Зміст освіти

Додано: 20 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 6 разів
20 запитань
Запитання 1

Цілісна система наукових понять про закони розвитку природи, суспільства, людського мислення,що накопичені людством у процесі суспільно-історичної практики – це:

варіанти відповідей

знання;

теорія;

досвід;

уміння.

Запитання 2

Дидактично обґрунтована система знань, умінь, навичок, відібраних з відповідної галузі науки або мистецтва для вивчення в навчальному закладі – це:

варіанти відповідей

навчальний предмет;

навчальна програма;

навчальний підручник;

компетенція.

Запитання 3

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня забезпечує

варіанти відповідей

навчальний план;

державний стандарт;

навчальна програма;

концепція Нової української школи.

Запитання 4

Визначте складові навчального плану

варіанти відповідей

базова і освітня;

початкова і кінцева;

інваріативна і варіативна;

обов'язкова і вибіркова.

Запитання 5

Здатність людини виконувати якісь дії на основі раніше здобутих знань –це

варіанти відповідей

уміння;

навички;

досвід;

компетентність.

Запитання 6

Нормативний документ, у якому визначено перелік навчальних предметів, послідовність їх за роками вивчення, кількість годин на тиждень на всі предмети і на кожен зокрема, форми проведення навчальних занять та поточного і підсумкового контролю - це

варіанти відповідей

навчальний предмет;

навчальна програма;

навчальний план;

державний стандарт.

Запитання 7

Динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність - це

варіанти відповідей

досвід;

компетентність;

зміст освіти;

вища освіта.

Запитання 8

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію - це

варіанти відповідей

ініціативність і підприємливість;

уміння вчитись упродовж життя;

соціальна і громадянська компетентність;

 культурна компетентність.

Запитання 9

Складова навчального плану , яка є бов’язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності -це

варіанти відповідей

інваріативна складова;

варіативна складова;

навчальна складова;

освітня складова.

Запитання 10

Нормативний документ, що визначає зміст і обсяг ЗУН з кожного навчального предмета, порядок і послідовність тем та розділів із розподілом їх за роками навчання, орієнтовна кількість годин на їх вивчення - це

варіанти відповідей

навчальна програма;

навчальний предмет;

навчальний план;

державний стандарт.

Запитання 11

Книга, у якій представлено основи наукових знань із певного навчального предмета відповідно до мети та завдань навчання, визначених навчальною програмою та вимогами дидактики - це

варіанти відповідей

навчальний посібник;

підручник;

енциклопедія;

хрестоматія.

Запитання 12

Визначте перший друкований підручник у нашій країні

варіанти відповідей

"Азбука" Івана Федорова;

“Граматика” Лаврентія Зизанія;

“Буквар” Каріона Істоміна;

„Граматика” Мелетія Смотрицького.

Запитання 13

Система наукових знань, практичних умінь і навичок, а також світоглядних, морально-етичних ідей, якими необхідно оволодіти учням в процесі навчання, це – 

варіанти відповідей

підручник;

навчальні вміння і навички;

зміст освіти;

інтелектуальний розвиток.

Запитання 14

Від чого залежить зміст освіти? Виберіть правильні відповіді

варіанти відповідей

соціально-економічних відносин;

компетентності учителя;

від рівня розвитку виробництва, науки, техніки і культури;

розвитку в країні освіти;

педагогічні теорії.

Запитання 15

Яким способом можуть будуватись навчальні програми?

варіанти відповідей

симетричним;

лінійним;

особливим;

концентричним.

Запитання 16

До якої групи вимог до підручника відноситься таке твердження: „Відповідність змісту рівню розвитку пізнавальних здібностей учнів”


варіанти відповідей

педагогічні;

поліграфічні;

естетичні;

 методичні.

Запитання 17

До якої групи вимог до підручника відноситься таке твердження: „Підручник повинен мати достатню кількість ілюстрацій, які полегшували б сприймання”


варіанти відповідей

педагогічні;

поліграфічні;

методичні;

дидактичні.

Запитання 18

В якому рядку визначені всі функції підручника?

варіанти відповідей

розвиваюча, координуюча, виховна, прогностична;

розвиваюча, освітня, виховна, управлінська;

розвиваюча, контролююча, управлінська, виховна;

розвиваюча, діагностична, виховна, освітня.

Запитання 19

Вкажіть неправильну відповідь. Сучасні підручники можуть бути такого виду

варіанти відповідей

інформаційні;

проблемні;

ущільнені;

програмовані;

комплексні.

Запитання 20

Зміст освіти – це

варіанти відповідей

система наукових знань, практичних умінь і навичок, засвоєння й набуття яких закладає основи для розвитку та формування особистості;

сукупність норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти, а також гарантії держави щодо її здобуття; 

документ, що визначає набір навчальних предметів, які вивчають у закладі освіти, їх розподіл, тижневу й річну кількість годин, відведених на кожний навчальний предмет, структуру навчального року;

книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест