Магнітне поле
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яка сила діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля?

а)

сила Лоренца

б)

сила Ампера

в)

сила Ньютона

2.

Сила Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, пропорційна:

а)

силі струму в провіднику та його масі

б)

довжині активної частини провідника та його опору

в)

силі струму в провіднику та довжині активної частини провідника

3.

За яким правилом визначається напрям сили Ампера?

а)

за правилом правої руки

б)

за правилом лівої руки

в)

за правилом лівого цвяха

4.

Одиниця сили Ампера в СІ

а)

мТл

б)

Тл

в)

Н

5.

За яким правилом можна визначити напрям силових ліній магнітного поля?

а)

правило свердлика

б)

правило Ампера

в)

правило лівого магніта

6.

Магнітне поле котушки зі струмом слабшає, якщо:

а)

у середину котушки ввести залізне осердя

б)

збільшити число витків у обмотці

в)

зменшити силу струму

г)

збільшити силу струму

7.

Прямолінійний провідник завдовжки 0,6 м розташований у однорідному магнітному полі індукцією 1,2 Тл під кутом 300 до ліній магнітної індукції поля. Визначте силу Ампера, яка діє на провідник, якщо сила струму в ньому 5 А.

а)

1,8 мН

б)

2,5 мН

в)

3,6 мН

г)

10 мН

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. в (5 балів)
3. б (5 балів)
4. б (5 балів)
5. а (5 балів)
6. в (5 балів)
7. а (5 балів)