КООРДИНАТИ ТА ВЕКТОРИ В ПРОСТОРІ
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Три попарно перпендикулярні координатні прямі зі спільним початком початком відліку називають

а)

Прямокутною системою координат у просторі

б)

Координатною площиною

в)

Координатними прямими

г)

Координатним простором

2.

Площина, що проходить через через пару координатних прямих, це -

а)

Координатними площинами

б)

Координатними осями

в)

Координатними системами

3.

В якому порядку перераховуються координати точки?

а)

Апліката, абсциса, ордината.

б)

Апліката, ордината, .абсциса.

в)

Ордината, абсциса, апліката.

г)

Ордината, апліката, абсциса.

д)

Абсциса, ордината, апліката.

4.

Нульовий вектор - це

а)

Вектор, у якого початок і кінець одна й та ж сама точка

б)

Початком якого є точка нуль

в)

Кінцем якого є точка нуль

г)

Проходить через початок координат

5.

Колінеарними називаються вектори, ...

а)

Які лежать на паралельних прямих

б)

Які лежать на одній прямій

в)

Які перетинаються

г)

Які не перетинаються

д)

Які лежать на паралельних прямих або на одній прямій

6.

Рівними називають вектори

а)

Які мають рівні модулі

б)

Які співнапрямлені

в)

Які мають рявні модулі та протилежно напрямлені

г)

Співнапрямлені та мають рівні модулі

7.

Оберіть правильне визначення компланарних векторів

а)

Вектори, що мають спільний початок

б)

Вектори, які не мають спільного початку

в)

Вектори, що перетинаються

г)

Якщо рівні їм вектори, які мають спільний початок, належать одній площині

8.

Точка А (а,b,с) - початок вектора, точка В (d,е,f) - кінець. Оберіть правильну формулу розрахунку координат вектора АВ.

а)

(d-a; e-b; f-c)

б)

(a-d; b-e; c-f)

в)

(d+a; e+b; f+c)

9.

Відомо два вектори. а(а,b,с) і вектор в (d,e,f).Оберіть вірну формула розрахунку їх суми .

а)

а+b; с+d; е+f

б)

а-b; с-d; е-f

в)

а+d, b+e, c+f

10.

Опишіть поняття протилежні вектори

а)

Мають різні модулі

б)

Протилежно напрямлені

в)

Різні модулі і протилежно напрямлені

г)

Рівні модулі і протилежно напрямлені

11.

Скалярний добуток векторів рівний нулю тоді, коли....

а)

Вектори паралельні

б)

Вектори перпендикулярні

в)

Вектори перетинаються

г)

Вектори не перетинаються

12.

Скалярний добуток векторів дорівнює....

а)

Добутку їх модулів на синус кута між ними

б)

Сумі добутків відповідних координат

в)

Добутку їх модулів на косинус кута між ними

г)

Різниці добутків відповідних координат

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. а (1 балів)
3. д (1 балів)
4. а (1 балів)
5. д (1 балів)
6. г (1 балів)
7. г (5 балів)
8. а (1 балів)
9. в (1 балів)
10. г (1 балів)
11. б (1 балів)
12. б в (1 балів)