Тест до теми №4-6

Додано: 23 вересня 2022
Предмет:
Тест виконано: 59 разів
7 запитань
Запитання 1

Що не належить до пріоритету сучасної освіти

варіанти відповідей

відкритість майбутньому

подолання замкненості

створення нової освітньої моделі, яка відповідала б реаліям постіндустріального суспільства

спрямованість на національні традиції

Запитання 2

Закон "Про фахову передвищу освіту" в Україні прийнятий в:

варіанти відповідей

2009р.

2019р.

2014р.

2010р.

Запитання 3

Що означає термін "освічена людина"

варіанти відповідей

культурна, вихована, розумна

з вищою освітою

з фаховою передвищою освітою

з середньою освітою

Запитання 4

Які є ступені освіти в Україні?

варіанти відповідей

фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук

молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук

бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук

фаховий бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук

Запитання 5

Які є рівні освіти в Україні?

варіанти відповідей

початкова освіта, базова середня освіта, повна середня освіта, професійно-технічна освіта, фахова передвища освіта, вища освіта

початкова освіта, базова середня освіта, повна середня освіта, вища освіта

базова середня освіта, повна середня освіта, професійно-технічна освіта, фахова передвища освіта, вища освіта

вища освіта

Запитання 6

Компетентність це -

варіанти відповідей

знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості

динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, 

що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або

 подальшу навчальну діяльність.

знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання,

виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньо‐професійної 

програми або окремих освітніх компонентів.

знання, уміння, навички

Запитання 7

Академічна доброчесність це -

варіанти відповідей

якісний освітній процес

індівідуальний підхід до навчання

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.


забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест