ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПЕДАГОГІКИ

Додано: 17 листопада 2020
Предмет:
Тест виконано: 23 рази
10 запитань
Запитання 1

Із поданого переліку виберіть коректне визначення предмету педагогіки:

варіанти відповідей

Предметом педагогіки є розробка правил, порад, рекомендацій щодо реалізації виховання.

Предметом педагогіки є процеси навчання, виховання і розвитку особистості.

Предметом педагогіки є розкриття механізмів і закономірностей оволодіння знаннями, уміннями й навичками. 


Запитання 2

Із поданого переліку виберіть ту групу, у якій зазначені методи науково-педагогічних досліджень (за А.І. Кузьмінським):

варіанти відповідей

Тестування, гра, математична статистика, доручення, спостереження, бесіда, змагання.

Спостереження, анкетування, тестування, бесіда, шкалювання, аналіз продуктів діяльності, природний експеримент, лабораторний експеримент, формуючі методи.

Природний експеримент, лабораторний експеримент, аналіз, навіювання, синтез, консиліум, бесіда.


Запитання 3

Із поданого переліку виберіть правильне визначення змісту освіти:

варіанти відповідей

Зміст освіти – це перелік предметів, які вивчаються у загальноосвітній школі, із зазначенням кількості годин на їх вивчення, а також тем і розділів.

Зміст освіти – це процес взаємодії вчителя й учнів, в результаті якого учні оволодівають знаннями, вміннями й навичками, методами самостійної пізнавальної діяльності.

Зміст освіти – це чітко визначена система знань, умінь та навичок, якими учні оволодівають у навчальних закладах.

Запитання 4

Із поданого переліку виберіть групу, яка включає компоненти змісту освіти:

варіанти відповідей

Поняття, терміни, факти, закони, правила, теорії, закономірності.

Система знань про природу, суспільство, способи діяльності, досвід практичної діяльності, досвід творчої діяльності, досвід ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Знання, уміння, навички,поняття, досвід творчої діяльності, світогляд, принципи, правила, закони.


Запитання 5

Із поданого переліку виберіть найбільш вичерпне визначення навчальної програми:

варіанти відповідей

Книга, в якій розкривається зміст навчального матеріалу з певного предмету.

Документ, затверджений Міністерством освіти і науки, в якому визначено склад навчальних предметів, які вивчаються в кожному типі навчальних закладів, порядок їх вивчення за роками, кількість годин на тиждень і навчальний рік, структуру навчального року.

Документ, затверджений Міністерством освіти і науки, в якому подано характеристику змісту навчального матеріалу із зазначенням розділів, тем, орієнтованої кількості годин на їх вивчення.

Запитання 6

Із поданого переліку виберіть правильне визначення поняття «форма організації навчання»:

варіанти відповідей

Спосіб взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів.

Обмежена в часі та просторі взаємообумовлена діяльність учителя й учнів.

Запитання 7

Із поданого переліку виберіть групу, в якій зазначені позаурочні форми організації навчання:

варіанти відповідей

Домашня навчальна робота, дискусії, факультативні заняття, інструктажі, предметні гуртки, бесіди.

Факультативні заняття, практикуми, семінари, предметні гуртки, екскурсії, домашня навчальна робота.

Практикуми, екскурсії, диспути, мандрівки, факультативні заняття, бесіди.


Запитання 8

Із поданого переліку формулювань виберіть наукове визначення поняття «мотиви навчання»:

варіанти відповідей

Заходи, які спрямовані на активізацію навчальної діяльності учнів.

Внутрішні психічні сили, які стимулюють навчально-пізнавальну діяльність людини.

Фактори, які сприяють оптимальній організації діяльності учнів у процесі навчання. 

Запитання 9

Із поданого переліку ланцюгів виберіть той, що відображає процес пізнання як наукову основу навчання:

варіанти відповідей

Абстрактне мислення → живе споглядання → практика.

Живе споглядання → абстрактне мислення → практика.

Закони природи → розумова діяльність → застосування знань на практиці.

Запитання 10

Із поданого переліку формулювань виберіть коректне визначення поняття «закономірності навчання»:

варіанти відповідей

Стійкі педагогічні явища, які базуються на повторюваності фактів, навчальних дій і є теоретичною основою принципів навчання.

Наукові теоретичні положення через які розкриваються наукові теорії і концепції.

Компонент наукової теорії, що тісно пов'язаний з принципами і правилами, через які теорія поєднується з практикою.

 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест