Аминокислоты. Белки.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Функціональні групи амінокислот та їх назва

а)

 –NH2, амінна

б)

 –C=O, карбонільна

в)

 –OH, гідроксильна

г)

–СООН, карбоксильна

2.

Амінокислоти виявляють властивості

а)

кислотні

б)

амфотерні

в)

основні

г)

відновні

3.

Яка речовина утворюється при взаємодії певної кількості амінокислот?

а)

кислота

б)

білок

в)

вода

г)

дипептид

4.

Яку назву має реакція?

а)

реакція полімеризації

б)

 реакція поліконденсації

в)

реакція етерифікації

г)

 реакція заміщення

5.

Яку назву має реакція?

а)

 реакція заміщення

б)

 реакція гідролізу

в)

 реакція поліконденсації

г)

реакція естерифікації

6.

До нітрогеновмісних органічних речовин належать:

а)

Нітратна кислота

б)

Амінооцтова кислота

в)

 Аміак

г)

Білок

7.

Денатурація білка - це

а)

окиснення

б)

відновлення

в)

руйнування

8.

Первинна структура білка - це

а)

комплекс кількох молекул білка або поліпептидних ланцюжків

б)

послідовність амінокислот у пептидному ланцюжку

в)

тривимірна структура єдиної білкової молекули, просторове розташування вторинних структур

9.

Яка структура білка може існувати?

а)

первинна

б)

третинна

в)

вторинна

г)

четвертинна

10.

За допомогою яких зв"язків утримується первинна структура?

а)

ионних зв"язків

б)

пептидних зв"язків

в)

водневих зв"язків

11.

Функції білків в організмі

а)

Обробка та збереження інформації (процеси реплікації, експресії генів та підтримки геному)

б)

Клітинні процеси та сигнали (контроль клітинного циклу, підтримка структури клітини та органів, транспорт, модифікації макромолекул, сигнальні системи)

в)

Метаболізм (отримання та перетворення енергії, синтез та транспорт ліпідів, амінокислот, цукрів, неорганічних молекул, вторинних метаболітів)

г)

Здатність специфічно та щільно зв'язуватися з іншими молекулами

12.

Амінокислоти взаємодіють

а)

з лугами

б)

з содою

в)

з хлоридною кислотою

г)

з міддю

д)

між собою

е)

з водою

13.

Якісні реакції на білки

а)

біуретова реакція

б)

взаємодія з іодом

в)

ксантопротеїнова реакція

г)

взаємодія з сульфатною кислотою

д)

горіння (виділення запаху горілого пір"я)

Ключ до тесту

1. а г (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. б (5 балів)
5. б (1 балів)
6. б г (1 балів)
7. в (1 балів)
8. б (1 балів)
9. а б в г (2 балів)
10. б (1 балів)
11. а б в (2 балів)
12. а б в д е (2 балів)
13. а в д (2 балів)