Контрольна робота з електротехніки

Додано: 3 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 16 разів
35 запитань
Запитання 1

Наука, що займається вивченням практичного використання електричної енергії називається.....

варіанти відповідей

електротехніка

енергетика

електроніка

Запитання 2

З’єднання, яке зображено на схемі називається...

варіанти відповідей

Послідовне

Паралельне

Мішане

Не можливо визначити

Запитання 3

З чого складається найпростіше електричне коло

варіанти відповідей

З'єднувальні проводи, споживач, вимикач, лампа

Джерело струму, споживач, вимикач

Джерело струму, з'єднувальні проводи, споживач, вимикач

Джерело струму, гальванічний елемент, вимикач.

Запитання 4

Серед наведених формул оберіть за допомогою якої можна визначити потужність електричного струму.

варіанти відповідей

Р = UIt

Р=Аt

Р = U / It

Р = UI

Запитання 5

Як позначають роботу електричного струму?

варіанти відповідей

А

P

U

R

Запитання 6

Для складання електричних кіл використовують: 1) гальванічні елементи, 2) вимикачі, 3) акумулятори, 4) резистори, 5) амперметри, 6) обігрівачі, 7) дроти.

У наведеному переліку укажіть джерела струму


варіанти відповідей

гальванічні елементи, акумулятори

резистори, амперметри, обігрівачі

вимикачі, резистори, обігрівачі

гальванічні елементи, обігрівачі

Запитання 7

Для складання електричних кіл використовують: 1) гальванічні елементи, 2) вимикачі, 3) акумулятори, 4) резистори, 5) амперметри, 6) обігрівачі, 7) дроти.

У наведеному переліку укажіть споживачів струму

варіанти відповідей

гальванічні елементи, акумулятори

акумулятори, амперметри, обігрівачі

резистори, обігрівачі

вимикачі, резистори, обігрівачі

Запитання 8

Як позначають силу струму:

варіанти відповідей

U

R

P

I

Запитання 9

Закон Ома для повного кола формулюється так:

варіанти відповідей

Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги на цій ділянці й обернено пропорційна її опору

Алгебраїчна суму струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна опору й обернено пропорційна спаду напруги на цій ділянці

Запитання 10

Закон Джоуля Ленца формулюється так

варіанти відповідей

Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги на цій ділянці й обернено пропорційна її опору

Алгебраїчна сума струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю

При протіканні електричного струму через провідник обов’язково буде виділятися певна кількість теплоти

Запитання 11

Перший закон Кірхгофа формулюється так

варіанти відповідей

Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги на цій ділянці й обернено пропорційна її опору

Алгебраїчна сума струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю

При протіканні електричного струму через провідник обов’язково буде виділятися певна кількість теплоти

Запитання 12

Упорядкований, направлений рух заряджених часток у провіднику – це…

варіанти відповідей

Cтрум

Напруга

Опір

Робота

Запитання 13

З яких частин складається трансформатор?

варіанти відповідей

Первинна, вторинна котушки, магнітопровід, якір

Магнітопровід, первинна обмотка, вторинна обмотка

Магнітопровід, первинна, вторинна котушка, електромагніт

Котушка, первинний, вторинний магнітопроводи

Запитання 14

Первинна обмотка трансформатора – це обмотка, ввімкнена до…. 

варіанти відповідей

електричної мережі змінного струму; 

Джерела електричної енергії постійного струму; 

Споживача;

Вторинної обмотки; 

Запитання 15

Чому осердя трансформатора роблять не суцільним, а з тонких ізольованих пластин? 

варіанти відповідей

Щоб зменшити його вагу 

Щоб зменшити опір первинної обмотки

Щоб зменшити опір вторинної обмотки

Щоб зменшити втрати потужност на вихрові струми

Запитання 16

Трансформатор – це пристрій:

варіанти відповідей

магнітний

електромагнітний

статичний електромагнітний

статичний електричний

Запитання 17

Робота трансформатора ґрунтується на явищі:

варіанти відповідей

магнітної індукції

вихрових струмів

електромагнітної індукції

взаємоіндукції

Запитання 18

За призначеннням трансформатори поділяються:

варіанти відповідей

однофазні, трифазні

стержньові, броньові

силові, вимірювальні, зварювальні

підвищувальні, знижувальні

Запитання 19

Коефіцієнт трансформації – це:

варіанти відповідей

відношення е.р.с. обмоток;

відношення кількості витків первинної та вторинної обмоток;

відношення напруг обмоток;

    все перераховане;

Запитання 20

Під час проходження електричного струму через організм людин и електричний струм чинить...

варіанти відповідей

біологічну дію

ніякої дії

термічну дію

механічну дію

Запитання 21

За допомогою якого приладу можна виміряти силу струму? Як він вмикається в коло?

варіанти відповідей

Послідовно амперметр

Паралельно, амперметр

Послідовно, вольтметр

Паралельно, вольтметр.

Запитання 22

Величину ЕРС в провіднику визначають за

варіанти відповідей

за правилом лівої руки

за правилом буравчика

за правилом правої руки

за законом електромагнітної індукції

Запитання 23

Прибор в якому первинна і вторинна обмотки сполучені безпосередньо, і мають за рахунок цього не тільки електромагнітний зв'язок, а й електричний... 

варіанти відповідей

автотрансформатор

трансформатор

реактор

Запитання 24

Принцип дії генератора постійного струму заснований на законі:

варіанти відповідей

Кулона

Кірхгофа

Ампера

Електромагнітної індукції

Запитання 25

Що відбудеться з напругою генератора при зменшенні опору регулювального  реостату?

варіанти відповідей

Зменшиться

Збільшиться

Не зміниться

Буде дорівнювати нулю

Запитання 26

Яка деталь не відноситься до асинхронного двигуна?

варіанти відповідей

Статор

Колектор

Ротор

Запитання 27

Що необхідно зробити, щоб ротор трифазного асинхронного двигуна , який працює від однофазної мережі за допомогою конденсаторів, обертався в зворотному напрямку?

варіанти відповідей

Змінити величину підведеної напруги

Змінити величину ємності конденсаторів

Під’єднати напругу з мережі до іншої фази двигуна , або конденсатори під’єднати до іншої фази

Змінити частоту мережі

Запитання 28

11. Зварювальні трансформатори - це трансформатори, які є джерелами живлення для зварювання при

варіанти відповідей

постійному струмі

змінному струмі

Запитання 29

Як називають навмисне електричне з'єднання з землею металевих струмопровідних частин електроустановок, що можуть опинитись під напругою

варіанти відповідей

заземлення

занулення

вирівнювання потенціалів

захисне відімкнення

Запитання 30

З чого починається реанімація постраждалого від електричного удару?

варіанти відповідей

штучне дихання

непрямий масаж серця

звільнення проходимості дихальних шляхів

зігрівання тіла

Запитання 31

Напруга між двома точками електричного кола, що знаходиться одна від одної на відстані кроку (0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина називається:

варіанти відповідей

зоною розтікання струму; 


  напругою дотику;

замиканням на землю;

напругою кроку (кроковою напругою).

Запитання 32

Найбезпечніший метод звільнення потерпілого від дії електричного струму – це...

варіанти відповідей

вимкнути напругу рубильником або вимикачем; 


перерубати дріт;

відтягнути за одяг

;  відкинути дріт сухою палицею або дошкою

Запитання 33

Дія електричного струму на людину матиме місце лише в тому випадку, коли ...?

варіанти відповідей

людина використовує несправні електроприлади

людина користується електроустановками

людина стала елементом замкнутого електричного кола

Запитання 34

Різниця потенціалів між двома точками ланцюга струму, до яких одночасно дотикається людина - це?

варіанти відповідей

Напруга дотику

Напруга кроку

Запитання 35

Основним завдання електробезпеки є -

варіанти відповідей

мінімізувати можливість негативного впливу електричного струму на людину

встановлення знаків безпеки та захисних огорож біля струмовідних частин

огородження робочих місць та вивішування плакатів безпеки

недоступність для випадкового дотику до струмовідного устаткування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест