узагальнюючий тест

Додано: 20 грудня 2020
Предмет:
30 запитань
Запитання 1

1. Первісна людина з'явилася на території сучасної України близько:

варіанти відповідей

А. 2 млн. років тому

Б. 1,5 млн. років тому

В. 1 млн. років тому

Г. 500 тис. років тому

Запитання 2

2. У яку історико-археологічну добу людиною винайдено знаряддя праці, що зображені на малюнку?

варіанти відповідей

А. палеоліт

Б. мезоліт

В. неоліт

Г. бронзовий вік

Запитання 3

3.Грецька колонізація Північного Причорномор’я та Криму спричинена

варіанти відповідей

А. пошуком нових могутніх союзників для боротьби проти Персії

Б. нестачею рабів у метрополії, освоєнням нових ринків работоргівлі

В. занепадом ремесла та сільського господарства материкової Греції

Г. демографічним вибухом, перенаселенням і нестачею землі в метрополії

Запитання 4

4.Що було однією з ознак неолітичної революції?

варіанти відповідей

А. виготовлення керамічного посуду

Б. вихід торгівлі за межі окремих племен

В. відокремлення ремесла від землеробства


Г. початок виготовлення знарядь праці із заліза

Запитання 5

5.До якого періоду належать події, описані візантійським істориком: «Тепер слов’яни бушують повсюдно... Вони спустошили та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв... Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською»?

варіанти відповідей

А. III-IV ст.

Б. V–VII ст.

В. VIII-IX ст.

Г. X-XI ст.

Запитання 6

6.Реконструкція, зображена на рисунку, відображає життя та побут:

варіанти відповідей

А. кіммерійців

Б. царських скіфів

В. давніх слов’ян

Г. трипільців

Запитання 7

7.Проаналізуйте зображену картосхему

варіанти відповідей

1. окреслити територію Антського царства

2. указати основний шлях грецької колонізації

3. визначити межі розселення племен трипільської культури

4. указати територію Боспорського царства

5. окреслити територію Великої Скіфії

6. указати напрямок походу перського царя Дарія І

7. визначити торговельний шлях «із варяг у греки»

Запитання 8

Для племен Трипільської культури було характерним:

варіанти відповідей

А. використання залізних знарядь праці

Б. упровадження трипільної системи землеробства

В. виготовлення орнаментованого керамічного посуду

Г. катакомбне поховання представників племінної знаті

Запитання 9

На карті заштриховано територіальні межі:

варіанти відповідей

А. Антського царства

Б. Великої Скіфії

В. Боспорського царства

Г. Трипільської культури

Запитання 10

Кого з великих київських князів історик О. Субтельний охарактеризував так:

«Його слов’янське ім’я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі»?

варіанти відповідей

Олега

Ігоря

Святослава

Володимира

Запитання 11

Що на карті позначено суцільною жирною лінією?

варіанти відповідей

традиційний шлях збирання полюддя за часів князювання Олега

шлях місії єпископа Адальберга до Києва та Константинополя

походи князя Святослава на Новгород і Візантію

військово-торговельний «шлях із варягів у греки»

Запитання 12

З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел?

«Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона… погости і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки (її), …і сани її стоять у Пскові й до сьогодні...»

«…І пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й уроки; й існують становища її й ловища…»

варіанти відповідей

упорядкувати систему управління державою і збору данини

окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав

помститися повсталим проти неї племенам

поширити християнську віру серед язичників

Запитання 13

Яку мету переслідував великий київський князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам:

«Осе я одходжу зі світу сього. А ви… майте межи собою любов, бо ви є брати… Тепер же поручаю я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяславль, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ…»?


варіанти відповідей

убезпечити державу від князівських міжусобиць

запровадити станово-представницьку монархію

упорядкувати систему збирання данини

ліквідувати удільні князівства

Запитання 14

Яка подія дала підстави вченим зробити висновок, що «…з того часу великий князь став повноцінним суб’єктом міжнародного права, а Давньоруській державі відкрито шлях до налагодження й розширення плідних зв’язків, заснованих на принципі рівноправності, з багатьма європейськими країнами»?

варіанти відповідей

запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії

здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату

об'єднання Олегом Північної та Південної Русі під владою Рюриковичів

укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів

Запитання 15

Що спричинило політичну роздробленість Київської Русі?

варіанти відповідей

занепад сільського господарства й торгівлі

відсутність чіткого механізму спадкоємності велико-князівської влади

утвердження нової династії Гедиміновичів у Києві

зміцнення вотчинного землеволодіння

етнічна неоднорідність населення держави

падіння Візантійської імперії

Запитання 16

Що в історії Київської Русі пов’язано з діяльністю князя Володимира Мономаха?

варіанти відповідей

Запровадження перших писаних законів

Ініціювання нової системи престолонаслідування

Хрещення Русі

Скликання князівських з’їздів (снемів)

Розбудова Києва - будівництво "міста Володимира"

Здійснення походу на Константинополь

Об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози

Запитання 17

У якому році християнство запроваджено як державну релігію Київської Русі?

варіанти відповідей

882 р.

911 р.

945 р.

988 р.

Запитання 18

Яку земельну власність князі, бояри та інші представники панівної верхівки в Київській Русі могли передавати в спадок, продавати, дарувати, обмінювати?

варіанти відповідей

посад

наділ

помістя

вотчину

Запитання 19

Чи правильне твердження?

Сходження князя Володимира Всеволодовича Мономаха на київський стіл:

1) стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ згідно з рішенням Любецького з’їзду князів;

2) відбулося за запрошенням міського віча під час повстання киян 1113 року.

варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

тільки 1-й варіант правильний

тільки 2-й варіант правильний

обидва варіанти не правильні

Запитання 20

Що було основою налагодження великим князем київським Ярославом Мудрим зовнішньополітичних зв’язків Русі з європейськими державами?

варіанти відповідей

укладення уній

міждинастичні шлюби

прийняття корони з рук Папи Римського

участь руських дружин у хрестових походах

Запитання 21

Сутність роздробленості Київської держави полягала у

варіанти відповідей

зміцненні самостійності удільних князівств

появі інституту загальноруських князівських з'їздів.

відсутності механізму спадкоємності влади великого князя.

занепаді віча - органу громадського та державного управління.

Запитання 22

Яке удільне князівство у XII–XIII ст. політично цілком залежало від Києва?

варіанти відповідей

Галицьке

Новгород-Сіверське

Чернігівське

Переяславське

Запитання 23

Після смерті Ярослава Мудрого в Київській державі

варіанти відповідей

утворено тріумвірат князів.

започатковано «шлюбну дипломатію».

усунуто від влади династію Рюриковичів

підпорядковано Київського митрополита Константинопольському патріарху.

Запитання 24

Що було характерним для періоду князювання Володимира Великого?

варіанти відповідей

карбування на Русі перших золотих і срібних монет

відкриття перших шкіл

укладення першого писаного збірника законів

проведення релігійних реформ

організація з’їздів князів

здійснення походів на Константинополь

запровадження чіткої системи престолонаслідування

Запитання 25

Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела:

«Після смерті короля Казимира III Великого цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах Руське воєводство»?

варіанти відповідей

Галичину

Волинь

Поділля

Закарпаття

Запитання 26

У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Поділля, Київщину, Чернігово-Сіверщину?

варіанти відповідей

Битви на Синіх Водах

Битви на р. Ворскла

Вількомирської битви

Грюнвальдської битви

Запитання 27

Магдебурзьке право регулювало відносини у

варіанти відповідей

братствах.

воєводствах.

містах.

монастирях.

Запитання 28

Входження українських земель у XIV ст. до складу Великого князівства Литовського стало результатом

варіанти відповідей

укладення польсько-литовської Кревської унії.

боротьби литовських князів із монгольськими ханами.

перемог Литовської держави у війнах із Московським князівством.

укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським князем.

Запитання 29

Однією з особливостей польського панування на українських землях у ХІV — першій половині ХVІ ст. є

варіанти відповідей

надання руській мові статусу офіційної.

відновлення давньоруської системи управління.

збереження судочинства на основі норм «Руської правди».

насадження католицизму шляхом витіснення православ’я.

Запитання 30

Які причини виникнення українського козацтва відображено в цитованому уривку «Опису України» Г. Л. де Боплана:

«Пани користуються необмеженою владою не тільки над їхнім [селян] майном, але також над їхнім життям...»?

варіанти відповідей

соціально-економічні

національно-релігійні

культурно-ідеологічні

воєнно-стратегічні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест