Календарне планування уроків біології та екології 10клас (104 годин на рік, 3 години на тиждень)

Про матеріал
Календарне планування уроків біології та екології 10клас (104 годин на рік, 3 години на тиждень)
Перегляд файлу

Календарне планування уроків біології та екології

10клас (104 годин на рік, 3 години на тиждень)

Календарне планування з біології  у 10 класі складене за Програмою з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;

 

№ з/п

Дата

Тема

Практичначастина

Очікувані результати навчання учня/учениці

10

 

ВСТУП ( 4 год)

 

1

 

 

Первинний інструктаж з БЖД.

Повторення навчального матеріалу за 9 клас.

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

- система, біосистема, екосистема, навколишнє середовище, сталий розвиток природи і суспільства;

називає:

основні галузі застосування біологічних досліджень;

наводить приклади:

 • біосистем різних рівнів;

характеризує:

 • властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію.

Діяльнісний компонент

розрізняє:

 • - біосистеми різних рівнів організації

Ціннісний компонент

оцінює:

 • важливість біологічних знань  для розвитку людства.

 

2

 

 

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

Діагностичний контроль знань за 9 клас

3

 

 

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок

 

4

 

 

Фундаментальні  властивості живого

 

5

 

 

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

 

Тема 1. Біорізноманіття (орієнтовно 19 год.)

 

6

 

 

Систематика – наука про різноманітність організмів.

Принципи наукової класифікації організмів

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

систематика, номенклатура, класифікація, філогенетична систематика, популяція, віруси, прокаріоти, еукаріоти;

називає:

- сучасні принципи наукової систематики;

 • гіпотези походження вірусів;
 • шляхи проникнення вірусів у клітини;

наводить приклади:

- вірусів, бактерій, одноклітинних еукаріотів, грибів, рослин, тварин;

характеризує:

- критерії виду;

- віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні організми.

Діяльнісний компонент:

складає:

- характеристику виду за видовими критеріями;

- порівняльну характеристику: вірусів, віроїдів, пріонів; архей та бактерій; одноклітинних і багатоклітинних еукаріотичних організмів;

класифікує: 

- певні види грибів, рослин, тварин;

- визначає таксономічне положення виду в системі органічного світу.

 • Ціннісний компонент

оцінює:

- важливість систематики для сучасних біологічних досліджень.

7

 

 

Лабораторна робота 1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

8

 

 

Сучасні критерії виду

 

9

 

 

Навчальний проект

1. Складання характеристики виду за видовими критеріями.

10

 

 

Віруси. Особливості їхньої організації та функціонування

11

 

 

Віроїди. Особливості їхньої організації та функціонування

12

 

 

Пріони. Особливості їхньої організації та функціонування

 

13

 

 

Гіпотези походження вірусів.

 

14

 

 

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування

15

 

 

Роль вірусів в еволюції організмів.

 

16

 

 

Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами

17

 

 

Прокаріотичні організми: археї. Особливості їхньої організації та функціонування

 

18

 

 

Прокаріотичні організми: бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування

 

19

 

 

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

 

20

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Гриби

 

21

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Водорості

 

22

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Рослини

 

23

 

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Тварини

 

24

 

 

Узагальнення і систематизація знань за темою

 

Тема 2.  Обмін речовин і перетворення енергії (орієнтовно 22 год.)

 

25

 

 

Білки: огляд будови й біологічної ролі

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

обмін речовин/метаболізм, фермент, вітамін, дихання, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, фототрофи, токсичні речовини;  

називає:

- структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму;

- критерії якості питної води;

наводить приклади:

- хвороб, пов’язаних з нестачею чи надлишком
надходження певних хімічних елементів, речовин;

характеризує:

- особливості енергетичного обміну клітин
автотрофних та гетеротрофних організмів;

- особливості знешкодження токсичних сполук в організмі людини;

 • нейрогуморальну регуляцію метаболізму в організмі людини;

пояснює:

- єдність процесів синтезу і розщеплення речовин в організмі;

-  роль АТФ у забезпеченні процесів метаболізму;

- роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму;

- роль окремих хімічних елементів, речовин в метаболізмі;

- необхідність знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

Діяльнісний компонент

складає схеми:

 • - обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини, їхній взаємозв’язок;

порівнює:

- енергетичне і пластичне значення різних речовин.

Ціннісний компонент

висловлює судження:

 • - щодо впливу на здоров’я людини різних речовин (корисних та шкідливих);
 • оцінює:

- важливість якості питної води та раціонального харчування для збереження здоров’я.

26

 

 

Нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі

27

 

 

Вуглеводи: огляд будови й біологічної ролі

28

 

 

Ліпіди: огляд будови й біологічної ролі

29

 

 

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем

 

30

 

 

Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів

 

31

 

 

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.

 

 

32

 

 

Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

33

 

 

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією

34

 

 

 

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

 

 

35

 

 

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму

 

36

 

 

Практична робота1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини

 

37

 

 

Практична робота1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини

38

 

 

Вітаміни, їх роль в обміні речовин

 

 

39

 

 

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин

 

40

 

 

 

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини.

 

 

41

 

 

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин

 

42

 

 

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин.

 

43

 

 

Знешкодження токсичних сполук в організмі людини

44

 

 

 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

 

45

 

 

Контрольна робота

 

46

 

 

Узагальнення та систематизація знань за темою

 

 

 

 

Тема 3 Спадковість і мінливість (29 годин)

47

 

 

Основні поняття генетики.

 

Діяльнісний компонент

порівнює:

- моногенне та полігенне успадкування ознак у людини;

- спадкову та неспадкову мінливість людини;

розв’язує:

- типові задачі з генетики (моно- і дигібридне схрещування; повне та неповне домінування, кодомінування; успадкування зчеплене зі статтю);

визначає:

- можливі генотипи при даному фенотипі (та навпаки);

-  за результатами схрещування: який ген домінантний (рецесивний); тип успадкування ознак;

складає:

- схеми родоводів;

робить висновки про:

- генотип людини як цілісну інтегровану систему.

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

-ген, гени домінантні та рецесивні, геном, генотип, фен, фенотип, ознаки кількісні та якісні, моно-, ди- та полігібридне схрещування, реплікація, гени структурні та регуляторні, експресія генів, транскрипція, трансляція; гаплоїдний, диплоїдний та поліплоїдний набори хромосом; каріотип, гомо- та гетерогаметна стать; мутагени; мутації (геномні, хромосомні, точкові); генофонд популяцій;

називає:

- сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини (секвенування генів, полімеразна ланцюгова реакція, застосування генетичних маркерів тощо);

- типи мутацій;

- причини спадкових хвороб і вад людини та хвороб людини зі спадковою схильністю;

наводить приклади:

- спадкової мінливості (комбінативної, мутаційної) людини;

- модифікаційної мінливості людини;

характеризує:

-типи успадкування ознак у людини (повне та неповне домінування, кодомінування; аутосомно-рецесивне та аутосомно-домінантне, зчеплене, зчеплене зі статтю);

-закономірності модифікаційної мінливості людини;

-типи мутацій людини;

-мутагенні фактори;

пояснює:

-  застосування генетичних маркерів;

-явище зчепленого успадкування у людини;

- молекулярні механізми мінливості у людини; 

- біологічні антимутаційні механізми;

 

 

Ціннісний компонент

обґрунтовує судження:

- щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників;

виявляє власне ставлення до:

-профілактики та терапії спадкових хвороб людини.

48

 

 

Закономірності спадковості.

49

 

 

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.

50

 

 

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.

51

 

 

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація.

52

 

 

Гени структурні та регуляторні.

53

 

 

Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині.

54

 

 

 

Каріотип людини та його особливості.

55

 

 

Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

56

 

 

***Сучасний стан досліджень геному людини.

57

 

 

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.

58

 

 

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини.

59

 

 

Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини.

60

 

 

Мутації та їхні властивості..

61

 

 

Поняття про спонтанні мутації

62

 

 

Біологічні антимутаційні механізми.

63

 

 

Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

64

 

 

 

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

65

 

 

***Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування

66

 

 

 Закономірності розподілу алелів в популяціях.

67

 

 

Сучасні завдання медичної генетики.

68

 

 

Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

69

 

 

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини.

70

 

 

Медико-генетичне консультування та його організація.

71

 

 

Л. р. № 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

72

 

 

 

П. р. №2. Розв’язування типових генетичних задач.

73

 

 

П. р. №2. Розв’язування типових генетичних задач.

 

74

 

 

Проект: створення буклету, постеру,  презентації, бук-трейлеру, скрайбу тощо (один на вибір).

Орієнтовні теми:

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Скринінг-програми для новонароджених.

Генотерапія та її перспективи.

75

 

 

Урок узагальнення та систематизації знань з теми «Спадковість і мінливість.»

Тема 4 Репродукція та розвиток  (25 годин)

76

 

 

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

 

Діяльнісний компонент

складає порівняльну характеристику:

- статевих клітин людини;

- розвитку чоловічих і жіночих статевих клітин;

демонструє навички:

- роботи з мікроскопом.

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

- мітоз, мейоз, амітоз, регенерація, трансплантація, гаметогенез, запліднення, онтогенез, ембріональна індукція;

називає:

- гіпотези старіння;

наводить приклади:

- порушень клітинного циклу;

пояснює:

- значення регенерації;

- суть та біологічне значення запліднення.

характеризує:

- періоди ембріонального та постембріонального розвитку людини;

 

Ціннісний компонент

оцінює:

- вплив позитивних і негативних чинників на ріст та розвиток людини;

- важливість профілактики онкологічних захворювань;

обґрунтовує судження про:

- вплив способу життя на формування людського організму та репродуктивне здоров’я;

- необхідність відповідального ставлення до планування родини.

виявляє власне ставлення щодо:

- трансплантації тканин та органів у людини, її перспектив;

- правил біологічної етики;

- біологічних і соціальних аспектів регуляції розмноження людини.

77

 

 

 

Особливості процесів регенерації організму людини.

78

 

 

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. 

79

 

 

Правила біологічної етики.

80

 

 

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.

81

 

 

Старіння та смерть клітин.

82

 

 

Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

83

 

 

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання.

84

 

 

Профілактика онкологічних захворювань.

85

 

 

 

Статеві клітини.

86

 

 

Особливості гаметогенезу у людини.

87

 

 

Суть та біологічне значення запліднення.

88

 

 

Причини порушення процесів запліднення у людини.

89

 

 

Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю.

90

 

 

Репродуктивне здоров’я.

91

 

 

Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини.

92

 

 

Біологічні і соціальні аспекти регуляції рзмноження у людини.

93

 

 

Ембріогенез людини.

94

 

 

Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції).

95

 

 

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

96

 

 

 

Л. р. №3. Вивчення будови статевих клітин людини.

97

 

 

 

Л. р. №4. Вивчення етапів ембріогенезу.

98

 

 

Узагальнюючий урок з теми «Репродукція та розвиток.»

99

 

 

Контрольна робота №2

Узагальнення та повторення (5 години)

100

 

 

 

Біорізноманіття

 

 

 

101

 

 

 

Обмін речовин і перетворення енергії

 

 

 

102

 

 

 

Спадковість і мінливість

 

 

 

103

 

 

 

Репродукція та розвиток

 

 

 

104

 

 

Підсумково-узагальнюючий урок

 

 

 

 

docx
Додано
30 серпня
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку