Завдання для 11 класу "Підготовка до ЗНО" І варіант

Про матеріал

Матеріал допоможе визначити рівень підготовки одинадцятикласників до складання ЗНО. Вкаже, над чим потрібно попрацювати, які теми повторити, удосконалити знання.

Перегляд файлу

І  варіант

Завдання 1-10 мають по чотири ва­ріанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варі­ант відповіді.            1.              Літеру на позначення наголошеного звука виділено у слові

А благовіст         Б бурштиновий                   В поблизу                         Г комизитися

2. Знак м'якшення на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка       А тон..ший, таріл..ці, бринч.ати                      Б смієш..ся, скрин..ці, ослін.лик        В Натал.чин, спитаєш.., нен.чин        Г хустин..ці, тіт.чин, хар..ків'янин

3. Немає лексичної помилки в рядку
А битком набитий        Б засвідчити підпис          В іншими словами              Г елементарна критика

4. НЕПРАВИЛЬНО побудовано речен­ня з дієприслівниковим зворотом у рядку

А Читаючи новелу, відчувається майс­терність автора у побудові сюжету.

Б Втрачаючи дрімотний спокій, соняш­ники зненацька оживали.

В Зачувши вперше стук сокири, століт­ні дуби похилилися.

Г Милуючись мальовничими краєвидами, ми потихеньку пливемо Дністром.

5. Усі слова є спільнокореневими в рядку                     А гризун, відгризти, надгризений

  Б бритва, побритися, британка             В доїти, дійка, доїдати                Г густий, гусінь, густолистий

6. Частку вжито в реченні           А Переливати з пустого в порожнє.       Б Ні в казці сказати, ні пером описати.   В Кожному овочеві свій час.        Г Нова хатка - нова гадка.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1) Умій відчувати найтонші душевні порухи матері й батька. (2) Якщо в сім'ї горе, неприємність, твоя відповідальність за благополуччя сім'ї зростає в сто разів. (3) Безперечно, тільки наполегливою працею ти можеш полегшити не легке життя своїх батьків. (4) Нещастя, горе, біда батьків долаються вже тим, що і як ти думаєш. (5) Умій бути добрим у думках і почуттях, пам'ятай, що серце батька й матері завжди вражають невдячність, байдужість дітей.

7. Орфографічну помилку допущено в написанні слова  А нещастя   Б неприємність  В не легке  Г невдячність

8. Пунктуаційну помилку допущено в  реченні    А першому         Б другому         В третьому          Г п'ятому

9. Складнопідрядним із підрядним умови є речення     А перше           Б друге            В третє           Г п'яте

10. Стиль тексту -           А науковий                 Б художній            В публіцистичний        Г розмовний

Завдання 11-23 мають по п'ять ва­ріантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варі­ант відповіді.         11.              Правильну вимову відображає фо­нетичний запис слів у рядку

А джерело    [͡джеиреило´],    просьба [про´з'ба], принісши [приен'ісши]

Б ллється [л':е´ц':а], буяння [буйа´н':а], кігті [кі´хт'і]

В купаєшся [купа´йеишс'а], п'ять [пйат'], біб [біб]

Г ясний [йасни´й], молотьба [молот'ба´], щічка [шчі´чка]

Д сім'я [с'ім'йа´], знання [знан':а´], щітка [шч'і´тка]

12. Значення «не туди, куди слід; мимо цілі» має фразеологізм у рядку

А зав'язати світ    Б відколи світ світом   В світ пішов обертом    Г перейти світ   Д у білий світ, як у копійку

13. У переносному значенні вжито всі словосполучення в рядку

      А залізні двері, підошва чобота, око фо­тоапарата         Б цвіт яблуні, чорна сукня, тополі роз­мовляють

В ніс судна, смаглява ніч, земля стог­не                     Г мити руки, гострий біль, Дніпро реве

Д шовкове волосся, столове срібло, гра­ти на скрипці

14. З великої літери пишемо всі слова в рядку

А (Н/н)естор (Л/л)ітописець, (В/в) еликий (В/в)із (сузір'я), (П/п)івденне (П/п)олісся

Б (Т/т)унгуський (М/м)етеорит, (Я/я)рославів (В/в)ал (вулиця), (Г/голова (В/в)ерховної (Р/р)ади (У/у)країни

В (З/з)бройні (С/с)или (У/у)країни, (С/с)вятий (Д/д)ух, (Ш/ш)панка (Р/р)ання (вишня)

Г (У/у)горська (Р/р)еспубліка, (Ш/ш)ирокий (Л/л)уг (село), (Н/н)аціональна (А/а)кадемія (Н/н)аук

    Д (Б/б)біловезька (П/п)уща (заповід­ник), (Р/р)омоданівський (Ш/ш)лях, (Є/є)вропейське (Е/е)кономічне (С/с)півтовариство

15. Літеру и на на місці крапок пише­мо в усіх словах рядка     А авторитет, апельс..н, інтел..гент                      

 Б ет..кет, віз..т,  д..агноз                     В с..туація, пр..нтер, флам..нго                        

 Г конс..ліум, піаніс..мо, лімуз..н       Д універс..тет, х..рург, арт..ст

16. З префіксом с- пишемо всі слова рядка                А (з/с)тверджувати, (з/с)ховати, (з/с)шивати             

 Б (з/с)початку, (з/с)куйовдити, (з/с)цілення             В (з/с)краю, (з/с)турбований, (з/с)фо­тографувати          

Г (з/с)конструювати, (з/с)чистити, (з/с) сунути     Д (з/с)хвалити, (з/с)чепитися, (з/с)худнути

17. Правильним є твердження в рядку    А іменники птаство, повітря, листя  вживаються тільки в однині

Б іменники слива, грім, колосся мають форми однини та множини

В іменники зілля, двері, окуляри вжива­ються тільки у множині

Г іменники насіння, хитрощі, Ромни вживаються тільки у множині

Д іменники коріння, людина, свято ма­ють форми однини та множини

18. Усі відносні та присвійні прикмет­ники вжито у значенні якісних у рядку

А вишневий сік, сталева воля, золоті руки                        Б овеча натура, льодяне серце, молочне світло

В коралове намисто, вовчий апетит, кам'яна огорожа     Г собачий холод, скляний посуд, заяча душа

Д солом'яна стріха, дерев'яний язик,   срібна голова

19. Усі числівники належать до скла­дених у рядку            А шістнадцять,  вісімнадцятирічний, триста

Б одна четверта, дев'ятисотий, півтораста              В чотириста, шістдесят, сімнадцять

    Г двадцять п'ять, триста сороковий, дві сьомі      Д тисяча двісті сьомий, одинадцятеро,  кількадесят

20. Правильно побудовано всі слово­сполучення рядка

А опанувати мову, зазнати втрат, повідо­мити клієнта

Б працювати по суботах, хворий на грип, говорити українською мовою

В дякувати вам, сміятися з себе, власти­вий для ринкової економіки

Г згідно з наказом директора, догляда­ти хворого, характерний для цієї пори року

Д працювати за сумісництвом, піти по хліб, по замовленню слухачів

21. Речення з прикладкою є в рядку                А Вікна школи горіли яскравими вог­нями.

Б Світ вечірнього сонця заглянув у при­чілкове вікно.              В І знов прийшла весна красна.

Г Зеленими листками шумлять старі ліси.

Д Горять на бульварі імені Тараса Шевченка біло-рожеві свічки кашта­нів.

22. Непоширеним є речення рядка                    А Двері скрипнули в тиші сумовито й самітно.

Б Хтось із старших почав співати.                В Голос певний, глухий у своїй байду­жості.

Г На обличчі вродливім очі в задумі.          Д Срібний іній заполонив землю.

23. Складнопідрядного речення з під­рядним порівняльним немає в рядку

А Чайка скиглить літаючи, мов за діть­ми плаче.

Б У покосах та між покосами горіли зорі, як червоні суниці.

В А дзвіночок все веселіше й веселіше заливається, співає, немов розгоря­ється веселе полум'я.

Г Човен ішов рівно і м'яко, наче птах на безтрепетних крилах.

Д І, як ніхто, я добре знав, що книга ця прадавня.

У завданнях 24-28 до кожного з чоти­рьох рядків, позначених цифрами, вибе­ріть один правильний варіант-відповідник, позначений буквою.

24. Знайдіть відповідність між спосо­бом творення слів і прикладом.

  1 суфіксальний    2 префіксально-су­фіксальний      3 безсуфіксний     4 складання основ

А по-доброму, при­землений, підсніжник           Б доброта, світанок, радість

В ліворуч, шістсот, краєвид           Г велич, біль, роз­клад               Д прадід, ТСН, над­звуковий

25. Установіть відповідність між гру­пою сполучників за значенням і прикла­дом.

   1 допустовий       2 причиновий            3 мети             4 умови

А Я щастя не маю і в мріях не бачу, бо іншії мрії у серці ношу.

Б Готовий я зробити все для вас, аби не бачить вас в такім одчаї.

В Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.

Г Даю тобі цей меч, дар­ма що ти не сильна.

Д Знай, що в світі най­тяжче - це серце но­сити студене.

26. З'ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі.

              1 означення     2 прикладка (як різновид означення)    3 обставина    4 додаток

А Не кинувши углиб надійний якір, пливу й пливу повз береги краси.

Б А я не знаю нічого ніжнішого, окрім бе­рези.

 В Немає   берегів   ні   в смерті, ні в любові, в  безсмертя й вічності немає берегів.

Г Час, великий диригент, перегортає ноти на пю­пітрі.

Д Добріє світ, народже­ний в любові.

. 27. Доберіть приклад до кожного ви­падку вживання тире в безсполучнико­вому реченні

  1. друга частина виражає наслі­док           2 друга   части­на   вказує   нашвидку зміну подій
  1. перша частина вказує на умову          4 зміст   частин протиставля­ється

А Ораторів у нас тьма-тьмуща - ора­таїв, на жаль, іще замало.

Б Я входжу в ліс - тра­ва стає навшпиньки, кошлатий морок лапу подає.

 В Вітер війнув - лис­тя з клена жовте, жовтаво-золоте по­летіло.

Г Вдаримо гучно ми в дзвони - всесвіт обійде луна.

Д Мій рідний дім -душі свята основа, життя мого без­смертне джерело.

28. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

Привіт тобі, зелений саде, (1) що (2) в затишку (3) колись ховав моє життя, мою відраду і тихо думи (4)навівав.

А прислівник     Б займенник         В дієслово         Г прийменник          Д сполучник

docx
Додано
31 грудня 2018
Переглядів
1767
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку