КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ФІЗИКИ 7 клас

Про матеріал
(70 год, 2 год на тиждень) Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот Задачник: І.Ю. Ненашев Фізика. 7 клас. Збірник задач Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік
Перегляд файлу

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

З ФІЗИКИ  7 клас

(70 год, 2 год на тиждень)

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот

Задачник: І.Ю. Ненашев Фізика. 7 клас. Збірник задач Харків, видавництво «Ранок», 2015 рік

уроку

7-А

дата

7-Б

дата

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики,  відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

І- СЕМЕСТ

Вступ

 

1

 

 

 

Фізика як навчальний предмет у школі. Правила безпеки під час роботи з  фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті.  Фізичні тіла й фізичні явища. Речовина і поле.

Розділ 1.Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Демонстрації

 1. Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.
 2. Моделі молекул.
 3. Приклади застосування фізичних явищ у техніці.
 4. Засоби вимірювання

2

 

 

Фізичний експеримент і фізичні досліди

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл тафізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи щодо прояву й впливу фізичних явищ на здоров’я й безпеку життєдіяльності, вирішення проблем довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо

3

 

 

Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

4

 

 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

5

 

 

Розв’язування задач

6

 

 

Лабораторна робота № 1.Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

7

 

 

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

8

 

 

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

9

 

 

Навчальний проект № 1

10

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

11

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

 

 

Тематична

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Демонстрації

 1. Різні види механічного руху.
 2. Відносність руху, форми  траєкторії,  швидкості

12

 

 

Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

називає види механічного руху;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, період обертання, переміщення, амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю;

називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань;

описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

розуміє відносність руху.

 

Діяльнісний компонент:

уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі;

розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз;

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язанняфізичних задач різного типу;

представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

 

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи на аналіз механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної безпеки; задачі з прикладами логістики пасажирських і вантажних перевезень в Україні й світі; уміння вибрати оптимальну траєкторію руху в конкретних життєвих ситуаціях

13

 

 

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

14

 

 

Розв’язування задач

15

 

 

Графіки рівномірного прямолінійного руху

16

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота №1

17

 

 

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

18

 

 

Розв’язування задач

19

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота №2

20

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Тематична

21

 

 

Розв’язування задач

22

 

 

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

23

 

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

24

 

 

Розв’язування задач

25

 

 

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

26

 

 

Навчальний проект № 2

27

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

28

 

 

Розв’язування задач

29

 

 

Семестрова контрольна робота №1

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Демонстрації

1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.

2. Деформація тіл.

3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої.

4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.

5. Способи зменшення й збільшення сили тертя.

6. Залежність тиску від значення сили та площі.

7. Передавання тиску рідинами й газами.

8. Тиск рідини на дно і стінки посудини.

9. Зміна тиску в рідині з глибиною.

10. Сполучені посудини.

11. Вимірювання атмосферного тиску.

13. Будова і дія манометра.

14. Дія архімедової сили в рідинах і газах.

15. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла.

16. Плавання тіл

30

 

 

 Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

 

Учень/учениця

 

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція, деформація, тяжіння, тертя, тиск);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса, густина речовини, сила,  коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

формулює закони Гука, Паскаля, Архімеда;

знає умову  плавання тіл;

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти,

залежність сили пружності від деформації;

залежність тиску на дно і

стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра, манометра, барометра, терезів.

 

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач і виконання лабораторних робіт;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях;

графічно зображує сили;

користується динамометром, терезами; читає покази шкали манометра, барометра;

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

 

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки; матеріали з досягнення українських конструкторів у суднобудуванні, повітроплаванні тощо

 

31

 

 

Густина речовини

 

32

 

 

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл

 

ІІ- СЕМЕСТР

33

 

 

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

34

 

 

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

35

 

 

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука . Пружинні динамометри

36

 

 

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

37

 

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

38

 

 

Розв’язування задач

39

 

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

40

 

 

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

41

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

42

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»

 

Тематична

43

 

 

Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

44

 

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

45

 

 

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

46

 

 

Сполучені посудини. Манометри

47

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота №3

48

 

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

49

 

 

Розв’язування задач

50

 

 

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

51

 

 

Навчальний проект № 3

52

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

53

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Тематична

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Демонстрації

 1. Перетворення механічної енергії.
 2. Умови рівноваги тіл.
 3. Важіль.
 4. Рухомий і нерухомий блоки.
 5. Похила площина.
 6. Використання простих механізмів

 

54

 

 

Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота, потужність, кінетична і потенціальна енергія, момент сили, коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

розуміє сутність закону збереження механічної енергії, умову рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди важеля.

 

Діяльнісний компонент:

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів і виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності;

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

 

Ціннісний компонент:

оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи й задачі на застосування закону збереження енергії, розрахунок параметрів простих механізмів, умов їх безпечного використання; інформаційні матеріали про досягнення українських конструкторів у машинобудуванні й будівництві

55

 

 

Розв’язування задач

56

 

 

Механічна енергія та її види

57

 

 

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

58

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота№4

59

 

 

Момент сили. Умови рівноваги важеля

60

 

 

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

61

 

 

Рухомий і нерухомий блоки

62

 

 

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

63

 

 

Розв’язування задач

64

 

 

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму

65

 

 

Навчальний проект № 4

66

 

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

67

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»

68

 

 

Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

Повторення розділу 2. Механічний рух

69

 

 

Семестрова контрольна робота №2

70

 

 

Підсумковий урок

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, Планування
Додано
4 серпня
Переглядів
186
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку