Собівартість продукції
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Собівартість продукції - це... (дайте повну відповідь)

а)

це натуральна форма витрат на підготовку її виробництва, виготовлення і збут

б)

це грошова форма витрат на підготовку її виробництва, виготовлення і збут

в)

яка, характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва

г)

не має правільної відповіді

2.

Які витрати включає собівартість продукції?

а)

– дослідження ринку і виявлення потреби у продукції;

– підготовку і освоєння нової продукції;

б)

– виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію, амортизацію основних фондів, оплату праці персоналу;

в)

– обслуговування виробничого процесу і управління ним;

– збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати і т. п.);

– розвідку, використання і охорону природних ресурсів (витрати на геологорозвідувальні роботи, плата за воду деревину, витрати на рекультивацію земель, охорону повітряного, водного басейнів);

г)

– набір і підготовку кадрів;

– поточну раціоналізацію виробництва (удосконалення технології, організації виробництва, праці, підвищення якості продукції), крім капітальних витрат

3.

За тривалістю розрахункового періоду розрізняють собівартість:

а)

річна

б)

багаторічна

в)

квартальна

г)

місячна

4.

В залежності від місця формування затрат та порядку формування розрізняють собівартість :

а)

– технологічну – витрати, безпосередньо пов'язані з технологією виробництва;

б)

– цехову – сума затрат на виробництво продукції в межах цеху;

в)

– виробничу – грошові затрати на виробництво продукції в межах всього підприємства;

г)

– повну – сукупність виробничої собівартості і позавиробничих затрат (збут готової продукції);

5.

В залежності від часу формування витрат розрізняють :

а)

планову та фактичну;

б)

фактичну та нормативну;

в)

планову,фактичну,нормативну та кошторисну

г)

кошторисну,фактичну та нормативну

Ключ до тесту

1. а в (5 балів)
2. а б в г (5 балів)
3. а в г (5 балів)
4. а б в г (5 балів)
5. в (5 балів)