Відродження на західноукраїнських землях

Додано: 16 березня
Предмет:
Тест виконано: 4 рази
18 запитань
Запитання 1

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».

В уривку йдеться про

варіанти відповідей

реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 1770–1780-х рр.

Польське повстання 1830–1831 рр.

революцію 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.

Польське національно-визвольне повстання 1863–1864 рр.

Запитання 2

Культурно-просвітницьке угруповання «Руська трійця» діяло впродовж

варіанти відповідей

1830–1831 рр.

1833–1837 рр.

1846–1847 рр.

1863–1864 рр.

Запитання 3

Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» свідчила про

варіанти відповідей

початок національного відродження на західноукраїнських землях.

політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії.

розгортання національного руху під релігійними гаслами.

переорієнтацію українського руху на Російську імперію.

Запитання 4

Яка подія дала поштовх до створення Головної руської ради?

варіанти відповідей

реформи Марії-Терезії та Йосипа II

польське повстання 1830 р.

європейська революція 1848–1849 рр.

повстання під проводом Л. Кобилиці

Запитання 5

Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної руської ради (ГРР) підчас революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є

варіанти відповідей

створення «Руської трійці», видання «Русалки Дністрової».

видання «Зорі Галицької», скликання Собору руських учених у Львові.

організація Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Слов'янського з'їзду в Празі

заснування Руського інституту при Львівському університеті, товариства «Просвіта».

Запитання 6

Що з указаного нижче характеризує становище західно-українських земель складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

посилення впливу німецької мови та культури

перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності

привілейоване становище українців у містах

зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви

домінування поляків і німців в органах влади

вороже ставлення імперської влади до греко-католицького духовенства

Запитання 7

Члени «Руської трійці» своє головне завдання вбачали в

варіанти відповідей

пропагуванні ідей федерації християнських слов’янських республік.

піднесенні статусу української мови, розширенні сфери її вжитку.

розбудові Австрії як парламентської федеративної республіки.

наданні галицьким українцям права обіймати державні посади.

Запитання 8

Яка організація в ході революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну — українську та західну — польську?

варіанти відповідей

Головна руська рада

Руська трійця

Руський собор

Центральна рада народова

Запитання 9

Яка організація в першій половині XIX ст. звернулася до українського народу з такою відозвою:

«...як по зимі весна наступає, так і стан той смутний нині змінився через Конституцію. Браття! ...єсть то сонце, котре як всім, так і нам засвітило і до нового життя пробудило. Вставайте ж, Браття, бо вже час! ...але не до звади і незгоди, а щоб забезпечити дані нам свободи. ...Будьмо народом!»?

варіанти відповідей

«Руська трійця»

Кирило-Мефодіївське братство

Південне товариство декабристів

Головна руська рада

Запитання 10

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг ухвалив рішення: “Вважати депутата Л. Кобилицю, з виборчої округи Вижниця на Буковині, виключеним зі складу рейхстагу”…».

Таке рішення щодо Л. Кобилиці ухвалено, оскільки він

варіанти відповідей

підбурював селян до повстання.

висловлював москвофільські погляди.

належав до Русько-української радикальної партії.

був членом «Руської трійці».

Запитання 11

Установіть відповідність між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.

1Кирило-Мефодіївське братство

2«Руська трійця»

3Головна руська рада

4«Південне товариство» декабристів


Аустановлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави

Бповалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою

Впіднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

Гзнищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік

Дрозширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції – Західну (польську) та Східну (українську)

варіанти відповідей

1-г,2-в,3-д,4-б

1-б,2-а,3-г,4-д

1-а,2-в,3-д,4-б

1-д,2-б,3-в,4-а

Запитання 12

Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

варіанти відповідей

У травні 1848 р. українці Галичини створюють у Львові власний орган – Головну руську раду на противагу польській Центральній раді народовій.

Демократизація суспільного життя імперії під час революції 1848–1849 рр. сприяла виданню Я. Головацьким альманаху «Русалка Дністровая».

Унаслідок утисків влади, в парламенті імперії, скликаному в липні 1848 р., українці не мали жодного депутата, це спричинило Львівське збройне повстання.

Під проводом Л. Кобилиці «холерні бунти» селян Закарпаття впродовж 1848–1849 рр. набули організованого характеру; учасниками було висунуто чіткі економічні вимоги.

Запитання 13

Який фактор сприяв перетворенню греко-католицького духовенства в рушійну силу національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XIX ст.?

варіанти відповідей

збереження священиками етнічної ідентичності

наявність власної впливової політичної організації

тісна співпраця з Російською православною церквою

зосередження у власності церкви більшості орних земель

Запитання 14

Яка організація звернулася з відозвою, уривок із якої наведено:

«2. Розвивати нашу національність у всіх напрямах: досконаленням нашої мови, упровадженням її у школах вищих і нижчих, видаванням часописів.., поширенням добрих та корисних книжок українською мовою та прагненням завести нашу мову в усіх публічних установах...

3. Будемо берегти наші конституційні права, пізнавати проблеми нашого народу й шукати способів покращення його життя конституційним шляхом...»?

варіанти відповідей

«Руська трійця»

Південне товариство декабристів

Головна руська рада

Кирило-Мефодіївське братство

Запитання 15

У 1837 р. в місті Буді «Руська трійця» видала альманах

варіанти відповідей

«Історія русів».

«Зоря Галицька».

«Русалка Дністровая».

«Історія України-Руси».

Запитання 16

«Будителем» українців Закарпаття називали

варіанти відповідей

Л. Кобилицю.

О. Духновича.

М. Шашкевича.

М. Максимовича.

Запитання 17

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…управління ревізії книг доручило мені... прорецензувати анонімну книжечку, написану руською і надруковану в Угорщині в Буді в 1837 р. під назвою “Русалка Дністровая”. Творик цей, що містить різні сумнівні місця і видає автора як прихильника нововведень, скоро буде заборонений цензурою…»

В уривку оцінено діяльність

варіанти відповідей

«Руської трійці».

Кирило-Мефодіївського братства.

Головної руської ради.

товариства «Просвіта».

Запитання 18

Головна руська рада (ГРР) під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії домагалася

варіанти відповідей

повалення монархії та об’єднання Галичини з Наддніпрянською Україною.

побудови федерації слов’янських народів та входження Галичини до її складу.

створення незалежної держави на теренах Галичини, Закарпаття та Буковини.

поділу Галичини за етнічним принципом і надання її східній частині автономії.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест