Чинники середовища
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Сукупність абіотичних та біотичних чинників, в яких існує особина

а)

місце проживання

б)

середовище існування

в)

місце перебування

г)

домівка

2.

Сукупність особин виду, які мешкають на певній території

а)

флора

б)

фауна

в)

ареал

г)

популяція

3.

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

а)

ареал

б)

домівка

в)

флора

г)

популяція

4.

Взаємовигідне співіснування

а)

коменсалізм

б)

мутуалізм

в)

паразитизм

г)

конкуренція

5.

Боротьба між видами за однакові ресурси

а)

хижацтво

б)

квартиранство

в)

конкуренція

г)

виїдання

6.

Форма симбіозу, коли один організм живе за рахунок іншого, завдаючи йому шкоди

а)

конкуренція

б)

мутуалізм

в)

паразитизм

г)

хижацтво

7.

Чинники пов'язані з діяльністю людини, яка впливає на стан довкілля називають

а)

антропічні

б)

античні

в)

кліматичні

г)

людські

8.

Провідна роль серед екологічних чинників неживої природи належить:

а)

освітленості;

б)

газовому складу атмосфери.

в)

тиску;

г)

температурі;

9.

Назвіть біотичні чинники водного середовища існування:

а)

Температура

б)

Водорості

в)

Риболовля

г)

Ціанобактерії

10.

Укажіть фактор середовища, що зображено на малюнку

а)

антропогенний

б)

абіотичний

в)

біотичний

г)

екосистемний

11.

Назвіть форми антибіозу:

а)

Хижацтво

б)

Виїдання

в)

Мутуалізм

г)

Паразитизм

12.

Який тип взаємозв'язків між тваринами зображено на малюнку?

а)

конкуренція

б)

виїдання

в)

квартиранство

г)

хижацтво

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. г (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. в (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а г (1 балів)
9. б г (1 балів)
10. а (1 балів)
11. а б (1 балів)
12. в (1 балів)