Етнодемографічні процеси в регіонах світу

Додано: 15 травня 2022
Предмет:
Тест виконано: 26 разів
30 запитань
Запитання 1

Скільки напрямів наукових досліджень поєднані в етнодемографії?

варіанти відповідей

2

4

6

5

Запитання 2

Що вивчає етнодемографія?

варіанти відповідей

об'єктом дослідження якої є народи, їхня культура і побут

особливості відтворення і динаміку чисельності окремих народів або етносів

вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку

Запитання 3

В чому проявляється проміжний статус етнічної демографії?

варіанти відповідей

Проміжний статус виявляється в тому, що її одночасно відносять до кола двох наукових систем - демографічної та етнографічної - об'єктом наукових інтересів якої є “етнос”. 


Проміжний статус виявляється в тому, що етнографія допомагає демографії розкрити вплив на демографічні процеси особливостей культури й побуту різних народів.


Проміжний статус виявляється в тому, що етнодемографія звязана з багатьма дисциплінами

Запитання 4

Що вивчає етнографія?

варіанти відповідей

закономірності відтворення населення в суспільно-історичній обумовленості цього процесу

досліджує зміни статево-вікової, шлюбної та сімейної структури населення, взаємозв'язок демографічних процесів і структур

народи (етноси), їхнє походження, етнічну історію, традиційно-побутову культуру та характер міжетнічних відносин, базуючись переважно на даних польових досліджень

Запитання 5

Що вивчає демографія?

варіанти відповідей

вивчає історію народу, яка включає в себе історію його житла, одягу, харчування

вивчає особливості природного відтворення етносів і кількісну їх динаміку.

наука про закономірності відтворення населення в суспільно-історичній обумовленості цього процесу

Запитання 6

При вивченні динаміки чисельності народів етнічна демографія враховує:

варіанти відповідей

консолідації, асиміляції, міжетнічної інтеграції

стать, вік, смертність, народжуваність

смертність, народжуваність

Запитання 7

Що таке етнос?

варіанти відповідей

це група людей, яка історично склалася на певній території і характеризується спільністю мови, культури, побуту, звичаїв, традицій, способу життя та особливостями психічного складу.

це рід, плем'я, народність, нація

це група людей повязана релігійними віруваннями

Запитання 8

Предметом етнодемографічної науки є :

варіанти відповідей

вивчення закономірностей і особливостей відтворення етносів методами демографії.


демографічні події та процеси народжуваності і смертності, шлюбності та розлучуваності, розселення і міграції населення.

ароди, їхня культура і побут, походження (етногенез), розселення, процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства.

Запитання 9

Як повязана етнодемографія з етнічною демографією?

варіанти відповідей

завданням вивчення динаміки чисельності народів (а також етнографічних, расових, етнорелігійних груп)

завданням вивчення динаміки чисельності народів (а також етнографічних, расових, етнорелігійних груп), 

завданням вивчення релігійних груп

Запитання 10

Що є основним джерелом при визначенні етнічного складу населення та аналізу динаміки чисельності народів?

варіанти відповідей

матеріали перепису населення

аналіз етнічного аспекту міграцій

визначення міграційного сальдо для різних національностей

виявлення етнічної структури міграційних потоків

Запитання 11

При генетичному підході національність опитуваних визначається за :

варіанти відповідей

національністю батьків

обирається самостійно при досягенні повноліття

залежить від країни проживання на даний момент

Запитання 12

Населення - це

варіанти відповідей

сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території

стійке соціальне угруповання людей, що виникло упродовж тривалого історичного розвитку на певній території

етносоціальна спільнота, об'єднана певною самоназвою, символами, географічним та етносоціальним походженням

Запитання 13

Виберіть науки, що вивчають населення

варіанти відповідей

демографія, етнографія, соціологія

демографія, етнодемографія

етнографія, історія

Запитання 14

Густота населення - це

варіанти відповідей

кількість людей, що проживає на 1 км2.

кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі на 1 км2

рівень заселеності певної території

Запитання 15

Перепис населення - це

варіанти відповідей

єдиний процес збору, узагальнення, аналізу та публікації демографічних, економічних та соціальних даних про населення

етнодемографічні дані про населення певної країни

етнічні дані про населення країни

Запитання 16

На чисельність населення впливають:

варіанти відповідей

природний та механічний рух населення

смертність та іміграція

іміграція та еміграція

народжуваність на смертність

Запитання 17

Природний рух населення - це

варіанти відповідей

сукупність процесів народжуваності, смертності, а також іміграції та еміграції

сукупність процесів народжуваності, смертності і природного приросту, що забезпечують безперервне відновлення і зміну людських поколінь.


сукупність процесів іміграції та еміграції

Запитання 18

На природний рух населення впливають причини:


варіанти відповідей

біологічні, соціальні, історичні

біологічні та соціальні

біологічні та механічні

Запитання 19

Які типи відворення існують:

варіанти відповідей

"демографічна весна" та "демографічна зима"

природний та механічний

біологічний та історичний

звужене та розширене

Запитання 20

Процес депопуляції це -

варіанти відповідей

коли рівень смертності є вищим за народжуваність

коли рівень народжуваність є вищим за рівень смертності

коли рівень смертності рівень народжуваність дорівнює 0

Запитання 21

Що є основним чинником демографічної кризи в Україні?

варіанти відповідей

війни, голодомор, репресії, економічні кризи, Чорнобильська трагедія

Перша Світова та Друга світова війна; Чорнобильська трагедія


еміграція, війни, кризи

Запитання 22

Демографічна політика — це

варіанти відповідей

діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення з метою подолання негативних демографічних тенденцій

першочергове право на одержання квартири родинам із дітьми тощо

щомісячні виплати на дитину, суттєве зростання виплат на другу, третю й усіх наступних дітей

Запитання 23

Демографічна політика якої країни допомогла скоротити населення:

варіанти відповідей

Індії

Китаю

Монголії

Росії

Запитання 24

Які країни в своїй демографічній політиці проводять політику щодо зменшення населення

варіанти відповідей

Китай, Індія

Франція, Німеччина

Польща, Китай

Запитання 25

Які країни в своїй демографічній політиці проводять політику щодо збільшення природного приросту населення

варіанти відповідей

Франція, Швеція, Німеччина, Україна тощо

Бельгія, Швеція, Великобританія, Німеччина

Швеція, Індія, Україна, Великобританія

Запитання 26

Які види глобалізації існують?

варіанти відповідей

політична та економічна

Політична, Економічна, Правова, Культурна

Політична, економічна, культурна

Запитання 27

Чим характеризується політична глобалізація?

варіанти відповідей

домінуваннямСполучених Штатів, інших міжнародних та неурядових інститутів

домінуванням міжнародних та неурядових інститутів

домінуванням Сполучених Штатів

Запитання 28

Культурна глобалізація - це

варіанти відповідей

інтенсивний культурний обмін між людськими суспільствами

міжкультурна політика

мультикультурна політика

Запитання 29

Коли розпочався процес глобалізації?

варіанти відповідей

після 1945 р.

після 1991 р.

у ХХІ ст.

після 2000 рр.

Запитання 30

Скільки етапів глобалізації виокремлюють

варіанти відповідей

5

3

4

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест