Онлайн - тест з Екології
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Автор терміну «біосфера»:

а)

Е. Зюсс;

б)

В. І. Вернадський;

в)

Ж.Б. Ламарк.

2.

Якісно нова форм організації біосфери, що передбачає гармонійне співіснування людини і природи:

а)

біосфера;

б)

ноосфера;

в)

 екосистема

3.

Консументами І- го прядку є:

а)

 їжак, глухар, ласка,  

б)

мураха, бабка,як

в)

заєць, бджола, миша

г)

павук, комар, вовк

4.

Продуцентами є:

а)

ялина, береза, конюшина

б)

жук, картопля, корова

в)

пшениця, сова, миша

5.

Єдина територіальна система, створена з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, називається:

а)

біорізноманіття 

б)

екологічна мережа          

в)

геосистема   

г)

біосфера 

6.

До біосферних заповідників України належать:

а)

Медобори

б)

 Асканія-Нова

в)

 Мис Мар’ян

г)

Карпатський

д)

 Дунайський

е)

 Розточчя

є)

Єланецький степ

ж)

Чорноморський

7.

До вичерпних відновлюваних природних ресурсів належать:

а)

флора

б)

мінеральні ресурси

в)

родючі землі

г)

енергія вітру

д)

енергія води

е)

фауна

є)

 внутрішнє тепло планети

ж)

лісові ресурси

8.

До агроценозів належать: 

а)

 болото

б)

парк

в)

степ

г)

лан

д)

річка

е)

 ставок

є)

лісосмуга

ж)

діброва

9.

До заповідників національного значення належать:

а)

Медобори

б)

 Мис Мар’ян

в)

Дунайський

г)

Розточчя

д)

Асканія-Нова

е)

 Карпатський 

є)

Єланецький степ

ж)

Чорноморський

10.

До невичерпних природних ресурсів належать:

а)

 енергія води

б)

 мінеральні ресурси

в)

 внутрішнє тепло планети

г)

  енергія вітру

д)

флора

е)

 лісові ресурси

є)

 родючі землі

ж)

енергія Сонця

11.

До природних угрупувань належать:

а)

 болото

б)

 діброва

в)

 парк

г)

степ

д)

лан

е)

 річка

є)

ставок

ж)

лісосмуга

12.

Причина хімічного забруднення грунтів:

а)

електромагнітні хвилі

б)

радіоактивні відходи

в)

пестициди

г)

мікроорганізми

13.

 Заказник – це територія, де сільськогосподарські роботи:

а)

дозволяються;

б)

обмежуються;

в)

заборонені

14.

Поява і розвиток рослинних угруповань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було:

а)

первинна еволюція,  

б)

первинна сукцесія,  

в)

вторинна сукцесія,

г)

регресуюча сукцесія.

15.

Неконтрольована вирубка лісів призводить до:

а)

збільшення видового різноманіття фауни;

б)

зменшення випаровування; 

в)

зменшення об’ємів ґрунтових вод; 

г)

порушення рівноваги вуглекислого газу в атмосфері.

16.

Збалансоване природокористування передбачає:

а)

діяльність, спрямовану на задоволення потреб людства; 

б)

добування та переробку корисних копалин;

в)

діяльність, спрямовану на промислове та господарське використання відновних природних ресурсів; 

г)

діяльність, спрямовану на науково обґрунтоване використання, відновлення, та охорону природних ресурсів

17.

Технології, що дозволяють отримувати кінцеву продукцію з мінімальною витратою сировини та енергії:

а)

комплексні;

б)

ресурсозберігаючі; 

в)

інноваційні;

г)

витратні.

18.

Система діяльності, яка дає змогу забезпечити використання природних ресусів у найбільш

ефективному режимі їх відновлення – це:

а)

збалансоване природокористування; 

б)

екополітика;

в)

ресурсозбереження; 

г)

сталий розвиток.

19.

Здатність природних угрупувань чи окремих їх компонентів підтримувати певну швидкість відтворення – це:

а)

невиснажливе природокористування; 

б)

біологічна продуктивність;

в)

біотехнологія; 

г)

ресурсозбереження.

20.

 Максимальна шкода наноситься навколишньому середовищу при позбавленні від стійких органічних речовин - полімерів (наприклад поліетилену) шляхом:

а)

спалювання;

б)

розкладання; 

в)

поховання;

г)

утилізації. 

21.

Серед галузей найбільшими забруднювачами атмосфери в Україні є:

а)

видобування енергетичних матеріалів;

б)

виробництво електроенергії та газу; 

в)

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива;

г)

металургії та обробки металу.

22.

Природно-заповідний фонд - це

а)

це ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність;

б)

заходи збереження біорізноманіття;

в)

єдина територіальна система, створена з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля.

23.

Використання фреонів призводить до:

а)

зменшення кисню в атмосфері; 

б)

зменшення озонового шару в атмосфері; 

в)

похолодання клімату;

г)

потепління клімату.

24.

Офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних видів тваринного і рослинного світу, що перебувають під загрозою зникнення в межах території України, та заходи щодо їх збереження і відтворення –це :

а)

Зелена книга України;

б)

Червона книга України;

в)

Закон України «Про охорону навколишнього середовища»

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б г д ж (1 балів)
7. а в е ж (1 балів)
8. б г є (1 балів)
9. а б г є (1 балів)
10. а в г ж (1 балів)
11. а б г е є (1 балів)
12. в (1 балів)
13. б (1 балів)
14. б (1 балів)
15. г (1 балів)
16. г (1 балів)
17. б (1 балів)
18. а (1 балів)
19. б (1 балів)
20. а (1 балів)
21. б в г (1 балів)
22. а (1 балів)
23. б (1 балів)
24. б (1 балів)