Аудит

Додано: 14 червня
Предмет:
Тест виконано: 26 разів
100 запитань
Запитання 1

Слово «аудит» у перекладі з латинської означає:

варіанти відповідей

той, хто вислуховує

той, хто говорить

той, хто пише

той, хто читає

Запитання 2

Батьківщиною законодавства з аудиту вважається:   

варіанти відповідей

США

Німеччина

Великобританія

Франція

Запитання 3

В Україні регулювання аудиторської діяльності здійснюється на підставі:

варіанти відповідей

Конституції України

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Господарського кодексу України

Запитання 4

Аудит - це:

варіанти відповідей

державний фінансовий контроль

фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади

незалежний фінансовий контроль вищої організації

незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єкта з метою висловлення думки про неї

Запитання 5

Метою аудиту згідно з міжнародною практикою є:

варіанти відповідей

висловлення фахової думки аудитора про фінансову звітність

надання підприємствам допомоги щодо ведення бухгалтерського обліку

складання аудиторського звіту

оцінка фінансового стану

Запитання 6

Основним об’єктом аудиту є:

варіанти відповідей

статистична звітність

фінансова звітність господарюючого суб’єкта

внутрішня звітність керівництва господарюючого суб’єкта

податкова та спеціалізована звітність господарюючого суб’єкта

Запитання 7

Цілісність, об’єктивність, незалежність; конфіденційність, майстерність і компетентність; відповідальність за роботу, виконану іншими аудиторами - це:


варіанти відповідей

основні елементи процесу аудиту

аспекти незалежності

принципи аудиту

функції аудиту

Запитання 8

Реєстр аудиторських фірм і аудиторів веде:

варіанти відповідей

Аудиторська палата України

Спілка аудиторів України

Навчальний центр обліку та аудиту

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України

Запитання 9

Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» визначено:

варіанти відповідей

порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

права, обов’язки та відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

обов’язки господарюючих суб’єктів при проведенні аудиту

всі відповіді вірні

Запитання 10

Фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:

варіанти відповідей

аудитор

аудиторська фірма

аудиторська мережа

аудиторські послуги

Запитання 11

Право на отримання сертифікату аудитора мають фізичні особи, які здобули:

варіанти відповідей

технічну освіту

економічну освіту або юридичну освіту

філологічну освіту

без вищої освіти

Запитання 12

Аудитору забороняється:

варіанти відповідей

займатися торгівельною, виробничою і посередницькою діяльністю

займатися науковою і викладацькою діяльністю

отримувати дивіденди від акцій

займатися методичною роботою

Запитання 13

Згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права:

варіанти відповідей

отримувати необхідні документи, що мають відношення до предмету перевірки

залучати до перевірки на договірних засадах фахівців іншого профілю

накладати фінансові санкції

перевіряти наявність майна, грошей, цінностей

Запитання 14

Якість аудиторських перевірок контролює:

варіанти відповідей

Державна податкова служба

Міністерство фінансів України

Аудиторська палата України

Рахункова палата України

Запитання 15

Офіційний документ, який засвідчує право фізичної особи на здійснення аудиту підприємств і банків на території України, – це:

варіанти відповідей

сертифікат аудитора

посвідчення аудитора

свідоцтво аудитора

диплом аудитора

Запитання 16

Стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик окремих підприємств, комплексів, які перебувають у сфері аудиторської оцінки, - це:

варіанти відповідей

предмет аудиту

метод аудиту

параметр аудиту

об’єкт аудиту

Запитання 17

Аудиторська діяльність - це: 

варіанти відповідей

аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності;

незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг

структура для забезпечення співробітництва, до якої входять аудиторські фірми та/або аудитори, діяльність якої спрямована на отримання прибутку або розподіл витрат, або яка має спільну власність, перебуває під спільним контролем або управлінням, має спільні політику та процедури з контролю якості, спільну ділову стратегію, надає послуги під однаковим знаком для товарів та послуг або має спільні професійні ресурси

автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право на провадження аудиторської діяльності в Україні

Запитання 18

Проведення аудиту забороняється аудитору, який:

варіанти відповідей

має особисті майнові інтереси в об'єкті перевірки

перебуває у шлюбі з посадовою особою – керівником об'єкта перевірки

раніше працював головним бухгалтером об'єкта перевірки

має сертифікат аудитора, але працює в Державні податковій службі

Запитання 19

Аудит, як вид підприємництва, кваліфікується як:

варіанти відповідей

інформаційні послуги

посередництво

представництво

комерційна діяльність

Запитання 20

Суб’єкти, звітність яких підлягає обов’язковому щорічному аудиту, – це:

варіанти відповідей

сільськогосподарські підприємства

публічні акціонерні товариства

товариства з обмеженою відповідальністю

бюджетні установи

Запитання 21

Основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки, є

варіанти відповідей

протокол проведення аудиту

договір на проведення аудиту

акт аудиту

лист-зобов’язання

Запитання 22

На якій стадії здійснюється планування аудиту:

варіанти відповідей

після укладання договору на аудит

на початку перевірки

у ході перевірки

після обміну листами між клієнтом та аудитором (фірмою)

Запитання 23

Аудиторський ризик - це:


варіанти відповідей

небезпека нез’ясування істотних помилок у процесі проведення вибіркової перевірки

небезпека складання неправильного висновку про результати фінансової звітності

ризик, що притаманний бізнесу клієнта, обумовлений характером і умовами діяльності підприємства

небезпека нез’ясування помилок системи внутрішнього контролю клієнта

Запитання 24

Ризик аудиту полягає у:

варіанти відповідей

наданні аудиторського висновку без зауважень

висловленні аудитором неадекватної думки за наявності значних відхилень у звітності

фізичному і психологічному тиску на аудитора

немає правильної відповіді

Запитання 25

Складовими аудиторського ризику є

варіанти відповідей

властивий ризик; ризик, пов'язаний з невідповідністю функцій внутрішнього контролю; ризик невиявлення помилок та відхилень

властивий ризик; ризик, що не буде своєчасно виконана робота

ризик невиявлення помилок

ризик невиявлення помилок; властивий ризик; ризик знаходження помилок

Запитання 26

Імовірність того, що прийоми і способи, які застосовуються в процесі перевірки, не дозволяють виявити всі суттєві відхилення, визначають:

варіанти відповідей

ризик контролю

внутрішньогосподарський ризик аудиту

ризик невиявлення

правильної відповіді немає

Запитання 27

Аудиторські докази - це:

варіанти відповідей

докази, які наводяться в аудиторському висновку

інформація, одержана аудитором із метою відпрацювання професійного судження для підготовки аудиторського висновку

облікова фактографічна інформація

інформація, що міститься у робочих документах аудитора

Запитання 28

Аудиторські докази можна отримати за допомогою таких прийомів та процедур:

варіанти відповідей

інспекція

документація

спостереження

експертиза

Запитання 29

Найбільш надійними під час перевірки є аудиторські докази (свідчення), одержані:

варіанти відповідей

за допомогою персоналу об'єкта перевірки

як пояснення посадових осіб керівників об'єкта перевірки

безпосередньо аудитором

від третіх осіб

Запитання 30

Чим більше зібрано аудиторських доказів: 

варіанти відповідей

тим більш достовірним є висновок

тим менш достовірним є висновок

кількість доказів не впливає на достовірність висновку

немає правильної відповіді

Запитання 31

Під робочою документацією аудитора розуміють: 

варіанти відповідей

первинні документи, облікові регістри, звітність, на підставі яких аудитор проводить перевірку, отримує інформацію і робить відповідні висновки

інструктивні положення з обліку основних засобів, матеріалів, заробітної плати тощо, проекти удосконалення бухгалтерського обліку і контролю за окремими ділянками роботи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені прийоми перевірки, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірок

записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені прийоми перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, що здійснюються під час проведення аудиторської перевірки

немає правильної відповіді

Запитання 32

Після завершення перевірки робочі документи аудиту:

варіанти відповідей

знищуються

передаються клієнту

залишаються в аудиторській фірмі

зберігаються в аудитора

Запитання 33

Документ, що підтверджує згоду аудитора на проведення аудиту та супутніх аудиту послуг, – це:

варіанти відповідей

лист-зобов’язання

лист-погодження

лист-пропозиція

контракт

Запитання 34

До документів, де зазначається рівень ризику та суттєвості відносяться:

варіанти відповідей

договір на проведення аудиту

лист-зобов’язання

лист-замовлення

план та програма аудиту

Запитання 35

Документ, яким встановлено фундаментальні принципи професійної етики аудиторів:

варіанти відповідей

Кодекс професійної етики бухгалтерів

Податковий кодекс України

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Міжнародні стандарти аудиту

Запитання 36

Процедура одержання аудиторських доказів, яка відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, полягає у пошуку і одержанні інформації в обізнаних осіб, має назву:

варіанти відповідей

інспектування

підрахунок

запит

спостереження

Запитання 37

Визначення стратегії і тактики аудиту, складання загального плану аудиторської перевірки, побудова аудиторської програми і аудиторської процедури, оцінювання обсягу аудиторського контролю включає:

варіанти відповідей

планування аудиту

складання плану

написання звіту

реалізація матеріалів

Запитання 38

Програма аудиторської перевірки - це:

варіанти відповідей

опис місця проведення аудиту

детальний опис витрат

основа детального планування часу і витрат

немає правильної відповіді

Запитання 39

Аудиторський процес складається з таких стадій:

варіанти відповідей

попереднє планування, складання загального плану, написання звіту

початкова, дослідна, завершальна

підготовча, основна, заключна

попередня, поточна, завершальна

Запитання 40

Який метод фактичного контролю застосовується на першому етапі перевірки:

варіанти відповідей

інвентаризація

документування

контрольні заміри

калькулювання

Запитання 41

Аудит фінансової звітності проводиться на підставі:

варіанти відповідей

договору з замовниками

програми аудиту

листа-зобов’язання

листа-відповіді

Запитання 42

Аудиторська перевірка фінансової звітності починається із:

варіанти відповідей

перевірки правильності заповнення звітності за формою

загального огляду звітних форм клієнта

проведення рахункової перевірки

всіх документів підприємства

Запитання 43

Метою аудиту фінансової звітності є:

варіанти відповідей

визначення найважливіших напрямків аудиту

підготовка висновку про відповідність фінансової звітності чинному законодавству, що регламентує порядок підготовки та подання фінансових звітів

встановлення достовірності первинних даних з наявності і руху необоротних активів

надання аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах стандартам, які регламентують порядок підготовки і складання фінансової звітності

Запитання 44

Відповідальність за правильність підготовки і подання фінансової звітності користувачам покладається на:

варіанти відповідей

керівництво підприємства

аудитора

аудитора і головного бухгалтера

відділ внутрішнього контролю

Запитання 45

Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності:

варіанти відповідей

звільняє керівництво підприємства від відповідальності за достовірність і повноту звітності

не звільняє керівництво підприємства від відповідальності за достовірність і повноту звітності

знімає з головного бухгалтера відповідальність за неправильно складену звітність

немає вірної відповіді

Запитання 46

У чому полягає необхідність фінансової звітності:

варіанти відповідей

вимога господарського законодавства

зростання вимог до розкриття шахрайства

захист інтересів власника (інвестора)

збільшення масштабів і ускладнення організації бізнесу

Запитання 47

Суттєвість в аудиті – це:

варіанти відповідей

обсяг помилок в обліку і звітності

гранично допустимий рівень можливого перекручення окремої статті чи показника фінансової звітності

попередня оцінювання ймовірності перекручень звітності

одиниці виміру фінансової звітності

Запитання 48

Чи становить комерційну таємницю фінансова звітність підприємства:

варіанти відповідей

так, становить

ні, не становить

тільки баланс

тільки звіт про фінансові результати

Запитання 49

Що слід розуміти під поняттям «обґрунтована гарантія» в аудиторській практиці?

варіанти відповідей

наявність доказів того, що в цілому в звітності нема істотних перекручень

особиста думка аудитора щодо наявного стану організації обліку та складання звітності на підприємстві

усні повідомлення керівництва про достовірність даних фінансової звітності

вірна відповідь відсутня

Запитання 50

Об‘єктом аудиту фінансової звітності є:

варіанти відповідей

податкові накладні, прихідні і розхідні накладні

квартальна, річна фінансова звітність, Головна книга

первинні документи щодо надходження основних засобів

касові первинні документи

Запитання 51

Аудит фінансової звітності повинен підтвердити:

варіанти відповідей

відповідність даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку

правильність ведення бухгалтерського обліку і дотримання чинного законодавства України

реальність інформації про активи і пасиви підприємства

всі відповіді правильні

Запитання 52

Що розуміють під компіляцією? 

варіанти відповідей

вид роботи, під час якої аудитор подає надану йому керівництвом (власниками) фінансову інформацію у вигляді комплексу фінансової звітності без висловлення будь-яких гарантій щодо цієї звітності

характеристика фінансової звітності, що вказує на яку перевірку і яких об’єктів аудитор спрямовує свою діяльність для висловлення об’єктивної думки

вид роботи, під час якої аудитор перевіряє підприємство щодо законності операцій з придбання, збереження, контролю наявності, використання, реалізації та вибуття товарно-матеріальних цінностей підприємства

перевірка відповідності даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку та відповідності їх оцінювання в цілому

Запитання 53

До критеріїв оцінювання фінансової звітності підприємства відносять:

варіанти відповідей

оцінювання та характеристику спрямованості аудиторської перевірки на систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

оцінювання, за допомогою якого можна визначити відповідність звітності попередньо встановленим нормам, правилам та показникам

умови, яких обов’язково необхідно дотримуватись під час проведення аудиту фінансової звітності

сукупність способів і прийомів, за допомогою яких аудитор здійснює перевірку фінансової звітності

Запитання 54

Основні види послуг аудиторських фірм включають:

варіанти відповідей

ведення та відновлення бухгалтерського обліку

ведення внутрішньогосподарського обліку

організацію бухгалтерського обліку

всі відповіді вірні

Запитання 55

В якій формі можуть надаватися аудиторські послуги:

варіанти відповідей

аудиторські перевірки, експертизи, консультації

аналізу фінансово-господарської діяльності

консультації з бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності

всі відповіді вірні

Запитання 56

Послуги аудиторських фірм – це:

варіанти відповідей

послуги, які аудитори, керуючись чинним законодавством, можуть надавати клієнтам, окрім проведення аудиту

послуги, які аудиторські фірми, керуючись міжнародним законодавством, можуть надавати своїм клієнтам

послуги, що надаються аудиторами, виключно з проведенням аудиту

правильної відповіді немає

Запитання 57

До послуг дії відносяться:

варіанти відповідей

з перевірки документів

з складання документів

з обліку документів

з передачі документів

Запитання 58

Аудит або аудиторська послуга, що надається аудиторською фірмою (аудитором) за рішенням господарюючого суб’єкта:

варіанти відповідей

зовнішній аудит

внутрішній аудит

обов’язковий аудит

ініціативний аудит

Запитання 59

Ненавмисне перекручення даних бухгалтерського обліку і звітності – це:

варіанти відповідей

обман

шахрайство

помилка

відхилення від норми

Запитання 60

Які вимоги висуваються до послуг аудиторських фірм, крім спеціальних:

варіанти відповідей

облікові вимоги

загальні професійні вимоги

вимоги на складання фінансової звітності

консультаційні вимоги

Запитання 61

Результати аудиту в обов'язковому порядку оформлюють: 

варіанти відповідей

аудиторським висновком

звітом про проведення аудиту

актом перевірки

довідкою про перевірку

Запитання 62

Результати аудиту в обов'язковому порядку оформлюють: 

варіанти відповідей

аудитор, який проводив аудит

керівник та головний бухгалтер підприємства

директор аудиторської фірми, який має сертифікат

головний аудитор і члени аудиторської бригади

Запитання 63

Аудиторський висновок завіряється: 

варіанти відповідей

круглою печаткою і підписом аудитора

у нотаріальній конторі

штампом і підписом аудитора

підписом аудитора

Запитання 64

Підставою для складання аудиторського висновку є:

варіанти відповідей

договір про надання аудиторських послуг

виписка банку з інформацією про одержання оплати від замовника

робочі документи аудитора

акт приймання-передачі виконаних аудиторських робіт

Запитання 65

Умовно-позитивний висновок надається за умов:

варіанти відповідей

під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на думку аудитора

під час перевірки були встановлені факти невідповідності чинному законодавству

відхилення, які були виявлені під час перевірки, не були ліквідовані до складання аудиторського звіту

коли під час проведення аудиту були створені оптимальні умови для проведення аудиту

Запитання 66

Принцип, який передбачає, що висновок аудитора має бути обґрунтований, складений неупереджено стосовно клієнта та інших заінтересованих сторін:

варіанти відповідей

об'єктивності

конфіденційності

незалежності

професійної компетентності

Запитання 67

Для формулювання аудиторського висновку аудитору необхідно:

варіанти відповідей

скористатися інформацією, що надана попереднім аудитором

перевірити 50 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється

перевірити 90 % всієї наявної інформації за період, що перевіряється

вивчити всю наявну інформацію за період, що перевіряється, та зібрати достатню кількість аудиторських доказів

Запитання 68

Аудитор має право видати негативний аудиторський висновок за таких обставин:

варіанти відповідей

аудитор задоволений станом обліку та звітності на підприємстві

існує незначна невпевненість достовірності обліку окремих господарських операцій

існує незначна незгода щодо способу відображення в обліку окремих господарських операцій

аудитор виявив незадовільний стан обліку та звітності на підприємстві

Запитання 69

Наявність фундаментальної невпевненості веде до:

варіанти відповідей

видачі позитивного висновку

видачі умовно-позитивного висновку

видачі негативного висновку

відмові від видачі висновку

Запитання 70

Безумовно-позитивний висновок надається аудиторською фірмою у разі:

варіанти відповідей

коли під час аудиту були створені оптимальні умови для проведення аудиту

якщо надана вся необхідна і достатня інформація для досягнення мети аудиту

якщо аудитор дійшов висновку, що фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності

під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на думку аудитор

Запитання 71

Аудиторський висновок подається в обов’язковому порядку аудиторською фірмою:

варіанти відповідей

тільки клієнту

клієнту і місцевій податковій службі

клієнту і всім користувачам фінансової звітності клієнта за їх вимогою

клієнту і до Аудиторської палати

Запитання 72

Обов’язковими елементами аудиторського висновку є:

варіанти відповідей

заголовок, вступний розділ висновок аудитора про перевірену звітність

заголовок, масштаб перевірки, висновок аудитора про перевірену звітність, підпис аудиторського висновку

заголовок, вступ, масштаб перевірки, висновок аудитора про перевірену звітність, дата аудиторського висновку, реквізити сторін, підпис

аудиторський висновок складається у довільній формі

Запитання 73

Який застережний захід можна вважати доречним, якщо клієнт з аудиту – фінансова установа – надала позику фірмі за звичайними процедурами та на звичайних умовах кредитування?

варіанти відповідей

позбутися цього кредиту або гарантії

жоден захід не буде вважатися доречним

виключити відповідну особу з групи з аудиту

залучити професійного бухгалтера з мережевої фірми, який не брав участі ні у проведенні аудиту, ні в отриманні позики, для огляду виконаної роботи

Запитання 74

Причинами незгоди аудитора можуть бути:

варіанти відповідей

у неприйнятність систем або методів обліку

у розходження у судженнях стосовно відповідності фактів або сум у фінансовій звітності

невідповідність здійснення або оформлення операцій законодавству та іншим вимогам

всі відповіді вірні

Запитання 75

Які загрози виникають під час підготовки облікових записів і фінансових звітів клієнту з аудиту?

варіанти відповідей

тиску

захисту

власної оцінки

влпсного інтересу

Запитання 76

Що розуміють під датою завершення аудиту?

варіанти відповідей

дату, коли висновок аудитора передають клієнту

дату, коли аудитор узгодив з клієнтом зміст і форми фінансової звітності

дату фактичного завершення виконання процедур

дату опублікування річної звітності клієнта

Запитання 77

Контроль виконання підприємством-клієнтом усіх вказаних помилок здійснюється аудитором за допомогою:

варіанти відповідей

аудиторського звіту

меморандуму виправлених викривлень

аудиторського висновку

меморандуму планування

Запитання 78

Результати аналізу меморандуму аудитор повинен обговорити з:

варіанти відповідей

управлінським персоналом та головним бухгалтером замовника

директором аудиторської фірми

головою Аудиторської палати України

колегами-аудиторами

Запитання 79

Які факти впливають на модифікацію аудиторського висновку:

варіанти відповідей

обмеження аудитора в інформації

обмеження аудитора в часі проведення перевірки

фундаментальна незгода аудитора з обраною підприємством обліковою політикою

всі відповіді вірні

Запитання 80

До якого роду документів відноситься меморандум виправлених помилок за результатами матеріалів аудиту:

варіанти відповідей

робочих документів аудитора

підсумкових документів аудитора

до жодних перелічених не відноситься

вірна відповідь відсутня

Запитання 81

Основним завданням внутрішнього аудиту є: 

варіанти відповідей

задоволення потреб адміністрації в рамках господарської системи

обґрунтування оптимальної стратегії та перспективної програми розвитку суб'єкта господарювання

висловлення думки щодо перевіреної інформації для «третіх осіб» - акціонерів та інвесторів, банків, партнерів, органів влади тощо

немає правильної відповіді

Запитання 82

До завдань внутрішнього аудиту не відносяться:

варіанти відповідей

оцінка компетентності працівників бухгалтерії

організація кредитних ліній в банку

оцінка ефективності роботи бухгалтерії

всі відповіді вірні

Запитання 83

Служба внутрішнього аудиту повинна підпорядковуватися:

варіанти відповідей

нікому не підпорядковуватися

головному бухгалтеру

керівнику підприємства

засновникам підприємства

Запитання 84

Процедури вивчення внутрішнього контролю слід здійснювати на етапі:

варіанти відповідей

планування аудиторської діяльності

оцінювання ризику суттєвого викривлення

складання аудиторського звіту

формування аудиторського висновку

Запитання 85

Аудиторські процедури, в яких основну увагу приділяють дослідженню системі внутрішнього контролю, – це:

варіанти відповідей

анкета з внутрішнього контролю

перевірка залишків за рахунками на суттєвість

тестування системи контролю

правильна відповідь відсутня

Запитання 86

Під час дослідження системи внутрішнього контролю аудитор встановив, що на підприємстві більше двох років не проводилося інвентаризації матеріальних цінностей, що є недоліком системи:

варіанти відповідей

бухгалтерського обліку

контрольних процедур

внутрішнього контролю

бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

Запитання 87

Обсяг зони відповідальності служби внутрішнього аудиту:

варіанти відповідей

залежить винятково від потреб керівництва підприємства і ним визначається

дуже широкий і залежить від розміру та структури підприємства

широкий і визначається чинним податковим законодавством

широкий і визначається самою службою

Запитання 88

Внутрішній аудит – це:

варіанти відповідей

перелік інформації, котра є в законодавчих актах, нормативних документах, кошторисах, зафіксованих фактах, які використовують в процесі аудиту для підготовки управлінських рішень

незалежна діяльність у суб’єкта господарювання на предмет перевірки та оцінки роботи в межах його інтересів

здійснення перевірки та налаштування стандартних програм засобів, а також розробки нових засобів, необхідних для даної аудиторської перевірки

незалежність, визначена чітким встановленням прав, обов’язків і відповідальністю, підзвітністю і підлеглістю тільки керівництву підприємства

Запитання 89

До аудиторських послуг внутрішнього аудиту належать:

варіанти відповідей

аудит зовнішній і внутрішній, консультації з питань організації облікового процесу підприємства, складання схеми документообігу підприємства, складання наказу про облікову політику підприємства

проведення тестування на підприємстві матеріально-відповідальних осіб, контроль за організацією діловодства на підприємстві, консультації з нормативної бази

аудит суб’єктів підприємницької діяльності, складання фінансової звітності, податкових декларацій; відновлення кількісно-сумового обліку; консультації з обліку і оподаткування; ведення обліку та розробка методики обліку на конкретних підприємствах

консультації власників підприємства щодо визначення стратегічного напряму діяльності підприємства, аналіз фінансового стану підприємства, надання консультацій з питань менеджменту персоналу

Запитання 90

Аудиторська номенклатура – це:

варіанти відповідей

перелік інформації, котра є в законодавчих актах, нормативних документах, кошторисах, зафіксованих фактах, які використовують у процесі аудиту для підготовки управлінських рішень

систематизований перелік найменувань справ, які утворюються у діловодстві підприємства і є основою для складання описів справ постійного і тривалого зберігання і основним обліковим документом у діловодстві

постійне цифрове, літерне або літерно-цифрове позначення, присвоєне кожному найменуванню матеріалу, продукції, товару, під яким вони внесені в номенклатурний перелік

правильна відповідь відсутня

Запитання 91

До методичних прийомів внутрішнього аудиту відносять:

варіанти відповідей

абстрактного мислення, оперативного аудиту, внутрішнього аудиту

філософського мислення, документальної перевірки, зовнішнього аудиту

наукового мислення, фактичного аудиту, документального аудиту

професійного мислення, зустрічної перевірки, методики тестування

Запитання 92

Які із наведених класифікацій не відноситься до внутрішнього аудиту?

варіанти відповідей

плановий, неплановий

попередній, поточний, наступний

суцільний, вибірковий

обов’язковий, необов’язковий

Запитання 93

Функціями внутрішнього аудиту є:

варіанти відповідей

своєчасність, відповідальність, змістовність, чесність, конфіденційність, професіоналізм

обізнаність, планування, стимулювання, своєчасність, професіоналізм

стимуляція, конфіденційність, апеляція, організаційність, обачність, реалізація здібностей

планування, організація, операція, контроль, реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

Запитання 94

До суб’єктів внутрішнього аудиту на підприємстві не належать:

варіанти відповідей

служба внутрішнього аудиту

внутрішні аудитори

аудиторські фірми

служба внутрішніх ревізорів

Запитання 95

До аудиторських послуг внутрішнього аудиту належать:

варіанти відповідей

аудит зовнішній і внутрішній, консультації з питань організації облікового процесу підприємства, складання схеми документообігу підприємства, складання наказу про облікову політику підприємства

проведення тестування на підприємстві матеріально-відповідальних осіб, контроль за організацією діловодства на підприємстві, консультації з нормативної бази

аудит суб’єктів господарської діяльності, складання фінансової звітності, податкових декларацій, відновлення кількісно-сумового обліку, консультації з обліку і оподаткування, ведення обліку та розробка методики обліку на конкретних підприємствах

консультації власників підприємства щодо визначення стратегічного напряму діяльності підприємства, аналіз фінансового стану підприємства, надання консультацій з питань менеджменту персоналу

Запитання 96

Чи може надавати консультативні послуги служба внутрішнього аудиту?

варіанти відповідей

так, може

ні, не може

так, тільки у сфері бухгалтерського обліку і оподаткування

так, тільки у сфері юриспруденції

Запитання 97

За результатами внутрішнього аудиту складається:

варіанти відповідей

аудиторський звіт (акт аудиторської перевірки) та аудиторський висновок

аудиторський звіт (акт аудиторської перевірки) та річний баланс

аудиторський звіт (акт аудиторської перевірки) та експертний висновок

аудиторський звіт (акт аудиторської перевірки) та комерційний висновок

Запитання 98

Якщо внутрішній аудитор та керівник підрозділу, що перевіряється, не дійшли згоди щодо якогось питання:

варіанти відповідей

це висвітлюється в аудиторському висновку

це не висвітлюється в аудиторському висновку

згода повинна бути досягнена за любих обставин

вірна відповідь відсутня

Запитання 99

До основних процедур внутрішнього аудиту не належать:

варіанти відповідей

вивчення засновницьких документів

контроль за технологією виробництва

дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського фінансового (управлінського) обліку, фінансової звітності

зустрічна перевірка документів і господарських операцій, порівняння даних синтетичного та аналітичного обліків

Запитання 100

Моніторинг заходів контролю включає перевірку:

варіанти відповідей

порядку ведення бухгалтерського обліку

функціонування внутрішнього контролю

достовірності фінансової звітності

порядку ведення податкового обліку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест