Грунти, рослинність, ПТК
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Які з перечисленних грунтів являються азональними

а)

Чорноземні

б)

лучні

в)

дерново-підзолисті

г)

каштанові

2.

Чи правильне твердження: " На формування грунтів значно впливає господарська діяльність людини"

а)

так

б)

ні

3.

Що це за поняття: " система заходів спрямованих на поліпшення земель, підвищення їхньої родючесті"

а)

дефляція

б)

меліорація

в)

структурування

г)

грунтоутворення

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. а (5 балів)
3. б (5 балів)