17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Перенос слів.

 Вибери рядок, в якому правильно перенесено слово.

Додано: 8 квітня
Предмет: Українська мова, 4 клас
Копія з тесту: Перенос слів.
Тест виконано: 92 рази
15 запитань
Запитання 1

ґудзик

варіанти відповідей

гуд -зик

ґу - дзик

ґудз - ик

Запитання 2

чайка

варіанти відповідей

ча - йка

чайк - а

чай - ка

Запитання 3

мільйон

варіанти відповідей

міль - йон

мі - льйон

мільй - он

Запитання 4

пеньок

варіанти відповідей

пень - ок

пе - ньок

пен - ьок

Запитання 5

джміль

варіанти відповідей

дж - міль

джмі - ль

джміль

Запитання 6

ходжу

варіанти відповідей

ходжу

ход - жу

хо - джу

Запитання 7

їжак

варіанти відповідей

їж - ак

і - жак

їжак

Запитання 8

скажуть

варіанти відповідей

ска - жуть

скажу - ть

скаж - уть

Запитання 9

щодня

варіанти відповідей

щод - ня

що - дня

щодня

Запитання 10

розбіг

варіанти відповідей

роз - біг

ро - збіг

розб - іг

Запитання 11

знання

варіанти відповідей

зна - ння

знан - ня

з - нання

Запитання 12

приклеїв

варіанти відповідей

при - клеїв

прик - леїв

прикле - їв

Запитання 13

розклад

варіанти відповідей

розк - лад

роз - клад

ро - зклад

Запитання 14

прилетять

варіанти відповідей

при - летять

прилетя -ть

приле - тять

Запитання 15

малюють

варіанти відповідей

ма - люють

малю - ють

малюю - ть

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест