Нітрогеновмісні органічні сполуки (амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти) (ІІ - варіант)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Карбоксильна група - це ...

а)

функціональна група -NH2, залишок аміаку.

б)

функціональна група -(COOH)2, що входить до складу карбонових кислот і визначає їхні кислотні властивості.

в)

функціональна група -OH, що входить до складу карбонових кислот.

г)

функціональна група -COOH, що входить до складу карбонових кислот і визначає їхні кислотні властивості.

2.

Вкажіть моносахарид, який входить до складу ДНК?

а)

фруктоза

б)

рибоза

в)

глюкоза

г)

дезоксирибоза

3.

Укажіть, до якого класу сполук належать білки.

а)

Оксиди

б)

Метали

в)

Полімери

г)

Вуглеводні

4.

Назвіть реагент для кислотного гідролізу білка

а)

Сульфатна кислота

б)

Нітратна кислота

в)

Купрум(ІІ) гідроксид

г)

Спиртовий розчин йоду

5.

Виберіть усі правильні твердження щодо реакції утворення поліпептидів:

а)

Є реакцією обміну

б)

Належить до реакцій поліконденсації

в)

Лежить в основі утворення білкових молекул

г)

Реагентами цієї реакції є амінокислоти 

6.

Органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі аміно- (- NH2) та карбоксильну (- СООН) групи це....

а)

спирти

б)

амінокислоти

в)

вуглеводи

г)

білки

7.

Функції білків в організмах:

а)

структурна

б)

провідникова

в)

каталітична

г)

транспортна

8.

Мономерна ланка нуклеїнових кислот:

а)

нуклеотид

б)

глюкоза

в)

амінокислота

г)

нуклеозид

9.

Яка структура білків називається четвертинною?

а)

повна просторова будова цілої білкової молекули

б)

структура, яка виникає в результаті взаємодії кількох білкових молекул

в)

пептидна або амінокислотна послідовність

10.

Функціональні групи амінокислот:

а)

-NH2

б)

-COOH

в)

-OH

г)

-CHO

11.

Завдяки яким зв'язкам реалізована первинна структура білка?

а)

водневим

б)

дисульфідним

в)

пептидним

г)

йонним

12.

Глобула - це просторова структура білка:

а)

первинна

б)

вторинна

в)

третинна

г)

четвертинна

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б в г (3 балів)
6. б (1 балів)
7. а в г (3 балів)
8. а (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а б (2 балів)
11. в (1 балів)
12. в (1 балів)