24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

апостроф і м'який знак, Е,И

Додано: 10 березня
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
39 запитань
Запитання 1

Апостроф на місці пропуску потрібно писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

Св..ященник, матір..ю, бар..єр

Моркв..яний, різдв..яний, тьм..яний

Св..ятослав, медв..яний, торф..яний

Черв..як, торф..яний, верб..я

Запитання 2

Знак м’якшення на місці пропуску потрібно писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

Балкон..чик, дон..чин, Натал..чин

Шіст..десят, п..ят..десят, трид..цять

Львівс..кий, дз..обати, Орес..т

Черкас..кий, полтавс..кий, зірон..ці

Запитання 3

Слово юність в давальному відмінку

варіанти відповідей

Юності

Юністю

Юносте

Юність

Запитання 4

Оберіть рядок,в якому на місці пропущених літер потрібно вставити однакову літеру у всіх словах:

варіанти відповідей

Боро...ьба, фу...бол, моло...ьба;


Бі...ти, кі...ті, во...зал;

Бри...кий, дя..ькові, моло..ьба.

Запитання 5

Апостроф не пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Бур..як, моркв..яний, св..ятковий

М..ята, солов..ї, в..язати

Дев..ять, пір..я, ім..я

Запитання 6

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 верф.ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати

к..юрі, інтерв..ю, св..яткувати, з..явитися

тім..я, Мін..юст, возз..єднання, ін..єкція

 М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я

 відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята

Запитання 7

Без знака м’якшення на місці пропуску треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

 хар..ківський, стіл..чик, матін..чин

жовч..ю, прес-пап..є, ковал..ський

 миш..як, хустин..ці, Галин..чин

рибал..ці, перелл..ється, жул..єн

  Ул..яна, зган..битися, уман..ський

Запитання 8

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 верф.ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати

к..юрі, інтерв..ю, св..яткувати, з..явитися

тім..я, Мін..юст, возз..єднання, ін..єкція

 М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я

 відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята

Запитання 9

У якому рядку в усіх словах пишемо м'який знак?

варіанти відповідей

 таріл..ці; русал..ці; вишен..ці;

 бджіл..ці; зозул..ці,  Натал..ці;

снігурон..ці; долон..ці; люл..ці;

стеблин..ці; нен..ці; рибал..ці;

Запитання 10

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А)п'ятниць, їстоньки, яблунька

Б)якість, кукурудза, український

В)гайок, об'єднування, сьогодення

Г)рюкзак, перемивають, кар'єра

Запитання 11

Букву и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

добр…во, кр…мезний 

скр…піти, дзв…ніти

поз…чати, сем…ро

зас…нати, к…рпатий

Запитання 12

Букву е на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

ос…ледець, сп…нити

тр…мтіти, кош…чок

кош…ня, вогн…ще

хр…бет, ш…потіти 

Запитання 13

Укажіть, у якому рядку допущена орфографічна помилка.

варіанти відповідей

Весна, озеро, веселий, вершина, велич.

Травень, вітер, палець, праведний, кориневий. 

Число, вишнева, тихенько, зима, восени.

Лебединий, дитина, сидіти, бриніти, гриміти.

Запитання 14

Усі слова рядка пишуться з е

варіанти відповідей

ж..тон, р..зикнути, д..путат, м..даль

дер..во, квіт..нь, през..дент, ан..кдот 

щ..бетати, хр..стити, хр..бет, ч..мпіон

крап..лька, хр..стияни, каж..мо, куч...рявий

Запитання 15

Усі слова в рядку написані правильно

варіанти відповідей

Пшениця, герой, плекати, чекати. 

Кешеня, минулий, пиріг, ливада.

Лигенда, чорнетка, чепурний, колектив.

Запитання 16

Прочитайте поезію.

Л(1)тять, пл(2)вутъ і сурмлять у в імлішовкові, жовті й с(3)зопері птицііз конт(4)нентів чорної з(5)мліу рідні гнізда, на свої кр(6)ниці.

Літеру е треба писати на місці цифр

варіанти відповідей

1,3

2,4

1,5 

5,6

2,3

Запитання 17

Букву е на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

м…лькати, х…мерний

прост..лю, вогн…ще

очищ…ння, д…плом

п…рукар, дол….нька 

Запитання 18

Прочитайте речення.    Коли переконуєт(1)ся, що все йде за його сценарієм, малюсін(2)кий жайвір починає повіл(3)но, ніби на невидимій ниточ(4)ці, підніматися в т(5)мяну височину.М’який знак треба писати на місці всіх цифр, окрім

варіанти відповідей

5

1

2

3

4

Запитання 19

Літеру е треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

випещ..ний, долон..чка, слон..ня, овоч..сховище 

книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити

ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада

сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти

Запитання 20

Без апострофа треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний

дзв..якнути, м..ята, різдв..яний

дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

 моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 21

Апостроф треба писати на місці всіх пропусків у рядку

варіанти відповідей

 верхів..я, миш..як, сер..йозний

л...юдина, з..юрмитися, арф..яр

 сузір..я, під..їхати, духм..яний

черв..як, надвечір..я, кав..яр 


Запитання 22

Апостроф на місці крапок треба ставити в усіх словах рядка

варіанти відповідей

під..яремний, краков..як, рутв..яний

П..ятихатки, без..язикий, брукв..яний

розіб..єш, з..єднаний, присв..ятити

сором..язливий, пір..я, зап..ястя 

об..їжджати, Лук..янівка, сер..йозний

Запитання 23

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

мал..овничий, з..омка, опрац..ований

давн..окиївський, чотир..ох, ра..он

кра..овий, пен..ок, прац..овитість

 с..орбати, сер..озний, багат..ом

с..огодні, пізн..ого, кол..оровий 

Запитання 24

М’який знак треба писати на місці обох пропусків у словах

варіанти відповідей

пробиваєт..ся промін..чик


заход..те до книгозбір..ні

 чотир..ох велет..нів 

гуцул..ське різ..блення

Запитання 25

М'який знак пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей


кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний

різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити

павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський

брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити

устан..те, кур..йоз, на вишен..ці, неволен..ка

Запитання 26

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

н..сти, вит..рати, гр..чаний, зел..ніти

реш..то, кол..со, вис..пати, кл..котати


зач..пити, розпоч..нати, п..кти, ч..брець

мар..во, прич..пити, ш..птати, гороб..ня 

Запитання 27

Літеру е треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

шел..стіти, мар..во, нож..чок

кр..мезний, л..цедій, сут..ніти

об..ремок, віт..рець, зач..кати 

кр..шталик, в..селка, ож..ледь

Запитання 28

Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тр..вога, абр..кос, м..тушливий

мер..діан, теор..тичний, др..жати

х..мерний, завм..рала, д..ригент 

см..ренний, хр..стиянин, м..телик


Запитання 29

Суфікс -ен- має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

зайченя

козеня

печеня 

вовченя

Запитання 30

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

    

варіанти відповідей

 пюпітр, з’єднання, Люся, кутя

     

     цяця, юрта, край, щирість

    

     відзначити, капюшон, гойдалка, поєдинок

    

      мільйон, Йосип, пензлик, пращур     

     

      зав’язь, відділ, пам’ять, Мольєр 

Запитання 31

Апостроф НЕ треба писати у всіх словах рядка

    

варіанти відповідей

зв…язковий, б…юст, різнотрав…я, кав…ярня

    

     моркв…яний, мавп…ячий, кур…ява, тьм…яний

    

     зав…язати, р…юкзак, р…яска, бур…як

     

     повітр…я, дзв…якнути, тім…ячко, св…ятковий

     

     р…ябий, обв…язати, без…ідейний, цв…ях

Запитання 32

Познач рядок, у якому допущено помилки в чергуванні У/В; З/ЗІ; І/Й

варіанти відповідей

А. Ішли літа; перекладати зі словником; день у день; дивитися у вікно.

Б. Жити в Ужгороді; діти в школі; поговори зі мною; світ учить розуму,

В. Купалася у хвилях; одна дорога й озеро; Володимир і Ярослав; росла в гаю.

Г. Прочитала в книжці; тести із англійської мови; вокзал в Одесі; переконала в своєму.

Запитання 33

Позначте рядок, у якому чергування І/Й, У/В відповідає правопису

варіанти відповідей

А. Піднявся вгору, вірю у тебе, уклали угоду.

Б. Дощ іде, море й степ, дні й ночі.

В. Батьки і діти; купатися в хвилях; в будень і свято.

Г. У нього в очах; навчається в інституті; сказав усе

Запитання 34

Позначте рядок, у якому в усіх словосполученнях слід ужити ЗІ

варіанти відповідей

А. Іти(з,зі, із) мною; борщ(з,зі, із) щавлю; прибути(з,зі, із) Львова; товар (з,зі, із) знаком якості.

Б. Вітер(з,зі, із) сходу; (з,зі, із)зброєю в руках; розпочати(з,зі, із) гри; написав(з,зі, із) помилками.

В. Працював(з,зі, із) друзями, прибрати (з,зі, із) столу; стрибнути(з,зі, із) моста; відчинятися(з,зі, із) скрипом.

Г(З,зі, із).шкури вилазити; вийшов(з,зі, із) села, виготовити(з,зі, із) шовку; капає (з,зі, із)стріхи.

Запитання 35

Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв сдід писати м’який знак

варіанти відповідей

А. т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..мо.

Б. гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чик..

В. щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кий.

Г. людс..кіст.., т..мяний, різ..бяр, віз..міт...

Запитання 36

Позначте рядок, у якому всі слова з орфограмою "вживання м’якого знака" написані неправильно

варіанти відповідей

А. корабельня, балабончик, цяцькатись,Галинчин,кузня.

Б. Паньчишин, партизаньщина, росиньці, волиньський, польский.

В. женьшень, дівчиноньці, пилинці,бриньчати, деренчати.

Г. Розмазня, вітальня, Меланчин, няньчити, пагінчик.

Запитання 37

Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно вжити м’який знак

варіанти відповідей

А. окун.., подорож.., на сопіл..ці, різ..ня.

Б. змен..шити, кров..., гарнен..кий, віз..міт.. .

В. кин..те, втр..ох, памороз.., дон..чин.

Г. буквар.., чотир..ма, тон..ший. рибал..чин.

Запитання 38

М’який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

батал…йон, ремін…чик, Гор…кий, він…ця.

 л…лєш, жен…шень, нян…чити, спіл…ник.

 кружал…це, граєш…ся, сміют…ся, кобзар… 

 уман…ський, мен…ший, сопіл…ці, кур…йозний

Запитання 39

Прийменник "у" на місці пропуску треба вживати в обох словосполучення рядка

варіанти відповідей

заявити ... відповідь, покласти ... свій рюкзак

 


 оселя ... рушниках, Тарас ... Рівному

 повірив ... мене, дошка ... пилюці

зефір ... шоколаді, реклама ... метр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест