ЕКОНОМІКА

Додано: 27 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 20 разів
20 запитань
Запитання 1

Вкажіть що розуміють під плануванням діяльності підприємства?

варіанти відповідей

порівняння основних показників розвитку підприємства у звітному і базовому періодах

розрахунок майбутньої величини прибутків

процес визначення цілей підприємства, а також засобів і шляхів їх досягнення

аналіз перспектив розвитку підприємства порівняно з іншими підприємствами цієї галузі

Запитання 2

Вкажіть що передбачає прогнозування діяльності підприємства?

варіанти відповідей

вирішення ключових цілей підприємства

проектування моделі майбутнього внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства

адаптацію до мінливих умов середовища

ймовірну оцінку майбутнього стану підприємства та його середовища

Запитання 3

Вкажіть як називається планування при складанні планів на добу?

варіанти відповідей

поточне

оперативне

стратегічне

Запитання 4

Вкажіть що являється стратегічним плануванням?

варіанти відповідей

сукупність процедур і рішень, за допомогою яких розробляється стратегія підприємства

бачення майбутнього стану підприємства

використання інформації про стан зовнішнього середовища функціонування підприємства для формування його цілей

прогнозування обсягу випуску продукції на віддалену перспективу

Запитання 5

Вкажіть що являється бізнес-планом підприємства?

варіанти відповідей

план виробництва і реалізації продукції на наступний рік

план економії матеріальних ресурсів на поточний рік

комплексний план соціально-економічного розвитку підприємства на рік

комплексний плановий документ підприємницької діяльності, що містить заходи, спрямовані на одержання прибутку

Запитання 6

Вкажіть що таке виробнича програма підприємства?

варіанти відповідей

розрахунок максимально можливого обсягу випуску продукції

система завдань з виробництва і доставки споживачем продукції в розгорнутій номенклатурі і асортименті, відповідної якості і в певні терміни

обчислення планового обсягу випуску продукції, що поставляється на зовнішній ринок

встановлення термінів виробництва окремих видів продукції

Запитання 7

Вкажіть як називаються запаси матеріалів, які необхідні для забезпечення нормальних умов роботи швейного підприєства між наступними надходженнями матеріалів?

варіанти відповідей

максимальні

підготовчі

потокові

резервні

Запитання 8

Вкажіть що являється виробничим процесом виготовлення продукції?

варіанти відповідей

основні фонди, оборотні кошти і персонал, які чвляються головними складовими виробничої діяльності

склад виробничих ланок, їх кількість, розміри, співвідношення розмірів площ, чисельності робітників та потужності

сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних і обслуговуючих процесів, в результаті яких початкові матеріали та напівфабрикати перетворюються у готові вироби

сукупність цілеспрямованих дій по зміненню та визначенню стану предмету праці з метою одержання готового виробу 

Запитання 9

Вкажіть якої виробничої структури підприємства залежно від підрозділу, діяльність якого покладена в основу, не буває?

варіанти відповідей

корпусної

цехової

безцехової

комбінатської

дільничної

Запитання 10

Вкажіть що являється основними шляхами економії матеріальних ресурсів?

варіанти відповідей

виробничо-технічні

організаційно-технічні

статистичні

ринково-економічні

Запитання 11

Вкажіть що не входить у склад оборотних фондів підприємства?

варіанти відповідей

витрати майбутніх періодів

виробничі запаси

незавершене виробництво

готова продукція на складах підприємства


Запитання 12

Вкажіть які з перелічених фондів підприємства можна віднести до невиробничих?

варіанти відповідей

складське приміщення основного виробництва

господарські будівлі транспортного цеху

корпус санаторію-профілакторію

потокова лінія монтажного цеху

Запитання 13

Вкажіть що належить до активної частини основних фондів підприємства?

варіанти відповідей

будівлі

робочі машини

господарський інвентар

споруди

Запитання 14

Вкажіть яких основних фондів підприємства за ознакою використання не буває?

варіанти відповідей

орендованих

діючих

недіючих

Запитання 15

Мотивація високопродуктивної діяльності визначається як ...

варіанти відповідей

місія і підпорядковані їй цілі підприємства

сукупність прогресивних норм праці

зниження показників трудомісткості продукції

сукупність заходів, що стимулюютьпрацівників до досягнення певних цілей

Запитання 16

Основна заробітна плата працівника - це ...

варіанти відповідей

виплати працівникові з фонду матеріального заохочення за досягнення високих кінцевих результатів роботи

розмір оплати праці, який визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами

доплати понад розміри, встановлені чинним законодавством

Запитання 17

Реальну заробітну плату можна визначити як ...

варіанти відповідей

суму основної і додаткової заробітної плати працівника

суму основної заробітної плати і виплат за преміальними та іншими мотиваційними системами

співвідношення між рівнем заробітної плати працівника в базовому і звітному періодах

грошовий вираз кількості товарів і послуг, які може придбати працівник за номінальну заробітну плату

Запитання 18

Вкажіть за яким принципом не можуть базуватися моделі мотивації до високопродуктивної праці

варіанти відповідей

теорії потреб

теорії справедливості

теорії рівності

теорії очікування

Запитання 19

Вкажіть який принцип організації оплати праці реалізує регулювальна функція заробітної плати

варіанти відповідей

диференціації рівня заробітної плати

соціальної справедливості

гарантованості виплат

відтворюваності робочої сили

Запитання 20

Вкажіть що не передбачає державне регулювання оплати праці?

варіанти відповідей

встановлення мінімального рівня оплати праці

встановлення рівня оподаткування доходів працівників

встановлення стійкого співвідношення між величиною основної заробітної плати, допоміжної заробітної плати та інших виплат працівникам підприємств

встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест