Підсумкова робота

Додано: 20 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 1006 разів
48 запитань
Запитання 1

Однорідними називають члени речення ...

варіанти відповідей

які рівноправні між собою

стосуються одного й того самого слова в реченні

пов'язані сполучниковим зв'язком

відповідають на те саме питання

виконують однакову синтаксичну роль

мають однакові закінчення

Запитання 2

Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то після них ставимо

варіанти відповідей

двокрапку

кому

тире

крапку з комою

Запитання 3

У реченні після узагальнювального слова, яке стоїть перед однорідними членами ставимо

варіанти відповідей

тире

двокрапку

кому

крапку з комою

Запитання 4

У якому слові на місці крапок треба писати м'який знак:

варіанти відповідей

св..яткувати

радіс..ть

вос..мий

Запитання 5

Укажіть слово з буквосполученням ьо:

варіанти відповідей

зна..омий, міл...йон

л..он, тр..ох

бо..овий, ра..он

Запитання 6

Прийменник У вживається:

варіанти відповідей

між голосними

завжди на початку речення

між приголосними, перед приголосним на початку речення

Запитання 7

У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слів?


варіанти відповідей

пам’ять, Лук’яненко, солов’їний

з’явитися, черв’як, довір’я, св’яткувати

возз’єднання, верб’я, підгір’я

Запитання 8

У якому з рядків усі слова пишемо без знака м’якшення?


варіанти відповідей

Він..ця, радіс..тю, рибал..чин, вил..є, розкіш.., пят..сот

сіл..ю, пишеш.., учител...ці, Уман..щина, спіл..нота

нян..ці, зустрічаєш..ся, піс..ня, віс..тю, шіст..сот

Запитання 9

У якому рядку всі слова пишемо зі знаком м’якшення?

варіанти відповідей

дівчинон..ці, на пис..мі

ган..ба, тон..ший

робит..ся, кін..чик

Запитання 10

 Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

попідти(н/нн)ю, скля(н/нн)ий,  тополи(н/нн)ий

 коха(н/нн)я, пере(л/лл)ють, ві(д/дд)зьобати,

сі(л/лл)ю, пі(ч/чч)ю, пові(н/нн)ю, щедріс(т/тт)ю

ми(т/тт)ю, дотепніс(т/тт)ю, здорове(н/нн)ий, вівся(н/нн)ий

Запитання 11

У якому рядку подвоєні літери НЕ треба писати в обох словах

варіанти відповідей

со(н/нн)а рі(л/лл)я

океа(н/нн)е роздо(л/лл)я

тума(н/нн)ою дале(ч/чч)ю

прекрас(н/нн)ою повіс(т/тт)ю

Запитання 12

М’який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

батал…йон, ремін…чик, Гор…кий, він…ця.

 л…лєш, жен…шень, нян…чити, спіл…ник.

 кружал…це, граєш…ся, сміют…ся, кобзар… 

 уман…ський, мен…ший, сопіл…ці, кур…йозний

Запитання 13

Букву а пишемо в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Х..зяйнувати, б..гатир(силач), м..настир

Б..гач, г..рячкувати, к..лач

К..рявий, г..нчар, к..зак

Запитання 14

Букву е пишемо в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Ст..рти, зач..пити, приб..ру

Ш..птати, пож..рла заб..рати

Л.тіти, завм..рати, запл..сти

Запитання 15

Визначте рядок, у якому в усіх словах пишемо і

варіанти відповідей

Г..стя, рад..сті, вип..чка

Н..гтя, греб..нець, дор..жка

Л..ктя, чоб..та, кам..ня

Запитання 16

Префікс с- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..ховати, ..кинути, ..шити

..кріпити, ..формувати, ..хилити

..творити, ..хрещувати, ..бентежити

..цементувати, ..терти, ..фотографувати

Запитання 17

Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..гірок, ..бережний, ..подобний

..м'ятий, ..тулити, ..вабливий

..гарний, ..чинити, ..смажити

..чистий, ..ярок, ..швидшити

Запитання 18

Безафіксним (безсуфіксальним) способом утворене слово

варіанти відповідей

пересмикнуло

у подиві

перестрибнув

помчав

Запитання 19

Чергування приголосних можливе за зміни обох слів рядка

варіанти відповідей

сопілка, калина

веселка, допомога

муха, вітер

молоко, вікно

Запитання 20

При творенні прикметника за допомогою суфікса -ськ- не відбувається чергування у двох словах рядка

варіанти відповідей

Кембридж, Ірак

Лондон, Кременчук

Маріуполь, Париж

Бориспіль, Прага

Запитання 21

На місці пропуску слід писати -чч- у словах рядка

варіанти відповідей

Оде..ина, Туре..ина

пан..ина, Гали..ина

Черка..ина, Львів..ина

Доне..ина, Вінни..ина

Запитання 22

Іменники є всі слова в рядку:

варіанти відповідей

держава, намисто, три, двічі:

двійка, спина, настрій, радість:

зрання, ранок, байдужість, золото:

читання, два, тричі, велич.

Запитання 23

В алфавітному порядку записано всі слова в рядку:

варіанти відповідей

краса, автобус, хліб:

сіль, сільський, сором:

малюк, маяк, манеж:

альбом, арія, ананас:

Запитання 24

Слово серце вжито в прямому значенні в рядку:

варіанти відповідей

хворе серце:

ніжне серце:

материнське серце:

серце України.

Запитання 25

Укажіть речення з фразеологізмом:

варіанти відповідей

Мої дні течуть тепер серед степу ...

До місяця рукою подати ...

Ще сонячні промені сплять - Досвіді вогні вже горять.

Ой у лузі червона калина похилилася.

Запитання 26

Синоніми є слова в рядку:

варіанти відповідей

свіжий, ранній, пухкий.

багатобарвний, барвистий, кольоровий.

байдужий нецікавий, сторонній.

м'який, білий, пухнастий.

Запитання 27

Що означає фразеологізм ''як кіт наплакав''?

варіанти відповідей

дуже багато,

дуже швидко,

дуже мало,

лити сльози.

Запитання 28

Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в рядок:

варіанти відповідей

меч, паста, заєць.

олія, гімн, око.

нора, тінь, сіль.

міст, місто, смак.

Запитання 29

НЕправильно поставлено розділові знаки в реченні:

варіанти відповідей

Максим Рильський закликав ''Як парость виноградної лози, плекайте мову!''

''Книги для мене необхідні, як хліб насущений'' говорив Т. Шевченко.

''У слова не має крил, але воно літає'' говорить узбецьке прислів'я.

''Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибрати'' писав В. Симоненко.

Запитання 30

Наголошеним є перший склад в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

олень, вимова, сани.

приятель, донька, камінь.

читання, випадок, розмір.

спина, ненавидіти, новий.

Запитання 31

Суфікс -зьк- пишеться у прикметниках, утворених від іменників

варіанти відповідей

козак, дивак, ткач, молодець

товариш, чех, таксист, студент

Рига, Волга, Запоріжжя, Париж

Бахмач, Прага, Острог, турок

Запитання 32

Разом пишуться такі складні прикметники

варіанти відповідей

сніжно/білий, яскраво/синій

золотисто/ліловий, синьо/жовтий

 жовто/гарячий, північно/східний

народно/пісенний, шести/поверховий

Запитання 33

Позначте рядок, у якому всі числівники пишуться окремо 

варіанти відповідей

трьох/сот, тридцять/три, два/надцять, шіст/десят

сто/тисячний, двадцять/п’ятий, сто/сьомий, триста/сороковий 

триста/дванадцять, шіст/надцятеро, сто/одинадцять, двадцять/два

три/п’ятих , вісімдесят/шість, сто/сім, двісті/п’ятдесят

Запитання 34

У якому рядку УСІ займенники пишуться разом?

варіанти відповідей

Чия/сь, хтона/з/ким, будь/що

Ні/до/чого, ні/чий, казна/чий

 Де/хто, аби/який, ні/кого

Казна/що, хтозна/який, хто/сь

Запитання 35

Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку

варіанти відповідей

більш глухий, найтемніший, найбільш вишуканий

менш чистіший, менш стриманий, більш чуйний

найбільш готовий, предобріший, якнайцікавіший

 найвеличезніший, найкривіший, щонайгрізніший

щонайгірший, найбільш сором’язливий, найстарший

Запитання 36

Помилку в написанні прикметникового суфікса допущено в рядку

варіанти відповідей

 звуковий, слоновий, надплановий

грошовий, коричневий, шанцевий

 калієвий, персиковий, кварцевий

 дворовий, причиновий, перловий

фенхелевий, вільховий, рубіновий

Запитання 37

Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»

варіанти відповідей

 чотири години п’ятнадцять хвилин

шістнадцять п’ятнадцять

п’ятнадцять хвилин після чотирьох

без п‘ятнадцяти хвилин п‘ять

четверта година п’ятнадцять хвилин

Запитання 38

Правильно поєднано всі прикметники з іменниками в рядку

варіанти відповідей

 кумедне кенгуру, картопляне пюре, красиве панно

багатолюдне Сочі, малий соня, старовинний піаніно

 убога сирота, повноводе Конго, кольорове драже

довгий тунель, важка путь, перспективний інженер

непосидючий хлоп’я, молода леді, лікувальне алое

Запитання 39

З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.

Я хочу жити просто, без прикрас.

Без тих гучних банкетів і лахміття.

Яке мені здається просто сміттям.

Що полонило нерозумних нас.

варіанти відповідей

3

5

4

6

Запитання 40

Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних займенників утворюються:

варіанти відповідей

означальні займенники

 заперечні займенники

присвійні

неозначені

Запитання 41

Помилку допущено в правописі числівника в рядку

варіанти відповідей

у тисячу шістьсот сорок третьому році

після двадцять п’ятого листопада

 з п’ятдесятьма учнями

 на семистах сорока

Запитання 42

Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

варіанти відповідей

ні/хто, казна/який, аби/який, де/що;

казна/що, будь/який, хтозна/що, невідь/який.

аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто

де/з/ким, бозна/кого, ні/за/що

Запитання 43

Потребує редагування речення...

варіанти відповідей

 Крім неї, ніхто більше не написав рецензії.

Їхніми рецептами досі користуються кулінари.

Завдяки ним ми вивчили кримськотатарську.

Усім нам дуже сподобалася модерна вистава.

Запитання 44

Укажіть рядок числівників:

варіанти відповідей

двоповерховий, втретє, дванадцять, сто сімдесят

 кілька,четверо, трійко, кількасот

четверо,чотири,учотирьох,четвірка

трійка, десяток, удесятеро, потроїти

Запитання 45

Оберіть рядок прикметників. які пишуться з однією - Н- :

варіанти відповідей

різдвя...ий, щоде...ий, хвили...ий, свяще...ий

жада...ий, лимо...ий, екра...ий, де...ий

 шале...ий, журавли...ий, греча...ий, скля...ий

Запитання 46

Укажіть рядок складних прикметників, які пишуться через дефіс:

варіанти відповідей

водо/очисний, темно/зелений, осінньо/зимовий, п'яти/зірковий

чорно/бровий, машино/будівний, біло/рожевий, молочно/кислий

 великий/превеликий, світло/зелений, кисло/солодкий, південно/західний

запхідно/європейський, івано/франківський, червоно/гарячий

Запитання 47

Правильним є сполучення числівника з іменником:

варіанти відповідей

 два місяця

 два з половиною кілограми

 три дні

 півтора гектари

Запитання 48

Укажіть рядки із займенниками:

варіанти відповідей

 вони, себе, інший, котрий

вона, самий, будь-де, абиколи

деколи, ніде, щось, я

Хтось, свій, будь-що, ніякий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест