Будова атома. Спектри
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Хто з вчених запропонував планетарну модель атома?

а)

Коперник

б)

Томсон

в)

Резерфорд

г)

Бор

2.

Який термін з'явився в фізиці після досліду Резерфорда?

а)

Електрон

б)

Протон

в)

Ядро

г)

Атом

3.

Де згідно планетарної моделі зосереджена маса атому?

а)

В електронах

б)

В протонах

в)

В ядрі

г)

Рівномірно розподілена по атому

4.

Оберіть вірне твердження:

а)

Атом не випромінює енергії, якщо електрони обертаються навколо ядра по дозволеним орбітам.

б)

Електрони обертаються навколо ядра атома по довільним орбітам

в)

Кожній орбіті відповідає певний енергетичний рівень, на якому може знаходитися електрон.

г)

Енергія електрона в атомі може набувати довільні значення

5.

Який з переходів відповідає випромінюванню кванта з найбільшою енергією?

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

д)

5

6.

При якому переході поглинається світло з найбільшою довжиною хвилі?

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

7.

Порівняйте квант випроміненої енергії та квант поглиненої енергії.

а)

Випромінюється більша енергія, ніж поглинається

б)

Поглинається більша енергія, ніж випромінюється

в)

Випромінюється та поглинається однакова енегрія

8.

Закінчіть речення: При випромінюванні енергії...

а)

електрони атома переходять на вищі енергетичні рівні

б)

електрони атома сповільнюють свій рух по орбіті

в)

електрони атома переходять на нижні енергетичні рівні

г)

електрони атома прискорюють свій рух по орбіті

9.

Скільки квантів енергії поглинає атом при вказаному переході?

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

10.

Яке явище лежить в основі роботи спектроскопу?

а)

Інтерференція

б)

Дифракція

в)

Дисперсія

г)

Поляризація

11.

Серед спектрів оберіть спектри випромінювання.

а)
б)
в)
г)
12.

Серед спектрів знайдіть смугастий спектр випромінювання

а)
б)
в)
г)

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. в (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)
8. в (1 балів)
9. а (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а б (1 балів)
12. в (1 балів)