Урок з біології для 10 класу на тему "Цитоплазма, цитозоль, цитоскелет. Мембранні та немембранні органели, включен"

Про матеріал

Вчимося не для школи, а для життя!

Відповідно до Концепції «Нова Українська школа» у 2020 році для успішного працевлаштування майбутньому випускнику потрібні такі навички: уміння вирішувати складні завдання; критичне мислення; креативність; навички координації та взаємодії; емоційний інтелект; судження і прийняття рішень; когнітивна гнучкість.

Стратегічним напрямком реформування школи в Україні є «переосмислення всіх факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, взаємовідповідальності учасників освітнього процесу.

«Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти та саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання й уміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни».

Ідея компетентнісного спрямування освіти органічно пов'язана з такими значущими соціальними цінностями як свобода вибору, творчий підхід, свобода совісті, життєвий досвід.

Сьогодні відбувається заміна акцентів у навчанні, традиційні педагогічні засоби виховання, зміст і організація освітнього процесу дедалі частіше не спрацьовують. Тому в сучасному вимогливому та швидкозмінному соціумі рівень освіти, її вплив на особистісний розвиток дитини значною мірою буде залежати від результативності впровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах, психолого-педагогічних теоріях, які розвивають міжтрандисциплінарний підхід для формування метапредметних компетентностей учнів. Виходячи з основних "меседжів" пропоную зразок Уроку на розсуз освітянській спільноті.

Перегляд файлу

Цитоплазма, цитозоль, цитоскелет.

Мембранні та не мембранні органели, включення

Дмитро Музика, учитель біології та екології Михайлюцької ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

Цільова група:

 • учні 10 класу

 

Тривалість:

 • 45 хв.

 

Мета:

 • розкрити особливості хімічного складу, будови і властивостей цитоплазми; ознайомити з її компонентами; з’ясувати суть та значення основних процесів у гіалоплазмі;
 • застосування умінь критичного мислення при вивченні нового матеріалу та поглиблення засвоєних умінь шляхом використання їх у подальшій практичній діяльності;
 • удосконалювати практичні навички проводити спостереження, експериментувати, робити самостійні аргументовані висновки;
 • виховувати в учнів розуміння єдності живої та неживої природи.

 

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

називає:

 •          складники цитоплазми;
 •          мембранні і немембранні органели і включення клітини;
 •   процеси, які відбуваються в цитоплазмі клітини;

наводить приклади:

 •          рухів клітин і внутрішньоклітинних рухів;

розпізнає:

 •          компоненти клітин на схемах;

характеризує:

 •          хімічний склад і функціональне значення цитозолю;
 •          роль цитоскелету в організації рухів в клітині і рухів клітин;
 •          роль клітинного центра в організації цитоскелету;
 •          будову і функції одномембранних і двомембранних органел;

може

 • прогнозувати майбутні результати;
 • оцінювати й усувати ризики;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;
 • брати участь в акціях з пропаганди енергоефективності;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку та захищати її.

 

Методи і техніки:

рольова гра;

робота та дискусія в групах;

ситуаційні вправи;

«мозковий штурм»;

плакат-підсумок;

метод драми (рольова гра);

 

Обладнання:

комп’ютер, підєднаний до Інтернету;

проектор;

маркери, ручки, аркуші А1;

інтерактивні вправи «Функції органел клітини» (LearningAps.org);

відеофрагменти «Клітина (загально)», «Рух цитоплазми»;

ксерокопії матеріалів;

 

Допоміжні матеріали:

 

Ключові терміни та поняття:

цитоплазма, гіалоплазма, цитозоль, цитогель, органели, циклоз, включення, цитоскелет, тургор.

 

Хід уроку

 

Вчимося не для школи, а для життя!

 

1. Вступна частина (перегляд відеоролика «Клітина (загально)»)

 1.    Привітайтеся з учнями і розкажіть цікаву «мотиваційну» історію.

КАЗКА ПРО КЛІТИНУ

 

Недалеко і неблизько –

В кожної людини –

Є маленькі королівства,

Що звуться клітини.

Королівством цим прекрасним

править заодно

Оболонка, цитоплазма

Й головне - ядро.

Правлять мудро, не воюють -

Скрізь у них є толк.

Царство це функціонує

геть без помилок.

Оболонка на кордоні

здійснює контроль:

Пропускає воду, солі,

Як назвуть пароль.

З іншими клітинами

Теж взаємодіє,

Бо послом працює -

Дружити уміє.

Цитоплазма – дуже ніжна

І модно покроєна,

Вся така собі поважна

Містить органоїди:

Ендоплазматичну сітку,

Рибосоми спритні,

Мітохондрії довгасті

Лізосоми різні.

Все у Цитоплазмочці

Злилося – з’єдналось.

Тому у клітині

добробут і радість.

РНК, білки розумні –

Все тут необхідне,

Королівство співпрацює

З ними досить плідно.

Тож живемо ми із вами

Й не знаємо горя,

Бо численні королівства

Нас прекрасних творять.

 

 


 1.    Нагадайте учням основну мету заняття.

Гра «Оратор». Кожна команда повинна за допомогою пантоміми «розповісти» про особливості однієї з органел. Перемагає та, яку краще і швидше зрозуміють учні-експерти.

1.3. Гра "Впізнай мене".

 • "Я – весь внутрішній живий вміст клітини, за виключенням ядра або його еквівалента; складний комплекс гіалоплазми, органел та включень. Буваю у  стані гелю чи золю."…(цитоплазма) (перегляд відеоролика «Рух цитоплазми»)
 • "Ми амебоподібні тимчасові випинання цитоплазми деяких найпростіших ( амеб, радіолярій) або клітин багатоклітинних тварин (лейкоцити). Виникаємо завдяки рухові цитоплазми. Можемо захоплювати тверді поживні речовини (фагоцитоз)"….(псевдоподії)
 • Я схожа на “мотрійку“складаюя з двох субодиниць: меншої та більшої, які фомуються в ядерці з білків та РНК. Основна моя функція – матричний синтез білка… (рибосоми)
  1.  Повідомте учням тему і мету уроку.

 

2. Основна частина

2.1. Творче завдання.

Яка з клітин – рослинна чи тваринна – є найбільш досконалою? Відповідь обґрунтуйте.

2.2. Учні працюють з моделлю-аплікацією «Будова клітини»:

1 група – складає модель рослинної клітини;

2 група – складає модель тваринної клітини;

3 група – складає модель бактеріальної клітини.

2.3. Інтерактивна вправа «Функції органел клітини» (LearningAps.org)

2.4. Заповніть схему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – пелікула, 2 – поверхневий апарат клітини, 3 – актин, 4 – рослини, 5 – плазматична мембрана, 6 – клітинна стінка, 7 – мікротрубочки, 8 – міозин, 9 – евглена зелена, 10 – еукаріоти, 11-  підмембранні комплекси, 12 – джгутики, 13 – мікронитки, 14 – глікокалікс, 15 – веретено поділу, 16 – тварини, 17 – війки, 18 – надмембранні комплекси.

2.5. Будова та функції органел клітини

1 група – опрацьовує мембранні органели;

2 група – опрацьовує немембранні органели;

3 група – опрацьовує включення.

Структура

Наявність

мембран

Функції

 

 

 

Відео «Гіалоплазма»

2.6. Брейнстормінг.

Зіставте подані показники (а і б) і дайте відповідь у формі: а=б, а>б, а<б.

1) а) кількість органел в еукаріотичних клітинах;

    б) кількість органел у прокаріотичних клітинах.

2) а) величина рибосом в еукаріотичних клітинах;

    б) величина рибосом у прокаріотичних клітинах.

3) а) величина організмів прокаріотів;

    б) величина організмів еукаріотів.

4) а) кількість мембран у мітохондріях;

    б) кількість мембран у лізосомах.

5) а) кількість мембран в ендоплазматичній сітці;

    б) кількість мембран у комплексі Гольджі.

6) а) кількість мембран у вакуолях;

    б) кількість мембран у хлоропластах.

7) а) кількість царств, що належать до еукаріотів;

    б) кількість царств, що належать до прокаріотів.

8) а) час існування органел у клітинах;

    б) час існування клітинних включень у клітинах.

9) а) міцність поверхневого апарату в клітинах рослин, грибів;

    б) міцність поверхневого апарату в клітинах тварин.

2.7. Ментальна карта.

3. Підсумкова частина

3.1. Рефлексія

 •      Мені було цікаво дізнатися…
 •      Мені було важко зрозуміти…

 

 1.  Разом з учнями підсумуйте. Запитайте учнів, де в житті знадобляться здобуті знання. Заохочуйте їх, щоб вони поділилися своїми думками.
 2.  Поясніть домашнє завдання:

Параграф 19

Інтерактивна вправа «Загальна будова клітини еукаріот» (LearningAps.org);

Кросворд 19-23

Відео youtube https://www.youtube.com/watch?v=1mSDBzwn_jU (Цитоскелет)

                         https://www.youtube.com/watch?v=wgzuXtGgtVw (Клітинний центр)

 

 1.  Подякуйте учням за урок.

 

Самооцінка роботи на уроці

Оцінювання учнем власної участі в роботі на уроці.

ПІБ учня

 

N

Показники

Завжди

Іноді

Ніколи

1.

Я був уважний.

 

 

 

2.

Я ретельно працював над завданнями.

 

 

 

3.

Я міг відповісти на запитання вчителя.

 

 

 

4.

Я співпрацював з іншими.

 

 

 

5.

Я з'ясовував те, що було не зрозумілим.

 

 

 

6.

Я узагальнював і робив висновки.

 

 

 

7.

Самооцінка роботи на уроці (в балах).

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "включення"Результат пошуку зображень за запитом "включення"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кросворд 19. Будова клітин

По горизонталі

 1. На честь цього вченого була названо органелу.
 2. Порожнини в цитоплазмі заповнені рідиною і оточені мембраною.
 3. Хромосоми складаються з …
 4. Основний компонент еукаріотичної клітини.
 5. Сукупність ознак хромосомного набору.
 6. Подвійний набір хромосом.
 7. Внутрішній вміст клітини, неоднорідний колоїдний розчин.
 8. Органели, які беруть участь в синтезі білку.

По вертикалі

 1. Ниткоподібні структури ядра.
 2. Непостійні структури клітини.
 3. Структури ядра, які несуть гени.
 4. Органели які розщеплюють органічні сполуки.
 5. Ендоплазматична …
 6. Органели, в яких проходить синтез білка.

 

Кросворд 20. Будова клітин

По горизонталі

 1. Елементарна біологічна система.
 2. Наука про будову і функції клітин.
 3. Процес поглинання клітиною рідини.
 4. Клітини, які не мають ядер.
 5. Статевий процес прокаріотів.
 6. Непостійні структури клітини.
 7. Явище, коли вода з клітини виходить у розчин солей вищої концентраціїніж в ній.

По вертикалі

 1. Вчений, який запропонував термін «клітина».
 2. Внутрішнє середовище клітини.
 3. Постійні клітинні структури.
 4. Вчений, який сформулював основні положення клітинної теорії.
 5. Вони утворюються у прокаріотів при несприятливих умовах.
 6. Прилад для дослідження мікропрепаратів.

 

 

 

 

 

Кросворд 21. Будова клітин

По горизонталі

 1. Речовина, якою заповнюються проміжки між волокнами при здерев’янінніклітинних стінок.
 2. Тверда оболонка, яка може утворитися в у прокаріотів.
 3. Клітини, які мають ядро.
 4. Метод дослідження клітинних структур.
 5. Тонкі ниткоподібні структури підмембранних комплексів.
 6. Циліндричні структури підмембранних комплексів.
 7. Захоплення їжі амебами.

По вертикалі

 1. Основний компонент біологічних мембран.
 2. Калій-натрієвий...
 3. Вчений, який відкрив і описав інфузорії.
 4. Мембранні білки.
 5. Основа цитоплазми, її матрикс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кросворд 22. Будова клітин прокаріотів та еукаріотів

По горизонталі

 1. Внутрішнє середовище клітини.
 2. Органели, які є тільки в клітинах рослин.
 3. Структура, що з'єднує сестринські хроматини.
 4. Повноцінні клітини, які мають ядро і органели.
 5. Він запропонував термін «клітина».
 6. Процес, за якого молекули вільно рухаються крізь мембрани.
 7. У клітинах тварин над плазматичною мембраною розміщений…
 8. Калій-натрієвий …
 9. Захоплення твердих мікрооб'єктів це…

По вертикалі

 1. Органели клітини.
 2. Завдяки йому вольвокс рухається.
 3. Вона належить до підмембранних компонентів клітини.
 4. Клітини, які не мають ядра.
 5. Він відкрив ядро в клітинах рослин.
 6. Органела, яку називають на честь вченого який її відкрив.
 7. Ділянки молекул ДНК, які містять генетичний код.
 8. Органели клітини.
 9. Ендоплазматична…
 10. В ньому зберігається спадкова інформація.

 

 

 

 

 

Кросворд 23. Будова клітини. Клітинна мембрана. Ядро

По горизонталі

 1. Найважливіша структура клітини еукаріот, що являє собою центр управління клітиною і зберігачем інформації в ній.
 2. Функція подвійного шару ліпідів мембрани клітини.
 3. Клітинна речовина, що є носієм спадкової інформації.
 4. З їх допомогою клітина сприймає різні впливи на свою поверхню.
 5. Процес протилежний ендоцитозу, коли клітина позбавляється від зайвих продуктів обміну.
 6. Ядерні білки, необхідні для правильної упаковки ДНК.
 7. ДНК, зв’язана із білками.

 

По вертикалі

 1. Білкові утворення, по яких здійснюється транспорт різних іонів в клітину і з неї.
 2. Процес проникнення в клітину харчових частинок.
 3. Вона знаходиться між двома плечима хромосоми.
 4. Мембрана, що покриває кожну клітину в організмі.
 5. Щільно скручена  ДНК перед  діленням клітини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь на кросворд 19 «Будова клітин»

По горизонталі:  1. Гольджі. 2. Вакуолі. 3. Хроматид. 4. Ядро. 5. Каріотип. 6. Диплоїдний. 7. Гіалоплазма. 8. Рибосоми.

По вертикалі: 1. Хроматин. 2. Включення. 3. Хромосоми. 4. Лізосоми. 5. Сітка. 6. Рибосоми.

 

Відповідь на кросворд 20 «Будова клітин»

По горизонталі:1. Клітина. 2. Цитологія. 3. Піноцитоз. 4. Прокаріоти. 5. Кон’югація . 6. Включення. 7. Плазмоліз.

По вертикалі: 1. Гук. 2. Цитоплазма. 3. Органели. 4. Шванн. 5. Спори. 6. Мікроскоп.

 

Відповідь на кросворд 21 «Будова клітин»

По горизонталі: . 1. Лігнін. 2. Циста. 3. Еукаріоти. 4. Центрифугування. 5. Мікронитки. 6. Мікротрубочки. 7. Фагоцитоз.

По вертикалі: 1. Білки. 2. Насос. 3. Левенгук. 4. Антитіла.  5. Гіалоплазма.

 

Відповідь на кросворд 22 «Будова клітин прокаріотів та еукаріотів»

По горизонталі: 1. Цитоплазма. 2. Хлоропласти. 3. Центромера. 4.  Еукаріоти. 5. Гук. 6. Дифузія. 7. Глікокалікс. 8. Насос. 9. Фагоцитоз.

По вертикалі:  1.  Мітохондрії. 2. Джгутик. 3. Пелікула. 4. Прокаріоти. 5. Броун. 6. Гольджі. 7. Гени. 8. Лізосоми. 9. Сітка. 10. Ядро.

 

Відповідь на кросворд 23 «Будова клітини. Клітинна мембрана. Ядро»

По горизонталі:1. ДНК. 2. Барєрна. 3. Хромосоми. 4. Рецептори. 5. Екзоцитоз. 6. Гістони. 7. Хроматин.

По вертикалі: 1. Канали. 2. Ендоцитоз. 3. Центромера. 4. Плазматична. 5. Хромосоми.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Орлова Ольга Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бориславська Вікторія Павлівна
  Ваау! Дякую Вам за таку розробку!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
7 січня 2018
Переглядів
5708
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку