Збірка сценаріїв для позакласної роботи

Про матеріал
Практичні аспекти формування компетенції "Екологічна грамотність і здорове життя "
Перегляд файлу

 

Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс № 9 імені А.М.Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв Хмельницької області

 

 

 

 

 

Александрова К.В.

 

 

 

Від агітбригади до екологічного театру!

 

 

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ

КОМПЕТЕНЦІЇ 

«Екологічна грамотність і здорове життя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Рецензенти:

І.М.Христофор – вчитель вищої категорії, учитель – методист, Т.С. Швайка – заступник директора  з виховної роботи НВК№9

ім.А.М.Трояна

Схвалено до друку на засіданні методоб'єднання вчителів природничих дисциплін НВК№9 ім. А.М.Трояна 

м. Кам’янця-Подільського (протокол №2 від 10.10.1019)

 

 

 

 

Александрова Катерина Володимирівна – вчитель біології НВК №9 ім.А.М.Трояна

Від агітбригади до екологічного театру! Практичні аспекти формування компетенції «Екологічна грамотність і здорове життя» :

Посібник для позакласної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

В посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування екологічної грамотності та здоров’язберігаючих компетенцій у школярів, піднімаються питання пропаганди здорового способу життя (ЗСЖ). 

Використовуючи власний досвід, Александрова К.В. пропонує сценарії різноманітних позакласних заходів, що, безперечно, сприяють  формуванню в учнів екологічної свідомості та почуття відповідальності за власне здоров’я. 

Важливим аспектом даного посібника є той факт, що ефективність запропонованих форм  роботи з учнями неодноразово перевірена на практиці. 

Подані розробки можуть бути корисними для позакласної  роботи вчителів природничих дисциплін.

    © Александрова К.В., 2019

 

          

 

Зміст

 

 

Вступ. Формування компетенції «Екологічна грамотність і здорове життя» 

– завдання сучасної освіти.………………………………………………...4

Агітбригада до Дня захисту тварин (для учнів 1-4 класів)……………........7 Сценарій позакласного заходу до Дня захисту тварин( для учнів 5-8

класів)……………………………………………………………………...11

Щаслива мисочка ( для учнів 1-5 класів)……………………....………….20

Планета  Див. Сценарій  виховного заходу для учнів молодших класів до

Дня Землі. …………………………………………………………………25

Школа Здоров’я-1. Сценарій виховного заходу для учнів 5-8 класів……31

Школа Здоров’я-2. Сценарій виховного заходу для учнів 5-8 класів……38

Смерть короля. Сценарій виховного заходу для старшокласників

(Антинаркотична пропаганда)……………………………………………49

Використані джерела……………………………………………………...60

Вступ. Формування компетенції «Екологічна грамотність і здорове життя»  – завдання сучасної освіти

 

Глобальна екологічна криза зумовила необхідність переосмислити всі досягнення світової цивілізації й внесла докорінні зміни у відносини суспільства й природи. Сьогодні стає цілком зрозуміло, що споживацьке, нешанобливе ставлення до природного середовища, нерозуміння його самоцінності призвело до важких, а в деяких випадках незворотних наслідків. Сучасна екологічна ситуація вимагає кардинального перегляду поглядів і переконань людини в її стосунках з навколишньою природою.

У сучасних умовах розбудови екологічної державності та духовного відродження українського народу велике значення надається екологічній освіті. Саме вона має вирішити завдання щодо підготовки освіченої молоді, здатної приймати свідомі рішення у сферах життя, де поєднуються проблеми окремої людини, суспільства і довкілля. 

Метою екологічної освіти України, як визначено у відповідній Концепції, є «формування екологічної культури окремих осіб та суспільства в цілому», а серед найголовніших завдань визначаються «вміння прогнозувати особисту діяльність», «оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки». 

Згідно з «Концепцією екологічної освіти в Україні» складовими компонентами екологічної освіти є екологічні знання, екологічне мислення, екологічний світогляд, екологічна етика. 

Шлях до високої екологічної культури суспільства лежить через ефективну екологічну освіту. Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства і природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею) повинна стати одним із головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України.

Екологічна свідомість – це індивідуальна і колективна (суспільна) здатність усвідомлювати нерозривний зв’язок кожної окремої людини і всього людства загалом з цілісністю і відносною незмінністю природного середовища існування людини, усвідомлення необхідності використання цього розуміння у практичній діяльності, вміння і звичка діяти стосовно природи, не порушуючи зв’язок і колообіг природного середовища, сприяти їхньому поліпшенню для життя нинішнього і майбутніх поколінь людей.

Сучасна екологічна ситуація в світі та Україні зокрема загострюється з кожним днем. Забруднення атмосфери шкідливими викидами, тисячі тон сміття, знищення цілих екосистем через вирубування лісів, розорювання, будівництво, шкідлива радіація та випромінювання — далеко не повний перелік тих техногенних факторів, які негативно впливають на довкілля та здоров’я людини. 

Недарма екологічне виховання визнане одним із найважливіших пріоритетів ЮНЕСКО, Національної доктрини розвитку освіти України ХХІ століття, інших основоположних документах світового та національного рівня.

Необхідність формування культури екологічної поведінки громадян обумовлена вимогами національного екологічного законодавства, зокрема, законами «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про енергозбереження, «Про відходи», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження» та іншими законодавчими актами, що регулюють споживання природних ресурсів, прийняття рішень, поведінку у природі. 

Можна констатувати, що одним із найважливіших завдань екологічної культури та екологічного виховання є формування у громадян раціонального природокористування, вміння бачити екологічні наслідки, почуття відповідальності перед нинішніми та майбутніми поколіннями. 

Виділяють певні етапи у процесі неперервного екологічного виховання: 

  екологічне просвітництво – це перший ступінь в екологічному вихованні. Він формує перші елементарні знання про особливості взаємовідносин «суспільство-природа»; 

  екологічна освіта – це психолого-педагогічний процес впливу на людину, метою якого є теоретичне формування екологічної свідомості; 

  екологічне виховання – це формування в індивіда моральних принципів, що визначають його позицію та поведінку у сфері охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. 

В останні роки  поняття екологічного  виховання в школі значно розширилося. Це вже не лише формування відповідних знань і вмінь у взаємодії людини та природи, а й розвиток засобами педагогічних технологій компетентностей особистості, спеціальних знань, ціннісних норм та орієнтацій щодо усвідомлення екологічної цінності природного середовища у його нерозривній єдності з людиною. 

 Виходячи з такого твердження, ключовою метою екологічного виховання на уроках і в позаурочний час є формування відповідального та дбайливого ставлення до природи, що базується на: екологічній свідомості та формуванні стійкої потреби власного свідомого дотримання екологічних принципів природокористування,  розвитку навичок екологічної культури, активній участі в суспільно корисній праці з захисту, догляду та оптимізації стану довкілля, пропаганді в найширших межах екологічних знань, активній діяльності з вивчення та охорони природи своєї місцевості. Результатом екологічного виховання є презентація учнем:

чітко сформованої екологічної культури розвинутої екологічної свідомості. 

Здоров’я людини нерозривно пов’язано з станом довкілля та способом її життя. Дуже важливим є формування в учнів розуміння причинно-наслідкових зв’язків, усвідомлення своєї належності до глобальної екосистеми. Відповідальність за своє здоров’я та здоров’я майбутніх поколінь необхідно прищеплювати, починаючи з молодших класів.

Перегляд виступу агітбригад, також, як і участь в ньому,  сприяють емоційному засвоєнню  інформації. Візуалізація проблем, прості історії, доступні для сприйняття дітей, співучасть у дійстві, можливість реалізувати свій творчій потенціал. Все це є дуже важливою складовою виховання школярів, формування у них екологічної грамотності та прагнення вести здорове життя.

Виступи екологічної  агітбригади та театралізоване дійство екотеатру є важливими чинниками екологічної просвіти.

Агітбригада до Дня захисту тварин (для учнів 1-4 класів)

 

Ведуча1: Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає загін Екологічної варти НВК №9. Наш девіз «Знати. Любити. Берегти!»  Це означає, що ми прагнемо знати, любити і берегти  природу рідної  землі.  А чи знаєте який  сьогодні  день?

4 жовтня - Всесвітній день захисту тварин! Рішення відзначати Всесвітній день тварин було прийняте  4 жовтня на Міжнародному конгресі прибічників руху  захисту природи, який відбувався у Флоренції в 1931 році. 

Ведуча 2: Собака і кішка - давні друзі і помічники людини. Вважається, що найпершою людина приручила собаку, а потім кішка сама прийшла до людей! А чи відомо вам яке значення ці тварини мають в житті людини?

Ведуча 3: Професій в собак дуже багато! Це і сторож, і захисник, і рятувальник, поводир для сліпих,нянька для малюків,  пастух для овець і кіз, сапер, шукач, газовик (швидко відшукує витік газу), мисливець, лікар

Ведуча 4: Так, так! Лікар! Каністерапія – це лікування спілкуванням з собакою. Спілкування із собакою допомагає зосередитись, впливає на розвиток мови і здатності до навчання. Стимулює всі органи відчуття: зір, слух, дотик і нюх. Під час забави із собакою діти стають більш спокійними, вони розвивають свою фізичну форму і навчаються виражати свої емоції.

Ведуча1: Фелінотерапія – це лікування за допомогою кішки.

По-перше, пухнасте хутро тварин заспокоює, знімає стрес, розслаблює.  По-друге, муркотання кішки має заспокійливу дію на психіку пацієнтів.

Дослідження показують, що муркотання  сприяє регенерації не тільки кісток, а і всього опорно-рухового апарату, також істотно зменшує біль.

Ведуча 2: Але, на жаль, існує дуже велика проблема бездомних собак і кішок! Чому ж такі давні друзі людини опиняються на вулиці?! Гинуть під колесами автомобілів, від голоду та знущань…Безвідповідальність господарів! Узяли цуценятко чи кошенятко, а потім воно набридло і викинули на вулицю! А що чекає його на вулиці?!

 Ведуча 3:  Ми всі, кожний з нас відповідальні за їх долю! Собака і кішка – це не іграшка на кілька днів! Вони живуть до 15 років, а за хороших умов то й більше! Вони живі, відчувають страх, біль, коли опиняються самотні на вулиці.

Ведуча 4: В цивілізованих розвинутих країнах  у кожному місті існують притулки для знедолених тварин, в нашому поки немає, але ми дуже сподіваємося, що обов’язково буде! Опинившись на вулиці собаки збиваються у зграї і можуть ставати небезпечними для людини. 

Запам’ятайте, ніколи не наближайтесь до собачої зграї, не дивіться розлюченій собаці у вічі, вона це сприйме як виклик! 

Біля бродячих собак проходьте спокійно, не видаючи свого страху, не кричіть і не біжіть, у тварин спрацює інстинкт мисливця – наздогнати вас!

Ведуча1: Як можете ви допомогти тваринам?! Ніколи не ображайте їх і не знущайтеся, це не гідно звання ЛЮДИНИ! Якщо вирішили завести тваринку ставтеся дуже відповідально до такого кроку. Якщо бачиш голодну тваринку, нагодуй! Але пам’ятайте, що чіпати руками безпритульних тварин не варто, вони можуть бути хворі і заразити вас. Крім того, тваринка може просто не зрозуміти вашого наміру її приласкати й відповість агресивно, намагаючись захиститись. Не треба привчати до рук дворових кошенят, вони почнуть довіряти людям і можуть легко потрапити до рук негідників. 

Ведуча 2:  Не будьте байдужими, якщо ви бачите, що хтось знущається над тваринами, скажіть про це старшим!  В нашій країні існує закон, який захищає тварин від жорстокого поводження. 

Ведуча 3:  На закінчення ми хочемо прочитати вам кілька віршів і сподіваємося, що зможемо доторкнутися до вашої душі.

Осінь сіра рудим листям плаче.

Осінь сіра рудим листям плаче.

Тихо нитки дощу павутиння плетуть. 

До весни закрита сіра дача  І ніяк не пролізти туди коту.

 Лапкою він довго шкряба двері  Ходить навколо в малинових кущах.  І не хоче вірити дурненький  Що нікого там уже нема... 

А в господаря кішки скребуть на серці.  Чому? Ну подумаєш - кинув кота!

Це совість дряпає лапкою дверці

А за дверима, лише - пустота...(Тетяна Гаєнко )

 

 


Якщо ми зраджуємо друзів  У серці біль, душа тремтить,  злиденний вітер виє,  І час невпинно так летить, А він лише про домівку мріє. Серед бруду і сміття  старий і хворий пес лежить, І чути стогін і виття,  та якось він заснув на мить:  І молодість у сні прийшла, коли на руки взяв його

                     хлопчина, 

маленький був, ще цуценям,  немов грайливая дитина.  Він ріс в теплі і доброті, Та час спливає,           виростають діти, І вдячний пес, що у житті  Він зміг когось любити. 

Що ж, не потрібен він тепер  Тому, кому служив так вірно. 

Остання мить - і пес помер,  Лиш зашуміло листя: – “Спи спокійно”. 

                   (Бондар Мирослава)


Собача доля

Вона брела в зимовий сивий морок,  В похмурий світ, в холодну й темну ніч. 

Не мріючи знайти собі притулок,  Лиш чула, як кричить зловіщий сич. 

Ховаючи сумний, голодний погляд,  Вона все йшла, ледь стримуючи біль.  Все тіло огортав нещадний холод,  Кружляла й гучно вила заметіль.  Скотилися з очей собачих сльози,  І вирвалася туга із грудей. 

Не витримати більше їй морозів, 

Й жорстокості й байдужості людей. 

Та, раптом, навкруги все стало тихо.  Забрав світанок нічку у полон.  Ущухнув біль, затихла завірюха, 

Полинула Собака в дивний сон.  І снились їй весна й барвисте літо,  Дитинства безтурботні теплі дні.  Любов'ю материнською сповиті,  І сонцем благодатної пори.  Та пожовтіли вже шовкові трави,  І так миттєво зникла та пора. 

Повіяло осінніми вітрами,


 


Й засніжена чекає вже зима.  Все лащилась Вона до перехожих,  З надією у відданих очах: 

"У час печалі і у дні пригожі,  Завжди я буду поряд біля Вас. 

Я буду Вас любити до нестями! 

Стрічати буду гавкотом гучним! 

Ваш сон охоронятиму ночами, 

Ви лиш візьміть до себе мене в дім!"  Та не були почуті ті благання,  Не був почутий крик Її душі! 

І вранці, на зимовому світанні, 

Застигло Її серце назавжди. .. (Л. Маковей)

 

Кошеня

За вікном дотлівала осінь,

П’янко пахло зів’ялим листям, Хизувалась калина намистом, І сивіли на вербах коси.

Приповзло під наші ворота

Кошенятко чорняве, маленьке,

Хвостик куций, а лапки сіренькі, Смужка біла й тонка біля рота.

Кошеня, мабуть, хтось образив

Або вигнав із теплої печі,

 Увібрало голівку в плечі, А в очах до людей відраза. Любий котику, ніжне створіння, Чом же люди такі байдужі?

Дощ мив придорожнє каміння, 

Падолист топив листя в калюжі.

 

 

 

 

 

 

Сценарій позакласного заходу до Дня захисту тварин  ( для учнів 5-8 класів)

 

Вчитель: Добрий день, дорогі друзі. А чи знаєте ви, яке свято відзначається сьогодні у всьому світі?

4 жовтня - Всесвітній День захисту тварин. Отже, давайте поговоримо про тварин, але їх так багато, навіть не знаю, про кого ж нам поговорити? 

(виходять хлопці, виносять стенд с зображеннями собак)  Андрій: Як про кого, про собак звичайно?! Вони такі забавні! 

Вірш Наталі Забіли «Бабусин песик»  Вчитель: Ну добре, поговоримо про собак! 

( виходять Даша Б. та Аня П.) 

Даша: А чому про собак?! Коти кращі! Ось послухайте! 

Вірш Ольги Журавель «Котик» 

Вчитель, звертаючись до присутніх в залі: Підніміть, будь ласка, руку в кого є кіт? А собака? А кіт і собака? 

Андрій: Ну що ви рівняєте собак з котами! Собака - це давній друг людини! ( виходять хлопці) 

Арсен: Собаки з давніх пір з гідністю несуть заслужене їм почесне звання – перший друг. Це настільки вкоренилося у свідомості, що навряд чи якась інша тварина зможе зайняти це місце. Про собачу вірність і дружбу ходять легенди, їй присвячують вірші та оповідання.  

Денис: Собака незамінний в процесі пошуку і порятунку людей з під завалів і після сходу лавин. Важко уявити надійну охорону кордону нашої країни без цих чотириногих помічників. 

Петро:Собака зможе захистити людину і її помешкання. Не тільки нюх, але і зір зможе замінити людині собака-поводир. Ну і звичайно саме головне це вірний друг готовий на все заради свого господаря, здатний радувати і приносити багато щастя своєму господареві. 

Аня: Звичайно, коти не такі прості як собаки! «Духовний світ» кішки витончений, але разом з тим дикий. Тварина не розкриває його перед людьми, які йому нав'язують свою любов. Кішка розрізняє інтонації людського голосу, вміє висловлювати задоволення і незадоволення, радість, печаль, страх, надію, огиду і гнів.  

Настя: Коти – це дуже горді тварини, які живуть поряд з людьми багато століть. Вони створюють затишок своєю присутністю, знімають стрес і навіть лікують своїх господарів, лягаючи на їхні хворі місця.

 Як приємно, коли на колінах засинає теплий пухнастий котик і в його мурчанні ніби розчиняються проблеми та стреси. 

Ліза: Коти не такі вірні та віддані господарям як собаки, але і вони іноді проявляють дива мужності. Відданість домашнього улюбленця треба заслужити любов`ю, піклуванням, дбайливим ставленням. ( виходять дівчата) 

Максим: Хіба мають ціну вірність і любов, золоте собаче серце і справжня відданість до останньої краплини крові? 

Ставлення собаки до людини безцінне. Собака – це єдина істота, яка любить нас, людей, більше, ніж себе. Собача вірність викликає у людей повагу та захоплення. Багатьом вірним псам поставлені пам'ятники. 

Сергій: Пам'ятник собаці — це найменше, чим людина може віддячити своїм друзям, це вдячність, застигла в камені. Пам'ятники собакам, що на протязі багатьох років чекали своїх загиблих господарів встановлені в багатьох містах і країнах світу. 

Влада: Кішкам також є пам’ятники. Наприклад, Місіс Чіппі. Цей кіт прославився своїми подорожами. А ім'я у нього жіноче, тому, що його спочатку прийняли за кішку. Історія знаменитого мандрівника почалася в 1914 році. Тоді його господар, тесляр Генрі Макнейш вирішив підзаробити . Для цього він влаштувався на роботу на корабель. 

Поки корабель плив у морі, команда подружилася з котом. Адже той проявив себе відмінним ловцем щурів. 

Настя: Не одну тисячу років живуть кішки пліч-о-пліч з людиною. Вони не дадуть з’явитися в будинку непроханим гостям – мишам і щурам.

Пухнасті улюбленці заспокоюють і лікують господарів, грають з дітьми. Але не всі люди знають, що домашні кішки можуть, як і люди, перебувати на службі. Здібності цих дивовижних тварин настільки різноманітні, що де їх тільки не використовують! 

Андрій: Ой, вони тільки й вміють, що муркотати та іноді ловлять мишей! А скільки славних собак залишили свій слід в історії! Хто не знає про вірного японського Хатіко, який після смерті господаря дев’ять років приходив на вокзал, сподіваючись зустріти свого хазяїна. А коли Хатіко помер, в Японії оголосили жалобу, а згодом, собаці поставили два пам'ятника: біля будинку та на пероні станції Самбуї. До цього місця часто приходять закохані. Для них воно є символом справжньої вірності. 

Денис: В Україні також є пам'ятник собакам. В липні 1941 року в Черкаській області відбувся запеклий бій між фашистами та бійцями коломийської прикордонної комендатури. 

500 прикордонників та 150 їхніх службових собак вступили в нерівний бій і полягли смертю хоробрих. Мешканці села, біля якого відбулася битва, дбайливо поховали солдат разом з їхніми чотириногими друзями. Пам`ятник на місці подвигу закликає зупинитись та вклонитись могилі героїв – людей і собак. 

Діана: Ніхто не заперечує, що собаки вірні друзі людини, але й коти мають багато професій. В першу чергу кішки можуть бути охоронцями в державних установах типу музеїв. У Британському музеї кішки несуть свою службу з початку XIX століття. 

Тільки вони можуть впоратися з головними ворогами, що приводять у непридатність цінні реліквії і книги музею – мишами. 

Ліза: Якщо перший загін охоронців налічував всього 6 кішок, то зараз вусатий колектив налічує близько 50 кішок, у яких є і власний паспорт з фотографією. Крім отримання офіційної платні в розмірі 50 фунтів, вони навіть мають свою уніформу! 

Аня: У тій же Англії у багатьох поштових відділеннях з XIX століття кішки й коти запобігають псуванню листів. В Австрії сторожа з хвостами охороняють склади з продовольством. І платню їм видають також продуктами – м’ясом і молоком. 

Арсен: Собаки також займають високі офіційні посади. Наприклад німецьку вівчарку на прізвисько Гавел, звільнили зі служби в австралійській поліції, тому що він був занадто добрим. Тепер Гавел займає посаду віце-королівської собаки. В його обов'язки входить привітання гостей і участь в офіційних заходах з губернатором Полом де Джерсі. 

Настя: А ось кішка Міллі займає пост охоронця в одному з англійських складів іграшок Bandai. Вона має офіційний статус охоронця, отримує оплату їжею, безкоштовне спальне місця в цьому магазині і уніформу. 

Влада: Коти також бувають рятувальниками. В місті Лебедин Сумської області ангорський кіт Тимофій врятував родину від пожежі. Відчувши запах диму, він вистрибнув на ліжко господаря, почав нявчати та вчепився йому у волосся. Господар прокинувся та викликав пожежних. Четверо членів родини були врятовані. За виявлену мужність кота було нагороджено медаллю та ящиком рибних консервів.

Даша: Одного разу вночі англійська родина підібрала кота, що замерзав на їхньому ганку. Кіт одужав і залишився жити в будинку. Він отримав ім’я Слоулі Кет (Неквапливий Кіт). 

Одного разу, кіт не повернувся з прогулянки. Занепокоєні господарі пішли його шукати. На дворі було дуже холодно. Шукали Слоулі всю ніч, а вранці побачили біля будинку старий мішок, з якого виліз кіт, подивився на господарів та знову заліз в мішок. В мішку виявили крихітного хлопчика, якого кіт грів своїм тілом всю ніч. У шпиталі дитину врятували. 

Ліза: А чи знаєте ви, що коти бувають солдатами? Коли в Першу світову війну почали використовувати отруйні гази, в армії Британії створили цілий корпус з котів. Спеціально вимуштрувані тварини могли виявити місцезнаходження отруйних газів. Два роки разом з британськими моряками в роки війни ніс корабельну службу кіт Саймон. Він став улюбленцем усієї команди, підтримував її бойовий дух і навіть був поранений. Кіт був нагороджений кількома медалями і мав звання «Відмінник морської служби». 

Аня: Кішка Таузер, що 24 роки прожила на шотландській винокурні, участь у виготовленні вина не брала. 

Але допомогу надавала колосальну – вона захищала від псування ячмінь, використовуваний у виноробному процесі. 

Підраховано, що в середньому за весь час служби знищила близько 30 тисяч гризунів, і за це на території заводу їй встановлено бронзовий пам’ятник зі словами подяки. Її ім’я занесене в книгу рекордів Гіннеса як рекордсменки по ловлі мишей. 

Максим: Ну добре, славні бувають коти, зате собаки навіть в космос літали! 

Настя: А щоб ти знав, не тільки собаки Білка і Стрілка удостоїлися честі побувати на космічних просторах. У 1963 році в космос полетіла французька кішка Фелісетт. З висоти 200 км вона благополучно повернулася на рідну Землю. 

Сергій: Все рівно, стільки професій, як собаки, коти не мають! 

Діана: Ти просто про них нічого не знаєш! Коти бувають навіть музикантами та художниками. Унікальна картина з абстрактним зображенням лілового кольору була продана на аукціоні Сотбі за нечувану ціну. Її автор – кіт Макс, який на аркуші паперу лапами зобразив одному йому відомий сюжет. 

Влада: Кішка-музикант Нора почала свій шлях до слави просто з котячого притулку в американському селищі Черрі Хілл, що в НьюДжерсі. Музичні здібності відкрилися в Нори, коли їй виповнився один рік. Якось вночі кішка зважилася пройтися по клавішах фортепіано. 

З тих пір тварина щодня виконує сольні партії. Навіть сам її господар вважає за честь виступити з нею дуетом. 

Даша: До речі, відома, навіть кицька поводир сліпої собаки. Господиня собаки одного разу підібрала безпритульну кішку, яка, торкаючись собаки, постійно супроводжує її всюди. Ну і не забудемо сказати, що якщо кішка не пила воду з колодязя, то і людям така вода непридатна. Про це знали і використовували люди для запобігання отруєння.

Вчитель: Мені здається, що ваша суперечка зайшла в глухий кут. Ми зараз з’ясуємо, про кого більше знають наші гості. Я буду задавати питання, а вони будуть заробляти бонуси. Потім порахуємо і дізнаємось, хто ж є найкращим другом людини. Бо про своїх друзів ми знаємо усе! 

 

Вікторина 

 

Вчитель: На жаль, люди часто бувають байдужими або навіть жорстокими до тварин. Жорстокість — поняття моральне і правове — останнім часом привертає увагу не тільки правоохоронців, а й психологів. 

Ница духом, інтелектуально слабка людина в дитинстві самостверджується, знущаючись над тваринами. Поступово вона стає байдужою до чужого болю, безжалісною до чужих страждань. 

Людина відповідає за приручених тварин. Кожна покинута тварина на совісті свого господаря. 

Жорстокість до тварин в дитинстві може перерости у жорстокість до людей. В Україні прийнято закон № 3447 «Про захист тварин від жорстокого поводження» згідно з яким за знущання над тваринами передбачено різні ступені покарання. 

З любов'ю до тварин в душу людини приходить повага до іншого життя, неприйняття насильства. 

Якби тільки люди могли любити як собаки, світ став би раєм                                                          Джеймс Дуглас 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 

Вікторина про котів

1.Хто з письменників, помітивши волелюбний характер кішки, написав казку про цю тварину «Кішка, яка гуляла сама по собі»? (Редьярд

Кіплінг) 2.Який континент є батьківщиною домашньої кішки? (Африка) 

3. У якій древній країні кішку очікувало райське життя? (В Єгипті)  4. Яку єгипетську богиню зображували жінкою з котячою головою? (Богиню Баст або Бастет) 

5.                       Яка священна книга з повагою відгукується про кішку - зовсім не так, як про «ганебну собаку»? (Коран) 

6.                       В якій священній книзі немає жодної згадки про кішку? (Біблія) 

7.                       Посмішка якогось казкового кота гуляла сама по собі? (Чеширського кота з казки Льюїса Керолла «Аліса в Країні Чудес») 

8 Яка країна у світі посідає перше місце за чисельністю домашніх кішок? (США - 400 мільйонів домашніх кішок) 

9.Кого можна назвати найбільшою кішкою в світі? (Бенгальської тигра) 10. В якій країні світу сама більша «щільність котячого населення»? (В Австралії. На десять жителів припадає дев'ять котів) 

11.У Канаді розводять невелику групу голих кішок під назвою «Сфінкси». Для якої мети спеціально виводилася ця порода? (Від шерсті кішок у багатьох людей розвивається алергія. Ось для них і працювали селекціонери над сфінксом. Але, на жаль, з'ясувалося, що алергію викликає не котяча шерсть, а лупа, яка є і у «сфінксів») 

12.                   Якого звіра схильні до метафор люди називають «собачкою з котячою головою»? (Гепарда) 

13.                   Коли кішка треться головою об ваші ноги, різні предмети в кімнаті, що це означає? (В середній частині передніх лап, а також на голові у кішки розташовані спеціальні залози, що виділяють речовину з її «особистим» запахом. Дотик до предметів залишає на них цей запах - він повинен попередити інших кішок, що це вже зайнята територія або чужа власність) 

14.                   Чому кішка згортається в клубок? (Робить вона це для того, щоб зменшити віддачу тепла, тому що у згорнулася кішки менше вільна поверхня тіла.) 

 

 

 

 

Вікторина про собак 

1.    У чому полягає головна відмінність зору собак і людини? (Собаки не розрізняють багато кольорів) 

2.    Яку назву отримала собаки, які охороняли овечі отари? (Вівчарки) 

3.    Як по-іншому називається шотландська вівчарка? (Колі) 

4.    Яка порода собак отримала свою назву від європейської країни?

(Спанієль від Іспанії) 

5.    Назва якої породи з англійської перекладається як «бичача собака»?

(Бульдог) 

6.    Яка порода собак визнана найважчою (англійський мастиф, 155 кг) 

7.    Собак цієї породи називають гладіаторами. Вони спеціально виведені для боїв. Назвіть цю породу. (Бультер’єр) 

8.    Назва якої породи собак говорить про те, що вона створена для того, щоб виганяти лисиць з їх земляних нір. Що це за порода? (Фокстерьер. Фокс - лисиця, терра - земля) 

9.    У якої породи собак язик фіолетового кольору? (Чау чау) 

10.                       Ця порода собак - досягнення китайських селекціонерів-кінологів. Вона довгий час розводилася при китайському імператорському палаці.

Нікому більше не можна було її утримувати під страхом смертної кари. Що це за порода? (Пекінес) 

11.                       На пам'ятнику собаці Баррі написано: «Він врятував життя сорока людей, прийшов сорок перший убив його ». Якої породи був Баррі? (Сенбернар - собака-рятувальник в Альпах.) 

12.                       Як називається наука, що вивчає собак? (Кінологія) 

13.                       Де живуть собаки дінго? (В Австралії.) 

14.                       Як називалася собака, що першою полетіла в космос у 1957 році. (Лайка) 

15.                       Яка середня тривалість життя собаки? (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Бабусин песик 

(Наталя Забіла)

Жила собі бабуся,  Із нею песик жив.  Вона дружила з песиком,  Із нею він дружив. 

Бабуся якось ввечері 

Спекла смачний пиріг  І песика покликати  Побігла на поріг.  Прийшла назад —  Ой лишечко! 

Подівся десь пиріг!..  І бідний, бідний песик Голодний спати ліг. 

Пішла бабуся кашку  Варити з молоком.  Прийшла назад —  А песик воює з гусаком!  Пішла бабуся рибки  Купити в рибака.  Прийшла назад —  а песик Танцює гопака!  Пішла бабуся в зелен сад  Нарвати там грушок. 

Прийшла назад —  А песик одягся в кожушок!  Пішла вона до кравчика  Замовити штанці. 


Прийшла назад —  А песик пече собі млинці!  Пішла вона до шевчика  Купити чобітки. 

Прийшла назад —  А песик розмотує нитки!  Пішла вона купити  Солодкі пиріжки. 

Прийшла назад —  А песик подер усі книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабуся до книгарні  Пішла купить нові. 

Прийшла назад —  А песик стоїть на голові!  Ніхто ніколи песика  Не лаяв, не шмагав. 

Бабуся каже:  

Не пустуй! 

А песик каже: — Гав! 


Котик (Оля Журавель) М'які пухнасті лапки і шубка вогняна  І антидепресанти замінює сповна. 

Замружившись від сонця він цілий день проспить,  А потім рвучко стрибне та утече умить. 

Одразу здогадатись звичайно кожен зміг 

Що це за чудасія: не бик, не козеріг, 

А просто милий КОТИК - улюбленець дітей,  В якого для розваги є тисячі ідей!  Він може блискавично піднятись догори  По дереву, що має хоч трішечки кори.  Або ж у позі "Сфінкса" проводити сеанс,  А на весні закохано виводити романс!  Та цей клубочок шерсті є справжній егоїст  І дуже любить їсти вночі і в день, і в піст. 

Він думає про себе, гуля сам по собі,  Для нього не проблема заснути на тобі!  Коти - це справжнє диво, майстерні лікарі,  Полюють сірих мишок, які живуть в норі. 

Коти - це батарейки, муркотуни пісень  Зарядять позитивом тебе на цілий день!  

 


Щаслива мисочка Сценарій за мотивами оповідання Ельвіни Москалик  «Біла мисочка в блакитний горошок»

 Дійові особи:

Люди:

1.                      Ведуча

2.                     Петрик

3.                     Марійка

4.                     Мама 

5.                     Лідія Петрівна - господиня притулку

6.                     Хлопець у жовтому шарфі

7.                     Тато

Тварини:

1.                      Фоксі (собака)

2.                     Джулі (собака)

3.                     Джек ( старий пес)

4.                     Фелікс(кіт)

 

Ведуча: Добрий день, дорогі друзі!  Ми запросила вас у цей зал, щоб розповісти одну історію. Вам треба буде трішки напружити свою уяву, тому що головними героями нашої розповіді є не тільки люди, але й тварини. 

Дія 1.  

Діти сидять і нудяться. Марійка заглядає в планшет.

Петрик: Марійка, дай мені планшет.

Марійка: Відстань!

Петрик: Я мамі  розкажу, що ти дві години сиділа в планшеті.

Марійка: (сердито) На! Ябіда-корябіда!

Петрик: І це я мамі розкажу!

Сидять мовчки деякий час.

Марійка: А ти пам’ятаєш, що мама мені обіцяла собаку подарувати на день народження?

Петрик: Не подарує…

Марійка: Чого це? В мене оцінки гарні! Обов’язково подарує!

Петрик : І не подарує, ось побачиш (дражнить сестру)

Зненацька виходить мама і чує їхню суперечку.

Мама: Петрусь! А ну не дражни сестру.

Марійка: Мамусю, а ти ж подаруєш мені собачку? Ти ж мені обіцяла!

Мама: Я тобі, звичайно, обіцяла, але мені здається, що ти ще не впораєшся. Собака - це дуже велика відповідальність. А ти за собою  не завжди речі прибираєш, та й поспати ти любиш, а собаку треба ранесенько виводити. 

Петрусь: Я ж казав, що не подарує!

Марійка: ( ображено) Я так старалася гарно вчитися, щоб отримати собачку. В усіх моїх подружок  є тваринки. У Ані – величезний лабрадор,  в Даші тер’єрчик,  а в  Сніжани аж два мейн-куна! 

Мама: Ну, давай ми тобі візьмемо кошеня?

Марійка: Але ж я так мріяла про собаку! Ти ж обіцяла!

Мама: Ось що! Ми зараз поїдемо в притулок, ви зможете подивитись на тварин,  допомогти з їхнім доглядом, а потім ми вирішимо, чи потрібна нам собака.

Дія 2

Ведуча: Поки наші герої доїжджають до притулку «Чотири лапи»,  ми маємо можливість туди потрапити миттєво. Знайомтеся! ( Фоксі виходить) Це Фоксі. Вже другий місяць поспіль вона живе у притулку та мріє про власну домівку і люблячих господарів. Та поки їй не щастить. Чого вона тільки не робила: і слухняно сиділа, і лащилась, і виляла хвостиком зі всієї сили – нічого не допомагало. ( Фоксі намагається привернути увагу глядачів)

А це Джулі. Вона тут всього тиждень. (Виходить Джулі. Вона дуже манірна) А це старожил притулку Джек ( Джек виходить і потягається, чухає лапкою за вухом)

Джулі: Я тут не затримаюсь! Багато хто захоче мати таку красуню в себе вдома.

Джек: А чого ж ти сюди потрапила?

Джулі: Бо в моєї господині народилася дитина, а в мене ж шерсть! Ось, подивіться , який гарний ошийник господарка мені подарувала, вона просто обожнювала мене!

Виходить господиня притулку, роздає кожному мисочки з їжею. Мисочку у горошок дає Джулі.

Джек після їжі засинає.

Фоксі: ( зітхає) Ось і настав новий день, а чарівна миска знову не у мене. Сьогодні, як тільки відкриють вольєр та випустять мене на прогулянку, спробую стрибнути на руки тому хлопцю з добрими очима в жовтому шарфі. 

Він до мого вольєра аж двічі підходив, напевне, забере мене додому.  А якщо і цього разу мене не заберуть, то вже точно вся справа у чарівній мисочці.

Ведуча: Справа в тому, що Фоксі помітила, як вже двічі до нових домівок забрали хвостатих саме з тих вольєрів, де стояла особлива біла мисочка в блакитний горошок. Як тільки черговий песик їхав з притулку до нової домівки, його чарівну мисочку ставили іншому чотирилапому, але Фоксі поки що не щастило.

Виходить Фелікс 

Фелікс: Яких тільки дурниць не придумують ці собаки! Вони просто нікому не потрібні!

Ведуча: Ой, зовсім забула, ще в нас, крім собак,  є  кіт Фелікс! Він також живе у притулку.

Фелікс: Прошу не плутати мене з собаками, я – господарський кіт!

Лідія Петрівна мене нізащо нікому не віддасть.

Джек: Тому що ти нікому не потрібний!

Фелікс: Подивіться на це опудало! Ти старий невдаха! Як би не добре серце моєї господині, тебе  уже на світі не було. 

Джек: Ось, я зараз з тебе зроблю опудало, базікало нещасне!

Фелікс тікає, Джек за ним

Ведуча: Ну, що тут поробиш!? Важко їм усвідомлювати, що залишилися непотрібними безхатьками. Фелікса підкинули до притулку ще маленьким кошеням, а Джека покинули господарі, що переїхали в інше місто. Джек намагався відшукати хазяйську машину, бігаючи по проїжджій частині вулиці. Потрапив під колеса, отримав переломи хребта. Якби не люблячі руки Лідії Петрівни, навряд чи б вижив.  Дія 3 

Виходить хлопець у жовтому шарфі, помітив  Джулі і наблизився до неї. Фоксі намагається звернути увагу на себе, але хлопець узяв за поводок Джулі.

Ведуча: Ось і зараз, як не стрибала Фоксі на хлопця у жовтому шарфі, як не тягнула його пограти, той обрав не її, а маленьку кудлату Джулі, якій останній дісталась щаслива мисочка. Після прогулянки Фоксі повернулась до свого вольєра та з нетерпінням чекала, коли ж будуть обирати нового господаря білої мисочки в блакитний горошок. Більш за все наша героїня сподівалась, що цього разу пощастить саме їй.

Фоксі сумно лежить на лавці, заходять Петрик, Марійка і мама.

Петрик : Яка сумна собачка! (Звертає увагу на Фоксі) А ми принесли тобі м’ячика. Лови!

Фоксі почала гратися з Петриком і Марійкою  і розвеселилася

Мама: Гратися – це добре! Але за тваринами треба поприбирати, помити їхні мисочки. Йдіть допоможіть Лідії Петрівні. ( Фоксі залишається сама)

Дія 4 

Ведуча: І ось настала ця відповідальна мить, господарка притулку зайшла до вольєра, де ще зранку сиділа кудлата Джулі, взяла чарівну мисочку і попрямувала прямісінько до Фоксі. Не можна передати словами, як раділа в ту хвилину Фоксі, як вона ставала на задні лапки та виляла хвостиком, і не могла стримати швидкий стукіт свого серця.

Лідія Петрівна  несподівано оступилась, похитнулась та випустила мисочку з рук. Мисочка дзвінко та шумно впала і розкололась на дві частини.

Лідія Петрівна:   Ой,  як шкода, така була гарна мисочка в блакитний горошок  

Фоксі: Ні! Тільки не ця мисочка! ЇЇ треба обов’язково склеїти!

Господарка  підняла шматочки мисочки та викинула їх у смітник.

Ведуча: Того дня разом з чарівною мисочкою в блакитний горошок розбились всі сподівання Фоксі дочекатись свого нового господаря.  Сміючись заходять Петрик та Марійка  Фоксі взяла м’ячик та побігла до малечі. Діти розпочали веселу гру. 

Мама: Діти! Нам час вертатися додому!

Марійка: Фоксі! Ти така мила! Ми обов’язково ще прийдемо до тебе.

Діти, погладивши Фоксі та кинувши їй останній раз м’ячик, побігли до мами. 

Ведуча: У цей момент Фоксі згадала про розбиту мисочку, опустила голову та хвостик, повернулась до свого вольєра і лягла на підлогу.

Фоксі: Якби в мене була чарівна мисочка… (відвертається до стіни)

Дія 5  

Фоксі лежить з заплющеними очима. Заходять Фелікс і Джек. 

Фелікс: Фоксі, не сумуй! Наша господиня придбала три нових  мисочки! Я особисто вибирав.

Джек: Ну, і чого ти не вибрав у горошок?

Фелікс: Ми, коти, більше любимо смужечки! Ось подивись на мій чудовий хвіст!

Джек: Фоксі, там здається вчорашні діти приїхали.

Заходять Петрик і Марійка з батьками та господиня притулку

Петрик і Марійка: Ось, ось вона. Це вона, давайте заберемо її, будь ласка. Вона найкраща!

Ведуча: Фоксі не могла повірити своїм вухам, невже діти говорять про неї. Їй було лячно відкрити очі та побачити, що сім’я стоїть біля сусіднього вольєра.

Лідія Петрівна: Її звуть Фоксі, вона потрапила до нас три місяці тому  Фоксі розплющує очі і дивиться на людей.

Марійка: Вона прокинулась, можна ми заберемо її додому вже зараз?

Будь ласочка…  Петрик: Ну, таточку!

Ведуча: Того ж дня Фоксі поїхала до свого нового дому з її люблячою родиною.

Дія 6  

Ведуча: Та найбільший сюрприз чекав на Фоксі вдома. На кухонній підлозі вона побачила приготовану для неї білу мисочку у блакитний горошок.

Фоксі з дітьми заходять у квартиру.  

Фоксі: Моя Чарівна мисочка! Все-таки вона мені допомогла! Я така щаслива!

Ведуча: Напевно, Фоксі б дуже здивувалась, якби дізналась, що насправді її нова мисочка мала зовсім не блакитний горошок, а фіолетовий. Але Фоксі, як і всі собаки, бачила його блакитним через особливості собачого зору.

Ось так пощастило нашій Фоксі. Але в притулку залишилося ще багато сумуючих тварин.

Фоксі: Так, так! Я попрошу своїх нових господарів, щоб вони передали чарівну мисочку для Джека, адже йому так хочеться додому!

Ведуча: ( звертаючись  до глядачів) А ви як думаєте, що потрібно для того, щоб не було у притулках та на вулицях самотніх тварин?

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЕТА ДИВ

Сценарій  виховного заходу для учнів молодших класів до Дня Землі.

Обладнання: медіа комплекс, відео фрагменти, ілюстрації тварин  Дійові особи:  

                     1 Барон Мюнхаузен                                Свідки: 

                     2.Звинувач                                              8. Метеоролог 

3.  Суддя         9. Свідок 

4.  Присяжні  10. Детектив 

5.  Адвокат     11. Лікар Айболить 

                     7. Секретар суду                                      12. Ботанік 

Хід заходу СЕКРЕТАР: Встати! Суд іде! 

Слухається справа 001. Школа проти барона Мюнхаузена. 

ЗВИНУВАЧ: В давнину, коли люди мало знали, легко було говорити неправду, точніше придумувати небувальщини, але зараз це майже неможливо. Сьогодні всі знають, що в Китаї бувають огірки довжиною півтора метра, а риби зовсім не німі. Тому я вважаю, що барону не вдасться нас ошукати своїми байками. Це найвідоміший брехун у світі.

Засудити за брехню і не треба витрачати на нього час. 

АДВОКАТ: Ну, можливо, шановний барон іноді перебільшує, але це він робить зовсім не навмисно. Якщо ми послухаємо про його нові пригоди, то зможемо оцінити правдивість його слів. У залі суду є багато людей, можливо, хтось зможе виступити свідком захисту чи, в гіршому випадку, звинувачення , але істина обов’язково відкриється нам. 

СУДДЯ: Слово надається барону Мюнхаузену.  

(Секретар приводить барона до присяги на підручнику біології )

Б.МЮНХАУЗЕН: Клянуся говорити тільки правду і нічого іншого, крім правди! 

Я з дитинства мріяв потрапити на планету ДИВ, і ось, нарешті, моя мрія збулася. Як я потрапив на цю планету, не буду оповідати, щоб не віднімати час у шановної публіки. Перший день приніс мені не одне диво.

Раптово прогримів грім і на землю впав важкий оселедець. 

Я на той час вже добряче зголоднів, і оселедці виявились дуже смачними, а, головне, зовсім не солені. 

Потім знову загуркотів грім і полив справжній дощ тільки червоного кольору. А на голову мені впало щось холодне і слизьке.

Це була жабка. 

По моїй спині затарабанили великі жаби. Як би в мене була парасолька, то в жаб’ячий дощ я б носив її ручкою вниз, а в оселедцевий ручкою вверх. 

Дуже зручно: і сам сухий, і повна парасолька свіжих оселедців! 

ЗВИНУВАЧ: Прошу звернути увагу, барон стверджує що дощ ішов із оселедців і жаб!! 

СУДДЯ: Можливо, хтось в залі може щось сказати з приводу пригоди барона? 

СВІДОК №1:Я звичайний метеоролог, тому мене дивує, що ви цю розповідь сприймаєте як диво! Подібні дощі бувають і у нас на Землі. Бувають дощі і з черв’яків, і з гусені. У 1940 році на мешканців

Горьківської області з неба посипався пісок та старовинні мідні монети. А в усьому винний вітер! Сильні пориви підхоплюють у небо то табун оселедців, то скупчення гусені, або жаб. 

Піднімають та переносять на багато кілометрів, а потім опускають на голови ошелешених людей. Червоні дощі бувають від крихітних червоних водоростей , а білі від крейдяного пилу. 

ЗВИНУВАЧ: Барон спеціально вплутує у свої брехливі історії правдиві моменти, щоб ми заплуталися і не змогли впіймати його на брехні. Я закликаю присяжних у залі і шановного суддю дуже уважно слухати баронові вигадки. 

АДВОКАТ : Протестую, ще не доведено, що шановний барон щось вигадав. Всі ми чули, як свідок підтвердив правдивість його слів. 

СУДДЯ: Продовжуйте барон. 

Б. МЮНХАУЗЕН: Вранці над горизонтом піднялися три сонця: блакитне, зелене, синє! А я збирався засмагати. Яким же я стану під кольоровими сонцями?! Тоді я закутався у плащ, але раптом помітив, що на небі вже вісім сонець, увечері вони всі по черзі сіли за горизонт, а я ще довго милувався яскраво-блакитним заходом.

ЗВИНУВАЧ: Ви чули, кольорові сонця?! Знайдеться у залі хоча б одна душа яка б повірила у ці вигадки ?! 

СВІДОК №2 : Стривайте! Мені точно відомо, що бувають сонця блакитні і навіть зелені. 

У вересні 1950 року над Німеччиною, Францією і Данією світило сонце блакитного кольору. Причина - пожежі у Канаді, які наповнили повітря золою та димом.

Синє сонце спостерігали у 1883 році після виверження вулкану Кракатау, а зелене після виверження вулкану Тамбор. У сильний мороз можна побачити зразу три сонця. Одне з них справжнє, а інші утворилися при проходженні сонячних променів крізь льодові кристали, що плавають у повітрі. 

АДВОКАТ: Ваша честь, Ви бачите, що в кожному слові шановного барона свята правда! 

ЗВИНУВАЧ: Але це ж ще не все! Ви тільки послухайте, які вигадки будуть далі. 

Б.МЮНХАУЗЕН: В цій країні Див дуже легко живеться поліцейським. Тут напрочуд гарні грабіжники. Звичайно, грабіжники грабують, а потерпілі кричать «рятуйте», а тут все навпаки, після того, як грабіжники пограбують, вони починають кричати «рятуйте». 

Тоді ледачі поліцейські прокидаються і йдуть до магазину, який пограбували. Злодії плачуть і кидаються їм на шию. Клянуся своєю трикутницею. Мої слова може підтвердити шановний детектив з тої планети, він зараз якраз гостює у мене. 

ДЕТЕКТИВ: В нас як, до речі, в Індії чи в Австралії крамниці охороняють не собаки, а спеціально навчені змії. Якщо злодій вночі залізе в магазин, змія обкрутиться біля його ніг. Від переляку злодій галасує і кличе на допомогу поліцію. 

ЗВИНУВАЧ: Ну звичайно, поліції там немає чим займатися, і суди досить дивні відбуваються. Чого ж ви про це не розказуєте ? 

Б.МЮНХАУЗЕН: Будь ласка. Був я якось на суді. Судили страшного злочинця-підпалювача лісів. Багато років його не могли спіймати. Ніякі засідки та погоні не допомагали. 

ЗВИНУВАЧ:(зацікавлено) І хто ж це був? 

Б.МЮНХАУЗЕН: Злочинця занесли на руках у горщику. Це була чудова квітка. Суд присудив вирвати з корінням усіх родичів підпалювача. 

СУДДЯ: Досить дивний суд! Хтось може підтвердити слова барона? (Звертається до глядачів. Якщо ніхто нічого не говорить, просить проголосувати вірять барону чи не вірять.) Ну, добре! Продовжуйте барон. 

Б.МЮНХАУЗЕН: На новосілля подарували мені квіти і собаку. Квіти не цвітуть і не пахнуть, але гарно ловлять мух і комарів. Як зловлять, з’їдають не цілком, а крильця випльовують.

Собака мій м’яса не їсть, для полювання не годиться, погано бігає, вдень спить, а вночі літає в садку.

СУДДЯ: Барон, дуже важко повірити в існування таких дивних квітів і собак, навіть на якійсь планеті Див. Але надамо слово свідкам. Чи може хтось засвідчити на користь чи проти слів барона ? 

(Можливо хтось у залі знає про комахоїдних рослин та летючих собак. Якщо немає свідків-зарахувати як брехню)

ЗВИНУВАЧ: Шановні присяжні та суддя, якого кольору ваша кров? Червоного!! А барон стверджує що у його знайомого водолаза кров зелена. 

Б.МЮНХАУЗЕН: Мій знайомий водолаз якось розповідав, що на дні поранив собі руку під час боротьби з рибою молотом . І в риби, і в нього кров була зелена. 

(З залу підхоплюється Айболить)

АЙБОЛИТЬ: Дозвольте, дозвольте. Шановні присутні, я колись працював у команді відомого підводника Кусто, лікував молюсків та риб. Так, ось, я власними очима бачив, що на глибині яскраві кольори стають каламутно-зеленими. 

Але я хочу зауважити, вельмишановному Звинувачу, що він даремне обурюється з приводу зеленої крові. Навіть у нас, на Землі, деякі морські черви мають зелену кров, а ось у раків, павуків, скорпіонів та восьминогів кров блакитна, тому що до складу дихального пігменту входить не залізо, як у нас з вами, а мідь. 

ЗВИНУВАЧ: Ну добре, це тварини. Але, зверніть увагу, що барон понавигадував про рос лин. Прошу барон, розкажіть нам про музичні здібності тамтешніх рослин. 

Б.МЮНХАУЗЕН: Так, так, я зовсім забув! Уявляєте, на планеті Див росте звичайний рис. Але місцеві жителі мають з ним багато мороки. Вдень птахи нападають на поля, вночі кабани, а бур’яни які там ростуть! Люди зажурилися і перестали посміхатися і співати. І тоді на допомогу, як звичайно, прийшов я. Я взяв довгу лінійку, зібрав музик і пішов на поле. Сім днів музики грали, а я диригував. Від галасу засохли усі бур’яни і повтікали кабани й птахи. 

А рис так добре підріс, що люди знову почали співати та посміхатися. В подяку вони накопали мені найкращих підземних квітів. 

СУДДЯ: Пробачте барон, але ваші слова вже дуже неймовірні. Всім відомо, що рослини не можуть жити без світла, і тим більше вони не можуть чути музику! 

Б.МЮНХАУЗЕН: Клянуся своєї трикутницею, все саме так і було. Можете запитати про це будь якого мешканця планети Див.

СУДДЯ: Але ж ніхто не був на тій планеті! 

БОТАНІК (з залу) Ваша честь я простий ботанік з Австралії.  І уявіть собі, що на моєму городі на глибині 30 сантиметрів ростуть  орхідеї, які гарно цвітуть, а запилюють їх , мабуть, земляні черв’яки. До речі , а в Індії рибалки ходять з лопатами по рибу. Там водиться ананас-повзун, який заривається на глибину до пів метра, коли пересихають водойми. Так ось, саме у Індії я бачив досліди вчених про вплив музики на рослини. Найкращими цінителями музики виявилися рис та тютюн, а ось гвоздика зовсім не витримує шуму. 

СУДДЯ: Нам нарешті треба визначити чи дійсно барон Мюнхаузен сама правдива людина в світі. Шановні присяжні ви чули багато свідчень (секретарка подає телеграму) Ось іще прийшла телеграма. (читає): У Індії були великі пожежі – крп. - винуватець виявився не зразу, крп. Це квіткаефіронос, кома, яка в жарку суху погоду самозапалюється, крп. 

Барон Мюнхаузен самий великий брехун-крп.  Планета Див називається...а далі відірвано (звертається до барона) Барон негайно скажіть нам назву планети Див! 

Б.МЮНХАУЗЕН: Дорогі друзі ви всі, напевне, здогадалися, що планета Див це наша Земля. Так, на нашій планеті безліч різних чудес, багато з них уже відкриті, але іще більше таємниць чекають свого пояснення. Тому швидше виростайте і в мандри за новими пригодами і чудесами. 

(Суддя радиться с присяжними

СУДДЯ: Суд ухвалив рішення. Барон Ієронім фон Мюнхаузен визнається не винним і нагороджується званням САМОЇ ПРАВДИВОЇ ЛЮДИНИ В СВІТІ. 

ПРИСЯЖНІ( звертаючись до глядачів): А зараз ми перевіримо, що вам відомо про природу нашої чудесної Планети.  Загадують загадки глядачам.

Хвилі до берега несуть  Парашут - не парашут. 

Не пливе він, не пірнає, 

Тільки торкнеш - обпікає. (Медуза.)  

По лужку та полонині  Все мандрує в кожушині. 

Навіть влітку одяганку 

Не лиша вона на ґанку. (Вівця)

 

Прийшла звідкись гарна дівка, на ній стрічка-семицвітка,  а де з річки воду брала,  там коромисло зламала. (Веселка)  Що у світі найбагатше? 

Всіх годує, напуває, а про неї не всяк дбає. (Земля)  

І вдень, і вночі у кожусі на печі. (Кіт

Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить ( Річка)  

Довгі ноги, довгий ніс, по болоті ходить скрізь. (Лелека) 

Олена зелена, 

Не сіяна, не саджена, 

Хто доторкнеться, 

Той обпечеться. (Кропива) 

 

Хто крилатий, гарний, гожий, 

На красиву квітку схожий, 

Має довгий хоботок, 

П’є нектар ним із квіток? (Метелик)

На дубочку я вродився,  На дубочку й оселився. 

Восени я упаду 

Та дубочком проросту. (Жолудь)

Уночі гуляє, 

А вдень спочиває, 

Має круглі очі, 

Бачить серед ночі. (Сова)

 

Дуже товсті ноги маю,  Тихо їх переставляю. 

Височезний я на зріст, 

Біля рота маю хвіст! (Слон) 

Хоч годинника не має,  Вранці він нас піднімає. 

Кожен прокидається –  З сонечком вітається. (Півень)

Кравець – не кравець, 

Тримає в роті щетину, 

А в руках – ножиці. (Рак)

 

Школа Здоров’я-1 Сценарій виховного заходу для учнів 5-8 класів 

(Антинікотинова пропаганда)

Обладнання: медіа-комплекс, плакати, табличка «Органи дихання», фонограми танго та пісні «Не вешать нос» з фільму «Гардемарини, вперед!»

 

Дійові особи:

1.      Петро Іваненко

2.      Андрій Петренко

3.      Вчитель історії

4.      Вчитель біології

5.      Вчитель хімії

6.      Учні: 6-7 чоловік

7.      Том Сойєр

8.      Джо

9.      Гек Фін

10. Ведуча

11. Хвороби: Бронхіт, Рак, Виразка шлунку, Інфаркт, Гангрена

12. Пачка цигарок

13. Дівчатка співачки

14. На задньому плані плакат, який відображує хімічний склад тютюну, антинікотинові плакати

Вступ

Ведуча: Екологічні проблеми! Які знайомі слова! Забруднене повітря, забруднені вода і земля, але найстрашнішим є забруднення людської свідомості. Бездумне споживацьке ставлення до природи та її багатств, бездумне ставлення до самого себе. Хто придумав назву виду - людина розумна? Невже розумне створіння свідомо стане руйнувати свій організм алкоголем, палінням, наркотиками!? Тютюновий дим забруднює повітря у сотні тисяч разів більше ніж металургійний чи хімічний комбінат.

Мішель де Монтень — французький філософ і письменник епохи Відродження,  стверджував, що усі наші біди від напівосвіченості. У нашій школі  учнів навчають як зберегти своє здоров’я та здоров’я Планети.  За кілька хвилин почнуться уроки. О, в класі новенькі! (дивиться за куліси)

Так це ж Петрик Іваненко та Андрій Петренко. Круті хлопці! Ну що ж, час починати уроки.


 

Дія 1. Учні заходять у клас не поспішаючи. Петренко: Іваненко, ну що ми не бачили в цій школі?! Я був категорично проти переводу сюди, але батьки так напосіли, що не зміг викрутитись.

Іваненко: Та й в мене те саме. Нічого, роздивимось тай змиємось.

Дзвоник

Дія 2. Урок історії.

Вчитель: Сьогодні в нас буде урок-лекція. Запишіть будь ласка тему «Проникнення тютюну в Європу ». Розповсюдження тютюну в Європі пов’язане з ім’ям Христофора Колумба. У жовтні 1492 року великий мореплавець відкрив не тільки Америку, але й тютюн. Тубільці міцно скручували сухі листки якоїсь рослини, підпалювали їх і вдихали дим. Таки скрутки  вони називали „табако” або „сигаро”. Перші плантації тютюну в Європі виникли в Іспанії . Тютюн спочатку використовували як декоративну рослину. Пізніше склалося уявлення про його надзвичайні лікарські властивості. Відомий такий факт: французький посол у Португалії Жан Ніко подарував королеві Катерині Медичі листя і насіння тютюну. Королева часто страждала від головного болю і почувала себе краще коли нюхала тютюн. На цьому Ніко зажив слави. 

На Україні почали культивувати тютюн у 18 ст.,  за наказом Катерини II. Так, так, уявіть собі,  люди за допомогою паління намагалися лікувати зубний і головний біль, вважали, що тютюн покращує самопочуття. Проте захоплення лікувальними властивостями тютюну невдовзі минуло - почали траплятися отруєння. 

В Англії наприкінці ХVІ ст. за паління тютюну карали на смерть. Зітнуті голови курців з люльками в роті виставляли на майданах. В Росії цар Михайло Романов у 1633 році заборонив курити і ввів жорстокі покарання для порушників: побиття киями, шмагання батогами, відрізання носу і навіть заслання в Сибір. А за торгівлю тютюном карали на смерть. 

Цю заборону скасував онук Михайла Петро І, який сам пристрастився до тютюну, навчаючись у Голландії. Як кажуть в народі «чого не вільно, те й кортить».

Отже, домашнє завдання: підготуватись до контрольної роботи.

Дзвоник. Перерва. Всі учні рухаються

Петренко: Іваненко, пішли покуримо, слава Богу,  зараз батогами не шмагають і ніс не відрізають 

Учениця: А куди це ви хлопці зібралися!? Зараз хімія буде!

Дзвоник. Хлопці неохоче вертаються на свої місця.

 

Дія 3. Урок хімії

Вчитель: Добрий день, сьогодні ми почнемо урок з перевірки домашнього завдання. Перше питання „Склад тютюну” Учні піднімають руки.

Учень1: Тютюн-це однорічна рослина з родини Пасльонових. Основна особливість тютюну, завдяки якій він відрізняється від інших рослин своєї родини - вміст нікотину. Нікотин-одна з найсильніших рослинних отрут, неприємного запаху, гірка на смак. Смертельна доза нікотину 50- 75 мг. Викурюючи 20-25 сигарет на день, людина дістає смертельну дозу нікотину.

Петренко: (вигукує з місця) Яка брехня ! Мій старий палить по 2 пачки і нічого...

Вчитель: Діти хто може пояснити ?

Учні піднімають руки

Учень 2: Річ у тім, що під час паління цигарок надходить невеликими порціями. А в завзятих курців організм пристосувався до цієї отрути. Отут саме і проявляється підступність нікотину. Виникає хвороблива пристрасть до тютюну, щось подібне до наркоманії. Уже через 2-3 години після паління в людини з’являється бажання знову закурити. Якщо довго не курити, з’являються серцебиття, млосність, пригнічений настрій. Цей стан триває кілька днів, деякі люди кидають курити, та більшість цього зробити не може.

Вчитель: Продовжимо тему минулого уроку. Записуйте.

Дія тютюну не обмежується впливом нікотину. До складу тютюнового диму входять близько 200 отруйних речовин : аміак, синильна кислота, чадний газ, різні канцерогенні речовини. Канцерогенними називаються речовини, що викликають злоякісні пухлини. Найактивніший канцероген тютюну - бензпірен. Під час випалювання цигарки курець опромінює себе радіоактивною речовиною полонієм, що теж приводить до розвитку раку. Дзвоник. Перерва.

Петренко: ( шукає цигарки по кишеням) Яка нудота. Рак, рак! Мій дід палив до самої смерті по 2 пачки, а вмер від якоїсь гангрени, а не від раку. Коротше, після цього уроку линяємо.

Дія 4.  Дзвоник . Урок біології. Вчитель чіпляє табличку „Органи дихання”

Вчитель: (дивиться в журнал) Перше питання: вплив тютюну на органи дихання. До дошки піде...Іваненко.

Іваненко: (розгублено)Я новенький,  я не знав домашнього завдання...я приготуюсь на наступний урок.

Учень 3: Можна я? (виходить до таблички)

Ось перед вами органи дихання. Тютюновий дим викликає запалення голосових зв’язок. Голос стає грубим. Слизова оболонка трахеї та бронхів вкрита війчастими клітинами. Війки коливаються та звільняють дихальні шляхи від сторонніх часточок що потрапляють з повітрям. Під впливом тютюнового диму війки втрачають здатність коливатися, отже трахея і бронхи можуть очищуватися лише під час кашлю. Ось чому курці вранці довго кашляють. Із 100 чоловік хворих на рак легень - 95 курці.

Вчитель: Добре, відповідь не зовсім повна, але нам необхідно згадати ще про вплив паління на серцево-судинну систему.

Учень 4: Паління також згубно діє і на серцево-судинну систему.  В крові є червонокрівці, які приєднують до себе кисень і розносять по усьому організму. Під час паління до цих клітин приєднується замість кисню чадний газ, що порушує нормальне живлення клітин. Нікотин викликає звуження судин, кров тече повільніше що теж погіршує живлення тканин. Серце прискорюється на 15-18 ударів щохвилини. Отже, щодоби серце курця працює на 3-4 години більше, що призводить до розвитку різних хвороб серця. До речі, порушення живлення нижніх кінцівок призводить до омертвіння пальців стопи-гангрени. Таким хворим ампутують одну або дві ноги.

Вчитель: Добре, досить. Сьогодні ми розглянемо вплив тютюну на травну систему і мозок людини. Тютюновий дим подразнює слизову оболонку ротової порожнини, вона стає уразливою, кровоточить. Під впливом тютюнового дьогтю псується зубна емаль зуби жовтіють і поступово руйнуються. Людина починає гірше відчувати смак їжі, зникає апетит. Розчинений у слині нікотин курець ковтає і в шлунку розвивається запалення-гастрит, а в деяких випадках навіть виразка шлунку.  Кров курців мало насичена киснем, а від цього передусім страждає головний мозок. Підлітки, які починають курити звичайно гірше вчаться. Молода людина, яка щодня викурює пачку сигарет, дихає так, як людина старша від неї на 20 років. Різниця у 20 років!

Дзвоник. Петренко і Іваненко тікають.

Петренко: До мене не можна, там бабка зразу почне: «Чого так рано зі школи? Що отримав?  бу-бу-бу». Пішли до тебе.

Іваненко: Пішли..

Петренко: Ти йди зразу додому , а я заскочу куплю цигарок.

Покайфуємо спокійно.

Дія 5. Вдома. Диван, стіл, в дальньому кутку телевізор

Іваненко вмикає телевізор.

Ведуча: (в телевізорі) До нас на телестудію зателефонувала бабуся Петра Іваненка, яка зараз у відрядженні,  і попросила передати для свого онука пісню у виконанні його улюбленої групи.

На мотив пісні з кінофільму „Гардемарини вперед” співає група дівчат Чому ти став погано вчитись ?

Обличчя наче у мерця 

Жовтіють зуби як всміхнешся 

І очманіла голова

Приспів: Кинь цигарки свої, хлопчина 

Тобі ще вчитесь і рости 

Життя тобі дано єдине -2 рази Здоров’я треба берегти !

Невже ти раб поганих звичок !?

Своєї волі вже нема  Вдихаєш потайки отруту, Не чуєш мамині слова.

Приспів.

У кожній пачці причаїлось 

На тебе лихо не одне 

Побігай краще у спортзалі Здоров’я, ти зміцни своє Приспів.

Тютюн тобі на серце тисне,

Хапа за горло, бронхи рве 

Дорослим стати вчасно встигнеш  Покинь палить і все мине.

Іваненко:( переключає телевізор) Які дурниці співають. Подивимося краще „Пригоди Тома Сойєра”

Дія 6. Уривок з фільму. На поваленому дереві сидять Том, Гек, Джо Том: Тепер можна покурити по-справжньому.

Джо: (гаряче)І я хочу покурити. Бо окрім виноградного листя ми з Томом не палили нічого. Гек набиває трубки тютюном. Починають палити.

Том (кривиться):Так це ж зовсім легко! Як би я знав, що це так легко, я б давно навчився !

Джо: І я теж. Нічого не варта!

Том: Скільки разів я бачив як палять інші, ось би, думав, і мені, тільки не знав чи зможу.

Джо : І я теж, правда, Гек? Скільки разів я тобі про це казав, ти ж чув, Гек? Ось Гек скаже, казав я, чи ні!

Гек: Ну так, скільки разів !

Джо: Мені здається я міг би смалити трубку цілий день. Ні крапельки не нудить.

Том: І мене теж ні крапельки. Я міг би палити цілий день. А ось Джефф Тетчер, мабуть, не зміг би. 

Джо: Джефф Тетчер! Він від двох затяжок впаде під стіл.

Том: Ну звичайно! І Джоні Міллер теж! Ось що, друзі, ми нікому нічого не скажемо, але якось, коли всі зберуться, я підійду до тебе і скажу: «Джо, трубка з тобою? Щось покурити захотілося». А ти скажеш : «Так стара трубка зі мною, і запасна теж, тільки тютюн поганенький» Джо стає погано. Трубка випадає в нього з рук.

Джо: Я загубив ножика, піду пошукаю.

У Тома теж випадає трубка. Йому стає погано.

Том: Я тобі допоможу. Ти йди туди, а я пошукаю біля струмка. Ні, ти з нами, Гек,  не ходи, ми без тебе знайдемо.

Іваненко: (вимикає телевізор) Слабаки! Ну вже достали всі. І Андрій щось довго не йде. (лягає на диванчик) Подрімаю.

Дія 7. Іваненко спить. Сон. Чути стук у двері. Він встає, відкриває двері. Починає звучати музика танго. Заходять  Петренко і гарно вбрана дівчина , прикрашена пачками від цигарок. Вони танцюють. Іваненко лякливо відступає на своє місце. Під час танцю дівчина відходить від Петренка, а на нього нападають хвороби, що підступно з’явилися із-за куліс. Вони душать хлопця. Іваненко тікає на диван і заплющує очі. 

Іваненко лежить переляканий на дивані, стук у двері, відкриває двері, впускає Петренка. 

Іваненко: (здивовано і зраділо) Андрій! Ти живий! Вони тебе не замучили!?

Петренко: Хто?! Ти що, Петре?

Іваненко: Та цигарки ж з хворобами!

Петренко: Ну ти точно здурів! Які цигарки?! Я дарма побігав по магазинам ніде не зміг цигарок купити. Кажуть: „Маленький іще”

Іваненко: Знаєш, Андрій, я щось уже не хочу курити та й уроки …

Петренко: Ну, як хочеш. Я пішов (йде геть)

Іваненко :(відкриває портфель) Біологія і хімія мені вже в печінках (відкидає в бік), зробимо математику. Так, задача №26.  У Америці кожні чотири хвилини помирає людина, смерть якої зумовлена палінням.

Скільки людей помирає від паління в Америці щорічно. Ой, мені погано… 

Ведуча: Один день з життя хлопців. Сьогодні вони не курили вимушено, але ми сподіваємось, що завтра вони свідомо не візьмуть до рук цигарки. Адже знання отримані в нашій школі обов’язково змусять замислитися над своїми вчинками.

Фінальна пісня:

Початок нового століття, 

Комп’ютер світ заполонив 

А нас оточують страхіття  Хто так планету забруднив !?

Чому зникають звірі й квіти? Чому так важко дихать нам? Не можна з озера напитись  Земля не рада вже дощам!

0, гомо сапієнс великий, Піщинка ти на цій землі.  Покинь скоріш себе труїти,  В Червону Книгу запиши!

Ти згадуєш про зниклі види 

Про чисті ріки і ліси 

Те, що не вкрав іще в нащадків 

Поки не пізно захисти

Початок нового століття  Всім треба підсумки звести 

Для чого ти живеш на світі?

Що ти залишиш на Землі?

Щоб не прокляли нас нащадки,

Щоб сором душу не палив –  Не руш беззахисне звірятко, Травинку колесом не мни!

 

 

 

 

 

 

Школа Здоров’я-2 Сценарій виховного заходу для учнів 5-8 класів

(Антиалкогольна пропаганда)

Обладнання: медіа-комплекс, плакати, фонограми Дійові особи:

1.                      Андрій         8.       Максим

2.                      Петро          9.       Артем

3.                      Дмитро        10.     Тетяна

4.                      Сергій          11.     Ірина

5.                      Юля   12.     Торговець

6.                      Дарина        Підлітки з дискотеки

7.                      Катя

Оформлення залу

Ми повинні піти шляхом Христа: Подібно до того, як буває перш, ніж стверджувати екологічну хвороба тіла, буває також віру в життя довкілля, підготувати її хвороба способу життя.

апостолів.                                                                                            Демокрит

М.Реймерс

 

Вступ

Ведучий: Добрий день, шановні друзі. Ось ви знову завітали в гості до нашої школи. Людина розумна - це лише один вид царства Тварин, який чомусь найчастіше знаходиться у ворожих стосунках з іншими видами органічного світу. Але що найстрашніше! Людина вороже ставиться сама до себе .

В нашій школі учнів навчають екологічно мислити, захищати довкілля, рятувати зникаючі види. Людина наробила багато шкоди матінці Землі. Свої помилки може виправити тільки вона сама. Наше завдання полягає у знищені ворожих стосунків людини з довкіллям і в першу чергу людини з самою собою. 

Як сказав Станіслав Лем, польський письменник і філософ, „Або ми врятуємось всі разом, або майже ніхто не врятується”.  

Ну що ж, час починати уроки.

 

Дія перша

Клас. Дзвенить дзвоник. Учні займають свої місця. Заходить Вчитель з плакатом „Ефективність засвоєння знань”

Вчитель: Добрий день шановні випускники. За час навчання в нашій школі ви набули багато теоретичних знань, але, як підказує нам піраміда рівня засвоєння (показує на плакат) найкраще засвоюється матеріал через навчання інших та негайне застосування засвоєного. Тому замість іспитів вам пропонується практична робота.

Андрій: Невже ми повинні навчити когось усьому тому, що вивчили в школі! Але ж на це піде кілька років!

Вчитель: Не лякайтесь, для практичної ми обрали лише одну тему :

„Алкоголь і підлітки”

Костя: Ну, це легенька тема! Але кого ми будемо навчати ?

Вчитель: Ось у цьому і полягає головне завдання практичної. Вам необхідно знайти серед однолітків нових учнів для школи.

Дмитро: Це не проблема, у мене повно друзів! Я попрошу і вони прийдуть сюди. 

Вчитель: Ви повинні знайти таких учнів, яким наша освіта потрібна негайно. Ходіть там, де багато підлітків, проводьте опитування, шукайте.

Пам’ятайте, що ваші оцінки залежать від результатів практичної роботи.

Ось вам на допомогу інструктивні картки. Бажаю успіхів.

Дія друга

Вулиця. Учні з картками в руках.

Сергій: Пропоную розбитися на групи, так ми швидше впораємося.

Ми з Дімою в парк, а ви на дискотеку.

(Андрій і Петро виходять зовсім, а Сергій та Дмитро прогулюються по сцені, на зустріч бреде без усякої мети Таня)

Дмитро: Вибачте будь ласка, ми кореспонденти газети „Школа здоров’я”. Дозвольте задати Вам кілька запитань?

Таня: Ніколи не чула про таку газету. Але мені не важко відповісти.

Сергій: Мене звуть Сергій, мого товариша Дмитро, а Вас?

Таня: Таня.

Сергій: Скажіть, будь ласка чи знаєте Ви, що алкоголь шкідливий для здоров’я? 

Таня: Звичайно знаю.

Сергій: А чим він шкідливий?

Таня: Ну, в людини болить потім голова, може бути блювота, порушується координація рухів.

Дмитро : Чи вважаєте ви, що пияцтво і алкоголізм це одне й те саме ?

Таня: Я не знаю, ніколи не замислювалася над цим питанням.

Дмитро: А Ви особисто вживали коли-небудь алкоголь ?

Таня: Ну, на свята чи день народження трошки вина. А хіба це небезпечно? Он у нашому дворі хлопці майже щодня п’ють і їм так весело.

Сергій: А Вам нудно?

Таня: Така нудота! В школі вчителі, вдома батьки. Роби уроки, ти зробила уроки? А вони такі нецікаві.

Дмитро: Таню, ми запрошуємо Вас до нашої школи. Ось адреса,  приходьте завтра о 9 годині.

Дія третя

Ті самі учні без дівчини.

Дмитро: Ти думаєш вона прийде ?

Сергій: Думаю прийде. Просто щоб розвіяти якусь нудьгу, бачиш, вона не має ніякого інтересу в своєму житті.

Ідуть „круті хлопці”, з кишені стирчить пляшка 

Максим: (роздратовано) Я вже не можу ! Достали всі! Кому яке діло у що я вдягнувся!? Кому яке діло, куди я пішов !?(кричить в бік) Я уроки зробив, сміття виніс. Все! Я вам нічого не винний!

Артем: Та з твоїми ще можна миритись. А мій старий за кожну провину шмагає ременем. А сам через день на чотирьох приповзає.

Вихователь! Таблички множення не знає.

Дмитро: Хлопці зупиніться на пару хвилин.

Максим: Що у вухо дати? Чого тобі? Не бачиш ми поспішаємо?

Дмитро: Ми проводимо опитування. Всього кілька хвилин. Виручіть нас.

Артем: А хай питають, може про нас у газеті напишуть. А знімків ви не робите? 

Дмитро: Знімків не робимо. Опитування анонімне, тому відповідайте правду, або взагалі не відповідайте.

Максим: А чого це я маю брехати? Я не боюсь нікого!

Дмитро: Чи вживаєте ви якісь алкогольні напої тоді, коли посварились з батьками? 

Максим: Як би я пив після кожної сварки, мене б уже на світі не було.

Так, іноді розслаблюємося.

Дмитро: Чи погіршали ваші шкільні оцінки останнім часом ?

Артем: Мої завжди були поганими, в мене мозок слабий, я в дитинстві багато хворів.

Максим: А в мене оцінки від настрою. Треба ж школу закінчити.

Якусь професію придбати.

Дмитро : Ну добре, чи знаєте ви яким чином діє алкоголь ?

Максим: Алкоголь—це стимулятор, він підбадьорює.

Дмитро: Ти помиляєшся. Алкоголь депресант. Він уповільнює

Діяльність головного та спинного мозку,

Максим : Але ж коли вип’єш то зразу зникають всі проблеми.

Дмитро:(читає питання з карточки) Які ви знаєте найбільш розповсюджені наркотики ?

Артем: Я знаю, я знаю. Це марихуана, героїн, кокаїн.

Дмитро: На жаль, і ти помиляєшся. Найбільш розповсюдженими наркотиками є нікотин і алкоголь.

Хлопці перезираються один з одним.

Максим:(грізно) Так ми по твоєму наркомани! (насувається з кулаками на учня 3 ) 

Сергій: Хлопці не сваріться (дає картку).  Ось приходьте завтра о 9 за цією адресою, і все з’ясуємо.

Залишаються учні

Дмитро: Як би не ти, він би мені врізав! Ой, важка практична! Треба піти в спортзал, трошки підкачатися.

Дія четверта

Дискотека Підлітки танцюють під енергійну музику. 

Підходять Юля, Катя, Дарина. Після припинення музики звертаються до однієї дівчини.

Юля: Вибач будь ласка, але ми маємо завдання опитати підлітків стосовно алкоголю, можеш нам допомогти ?

Ірина: Я звичайно можу, але чому ви звернулися саме до мене? Я що схожа на п’яничку?

Юля: Ні, що ти! Ти нам просто сподобалася. Скажи будь ласка, ти коли-небудь вживала алкоголь?

Ірина: Ні, горілку ніколи не пила. Колись трішки шампанського, але від нього болить голова, тому я не п'ю більше.

Дарина: А пиво ти вживаєш чи ром-колу?

Ірина: Так, інколи, але це ж не алкогольні напої ?!

Катя: А як ти вважаєш, алкоголь знімає депресію?

Ірина: О, я добре знає що ні, моя сусідка, одинока жіночка, випиває по тихеньку, а потім чути через стінку, як вона плаче поки не засне.

Підходять інші учасники дискотеки, чути вигуки «Чого причепились? Не заважайте розважатись»

Катя: Ось адреса (дає листочок) приходь завтра о 9, там і поговоримо.

Ірина: (порадившись з друзями) Добре я прийду,  якщо ви вмієте не тільки задавати питання але хоч трішки танцювати.

Починає грати ритмічна музика під яку спочатку танцюють учениці, а потім приєднуються і дівчата з дискотеки.

Дія п’ята. 

Школа. Запрошені підлітки розглядаються довкола. Дзвенить дзвоник.

Входять Юля, Дарина, Катя

Катя: Добрий день. Займіть будь ласка, місця, я вам усе зараз поясню.

Діти переглядаються між собою, але сідають.

Всі ви, звичайно, чули про алкоголь і алкоголізм. Знаєте, що це важка хвороба.  Так, алкоголізм-це хвороба і, як будь-яку хворобу, його легше попередити, ніж вилікувати. Серед вас немає алкоголіків, але на жаль, у кожного з вас є індивідуальні фактори ризику. Наприклад, алкоголізм у родині, проблеми у стосунках з батьками, неуспішність у навчанні та нелюбов до школи, знайомі однолітки, які уживають алкоголь та й кожний з вас особисто вживав спиртні напої так чи інакше.

Згідно з дослідженнями, якщо існують хоча б 2 фактори, імовірність ризику виникнення проблем підвищується у 4 рази, а наявність 4 факторів збільшує ризик зловживання алкоголем і наркотиками у 10 разів.

Щоб озброїти вас необхідними знаннями,  пропонуємо вам трішки повчитися у нашій школі.

Діти радяться між собою. Видно що їх думки не збігаються. Максим: Ну добре, ми послухаємо ваші байки, але, якщо нам стане нудно, ми підемо

Всі сідають на місця.

Дарина: Почнемо з історії алкоголю. Тисячі років тому люди почали виготовляти алкогольні напої із практичних міркувань. Виготовлення вина почалося ще в Давньому Єгипті, коли виявили, що виноградний сік швидко псується, а заброджений сік, або вино, зберігається тривалий час, є чудовим напоєм, в той час, як пиття забрудненої води спричиняло різні захворювання. Але також давно відомий людям і згубний вплив пияцтва. 

Ще у 2286 році до нашої ери у Китаї був виданий закон, який під страхом кари забороняв вживання спиртних напоїв. 

У стародавніх Афінах за часів правління Дракона за пияцтво страчували, а правитель Спарти Лікург дав розпорядження про знищення виноградників по всій країні. Для того, щоб викликати у спартанців огиду до пияцтва, він демонстрував п’яних рабів.

 В середні віки в Англії на п’яниць надягали ярмо і водили по вулицям для загального осуду. Карл Великий проводив послідовну виховну методику” впливу на любителів спиртного. Спочатку секретне катування, якщо це не давало результатів-публічне катування, якщо й це не допомагало - п’яницю страчували.

Проте незважаючи на це, в Європі вино почали використовувати для відправлення святої меси, а у період Відродження вживання алкогольних напоїв набуло характеру культурних традицій. Так, уживання для декого перетворилось на зловживання. 

Максим: Я вважаю, що це особиста справа вживати, чи не вживати алкоголь і не треба так загострювати проблему.

Юля: Ти помиляєшся. Це не особиста справа підлітків, так як використовуються потенційно небезпечні для здоров’я, заборонені для дітей,  речовини. Це порушення закону нашого суспільства.

Дзвоник на перерву.

 

Дія 6 

Торговець спиртними напоями і хлопець підліток

Торговець : Де це поділися ваші хлопці? Ніхто щось носа не вказує.

Ні пива, ні вина не купують.

Підліток: Та вони до якоїсь школи Здоров’я пішли.

Торговець: Знаю я ту школу, ну нічого, ми ще подивимось хто-кого ! Дія 7 Школа. Дзвоник на урок.

Заходить Дмитро з таблицею на якій відмічені червоними трикутниками органи на які впливає алкоголь.

Дмитро: Сьогодні ми поговоримо власне про алкоголь та його вплив на організм. Сила впливу алкоголю на організм залежить від його міцності. Концентрація алкоголю у крові зумовлює отруєння організму. При 0.10-0.15% погіршення зору і слуху, при 0.20% з’являються симптоми сп’яніння, при 0.40% настає стан коматозності - зникають реакції на зовнішні подразники, а при концентрації 0.6-0.7% настає смерть. 

Подивіться на табличку, ось органи, які вражає алкоголь.

Це мозок, сюди алкоголь потрапляє вже через кілька хвилин після прийому. Він діє заспокійливо та дещо депресивно. 

До речі, алкоголь гальмує накопичення та відновлення інформації у пам’яті, може призводити до галюцинацій та провалів у пам’яті.

А ось шлунок і тонкий кишечник, на відміну від їжі, алкоголь не перетравлюється, а всмоктується у кров у незміненому вигляді, викликаючи поверхневий опік та хронічне запалення.

Ось печінка. Це наша захисна „лабораторія”.  Нейтралізуючи отруту, якою є алкоголь, клітини печінки самі гинуть, на їхньому місті утворюються рубці сполучної тканини, а печінка втрачає свої функції, зморщується, зменшується,  виникає цироз, смертельне захворювання. 

Та власне, все до чого торкається алкоголь стає вразливим, і легені, і нирки... Статистика показує, що хворі на алкоголізм вмирають у порівняно молодому віці і переважно від захворювань серцево - судинної системи. Отрута викликає жирове переродження серцевого м’язу, порушує його кровопостачання, а це нерідко приводить до інфаркту-змертвіння м’язових клітин.

До речі, вага тіла - вирішальний фактор, від якого залежить сила впливу алкоголю. Людина з більшою вагою легше витримує негативний вплив, її печінка більша і швидше руйнує отруту. Дзвенить дзвоник

Отже, після перерви мій товариш познайомить вас із стадіями алкоголізму.

Дія 8

Торговець нападає на Сергія, який іде на урок, видирає в нього папку і сам приходить в клас під виглядом лектора. Дзвенить дзвоник.

Торговець: У мене дуже цікава новина. Ви обговорювали шкідливий вплив алкоголю на організм, а я приніс вам найновіші дослідження у цій галузі. Зараз доведено, що уживання алкоголю не тільки не пошкоджує організм, але й має позитивні наслідки. Згадайте людей на вечірках. Вони веселі та щасливі, спиртне допомагає їм швидше розслабитись. Ваша шкіра волосся і нігті стають кращими, тому що алкоголь знищує мікроби. Отже немає ніякої потреби вам тут знаходитись, всі на дискотеку, першою чаркою я пригощаю!

Всі веселі вибігають

Дія 9

Учні в порожній  школі. У Сергія перев’язана голова. Всі дуже сумні.

Дмитро: Практична нам не зарахується...

Сергій: Я знаю, що треба робити! Пішли в кабінет фізики візьмемо прилад часу. Ми їм покажемо їхнє майбутнє !

Всі вибігають.

Дія 10.

Дискотека. Музика, всі танцюють, стоять пусті пляшки. З’являються учні, музика замовкає, Максим з агресивним видом підходить до них.

Максим: Ну чого знов прийшли ?

Сергій: Вас обдурили, невже ти не розумієш, що торговцям вигідно продавати дітям отруту!?

Максим: А чому я повинен вірити тобі?!

Сергій: ( вмикає прилад) Дивись на екран. Ти любиш автомобілі, адже так? Мрієш придбати мерседес ? Він у тебе буде ! Хочеш знати, що буде далі? Через 8 років, після святкування дня народження ти сядеш за кермо....

Грає музика, звук аварії, крик. Вибігає хлопчик з погнутим номером від машини Хлопчик : Аварія, страшна аварія, ось все що залишилось....

Максим: (тихо) А ще хтось був зі мною в машині ?

Сергій: (дивлячись на екран) Так, жінка і дитина...

Максим: А можна щось зробити, щось змінити?

Сергій: Можна, я перекручу ручку приладу назад, але ти повинен змінити своє ставлення до життя.

Перекручує ручку, хлопчик з номером зникає. До приладу підходить Ірина Ірина: А про мене можеш подивитись? Сергій: Повертаю на 15 років вперед.

Виходить хлопчик, подає табель успішності 

Ірина:  О, це табель мого сина! Але які погані оцінки!

Сергій: А що ж ти хотіла?(показує на Артема) Ось твій майбутній чоловік. У вашому будинку завжди весело. Гулянки з будь-якого приводу! А дитина народиться слабкою, ти будеш бігати по різним лікарям, але ніхто не зробить твого сина розумнішим.

Діти починають злякано відходити від приладу. Зараз ви іще здорові, і ваше життя, і життя ваших дітей повністю залежить від вашого свідомого вибору.

Дія 11

Дискотека без музики, Тетяна, Ірина, Максим, Артем сидять зажурені

Максим: Таку дискотеку зіпсували! Прилад часу винайшли! Пішли до мене, мої в село поїхали. Візьмемо пивка, чи чогось міцнішого, піднімемо настрій.

Артем:  Ти думаєш, все це неправда?

Максим: Що?

Артем: Ну те, що ці хлопці показували?

Максим: Та не хочу я цим голову сушити! Хто може знати, що буде через 10-15 років?!

Ірина: А я не піду, хлопці, з вами.

Максим: Що злякалась? Чи не рано ти переживаєш за своїх майбутніх дітей? 

Ірина : Краще рано чим пізно! (звертається до Артема) Твій батько давно п’є?

Артем: Не знаю, скільки пам’ятаю його, стільки й п’є.

Тетяна: А може і правда підемо до тої школи, послухаємо, краще все ж таки щось знати?

Максим: Ну що ви як маленькі! Пішли до мене!

Артем: А якщо все це правда? І ти в машині вб’єш всю сім’ю?

Максим: Та що я можу зробити?!

Ірина: Невже до тебе не дійшло!? Покинь дурні звички, не пий, не пали!

Максим: Так з мене всі хлопці будуть насміхатися!

Артем: Ну а ті, з приладом часу, вони ж якось можуть без цього?

Тетяна: А їм просто ніколи, то уроки, то спорт, то прилади придумують.

Ірина: Ви як хочете, а я до них піду послухаю.

Артем: І я піду (виходять)

Тетяна: А я не знаю, може піду, а може ні.

Дія 12

Школа. Хлопці і дівчата заходять і сідають.

Юля: Отже, перевіримо як ви засвоїли тему минулої нашої зустрічі.

Хто пам’ятає, які швидкі наслідки впливу алкоголю на організм ?

Максим: Уповільнення реакцій на зовнішні подразники, послаблення координації рухів, погіршення пам’яті та зору, блювота, втрата свідомості, кома або навіть смерть.

Дарина: Все вірно, а які віддалені наслідки ?

Артем: Провали в пам’яті, цироз печінки, серцеві захворювання, погіршення травлення, скорочення тривалості життя, алкоголізм, смерть від нещасних випадків, та багато інших порушень здоров’я.

Катя: Так, а що повинні знати всі підлітки?

Тетяна: Вживати алкоголь та інші наркотики дітям заборонено законом, якщо виникають проблеми з алкоголем чи наркотиками - необхідно допомогу просити в дорослих.

Юля: А що на ваш погляд найважче?

Ірина: Я вважаю - це тиск однолітків, подолання проблем у спілкуванні з дорослими, боязнь звернутися по допомогу.

Заходить Вчитель та всі інші учні школи та підлітки з дискотеки.

Вчитель: Ну, що ж, шановні випускники, ви впоралися з практичною роботою на „відмінно”. А ви, мої нові друзі, ще багато чому повинні навчитися, щоб міцно стояти на цій землі. Буде важко, буде багато спокус, не шукайте легких стежинок - дійте свідомо. А на прощання невеличкий тест.

Вчитель задає питання, а відповідають всі по черзі - Хто такий алкоголік?

Алкоголік-це людина, яка страждає від захворювання і потребує лікарської допомоги.

-       Чи існує генетична схильність до алкоголізму ?

Так, тому дуже важливо дітям алкоголіків запобігти вживанню спиртного.

-       Чи може підліток бути алкоголіком?

Безумовно. Чим раніше дитина починає пити, тим більша імовірність що вона стане алкоголіком.

-       Чому алкоголізм вважається небезпечною для суспільства хворобою?

Більше 60% автомобільних аварій і жорстоких злочинів пов’язані із зловживанням алкоголем

-       А які існують захисні фактори для підлітків?

Почуття гумору, внутрішній контроль і цілеспрямованість, участь у суспільному житті, свідомий вибір здорового способу життя.  

Всі учасники виконують фінальну пісню   ( на мелодію „Последний звонок”)

В наш час важко підлітком бути 

З дитинства так сумно іти 

В дорослий світ манять спокуси дурманні 

Над прірвою треба пройти 

Чекають нас друзі і зради, І юність уже під вікном,

 „Ні” скажем отруті       — Двічі 

Не схибимо в скруті 

У прірву не впаде ніхто

Приспів:

Ми уже не діти, хочемо самі ми 

Торувати свій майбутній шлях

 Не хвилюйся мамо, не хвилюйся тато Ми зростемо  і буде все гаразд!

 

Пляшки і цигарки зрадливо 

Нам тягнуть отрути свої 

Вони нам не треба                — Двічі 

Здоров’я дорожче  Розчистимо шлях до мети Приспів.

 

Ведуча: Ось такі події відбулися у нашій школі. Одні учні успішно її закінчили, інші тільки починають навчання. Адже чим більше молода людина знає про себе і оточуючий світ - тим краще вона в ньому орієнтується і легше знаходить своє місце.


Смерть короля. Сценарій виховного заходу для

старшокласників (Антинаркотична пропаганда)

 

Обладнання: мультимедійний комплекс, відео та аудіо записи, фотографії

Дійові особи:

Елвіс Преслі     

Ведуча                     

Журналістка          

Альберт Голдман ( біограф Преслі ) 

Оповідачі(2)                  

Шилінг   (друг Преслі)  

Гелер     (друг Преслі)   

Прісцила     (дружина Преслі)

Джинджер (близька подруга Преслі)  

Дівчина із залу        

Голоси  із залу (3)        

Вступ

Ведуча: Життя. Чи замислювались ви коли-небудь над цінністю власного життя? Що переважить на терезах долі, якщо на чашах опиняться життя і наркотики одночасно?

Гашиш, кокаїн, морфій, крек, героїн… Їх так багато,  а життя одне .

        Одне воно було у Брайана  Джонса - гітариста групи Rolling Stones, який помер від передозування наркотиками у 27 років,  у Сіда Вішеса - гітариста групи Sex Pistols померлого в 21 рік з тої самої причини, у Курта Кобейна – вокаліста  групи Nirvana що, вчинив самогубство в 26 років попередньо накачавши себе героїном та алкоголем.     Від героїну загинули такі рок - зірки як Джіммі Хендрікс, Дженіс Джоплін, Кіт Мун, і Грем Парсонз. В червні 1986 року один за іншим від кокаїну померли відразу дві суперзірки футболіст Дон Роджерс і баскетболіст Льон Біас.

   Список можна продовжувати довго, можна прочитати вам лекцію про шкідливий вплив наркотиків, але ми хочемо просто розповісти про долю однієї людини .   Долю короля рок–н-ролу  Елвіса Преслі. 

В нашій розповіді, зібрані спогади найближчих до Елвіса людей. 

 

 

Дія 1

Музична заставка.  (Виходять учасники, сідають за столики)

Журналістка : Імідж і людина в реальному житті це дещо різні поняття. Важко жити відповідно до іміджу. Так от, саме за цю прірву між людиною та іміджем і чіпляються дослідники, чіпляються немов за рятувальний коло. 

Саме Людину Преслі вони вивчають, саме Людину Преслі вони протиставляють іміджу, а чи можливо взнати людину Преслі? 

Ведуча : Тим, хто особисто знав Преслі навряд чи дано було дійсно взнати Елвіса, не говорячи вже про тих з нас, хто черпає  інформацію з "других-третіх рук». І, все ж таки, спробуємо з’ясувати,

яким же був легендарний король рок-н-ролу. Перегорнути сторінки біографії нам  допоможуть спогади рідних і друзів Елвіса. Біограф Преслі Альберт Голдман, друзі Ларі Гелер та Джері Шилінг, його дружина Прісцила та інші. Все починається спочатку. Яким був початок зіркового шляху?

Альберт Голдман: Елвіс Преслі народився 8 січня 1935 року в Тьюпело, штат Міссиссиппі  в бідній сім'ї з робочого класу.   Він був єдиною дитиною Гледіс і Вернона Преслі. Після появи на світ Елвіса лікар вирішив, що все закінчено, і став приводити в порядок інструменти. Але Гледіс продовжувала кричати від болю перейми  продовжувалися, і через декілька хвилин народився близнюк Елвіса. Він був мертвий.

Журналістка: Мабуть це був перший знак долі. Життя  обрало Елвіса. Якою ж була родинна атмосфера майбутньої зірки ?

Ларі Гелер: Сім'я Преслі була згуртованою, дружною, релігійною . Батько й мати регулярно відвідували церкву, куди брали і Елвіса. Там під час богослужінь Елвіс вперше почув музику і спів. У Вернона Преслі постійного місця роботи не було, працював де доведеться. Саме батьки підштовхнули Елвіса в обійми музики. В одинадцять років,  вони подарували йому на день народження першу гітару замість велосипеда, який Елвіс хотів, і який був не "по кишені" його сім'ї.

Оповідач 1: Елвіс завжди був дуже близький матері. Гледіс, як квочка, оберігала свого хлопчика. Коли Елвіс пішов до школи, Гледіс завжди проводжала і зустрічала його. Цей ритуал відбувався майже до закінчення школи.   В старших класах це стало бентежити хлопчину, і він настояв на тому, щоб мати йшла не поряд з ним, а по іншій стороні вулиці. 

51

Голдман: В 1948 році у пошуках кращого життя  сім'я Преслі переїздить до  Мемфісу, штат Теннессі. Але й там життя залишається, як і раніше, важким.

Батьки Преслі  переходять з роботи на роботу. Елвіс продовжував вчитися. 

В старших класах він захоплювався футболом, обожнював блюзи і музику в стилі кантрі, почав відрощувати довге волосся і відпустив бакенбарди. Тоді ж Елвіс став виступати перед публікою. Нарешті шкільні роки закінчилися. Елвіс  не хапав зірок з неба і тому не пішов вчитися далі, а влаштувався шофером вантажівки за сорок один долар в тиждень.

Оповідач 2: Елвіс Преслі був сором’язливим і дуже красивим хлопцем, дівчата обожнювали його. Першою його любов'ю стала чарівна п'ятнадцятирічна Діксі Лок. Її батьки навіть подумували про майбутній шлюб дочки з Елвісом.

Журналістка: Чи здогадувався хто-небудь що гарненькому шоферу судилося стати  патріархом нового напрямку в музиці двадцятого століття ?

Оповідач 1: Можливо не зразу. Якось в липні 1953 року Елвіс узяв вихідний і звернувся в студію, щоб записати  пісні в подарунок матері. Звукооператор Меріон Кейськер запитала його: «на голос якого співака схожий твій?» «мій голос не схожий ні на чий», - гордо відповів він. І абсолютно мав рацію.

 Оповідач 2: За 4$ Елвіс записує  в студії "Sun Studio" пробну (любительську) платівку з піснями "My Happiness"(„Моє щастя”), "That's When Your Heartaches Beging" („Коли болить твоє серце”).  20 листопаду 1955 року Елвіс підписує контракт із студією звукозапису  RCA Records. Йому всього 20 років.

 Голдман: В 1956 році виходить сингл "Heartbreak Hotel", який стає першим синглом Преслі, проданим понад мільйоном копій, й найпершим записом Преслі, що одержав статус золотого. В цей час в його житті з’являється Том Паркер, який був спритним і удачливим ділком в світі шоу-бізнесу. Він вчепився в Преслі і не випускав співака до смерті. Не дивно - адже з кожного заробленого Елвісом долара він мав п'ятдесят центів. Саме Том настояв на тому, щоб Елвіс звивався і стрибав на сцені.

16 листопада 1956 року в Нью Йорку відбулася прем'єра першого фільму Елвіса Преслі "Love Me Tender".

 

Оповідач 1: "Love Me Tender»  - Люби мене ніжно. ( Тихо звучить пісня)


 

             Люби мене ніжно                                       Люби мене довго

             Люби мене, мила                                       В серці своєму помісти.

             Ніколи не відпускай мене.                            Адже тільки там моє місце

Ти все моє життя заповнила Нам один від одного І я так люблю тебе.               ніколи не піти.

Журналістка: Так, досить стрімкий розвиток кар’єри хлопчика з робітничої сім’ї. Перша поява Елвіса на телеекрані  стала сенсацією. Людей старшого покоління відштовхувало його викликаюча  поведінка на сцені. Його лаяли в церкві і в пресі, а його пісні викидали з радіопрограм. Підлітки ж були від Елвіса у захваті. 

Голдман:  В двадцять один рік Елвіс став мільйонером. Все, злидні для сім’ї закінчилися. В березні 1957 року Елвіс купує маєток Грейсленд  для себе і своїх батьків, який залишиться його будинком до кінця життя.  Двоповерховий особняк складався з двадцяти трьох кімнат. Будівля раніше була церквою, але вже давно не використовувалася. Преслі заплатив за нього сто тисяч доларів. Він наказав пофарбувати будинок в небесноблакитний колір і обробити позолотою. І величезна будівля засіяла навіть в напівтемряві.

Оповідач 2: За Елвісом полювали не тільки фани - свої права на нього заявила держава. В грудні 1957 року Елвіс був покликаний на два роки до армії. 

Голдман: Елвіс проходив військову службу в Техасі, коли раптово захворіла його  мати. Вона танула на очах, а Елвіс відчайдушно добивався звільнення. Нарешті його ненадовго відпустили, і солдат-співак помчав у Мемфіс.

Оповідач 1: Гледіс померла через декілька днів після приїзду сина. Було їй сорок шість років. Елвіс втратив голову від горя. 

Голдман: Він так ніколи і не оговтався від цієї втрати. Духовний

зв'язок 

Елвіса з Гледіс не уривався до кінця його життя. Навіть якщо б вона померла на двадцять років пізніше, його горе було б таким же. 

Оповідач 2: Під час служби в Німеччині Елвіс вперше спробував наркотики. Там же він обрав собі наречену, Прісциллу Енн Больє, яку називав Цилла. 

Вони познайомилися, коли їй було всього чотирнадцять років. Вітчим дівчини був капітаном американської армії і жив з сім'єю по місцю служби в Німеччині. Але шлюб відбувся лише через сім років

52

 

Прісцила : В 1960 році Елвіс запросив  мене до себе додому на Різдво. Коли я повернулася до Німеччини він дуже сумував .

Голдман: Так, Елвіс звернувся до її вітчима з проханням відпустити Прісциллу закінчувати навчання у Мемфісі  під його наглядом. Через рік вітчим дівчини згодився.

Прісцила: Першого травня 1967 року ми нарешті одружилися. Ми повінчалися в Лас-Вегасі і провели медовий місяць в Каліфорнії. Потім переїхали до Беверлі-Хіллз. 

 Оповідач 1: В  творчому плані одруження дало Елвісу новий стимул для роботи. Він припинив робити обридлі всім записи і знову активно зайнявся концертуванням. 01 лютого 1968 року народилася дочка Ліза Марія (Lisa Marie).

Журналістка: Прийшла слава. Як почував себе Елвіс на вершині слави?

Джері Шилінг: Я грав  у футбольній команді Елвіса. В той момент, коли я зустрів його, я усвідомив, що було щось особливе навкруги Елвіса. Це було так, наче  він народився бути знаменитим. І Елвіс звичайно вірив в те, що слава була його  долею. Йому подобалося виступати перед публікою, йому подобалося бути Елвісом Преслі, і він був в захопленні від того, що на нього дивилися як на божество

Ларі Гелер : Якось він сказав мені .”Я  часто думаю, особливо перед сном. Адже в цьому напевно є значення, своя мета, чому саме я був вибраний з мільйонів людей, щоб стати Елвісом?"

Голдман: Біда насувалася непомітно. 31 липня 1969 року Елвіс почав свою знамениту серію концертів в міжнародному готелі у Лас-Вегасі.  За 4 тижні відбулося 57 концертних виступів Були побиті усі рекорди відвідування. На концертах Преслі побувало понад сто шістдесят тисяч глядачів.

Оповідач 1: Під час цих виступів знаменитий співак потрапив в іще більшу залежність від наркотиків. Концерти вимотували його до межі, і Елвіс постійно звертався до стимуляторів для підтримки сил. Потім він став швидко повніти, і довелося ковтати таблетки для зниження апетиту .

Оповідач 2: Рік Стенлі, колишній охоронець Елвіса, згадував: "Він перестав стримувати себе і почав колотися. Коли він сів на голку, я став серйозно турбуватися про його здоров'я. Його тіло стало нагадувати подушечку для голок". 

Прісцила:  Його постійними супутниками стали наркотики і жінки. Він збожеволів від неробства і нудьги. Ніч для нього перетворювалася на день, а вдень він непробудно спав. Я втратила всяке терпіння і, в помсту за розваги Елвіса на стороні, стала відкрито зустрічатися з Майком Стоуном. Це був приятель Преслі і його тренер по карате, Елвісу я сказала : Я йду від тебе не через іншого чоловіка. Я просто хочу жити як всі нормальні жінки. На початку 1972 року ми розлучилися 

Голдман: Очманілий від наркотиків Елвіс готовий був розтерзати її за це.  Коли Прісцилла зажадала розлучення, Елвіс був приголомшений. І справа була зовсім не в розлученні. Були зачеплені його гордість і хворобливе самолюбство - адже весь світ взнає, що його покинула жінка. 

Прісцила: Я забрала дочку з собою. 

Шилінг:  Я пам'ятаю як Елвіс стояв в кімнаті Лайзи в повній тиші і дивився як Альберта (куховарка) допомагала Прісциллі запаковувати Лайзин одяг та іграшки в різні валізи... Елвіс нічого не сказав, але я бачив біль в його очах. Лайза була важливіша ніж саме життя для Элвіса. Раптом він крикнув нам з Джо( Еспозіто), щоб ми допомогли Прісциллі покласти багаж в машину. Елвіс просто не міг примусити себе віднести речі в машину. 

Голдман: Елвіс першим подав на розлучення, намагаючись цим врятувати свою честь. В серпні 1973 року він знову став неодруженим.  

Прісцилла:  Ми офіційно розлучилися, проте  залишалися близькими друзями і Елвіс періодично бачився з донькою.

Оповідач 1: «I Can't Stop Loving You» - Я не можу перестати любити тебе

(музична заставка)

Я не можу перестати любити тебе  І ось зважився я жити в спогадах Про ті давні славні часи.

Я не можу перестати чекати тебе

Немає сенсу повторювати 

Отже житиму я своїм життям в мріях про вчорашні дні. 

Говорять, що час зціляє розбиті серця

Але він зупинився для мене з тих пір, як ти пішла

Голдман: Через дев'ять днів після розлучення Елвіс ліг в клініку. Офіційно вважалося, що він лікується там від підвищеного тиску і головного болю, але насправді зірка намагалася очистити свій організм від наркотиків. Його прихильники не знали про згубну пристрасть співака. 

Журналістка: Ось таким був шлях до вершини. 

Шилінг: Ні, не все так просто. В нашій розповіді немає справжнього Елвіса. Всім  відомо що Преслі був простою і щедрою людиною, Ларі, згадай.

Ларі Гелер: Так, я добре пам’ятаю як в Мемфісі за один вечір він купив  чотирнадцять автомашин і роздав їх друзям. Потім привів стару убогу негритянку і запропонував їй теж вибрати будь-яку машину, що сподобалася. 

Журналістка: Ну що ж, ми покажемо вам справжнього Елвіса До вашої уваги відеозапис 

Прес-конференції перед концертом в МЕДІСОНА СКВЕР

ГАРДЕН у Нью-Йорку. 9 червня 1972г. (всі виходять)

Дія 2

Голос за сценою : Пані та панове, маю честь представити вам містера Елвіса Преслі. (аплодисменти із залу) Виходить Елвіс Преслі з гітарою.

Елвіс Преслі: Здрастуйте! ( аплодисменти із залу) Спасибі. Велике спасибі. Як ви? Хочете щоб я сів?

Із залу 1: Так!

Елвіс Преслі: Перш за все, я визнаний невинним по всіх статтях звинувачення. Добре?

Із залу 2: Ми любимо тебе, Елвісе! 

Елвіс Преслі: Спасибі, люба я теж люблю. Спасибі.

Із залу 1: Після стількох років говорять, що Ви дуже сором'язливий. Що Ви думаєте про це?

Елвіс Преслі: О, я не знаю, що примушує їх так думати... Я... Знаєте, тут у мене золотий пояс (сміється)...

Із залу 3: Як Ви думаєте, чому Ви "пережили" багатьох інших артистів?

Елвіс Преслі: Я приймаю вітамін Е (сміється). Я просто пожартував...  Я не знаю, люба, Я просто одержую задоволення від роботи. Мені подобається те, що я роблю.

Із залу1: Що Ви думаєте про те, як зараз поводяться артисти на сцені?

Елвіс Преслі: О, я...я не знаю. Дійсно я не можу критикувати когонебудь у сфері розваг. Думаю для кожного є місце. Я не хочу засуджувати інших артистів.

Із залу 2: Ви задоволені тим іміджем, що створили собі?

Елвіс Преслі: Ну імідж - це одне, а людина в житті - це зовсім інше. Отже дуже важко жити відповідно до іміджу. Я б сказав так.

Із залу1: Елвіс, що примусило Вас ухвалити рішення припинити зйомки у фільмах і продовжити живі виступи?

Елвіс Преслі: Мені не вистачало цього. Я скучив по контакту з публікою, з живою аудиторією. Отже, як тільки зміг, я знову почав давати живі концерти.

Пісня Елвіса Преслі Після пісні кланяється і виходить , зал аплодує.

Дія 3 (заходять оповідачі і друзі)

Ведуча: Так, його шалено любила публіка. Вони не  бачили і не знали що  відбувається з їхнім кумиром за кулісами. 

Голдман:  Елвіса супроводив успіх, проте гастролі з нічними концертами, хоча і були вельми прибутковими, не приносили йому задоволення. За 1974 рік він заробив більше семи мільйонів доларів.  Але гроші вже не цікавили Преслі. Він жив в своєму ілюзорному і божевільному світі. 

Оповідач 2: В березні 1975 року Елвіс одержує третю і останню нагороду Греммі. Всі три Греммі Преслі одержав за госпел записи (пісні релігійного змісту)

«Somebody Bigger Than You And I» - Той хто більш ніж ти і я (звучить запис)

Хто створив гори, хто створив дерева

Хто примушує річки текти в моря І хто посилає дощ, коли земля суха Хтось, хто більш ніж ти і я.

Хто створив квіти, квітучі по весні

Хто створив пісню, яку вільшанки співають Хто в небеса повісив зірки і місяць Хтось, хто більш ніж ти і я.

Коли ми у відчаї

Хто дає мужність його подолати Хто вселяє в мене віру, що не помру ніколи Хтось, хто більш ніж ти і я.

Ларі Геллер: У Елвіса були серйозні проблеми із здоров'ям. Вони поволі зводили його в могилу. У нього була глаукома, він страждав гіпертонією. Знаєте, щоночі після концерту тиск у нього підскакував до 180-200, а це колосальне навантаження на серце. 

Журналістка: Невже нікого не турбувало здоров’я рок-зірки?

Оповідач 1: Лікарі щоночі давали йому ліки, щоб він міг заснути. Їх прийнято називати ліками, але насправді ці ліки були отрутою для нього. Елвіс зловживав цими препаратами. Він сам винний, але він також і жертва. Поєднання цих препаратів було смертельним. В цьому немає сумнівів.

Голдман: Батько Елвіса звільнив охоронців сина - Сонні Веста, його кузена Реда і Девіда Хеблера за те, що ті хотіли видати книгу під назвою "Елвіс, що з тобою стало?". Проте ця книга вийшла в 1977 році, за два тижні до смерті Елвіса Преслі. Вона розкрила публіці жахливу правду про життя її кумира. 

Оповідач 2: Хеблер писав: „Ніхто не примушував Елвіса ковтати наркотики. Він не був  безневинною жертвою. 

Навпаки, він сам примушував нас здобувати їх для нього і, у разі непокори, загрожував звільненням. Він повністю занурився в розгульне життя. Харчувався тільки гамбургерами, непомірно розтовстів, а його концерти були все більше схожі на клоунаду.

Голдман : Це правда. В 70-х роках декілька концертів Преслі були скасовані в наслідок погіршення здоров'я (госпіталізації) Елвіса. Тим не менш він продовжує виступати і давати живі концерти. 

Оповідач 1: В кінці 1976 року в Елвіса з'явилася постійна подружка - Джинджер Олден, що зайняла друге місце на конкурсі краси в штаті Теннессі. Вона була на дев'ятнадцять років молодше за співака. В січні 1977 року відбулися їх  заручини.  (виходить Джинжер)

Джинжер:  Елвіс подарував перстень з діамантом вартістю шістдесят тисяч доларів. Ми збиралися одружитися на Різдво 1977 року. 

Голдман: Елвіс точної дати весілля ніколи не називав.

Джинджер: В кінці свого життя Елвіс надзвичайно зловживав наркотиками. 

Тільки за останні два роки він отримав від свого лікаря 19 тисяч доз різних наркотичних речовин. В нього стало випадати волосся, а тіло і мозок були настільки просочені наркотиками, що порушилися функції внутрішніх органів, і його асистенти вимушені були підкладати перед виступом під його розшитий золотом костюм пелюшки.

Журналістка: Так, це важко згадувати, але нам необхідно відновити події останніх днів співака.

Оповідач 2: 16 серпня 1977 року Елвіс послав Ріка, свого охоронця, в місцеву аптеку за таблетками, що в два з половиною рази перевершують по ефективності чистий героїн. 

Коли він повернувся, Елвіс тримав рукопис книги своїх колишніх охоронців і, схоже, знаходився в сильному хвилюванні. "Ну як мої прихильники приймуть цю чортівню? Що подумає Лайза Марія про свого батька?" - запитував він. 

Оповідач 1: Довівши себе цими питаннями до вищого ступеня несамовитості, Елвіс настояв на тому, щоб Рік опустився на коліна і молився разом з ним. "Пробач мої гріхи, Господи, - пристрасно просив Елвіс. - Зроби так, щоб люди, які будуть читати цю книгу, мали співчуття і розуміння того,  що робив я. Амінь".

Оповідач 2: Чомусь Елвіс відмовився від першої "атаки". "Атакою" король рок-н-ролу називав прийом наркотиків. Рік передав йому жовтий конверт, припускаючи, що той прийме таблетки, як вже бувало раніше 

Оповідач 1:  Коли Рік повернувся в чотири години ранку і приніс другий конверт, Елвіс ще не спав. Охоронець знову передав наркотики і вийшов. Утретє таблетки принесла  Делта Травні, тітка Елвіса. Вона залишила конверт і віддалилася.

Голдман: Така була обстановка на 9 годину ранку. Елвіс отримав три жовті конверти. 

В кожному було 11 пілюль і 3 наповнених наркотиками пластмасових шприца. Ніхто не бачив, щоб він прийняв хоча б одну дозу таблеток або зробив хоч одну ін'єкцію. 

Джинджер: Близько 9.30  я прокинулася і побачила, що Елвіс узяв

книгу і 

попрямував у ванну кімнату,  де в нього було зручне крісло для читання. "Люба, я піду почитаю трохи", - сказав він. Приблизно в дві години двадцять хвилин дня я прокинулася знову. Елвіса поряд не було. Я покликала його, але він не озивався. Тоді  пішла до ванної кімнату і побачила його лежачим на килимі біля ванни. Поряд валялася розкрита книга. 

Оповідач 2: Три години мляве тіло Елвіса Преслі остигало на килимі у ванній кімнаті. Його обличчя було схоже на багрову маску На підлозі лежали три порожні жовті конверти.


Охоронець Девід знайшов також три або чотири шприци, які теж були напівпорожні (інші знайшли поряд із ліжком), і шість ампул. Ніхто не витримав би такого навантаження - і Елвіс знав це. Для Девіда було ясно, що Елвіс наклав на себе руки

Голдман: Спочатку після смерті Елвіса Преслі його дружки, подружки і навіть лікарі відчайдушно намагалися приховати правду про останні дні і години життя свого кумира. Не дивлячись на велику кількість наркотиків в крові, лікар Джеррі Франсисько з медичного дослідницького центру в Мемфісі заявив, що смерть співака була викликана різким порушенням серцевого ритму.

Журналістка: Всі подробиці життя і смерті Елвіса Преслі стали відомі тільки через два роки. 

Ведуча: В нього було в житті все: фанатичні прихильниці, гучна слава, гроші і незвичайний талант співака. Його життя, яскраве, як слід блискавки, обірвалося в сорок два роки. 

 Оповідач 1: Останніми роками це була абсолютно розбита і втомлена людина. Його кров була перенасичена наркотиками. З ними він вставав і лягав. Наркотики були супутниками його життя .   До сорока років Елвіс став пародією на колись красивого, випещеного, пластичного співака, що заробив мільярд доларів і став ідолом молоді всього світу.  

 Оповідач 2: Жертви згубної пристрасті, напевно, зробили б багато для розвитку людства, якби залишились жити. Але їх життя принесене в жертву так званому "праву на помилку"... 

  Ведуча:  Помилку... тільки не з наркотиками. Вони не дають змогу   вчитися на  власних  помилках. Джиму Моррісону, померлому від першого ж "уколу" очищеного героїну,  на правильні висновки не вистачило часу.

 Оповідач 1:  Елвіс Преслі встиг зрозуміти всю згубність наркоманії, але так і не зумів подолати цю хворобу. Курт Кобейн почав лікуватися від залежності, але викликана наркоманією депресія підштовхнула його до самогубства. 

Ведуча: Доля цих рок-зірок служить попередженням молодій людині, що легковажно бере в руки шприц, "косяк" або жменю нелегальних таблеток. Вибір залишається за вами.

Та чи може бути вибір коли йдеться про життя чи смерть? 

Звучить запис пісні  «My Way» - Мій шлях

60

Використані  джерела

 

1.                       Анімалотерапія. Людина і домашні тварини. Основні лікувальні властивості домашніх тварин. Вплив тварин на людину. Режим доступу: http://uwm.com.ua/node/330

2.                       Білявський Г. О. та ін.   Основи загальної екології:  Підручник. — К.: Либідь, 1993.— 304 с. 

3.                       В гармонії з природою. Збірник еколого-натуралістичних заходів, свят. К.-П. Абетка.1999 – 136с.

4.                       Вовк Т.В. Екологічна освіта в школі: аналіз наукових парадигм і підходів. / Т.В.Вовк, С.Ф. Марова – Серія: Державне управління, 2016 р.,

№4 (56)

5.                       ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти ( 2011)

6.                       Дідков Олександр. Формування екологічної свідомості та культури засобами освіти та виховання особистості. Режим доступу:

http://www.ird.npu.edu.ua/files/didkov.pdf 

7.                       Дмитриев Игорь. Соседи по планете.–М.: Детская література,1990.-288с.

8.                       Екологічна освіта на позакласних заходах та уроках. Хімія.

Біологія. – 2004. -  № 41

9.                       Концепція екологічної освіти України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2002. — № 7. — С. 3—23.

10.                  Педрада. Портал освітян./Режим доступу:

https://www.pedrada.com.ua/article/2304

11.                  Програма дій «Порядок денний на ХХІ». – К.: Інтелсфера, 2000. – 360с. 

12.                  Пустовіт Н.А. Компетентністний підхід до формування культури екологічної поведінки школярів. -  Київ: Збірник наукових праць, випуск 15, книга І, 2011  

13.                  Сладков Н.І. Планета чудес. — Л.: Летская литература,

1966.— 110 с 

14.                  Сорокіна Г. О. Екологічна освіта школярів як необхідна умова формування їхньої екологічної культури. / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка - Режим доступу:

www.stattionline.org.ua/pedagog/104/17738 

15.                  Школа екологічного вчинку : [методичні рекомендації] / Н. А.

Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 36 с

16.                  Элвис Пресли: Принц и нищий. Режим доступу:

https://www.rulit.me/books/elvis-presli-princ-i-nishc

 

 

60

pdf
Пов’язані теми
Біологія, Позакласні заходи
Додано
7 листопада
Переглядів
16
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку