stud-ling/stud-ling-8/65.pdf;

http://sjogodni.org.ua/index/0-20

 

9

На допомогу учневі та коучу:

https://goo.gl/Mqfr5o;

http://www.uamodna.com/articles/nashi-naymennya-imena-po-batjkovi-

prizvyscha/;

http://childlibr.org.ua/biblioteka-chitacham/dlya-batkiv-i-vixovateliv/imya-

na-vustax-ditini-i-doroslogo.html;

https://tv.ua/goroskop/76767-goroskop-po-date-rozhdeniya-kvadrat-pifagora-

rasskazhet-o-kharaktere.html;

https://takprosto.cc/harakter-cheloveka-po-imeni/;

https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/hudozhnik-narisoval-kartu-evropeyskih-

familiy-1459340262.html;

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
2.5
Оригінальність викладу
2.5
Відповідність темі
3.0
Загальна:
2.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Даниленко Валентина Олексіївна
  Дуже шкода, що Валентина Борисівна Волкова у своєму матеріалі використала розроблений мною урок-кейс (https://urok-ua.com/keys-urok-problema-bezduhovnosti-lyudini-zasliplenoyi-pragnennyam-do-nazhivi-obraz-gerasima-kalitki/) не вказавши посилання на сайт.
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Михайлівна Василина
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
2 березня 2018
Переглядів
5346
Оцінка розробки
2.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку