Фінанси, гроші та кредит (контрольна робота 1)

Додано: 28 жовтня 2020
Предмет:
Тест виконано: 14 разів
20 запитань
Запитання 1

Термін «фінанси» виник у:

варіанти відповідей

у Англії

у Італії

у Греції

у Китаї

Запитання 2

Термін "finis" використовувався у грошових відносинах, що виникали між державою та населенням, і трактувався як:

варіанти відповідей

умова кредитної угоди

документ про сплату мита

завершення грошового платежу

податкове зобов’язання

Запитання 3

Основним завданням Міністерства фінансів України є:

варіанти відповідей

міжнародне співробітництво у сфері оподаткування

касове виконання бюджету

загальне керівництво всією фінансовою системою країни

позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 4

Джерелом формування фінансів населення є:

варіанти відповідей

отриманий чистий прибуток

бюджетні асигнування

доходи, одержані у результаті трудової, господарської та інших видів діяльності

податки

Запитання 5

Напрями використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття: 

варіанти відповідей

виплата допомоги з безробіття, на перекваліфікацію, працевлаштування, інформаційні та консультаційні послуги з працевлаштування 

виплата трудових пенсій    

витрати на інформаційно-консультаційні послуги

виплата заробітної плати

Запитання 6

У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин:

варіанти відповідей

централізовані фінанси і фінансовий ринок:

міжнародні фінанси, централізовані фінанси, децентралізовані фінанси, фінансовий ринок

децентралізовані фінанси та централізовані фінанси

міжнародні фінанси, централізовані фінанси

Запитання 7

Державний бюджет - це:

варіанти відповідей

система грошових відносин між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб

прогноз економічного і соціального розвитку суспільства

інструмент забезпечення фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання

грошові відносини з приводу передачі у тимчасове користування грошових коштів на умовах повернення, сплачуваності, терміновості й забезпеченості

Запитання 8

Основними функціями фінансів є:

варіанти відповідей

контрольна, економічна

розподільча, стимулююча, відтворювальна, регу­лююча

контрольна, розподільча

фіскальна, розподільча, регулююча

Запитання 9

Розподільча функція фінансів охоплює:

варіанти відповідей

розподіл і перерозподіл ВВП і НД

контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД

розподіл і перерозподіл матеріальних й трудових ресурсів

розмежування доходів між ланками бюджетної системи

Запитання 10

Фінансова політика держави характеризується як:

варіанти відповідей

державна політика у сфері розподільчих і перерозподільчих відносин

система державних заходів у сфері фінансової діяльності, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, з метою виконання державою її функцій

сукупність заходів щодо забезпечення відповідни­ми фінансовими ресурсами реалізації державних програм

сукупність фінансових заходів, які здійснює держава через фінансову систему

Запитання 11

Фінансова політика держави як макроекономічний механізм управління включає в себе:

варіанти відповідей

фінансову тактику і фінансову стратегію

фінансову стратегію і бюджетне регулювання

оперативну фінансову політику і фінансову тактику

фінансову стратегію і податкову політику

Запитання 12

Профіцит бюджету − це:

варіанти відповідей

Перевищення дохідної частини над видатковою частиною бюджету 

Перевищення видатків над надходженнями до бюджету 

Рівність доходів і видатків бюджету 

Збільшення бюджетних виплат

Запитання 13

Бюджетний період в Україні встановлено на термін:

варіанти відповідей

з 1 квітня до 31 березня

з 1 липня до 30 червня

з 1 січня до 31 грудня

з 1 вересня до 31 серпня

Запитання 14

Бюджетний дефіцит характеризується як:

варіанти відповідей

перевищення доходів над видатками

сума субвенцій, наданих місцевим бюджетам

обсяг поточних видатків бюджету

перевищення видатків над доходами

Запитання 15

Бюджетний процес охоплює стадії:

варіанти відповідей

складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження

складання проекту бюджету, розгляд бюджету, затвердження бюджету, виконання бюджету

складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету, затвердження бюджету, складання і затвердження звіту про виконання бюджету

складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, складання бюджетного розпису, виконання бюджету

Запитання 16

Трансферт, який передається з одного рівня бюджету іншому на безповоротній і безоплатній основі і який не має цільового призначення, – це:

варіанти відповідей

субвенція

дотація

бюджетна позичка

місцеві фінанси

Запитання 17

Міжбюджетний трансферт, що має цільовий характер і призначається на певну мету в порядку визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання коштів, – це:

варіанти відповідей

бюджетні асигнування

субсидії

субвенції

дотації енції

Запитання 18

Згідно з бюджетною класифікацією джерелами формування доходів бюджету є:

варіанти відповідей

податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти та цільові фонди

податкові надходження та платежі підприємств у міністерства

дохід (прибуток) підприємства, що перераховується до бюджету

збори та відрахування


Запитання 19

Основним завданням Державної фіскальної служби України є: 

варіанти відповідей

забезпечення формування єдиної державної податкової та митної політики 

вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та вжиття заходів щодо їх реалізації 

касове виконання бюджету

позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 20

Фінансовий контроль – це:

варіанти відповідей

перевірка надходження та використання фінансових ресурсів держави

заходи щодо стягнення податків та обов’язкових платежів до бюджетів

діяльність за визначенням обсягів та джерел формування і напрямів використання фінансових ресурсів держави 

діяльність, спрямована на перевірку правильності вартісного розподілу та перерозподілу ВВП і НД через відповідні фонди грошових коштів та їх використання відповідно до цільового призначення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест