12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Вчитель року

Додано: 22 листопада 2019
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 22 рази
40 запитань
Запитання 1

    Яке з визначень науки психології найповніше?

варіанти відповідей

психологія - це наука про особистість, її властивості та їх формування;

психологія - це наука, що вивчає закони діяльності дітей і дорослих;

психологія - це наука про закономірності виникнення, розвитку і прояву психіки, свідомості людини.

психологія - це наука про психічні процеси, що є вищою формою відображення матеріального світу; 

Запитання 2

До основних властивостей уваги належать:

варіанти відповідей

порівняння, аналіз, синтез, абстракція, конкретизація;

стійкість, концентрація, розподіл, переключення;

відволікання, обсяг;

типізація, аглютинація, гіперболізація. 

Запитання 3

  Встановіть відповідність:

1. Сангвінік А. Повільність та незворушність

2. Холерик Б. Чутливість та уразливість

3. Флегматик В. Активність та адаптивність

4. Меланхолік Г. Вибуховість та неврівноваженість

варіанти відповідей

1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б;

1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б;

1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б; 

1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б.

Запитання 4

Мислення це:

варіанти відповідей

процес пізнання за допомогою відчуттів;

активність -процес створення нових образів;

процес пізнання, що розкриває сутність речей;

Запитання 5

Зовнішнє незалежне оцінювання сприяє:

варіанти відповідей

реалізації індивідуального підходу;

об’єктивності оцінки знань;

самореалізації учнів.

Запитання 6

Метод навчання, у ході застосування якого учні спілкуються як з учителем, так і з однокласниками називається

варіанти відповідей

комунікативний;

активний;

інтерактивний.

Запитання 7

Предметом педагогіки є: 

варіанти відповідей

методи навчальної діяльності;

процес виховання;

педагогічний процес

Запитання 8

Аналіз уроку – це:

варіанти відповідей

процес дослідження розумових здібностей учня;

один із способів опитування учнів за певною схемою;

розгляд і оцінка навчального заняття в цілому або окремих його сторін;

розгляд і аналіз діяльності вчителя на уроці.

Запитання 9

Функції групової навчальної діяльності:

варіанти відповідей

мотиваційна;

навчальна, виховна;

розвивальна, організаційна;

всі відповіді правильні.

Запитання 10

Співвіднесіть терміни та їх визначення:

1) фрагмент реальності з типовими, характерними ознаками, притаманними певному історичному періоду або декільком країнам на певному етапі історичного розвитку

2) (послідовна зміна станів або явищ, яка відбувається закономірним порядком, хід розвитку чого-небудь) – це сукупність явищ більш високого ступеню узагальненості

3) одинична, неповторна, оригінальна, жорстко локалізована в часі та просторі дійсність (пригода), де бере участь певне коло осіб.

А) факт-подія Б) факт-явище В) факт-процес

варіанти відповідей

А-1; Б-3; В-2;

А-3; Б-1; В-2;

А-1; Б-2; В-3;

Запитання 11

Освітній веб-квест – це …

варіанти відповідей

проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси інтернету

творча діяльність вчителя і учнів в процесі пошуку інформації в мережі інтернет

пошук інформації в всесвітній мережі інтернет

Запитання 12

(Виберіть 3 відповіді)

Критерії вироблення критичного мислення на уроках історії.

варіанти відповідей

вчитель – організатор процесу навчання, консультант, який не замикає навчальний процес на собі

знання, які повідомляються, подаються як незаперечні

головним в процесі навчання стають зв’язки між учнями, їх взаємодія і співпраця

результатом навчання визнається вироблення власних суджень через застосування до матеріалу адекватних прийомів мислення

навчальний процес організований як набуття учнями певної суми знань і вмінь

виклад педагогом готової інформації на уроках історії

Запитання 13

З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел?

«Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона… погости і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки (її), …і сани її стоять у Пскові й до сьогодні...»

«…І пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й уроки; й існують становища її й ловища…»

варіанти відповідей

упорядкувати систему управління державою і збору данини

окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав

помститися повсталим проти неї племенам

поширити християнську віру серед язичників

Запитання 14

У якому році створено цитований нижче твір?

«...І сказав йому буй-тур Всеволод: «Один брат, один світ світлий - ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі!» ...«Хочу-бо, - сказав Ігор, - списа переломити кінець поля половецького; з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!..

варіанти відповідей

1054 р.

1187 р.

1205 р.

1240 р.

Запитання 15

Кому з князів літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»? 

варіанти відповідей

Ярославу Осмомислу.

Роману Мстиславовичу.

 Данилу Галицькому.

Юрію I Львовичу.

Запитання 16

16. Зображені на фото шедеври давньоруського зодчества є пам’ятками архітектури 

варіанти відповідей

 Києва.

 Переяслава.

 Чернігова.

 Галича.

Запитання 17

Внутрішня та зовнішня політика гетьмана І. Виговського сприяла        

варіанти відповідей

 переходу Слобідської України під владу гетьмана.

  об’єднанню Правобережної і Лівобережної Гетьманщини.

   розгортанню боротьби козацької старшини за гетьманську булаву.

втраті Запорозькою Січчю автономних прав і привілеїв.

Запитання 18

Міщани в Лівобережній Гетьманщині на початку XVIII ст. були

варіанти відповідей

вписані до реєстру городового козацтва й виконували воєнні повинності.

особисто вільними та сплачували податки, виконували державні повинності.

залежні від козацької старшини на правах рангового володіння.

зрівняні в правах зі шляхтою та мали власний становий суд.

Запитання 19

Який період козацької доби історії України характеризує тогочасний вислів: «що козак, то був полковник, що сотник - то гетьман»?

варіанти відповідей

«героїчних (морських) походів козаків»

козацько-селянських повстань 20-30-х рр. XVII ст.

«руйнування» Української козацької держави - Гетьманщини

Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

Запитання 20

Укажіть портрет гетьмана Данила Апостола.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 21

Ідейний і художній рух в культурі кінця XVIII – першої половини ХІХ ст., в основі якого – духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, – це

варіанти відповідей

 реалізм.

класицизм.

романтизм.

модернізм

Запитання 22

. За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури України є прикладом архітектури

варіанти відповідей

бароко.

класицизму.

модерну.

готики

Запитання 23

Панування кріпосницьких відносин в Наддніпрянській Україні припадає на період

   

варіанти відповідей

 1764–1812 рр.

1775–1829 рр.

1783–1861 рр.

 1772–1864 рр.

Запитання 24

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли

варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту.

скасуванню заборон щодо української мови.

відкриттю українських кафедр в університетах.

зрівнянню в правах усіх верств суспільства.

Запитання 25

.Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?

«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної Нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів …»

варіанти відповідей

створення губернських зборів і земських управ

утворення Української автокефальної церкви

поява перших україномовних періодичних видань

відкриття в університетах кафедр історії України

Запитання 26

Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?

варіанти відповідей

Галицької битви (1914 р.)

Карпатської операції (1915 р.)

Горлицької операції (1915 р.)

Брусиловського прориву (1916 р.)

Запитання 27

Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914- 1918 рр.

варіанти відповідей

 формування легіону Українських січових стрільців.

координація акцій української громади в Державній Думі.

створення громадських організацій з допомоги біженцям.

 допомога військовополоненим українцям.

Запитання 28

Який документ В. Винниченко назвав «...не чим іншим, як цинічним і провокаційним порушенням угоди 16 липня й одвертим бажанням видерти з рук українства всі його революційні здобутки...»?

варіанти відповідей

резолюцію Харківського з’їзду рад "Про організацію влади на Україні"

постанову З’їзду народів Росії "Про федеративний устрій Російської держави"

"Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні"

"Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради"

Запитання 29

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів, зосередження доходів від промисловості, держторгівлі (внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної системи в руках держави – самі по собі дають можливість такого нагромадження всередині країни, яке забезпечує необхідний для соціалістичного будівництва темп розвитку індустрії».

В уривку вказано на

  

варіанти відповідей

 причини індустріалізації.

джерела індустріалізації.

наслідки індустріалізації.

 етапи індустріалізації.

Запитання 30

Другий «Зимовий похід» військ Армії УНР здійснено з метою

варіанти відповідей

допомогти Українській Галицькій армії в боротьбі з польською агресією.

підтримати дії Революційно-повстанської армії Н. Махна.

підняти народне збройне повстання проти більшовицької влади.

  дезорганізувати тил білогвардійських військ генерала П. Врангеля.

Запитання 31

. Політика якої країни щодо українських земель описана в уривку з історичного джерела:

  «Уряд запланував високі темпи “осадження” колоністів на Східних кресах:

    у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб...»?

варіанти відповідей

 Румунії

Польщі

Угорщини

   Чехословаччини

Запитання 32

. Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х pp. XX ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа:

«...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім'ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону..

варіанти відповідей

 часткова асиміляція українців у польському середовищі.

нормалізація стосунків влади з українською меншиною.

розширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПА.

загострення дипломатичних відносин з Українською PCP.

Запитання 33

2014 рік – це рік, коли Україна

варіанти відповідей

вступила до Світової організації торгівлі (СОТ).

 підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).

 стала членом Ради Європи (РЄ).

приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру».

Запитання 34

( Виберіть 3 відповіді)

Що спричинило політичну роздробленість Київської Русі?

варіанти відповідей

  занепад сільського господарства й торгівлі

 відсутність чіткого механізму спадкоємності велико-князівської влади

 утвердження нової династії Гедиміновичів у Києві

зміцнення вотчинного землеволодіння

 етнічна неоднорідність населення держави

 падіння Візантійської імперії

 прагнення удільних князів владнати питання наслідування влади

Запитання 35

(Виберіть 3 відповіді)

Укажіть події, пов’язані з діяльністю Організації українських націоналістів (ОУН) в роки Другої світової війни.

варіанти відповідей

створення «похідних груп»

проголошення «Акта відновлення Української Держави»

«рейкова війна»

«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

створення Української повстанської армії (УПА)

«Карпатський рейд»

створення Українського штабу партизанського руху (УШПР)

Запитання 36

Установіть відповідність між назвами античних міст-колоній Північного Причорномор’я і Криму та їхнім місцем розташування.

1 Ольвія

2 Пантікапей

3 Херсонес

4 Тіра

варіанти відповідей

1-В; 2-Д; 3-Г; 4-Б;

1-А; 2-Г; 3-Б; ;-В;

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В;

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г;

Запитання 37

Установіть відповідність між подією другої половини XVII ст. та її наслідком.

1 ухвалення Гадяцьких

   Пунктів

2 Чигиринські походи

     турецько-татарських військ

3 укладення Андрусівського

     Договору

4 підписання Віленського

    перемир’я

А знелюднення частини Правобережної

  України, руйнація козацької столиці

Б початок війни Московського царства

  проти Гетьманщини

В поділ території Гетьманщини між

  Річчю Посполитою та Московським

  царством

Г пошук Б. Хмельницьким нових

  союзників у боротьбі з Річчю

  Посполитою

Д перехід Лівобережної Гетьманщини

  під протекторат Османської імперії

варіанти відповідей

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А;

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г;

1-Б; 2-А; 3-В; 4-Г;

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В;

Запитання 38

Установіть відповідність між подією Другої світової війни в Україні та її наслідком.

Київська оборонна операція

Битва за Дніпро

3 Корсунь-Шевченківська наступальна операція

4 Карпатсько-Ужгородська наступальна операція

А завершення визволення території УРСР, створення передумов для наступу радянських військ на будапештському напрямку

Б оточення та розгром угрупування німецьких військ, створення передумов для остаточного визволення Правобережної України

В зрив плану блискавичної війни Німеччини проти СРСР, затримка наступу ворога на московському напрямку

Г прорив оборони противника на перекопському й сиваському напрямках, визволення Кримського та Керченського півостровів

Д завершення визволення Лівобережної України та Донбасу, створення сприятливих умов для визволення Правобережної та Південної України

варіанти відповідей

1-А; 2-Д; 3-Б; 4-В;

1-В; 2-Б; 3-Д; 4-А;

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д;

1-В; 2-Д; 3-Б; 4-А;

Запитання 39

Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини XVI - першої половини XVII ст.

А утворення Києво-Могилянського колегіуму

Б заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської школи

В створення Пересопницького Євангелія

Г відновлення вищої православної ієрархії в Речі Посполитій

варіанти відповідей

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А;

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В;

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А;

Запитання 40

Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах:

А «Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я, підтримати священиків, які переходять від уніатства до православної віри»

Б «Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська РСР були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації»

В «Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення світової громадськості з фактами порушень на терені України Загальної Декларації прав людини...»

Г «...ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР»

варіанти відповідей

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г;

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В;

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-А;

1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест