Календарно-тематичне планування "Фізика 7 клас на 2018/2019"

Про матеріал

ФІЗИКА 7 КЛАС

70 годин (2 год на тиждень)

Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік

Тема

Кількість год за програмою

Кількість год за планом

ВСТУП

1

1

Розділ 1.

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

7

Захист навчальних проектів -1

10

Розділ 2.

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

17

Захист навчальних проектів-1

17

Розділ 3.

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

26

Захист навчальних проектів -1

25

Розділ 4.

Механічна робота та енергія

11

Захист навчальних проектів -1

14

Резерв

4

3

Всього

70

70

Тема

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

ВСТУП

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики,відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

Розділ 1.

Фізика як природнича наука. Пізнання

Навчальний проект №1.

Орієнтовні теми:

1.Видатні вчені-фізики.

2. Фізика в побуті, техніці, виробництві.

3. Спостереження фізичних явищ довкілля.

4. Дифузія в побуті

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об'єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

Розділ 2.

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Навчальний проект № 2.

Орієнтовні теми:

1.Визначеннясередньоїшвидкостінерівномірногоруху.

2. Порівнянняшвидкостейрухівтварин, технікитощо.

3. Обертальнийрухвприроді – основа відліку часу.

4. Коливальніпроцеси в техніці та живійприроді

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв'язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

Розділ 3.

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ .СИЛА

Навчальний проект № 3.

Орієнтовні теми:

1.Розвиток судно- та повітроплавання.

2. ДослідТоррічеллі.Спостереження за зміною атмосферного тиску.

3. Насоси

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила,коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

знає умовуплавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв'язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Розділ 4.

Механічна робота та енергія

Навчальний проект № 4.

Орієнтовні теми:

1. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

2. Прості механізми у побутових пристроях.

3. Біомеханіка людини.

4. Використання енергії природних джерел

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергія, момент сили, коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

розуміє сутність закону збереження механічної енергії, умову рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди важеля.

Діяльнісний компонент:

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв'язування задач різних типів і виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності;

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

Демонстраційний експеримент

Розділ

Демонстрації

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

1.Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.

2.Моделі молекул.

3.Приклади застосування фізичних явищ у техніці.

4.Засоби вимірювання.

Розділ 2. Механічний рух

 • 1.Різні види механічногоруху.

2.Відносність руху, форми траєкторії, швидкості.

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.

2. Деформація тіл.

3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої.

4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.

5. Способи зменшення й збільшення сили тертя.

6. Залежність тиску від значення сили та площі.

7. Передавання тиску рідинами й газами.

8. Тиск рідини на дно і стінки посудини.

9. Зміна тиску в рідині з глибиною.

10. Сполучені посудини.

11. Вимірювання атмосферного тиску.

13. Будова і дія манометра.

14. Дія архімедової сили в рідинах і газах.

15. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об'ємі зануреної частини тіла.

16. Плавання тіл

Розділ 4. Механічна робота та енергія

1.Перетворення механічної енергії.

2.Умови рівноваги тіл.

3.Важіль.

4.Рухомий і нерухомий блоки.

5.Похила площина.

6.Використання простих механізмів.

№ у/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Дата виконання

Домашнє завдання

Вступ. Фізика, як природнича наука. Пізнання природи

1


Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди. Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті.2


Фізика, як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища


Опрацювати § 1 Вправа 1 (1 і 3)

3


Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома


Опрацювати § 2 Вправа 2 (4)

4


Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин


Опрацювати § 4 Вправа 4 (7)

5


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу»


Ст. 32 творче завдання

6


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 2 «Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів


Ст. 39 творче завдання

7


Інструктаж з БЖД. Л. р. «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами»


Підготтуватись до захисту навчального проекту

8


Навчальний проект № 1


Повторити означення ст. 42-43

9


Контрольна робота «Вступ. Фізика, як природнича наука. Пізнання природи»


Повторити означення ст. 42-43

Механічний рух

10


Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка


Опрацювати § 6 Вправа 6 (2)

11


Траєкторія руху. Шлях. Переміщення


Опрацювати § 7 Вправа 7 (5)

12


Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху


Опрацювати § 8 Вправа 8 (3, 4, 5)

13


Розв'язування задач


Опрацювати § 9 Вправа 9 (2-3)

14


Графіки рівномірного руху


Опрацювати § 10 Вправа 10 (4)

15


Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху


Опрацювати § 11 Вправа 11 (2)

16


Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання


Опрацювати § 12 Вправа 12 (1-2)

17


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 4 «Визначення періоду обертання тіла»


Здати звіт

18


Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники


Опрацювати § 13 Вправа 13 (2-4)

19


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 5 «Дослідження коливань нитяного маятника»


Підготуватись до захисту проектів

20


Навчальний проект № 2


Ст. 92-93 опрацювати

21


Контрольна робота «Механічний рух»


Ст. 92-93 опрацювати

Взаємодія тіл. Сила

22


Явище інерції


Опрацювати § 14 Вправа 14 (7)

23


Інертність тіла. Маса тіла


Опрацювати § 15 Вправа 15 (2-3)

24


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 6 «Вимірювання маси тіла»


Ст. 111 творче завдання

25


Густина речовини


Опрацювати § 16 Вправа 16 (2)

26


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 7 «Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)


Ст. 118 творче завдання

27


Розв'язування задач


Опрацювати § 17 Вправа 17 (1 і 3)

28


Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил


Опрацювати § 18 Вправа 18 (1 і 3)

29


Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука


Опрацювати § 19 Вправа 19 (2-4)

30


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 8 «Дослідження пружних властивостей тіл»


Ст. 135 творче завдання

31


Підсумкова контрольна робота за І семестр


Повторити вивчений матеріал

32


Підсумковий урокІІ семестр

33


Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість


Опрацювати § 20 Вправа 20 (3-5)

34


Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці


Опрацювати § 21 Вправа 21 (3)

35


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 9 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання»


Ст. 147 творче завдання

36


Розв'язування вправ


Ст. 148-149

37


Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску


Опрацювати § 22 Вправа 22 (2-3)

38


Розв'язування вправ


Завдання зі збірника

39


Тиск газів і рідин. Закон Паскаля


Опрацювати § 23 Вправа 23 (7)

40


Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри


Опрацювати § 25 Вправа 25 (5)

41


Розв'язування вправ


Завдання зі збірника

42


Сполучені посудини. Манометри


Опрацювати § 26 Вправа 26 (3)

43


Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда


Опрацювати § 27 Вправа 27 (5)

44


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 10. «З'ясування умов плавання тіл»


Ст. 187

45


Розв'язування вправ


Ст. 194-195 опрацювати

46


Контрольна робота «Взаємодія тіл. Сила»Механічна робота та енергія

47


Механічна робота


Опрацювати § 30 Вправа 30 (4-5)

48


Потужність


Опрацювати § 31 Вправа 31 (1-3)

49


Розв'язування задач


Опрацювати § 30-31. Завдання зі збірника

50


Механічна енергія та її види


Опрацювати § 32 Вправа 32 (3 і 4)

51


Механічна енергія та її види


Опрацювати § 32 Вправа 32 (5)

52


Розв'язування задач


Завдання зі збірника

53


Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування


Опрацювати § 33 Вправа 33 (3 і 4)

54


Момент сили. Важіль. Умова рівноваги важеля


Опрацювати § 34 Вправа 34 (2-4)

55


Розв'язування задач


Опрацювати § 34 Вправа 34 (5)

56


Інструктаж з БЖД. Л. р. № 11 «Вивчення умови рівноваги важеля»


Ст. 227 творче завдання

57


Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів


Опрацювати § 36 Вправа 36 (1-3)

58


Розв'язування задач


Завдання зі збірника

59


Навчальний проект 3


Здати звіт

60


Контрольна робота «Механічна робота та енергіяПовторення та узагальнення навчального матеріалу

61


Вступ. Фізика як природнича наука. Пізнання природи


Обрання теми річного проекту

62


Механічний рух


Завдання зі збірника

63


Механічний рух


Завдання зі збірника

64


Взаємодія тіл. Сила


Завдання зі збірника

65


Взаємодія тіл. Сила


Завдання зі збірника

66


Розв'язування вправ


Завдання зі збірника

67


Розв'язування вправ


Завдання зі збірника

68


Захист річних навчальних проектів


Підготуватись до контрольної роботи

69


Підсумкова контрольна робота за рік70


Узагальнюючий урок
Перегляд файлу

ФІЗИКА 7 КЛАС

70 годин (2 год на тиждень)

Підручник: Фізика. 7 клас. . Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф.Я.Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік

Тема

Кількість год за програмою

Кількість год за планом

ВСТУП

1

1

Розділ 1.

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

7

Захист навчальних проектів -1

10

Розділ 2.

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

17

 Захист навчальних проектів-1

17

Розділ 3.

 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

26

Захист навчальних проектів -1

25

Розділ 4.

Механічна робота та енергія

11

Захист навчальних проектів -1

14

Резерв

4

3

Всього

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

ВСТУП

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики,  відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

Розділ 1.

Фізика як природнича наука. Пізнання

 

 

 

 

Навчальний проект №1.

Орієнтовні теми:

1.Видатні вчені-фізики.

2. Фізика в побуті, техніці, виробництві.

3. Спостереження фізичних явищ довкілля.

4. Дифузія в побуті

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

Розділ 2.

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

 

 

 

 

 

Навчальний проект № 2.

Орієнтовні теми:

1.Визначеннясередньоїшвидкостінерівномірногоруху.

2. Порівнянняшвидкостейрухівтварин, технікитощо.

3. Обертальнийрухвприроді – основа відліку часу.

4. Коливальніпроцеси в техніці та живійприроді

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

Розділ 3.

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ .СИЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний проект № 3.

Орієнтовні теми:

1.Розвиток судно- та повітроплавання.

2. ДослідТоррічеллі.Спостереження за зміною атмосферного тиску.

3. Насоси

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила,  коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

знає умову  плавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

 

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Розділ 4.

Механічна робота та енергія

 

 

 

Навчальний проект № 4.

Орієнтовні теми:

1. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

2. Прості механізми у побутових пристроях.

3. Біомеханіка людини.

4. Використання енергії природних джерел

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергія, момент сили, коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

розуміє сутність закону збереження механічної енергії, умову рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди важеля.

 

Діяльнісний компонент:

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів і виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності;

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

 

Ціннісний компонент:

оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстраційний експеримент

Розділ

Демонстрації

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

 1. Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.
 2. Моделі молекул.
 3. Приклади застосування фізичних явищ у техніці.
 4. Засоби вимірювання.

Розділ 2. Механічний рух

 

 1. Різні види механічного  руху.
 2. Відносність руху, форми траєкторії, швидкості.

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

 

 

1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.

2. Деформація тіл.

3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої.

4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.

5. Способи зменшення й збільшення сили тертя.

6. Залежність тиску від значення сили та площі.

7. Передавання тиску рідинами й газами.

8. Тиск рідини на дно і стінки посудини.

9. Зміна тиску в рідині з глибиною.

10. Сполучені посудини.

11. Вимірювання атмосферного тиску.

13. Будова і дія манометра.

14. Дія архімедової сили в рідинах і газах.

15. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла.

16. Плавання тіл

Розділ 4. Механічна робота та енергія

 1. Перетворення механічної енергії.
 2. Умови рівноваги тіл.
 3. Важіль.
 4. Рухомий і нерухомий блоки.
 5. Похила площина.
 6. Використання простих механізмів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ у/п

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Дата виконання

Домашнє завдання

Вступ. Фізика, як природнича наука. Пізнання природи

1

 

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди. Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті.

 

 

2

 

Фізика, як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

 

Опрацювати § 1 Вправа 1 (1 і 3)

3

 

Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома

 

Опрацювати § 2 Вправа 2 (4)

4

 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

 

Опрацювати § 4 Вправа 4 (7)

5

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу»

 

Ст. 32 творче завдання

6

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 2 «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

 

Ст. 39 творче завдання

7

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами»

 

Підготтуватись до захисту навчального проекту

8

 

Навчальний проект № 1

 

Повторити означення ст. 42-43

9

 

Контрольна робота «Вступ. Фізика, як природнича наука. Пізнання природи»

 

Повторити означення ст. 42-43

Механічний рух

10

 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

 

Опрацювати § 6 Вправа 6 (2)

11

 

Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

 

Опрацювати § 7 Вправа 7 (5)

12

 

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

 

Опрацювати § 8 Вправа 8 (3, 4, 5)

13

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати § 9 Вправа 9 (2-3)

14

 

Графіки рівномірного руху

 

Опрацювати § 10 Вправа 10 (4)

15

 

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

 

Опрацювати § 11 Вправа 11 (2)

16

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

 

Опрацювати § 12 Вправа 12 (1-2)

17

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 4 «Визначення періоду обертання тіла»

 

Здати звіт

18

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники

 

Опрацювати § 13 Вправа 13 (2-4)

19

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 5 «Дослідження коливань нитяного маятника»

 

Підготуватись до захисту проектів

20

 

Навчальний проект № 2

 

Ст. 92-93 опрацювати

21

 

Контрольна робота «Механічний рух»

 

Ст. 92-93 опрацювати

Взаємодія тіл. Сила

22

 

Явище інерції

 

Опрацювати § 14 Вправа 14 (7)

23

 

Інертність тіла. Маса тіла

 

Опрацювати § 15 Вправа 15 (2-3)

24

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 6 «Вимірювання маси тіла»

 

Ст. 111 творче завдання

25

 

Густина речовини

 

Опрацювати § 16 Вправа 16 (2)

26

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 7 «Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

 

Ст. 118 творче завдання

27

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати § 17 Вправа 17 (1 і 3)

28

 

Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил

 

Опрацювати § 18 Вправа 18 (1 і 3)

29

 

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

 

Опрацювати § 19 Вправа 19 (2-4)

30

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 8 «Дослідження пружних властивостей тіл»

 

Ст. 135 творче завдання

31

 

Підсумкова контрольна робота за І семестр

 

Повторити вивчений матеріал

32

 

Підсумковий урок

 

 

ІІ семестр

33

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

 

Опрацювати § 20 Вправа 20 (3-5)

34

 

Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

 

Опрацювати § 21 Вправа 21 (3)

35

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 9 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання»

 

Ст. 147 творче завдання

36

 

Розв’язування вправ

 

Ст. 148-149

37

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

 

Опрацювати § 22 Вправа 22 (2-3)

38

 

Розв’язування вправ

 

Завдання зі збірника

39

 

Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

 

Опрацювати § 23 Вправа 23 (7)

40

 

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

 

Опрацювати § 25 Вправа 25 (5)

41

 

Розв’язування вправ

 

Завдання зі збірника

42

 

Сполучені посудини. Манометри

 

Опрацювати § 26 Вправа 26 (3)

43

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

 

Опрацювати § 27 Вправа 27 (5)

44

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 10. «З’ясування умов плавання тіл»

 

Ст. 187

45

 

Розв’язування вправ

 

Ст. 194-195 опрацювати

46

 

Контрольна робота «Взаємодія тіл. Сила»

 

 

Механічна робота та енергія

47

 

Механічна робота

 

Опрацювати § 30 Вправа 30 (4-5)

48

 

Потужність

 

Опрацювати § 31 Вправа 31 (1-3)

49

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати § 30-31. Завдання зі збірника

50

 

Механічна енергія та її види

 

Опрацювати § 32 Вправа 32 (3 і 4)

51

 

Механічна енергія та її види

 

Опрацювати § 32 Вправа 32 (5)

52

 

Розв’язування задач

 

Завдання зі збірника

53

 

Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування

 

Опрацювати § 33 Вправа 33 (3 і 4)

54

 

Момент сили. Важіль. Умова рівноваги важеля

 

Опрацювати § 34 Вправа 34 (2-4)

55

 

Розв’язування задач

 

Опрацювати § 34 Вправа 34 (5)

56

 

Інструктаж з БЖД. Л. р. № 11 «Вивчення умови рівноваги важеля»

 

Ст. 227 творче завдання

57

 

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів

 

Опрацювати § 36 Вправа 36 (1-3)

58

 

Розв’язування задач

 

Завдання зі збірника

59

 

Навчальний проект 3

 

Здати звіт

60

 

Контрольна робота «Механічна робота та енергія

 

 

Повторення та узагальнення навчального матеріалу

61

 

Вступ. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

 

Обрання теми річного проекту

62

 

Механічний рух

 

Завдання зі збірника

63

 

Механічний рух

 

Завдання зі збірника

64

 

Взаємодія тіл. Сила

 

Завдання зі збірника

65

 

Взаємодія тіл. Сила

 

Завдання зі збірника

66

 

Розв’язування вправ

 

Завдання зі збірника

67

 

Розв’язування вправ

 

Завдання зі збірника

68

 

Захист річних навчальних проектів

 

Підготуватись до контрольної роботи

69

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

70

 

Узагальнюючий урок

 

 

 

 

 

 

 


 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Інші матеріали
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
1771
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку