Українська мова (за професійним спрямуванням)

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Українська мова, 1 клас
Тест виконано: 111 разів
27 запитань
Запитання 1

Які слова називають термінами?


варіанти відповідей

Слова або словосполучення, що мають чітку дефініцію, позначають поняття певної галузі науки або техніки.

Однозначні слова, які поширені в усіх галузях наукових знань, відомі тільки професіоналам та знавцям.

Словосполучення, що виражають чітко окреслені

поняття певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя.

Слова, які позбавлені емоційного значення і вживаються в усіх галузях наукових знань.

Запитання 2

Терміни, характерні лише для певної галузі.

варіанти відповідей

Спеціально-термінологічні.

Спеціальні.

Вузькоспеціальні.

Вузькі. 

Запитання 3

Систематизація термінів у словниках, довідниках, які орієнтують мовців на правильне їх використання.


варіанти відповідей

Модифікація.

Термінологізація.

Кодифікація.

Усі відповіді правильні.

Запитання 4

Основні функції наукового стилю.

варіанти відповідей

Пізнавальна, описова, розважальна.

Пізнавальна, інформативна, доказова.

Інформативна, експресивна.

Розважальна, доказова, експресивна. 

Запитання 5

Науковий стиль мови має наступні підстилі.  


варіанти відповідей

Власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний.

Законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський.

Інформаційний, агітаційний, науково-популярний.

Власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний, інформаційний. 

Запитання 6

Так називаються дослівні уривки з використаних джерел,  за допомогою яких обґрунтовують, підтверджують або доповнюють власну думку.

варіанти відповідей

Цитати.

Ілюстрації.

Посилання.

Фрази та перефразування.

Запитання 7

Обсяг будь-якої наукової роботи традиційно вимірюється кількістю таких одиниць.

варіанти відповідей

Сторінок.

Абзаців.

Авторських аркушів/друкованих знаків.

Слів. 

Запитання 8

Опрацювання рукопису складається з наступних елементів.

варіанти відповідей

Написання та друк.

Уточнення змісту, оформлення та літературна правка.

Перечитування з редактором.

Пошук граматичних помилок.

Запитання 9

Короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції, усного виступу тощо, тобто скорочений запис певної інформації.


варіанти відповідей

Анотація.

Конспект.

Монографія.

Реферат. 

Запитання 10

Під час прочитання та прослуховування тексту (промови, доповіді, виступу) для конспектування звертається увага на таке.


варіанти відповідей

Перші речення кожного абзацу.

Останні слова кожного речення.

Кожне четверте слово кожного другого речення.  

Опорні (ключові) слова, ті інформаційні центри, що несуть найбільше смислове навантаження (так звані вузлики на пам’ять).

Запитання 11

Зміст першоджерела може передаватися в конспекті за допомогою таких елементів.

варіанти відповідей

Цитатами та алюзіями.

Своїми словами; цитатами з першоджерела; своїми словами та цитатами.

Тільки своїми словами.

Малюнками та графічними зображеннями. 

Запитання 12

Короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги або доповіді на будь-яку тему, написаної на основі критичного огляду певних джерел.

варіанти відповідей

План.

Анотація.

Реферат.

Конспект. 

Запитання 13

Стисла характеристика тексту (сукупності текстів або частин) за змістом, призначенням, видом, формами та іншими особливостями.


варіанти відповідей

Реферат.

Анотація.

Стаття.  

Конспект.

Запитання 14

Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру у збірнику, журналі, газеті або самостійний розділ, параграф, пункт у юридичному документі, описі, словнику тощо.


варіанти відповідей

Стаття

Рецензія

Монографія

Есе

Запитання 15

Традиційно структура наукової роботи містить такі компоненти.

варіанти відповідей

Вступ; основна частина; висновки.

Вступ; описова частина; практична частина; висновки; список використаної літератури.

Вступ; основна частина; висновки; список використаної літератури.

Зачин, текст, висновок.

Запитання 16

Критичний відгук (дає аналіз і оцінку) на художній твір, друковану наукову працю тощо.


варіанти відповідей

Есе

Стаття

Рецензія

Монографія

Запитання 17

Мета рецензії полягає у наступному. 

варіанти відповідей

Виявлення хибних думок або положень у текстах, їх засудження.

Критичний аналіз тексту.

Рекомендація тексту до друку, захисту, його критичний аналіз.

Виявлення проблемних місць у роботі автора.

Запитання 18

За потреби завіряється секретарем (вченим секретарем) установи за допомогою спеціального штампа підпис автора такого документа.

варіанти відповідей

Реферат

Відгук

Есе

Монографія

Запитання 19

За формою переклад поділяють на такі типи.варіанти відповідей

Комп’ютерний та людський.

Усний і письмовий.

Буквальний і адекватний.

Суспільно-політичний, художній і науково-технічний.

Запитання 20

За способом переклад поділяють на такі типи.


варіанти відповідей

Комп’ютерний та людський.

Усний і письмовий.

Буквальний і адекватний.

Суспільно-політичний, художній і науково-технічний.

Запитання 21

За змістом виділяють такі типи перекладу.


варіанти відповідей

Комп’ютерний та людський.

Усний і письмовий.

Буквальний і адекватний.

Суспільно-політичний, художній і науково-технічний.

Запитання 22

В яких випадках використовують усний переклад?

варіанти відповідей

Для встановлення нових професійних контактів.

Для перекладу художніх текстів.

Для укладання документів.

Усі варіанти правильні

Запитання 23

Що таке реферативний переклад?

варіанти відповідей

Здійснюється у паузах після логічно завершених частин усного повідомлення.

Робиться одночасно з отриманням усного повідомлення.

Зберігає порядок слів та граматичні конструкції, невластиві мові, якою перекладають.

Переклад заздалегідь відібраних частин оригіналу, що складають зв'язний текст.

Запитання 24

Що таке буквальний переклад?

варіанти відповідей

Здійснюється у паузах після логічно завершених частин усного повідомлення.

Робиться одночасно з отриманням усного повідомлення.

Зберігає порядок слів та граматичні конструкції, невластиві мові, якою перекладають.

Переклад заздалегідь відібраних частин оригіналу, що складають зв'язний текст.

Запитання 25

Що таке синхронний переклад?


варіанти відповідей

Здійснюється у паузах після логічно завершених частин усного повідомлення.

Робиться одночасно з отриманням усного повідомлення.

Зберігає порядок слів та граматичні конструкції, невластиві мові, якою перекладають. 

Переклад заздалегідь відібраних частин оригіналу, що складають зв'язний текст.

Запитання 26

Предметом вивчення стилістики є наступне.


варіанти відповідей

Засоби мови та їх використання відповідно до поставленої мети та у відповідній ситуації.

Правила літературної вимови слів.

Діалекти та соціолекти.

Усі відповіді правильні.

Запитання 27

Типи лінгвістичних словників.


варіанти відповідей

Фразеологічні та фразеотворчі.

Енциклопедичні та практичні.

Одномовні та двомовні.

Усі відповіді правильні.  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест