Підготовка до контрольної роботи за ІІ семестр "Органічна хімія"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Позначте загальну формулу насичених одноосновних карбонових кислот

а)

СnH2n+1C(O)H

б)

СnH2n–1COOH

в)

СnH2nCOOH

г)

СnH2n+1COOH

2.

Укажіть серед наведених сполук естер:

а)

CH3 - COOC2H5;    

б)

(C6H10O5)n.

в)

CH3 - CH2 - CH - COOH;

г)

C2H5 - OH;

3.

Амінокислоти — це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

а)

аміно- й гідроксильна;

б)

карбоксильна й гідроксильна;

в)

аміно- й карбоксильна.

4.

Укажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту:

а)

CH3 - CH(NH2) - CH2 - COOH

б)

CH3 - CH(NH2) - COOH;

в)

CH3 - CH2 - CH(OH) - COOH;

г)

CH3 - CH2 - CH2 - COOH;

5.

Склад вуглеводнів ряду ацетилену можна виразити загальною формулою:                                                                                               

  

а)

СnН2n;       

б)

СnН2n + 2;        

в)

СnН2n─2;      

г)

СnН2n─6.

6.

Атом Карбону в молекулі етилену перебуває в стані гібридизації

                                        

а)

sp3

б)

 sp2

в)

sp

7.

Речовини, що мають однакову молекулярну формулу, але різну будову і тому різні властивості, називаються:

             

а)

гомологами.

б)

радикалами;  

в)

ізомерами

8.

Вкажіть формулу спирту                                                                     

а)

CH3CH(NH2)COOH.            

б)

C3H7COOH          

в)

C3H7OH   

г)

(C6H10O5)n         

9.

Реактив який виявляє крохмаль у продуктах

а)

йод

б)

купрум гідроксид

в)

аргентум оксид

10.

Нуклеїнові кислоти — це:

                                                     

а)

природні полімери

б)

штучні полімери

в)

мономери для синтезу білка

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. в (5 балів)
4. а (5 балів)
5. в (5 балів)
6. б (5 балів)
7. в (5 балів)
8. в (5 балів)
9. а (5 балів)
10. в (5 балів)