Насичені одноатомні спирти. Гомологічний ряд, номенклатура, ізомерія, фізичні та хімічні властивості. Способи отримання та застосування.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вставте пропущене слово . Спирти – це _______ вуглеводнів, в молекулах яких один, або декілька атомів Гідрогену заміщені гідроксильними групами. Група –ОН є функціональною групою спиртів. 

а)

похiднi

б)

радикали

в)

гомологи

2.

Вставте пропущене слово.

Для спиртів характерна структурна ізомерія. Вона зумовлена різним положенням ______ і будовою карбонового ланцюга.

а)

СООН - груп

б)

ОН - груп

3.

Вставте пропущене слово.

При горіння спиртів утворюються _________ та вода :

а)

вуглекислий газ

б)

амiак

в)

кисень

4.

Вставити пропущене слово.

Спирти проявляють слабкі кислотні властивості – реагують з активними ______.

а)

основами

б)

металами

в)

оксидами

5.

При дії на спирт лужних металів відбувається заміщення атома Гідрогену з ОН-групи на атом Ме. Речовини, що утворилися називаються ________

а)

галогеноводнями

б)

алкоголятами (від давньої назви спиртів –«алкоголі»)

в)

алканами

6.

В присутності концентрованої сульфатної кислоти і високої температури від молекул спирту відщеплюється _______

а)

водень

б)

вода

в)

атоми карбону

г)

ОН- група

7.

Загальна формула етерів ________

а)

R – O – R 

б)

R – OН – R 

в)

R – СOОН – R 

8.

    СН3 ─ СН2 ─ СН2 ─ ОН    Визначте назву речовини ________

а)

 пропанол -1

б)

диметилбутанол -1

в)

триметилбутанол -1

9.

Вставте пропущене слово.

Група – є ( ______) функціональною групою спиртів

а)

ОН- група

б)

СООН- група

10.

Вставте пропущене слово.

Назва одноатомного спирту складається з назви представника (_____) + суфікс –ол

а)

аренiв

б)

алканів

в)

алкiнiв

г)

алкенiв

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а (1 балів)
9. а (1 балів)
10. б (1 балів)