ЗМІНА АГРЕГАТРНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Кристалізацією називають процес переходу речовини...

а)

із твердого стану у рідкий

б)

із рідкого стану у газоподібний

в)

із рідкого стану у твердий

г)

із газоподібного стану у рідкий

2.

Конденсацією називають процес переходу речовини...

а)

із твердого стану у рідкий

б)

із рідкого стану у газоподібний

в)

із рідкого стану у твердий

г)

із газоподібного стану у рідкий

3.

Одиницею питомої теплоти пароутворення в СІ є...

а)

Дж

б)

Дж/кг

в)

МДж/кг

г)

0С

4.

Процес пароутворення с поверхні рідини називають...

а)

конденсація

б)

випаровування

в)

кипіння

г)

плавлення

5.

Питому теплоту плавлення позначають символом...

а)

Q

б)

q

в)

λ

г)

L

6.

Питому теплоту пароутворення позначають символом...

а)

c

б)

q

в)

λ

г)

L

7.

Користуючися графіком, представленим на рисунку, дайте відповідь на питання. В якому стані знаходиться вода в точці D, в точці В?

а)

рідкий, рідкий

б)

рідкий, твердий

в)

твердий, рідкий

г)

газоподібний, рідкий

8.

Як змінюється внутрішня енергія речовини при переході із твердого до рідкого стану?

а)

Збільшується

б)

Зменшується

в)

Не змінюється

9.

Як швидкість випаровування залежить від температури рідини?

а)

При збільшенні температури рідини швидкість випаровування зростає

б)

При збільшенні температури рідини швидкість випаровування знижується

в)

Не залежить

10.

Як швидкість випаровування залежить від площі поверхні рідини?

а)

При зменшенні площі поверхні швидкість випаровування знижується

б)

При зменшенні площі поверхні швидкість випаровування зростає

в)

Не залежить

11.

Питома теплота згоряння гасу рівна 4,6.107 Дж/кг. Що це означає?

а)

При повному згорянні 1 м3 гасу виділяється 4,6.107 Дж енергії.

б)

Для згоряння 1 кг гасу необхідно передати йому 4,6.107 Дж енергії.

в)

При повному згорянні 1 кг гасу виділяється 4,6.107 Дж енергії.

г)

При повному згорянні 4,6.107 кг гасу виділяється 1 Дж енергії.

12.

За якою формулою розраховують кількість теплоти, отриману у процесі теплообміну?

а)

Q=Lm

б)

Q=cmΔt

в)

Q=λm

г)

Q=qm

13.

За якою формулою розраховують кількість теплоти, витрачену на плавлення?

а)

Q=cmΔt

б)

Q=qm

в)

Q=λm

г)

Q=Lm

14.

За якою формулою розраховують кількість теплоти, витрачену на пароутворення при температурі кипіння?

а)

Q=cmΔt

б)

Q=qm

в)

Q=λm

г)

Q=Lm

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. г (5 балів)
3. б (5 балів)
4. б (5 балів)
5. в (5 балів)
6. г (5 балів)
7. б (15 балів)
8. в (10 балів)
9. а (10 балів)
10. а (10 балів)
11. в (10 балів)
12. б (5 балів)
13. в (5 балів)
14. г (5 балів)