9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Конспект уроку з теми"Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи"

Про матеріал

Конспект уроку з теми"Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи"допомогає активізувати учнів до вирішення питання про взаємодію суспільства і природи;проаналізувати стан географічного середовища,та розглянути шляхи вирішення екологічних проблем.

Перегляд файлу

Автор:  Середня Альбіна Григорівна

                            Комунальний  заклад 

                        Навчально-виховне об’єднання,,Загальноосвітня школа

                      I-III ступенів №24-Центр дитячої та юнацької творчості 

                ,, Оберіг ,, Кіровоградської міської ради  Кіровоградської  області,,

 

 

 

Тема. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.

Мета:

Навчальна:дати визначення поняттям "географічне та навколишнє середовище", "антропосфера", "природокористування", "ресурсозабезпеченість"; формувати в учнів уявлення про форми взаємодії природи і суспільства;

Розвивальна:систематизувати знання про географічне середовище як сферу взаємодії суспільства і природи;вчити  розрізняти раціональне і нераціональне природокористування; погли­бити систему знань учнів про природні ресурси;

Виховна:сприяти роз­витку екологічного мислення .

Обладнання: політична  карта світу, атласи , відеофайл.

Тип уроку:урок нових знань.

                                                    Хід уроку

 І.  Організаційний момент.

ІІ.   Актуалізація опорних знань учнів.

1.Що таке географічна оболонка?

2.Чим відрізняється антропогенний комплекс від природного?

3.Що таке природні ресурси?

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.

Економіка кожної країни залежить від наявності та кількості корисних копалин, чистоти води, багатства лісів, родючості ґрунту .... Але ми живемо у такому світі, коли ці ресурси - все, що ми беремо від природи, використовуються так бездумно і без надії на перспективне використання, що постає питання: а що потім? Через 10, 20, 30 років?І це питання, так і залишиться відкритим і тривожним...

 IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.

- Як ви розумієте поняття " географічне та навколишнє середовище"? Це подібні поняття, чи ні?

(бесіда).

- Знайдіть відповідь у підручнику.( ст.65) Чи підтверджує визначення у підручнику вашу попередню думку?

- Чому зараз таке актуальне питання про взаємодію природи і суспільства?

- Яку глобальна  проблема  постає внаслідок бездумного використання природних ресурсів?

Завдання :. Робота з підручником

. ст. 65-66 уважно опрацювати текст і визначити : що знав-що дізнався?

Опитування  по тексту:

1. Що таке екологічні комплексні проблеми? (ті .що виникають при взаємодії людства і географічного середовища)

2. Які  є найактуальніші комплексні екологічні проблеми?      ( забрудненнч навколишнього середовища,скорочення ріллі,виснаження мінеральних ресурсів,енергетична проблема).

3.  Як називається наука ,що вивчає екологічні проблеми?               (геоекологія)

4.  Який основний метод застосовують  у геоекології ?  (моніторинг)

5. Що вивчає медична географія?  ( оцінює якість навколишнього середовища)

2. Види природних ресурсів( робота з атласом та підручником).

Природні ресурсизасоби і предмети праці людей (земельні угіддя, водні транспортні шляхи, вода для зрошення і промислових потреб), сировина й матеріали для виробництва (мінеральна сировина, лісові ресурси, «технічна вода», атмосферне повітря).

Природні ресурси – це джерело енергії, без якої неможливо уявити сучасний світ (паливні корисні копалини, гідроенергія, ядерне паливо, енергія сонця, вітру, припливів ).Людина не може обійтись без води, овочів, продуктів рибальства, продуктів харчування рослинного і тваринного походження.
Існують різні класифікації природних ресурсів: за походженням, способом господарського використання; ступенем вичерпності.

КЛАСИФІКАЦІЯ   ПРИРОДНИХ    РЕСУРСІВ

Завдання І    Підручник  Аналіз схеми ст.67

  1. За характером відновлення є:      вичерпні                      і                невичерпні

 Невідновні                                                        відносно невичерпні

                                                                                   Відносно відновні                                           дійсно невичерпні    

                                                                                   Відновні        

2.За походженням або відношенням до певної земної оболонки виділяють такі природні ресурси: літосферні (мінеральні, земельні, внутрішня енергія Землі); атмосферні (енергія Сонця, енергія вітру, агрокліматичні); гідросферні (прісні води, води Світового океану); біосферні (тваринні, рослинні) природні ресурси.
3.За способом господарського використання ресурси можна поділити на: виробничі (промислові, сільськогосподарські) та невиробничі.

4.До промислових виробничих ресурсів традиційно відносять різноманітні паливно-енергетичні ресурси та різні види промислової сировини, водні, земельні, біологічні ресурси. 5.Сільськогосподарськими вважають ґрунтові та агрокліматичні природні ресурси.

6.Ресурсами невиробничої сфери є рекреаційні ресурси, зокрема – мальовничі ландшафти, сприятливі кліматичні умови, лікувальні грязі, мінеральні джерела.
7.Виділяють також ресурси прямого використання, що вилучаються з природного середовища (лікарські рослини, ягоди, гриби).

 

image3


Завдання ІІ  за допомогою атласу ст. 10-11   визначити  які мінеральні ресурси є на території  таких країн:

(завдання по рядах)

1.Саудівська Аравія

2.Венесуела

3.Китай

4.Південно Африканська Республіка

5Естонія

6.Мароко

Всі природні ресурси  об’єднуються  у групи  паливні,  рудні, нерудні

 3.Ресурсозабезпеченість.

Розміщення природних ресурсів на нашій планеті є дуже нерів­номірним і визначається низкою чинників. Так,  географія корис­них копалин залежить від геологічної історії територій, а лісові, агрокліматичні, природно-рекреаційні ресурси — від кліматичних умов.

Для розвитку господарства країни визначальним є територіаль­не поєднання певних видів природних ресурсів. Наприклад, для ви­готовлення целюлози та паперу потрібні не лише деревина, а й ве­лика кількість води.

Тому важливою характеристикою території стає її природно- ресурсний потенціал (ПРП) сукупність природних ресурсів, які можуть бути використані в господарстві з урахуванням тенденцій розвитку науки і техніки.

Співвідношення між ПРП і розмірами його використання називається ресурсозабезпеченістю (Р).

Ресур­созабезпеченість може виражатися двома способами: кількістю ро­ків, на які вистачить певного ресурсу при збереженні темпів його використання, або запасами цього ресурсу на душу населення даної території:

Р = запаси / щорічний видобуток = число років або:

Р = запаси/ кількість населення = запаси на душу населення

Наприклад, світових запасів нафти за сучасних умов видобутку вистачить на 50 років, при цьому в Саудівській Аравії запасів вистачить на 140 років, а в США – на 10. Величина розвіданих запасів вугілля на душу населення світу складає 210 т, в той же час у Китаї – 90 т, Великобританії – 1500 т.
Ресурсозабезпеченість — величина відносна, по-перше, тому, що можуть бути розвідані нові запаси ресурсу або зросте його споживан­ня, по-друге, тому, що недостатня, достатня або висока ресурсо­забезпеченість визначається методом порівняння із середніми по­казниками — світовими, регіональними, державними тощо.

Характеризуючи природні ресурси та оцінюючи можливості їх господарського використання, беруть до уваги не тільки абсолютні показники, але й відносні та якісні.

До якісних показників відносять вміст корисного компоненту у сировині (наприклад, металу в руді), наявність домішок (наприклад, сірки у вугіллі).

Відносні показники свідчать про ресурсозабезпеченість.

4.Раціональне і нераціональне природокористування.

-Поясніть поняття "раціональне", "нераціональне". Як це може стосуватися природних ресурсів?     Наведіть приклади.  Діаграма вена

                              ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Картинки по запросу спільні та відмінні ознаки діаграма вена

Додаткова інформація:Природокористування — система заходів, що здійснюються суспільством з метою вивчення, освоєння, перетворення й охорони навколишнього середовища.  Упроцесі виробництва загалом або на окремих його етапах при­родокористування може бути раціональним і нераціональним.

Використання природних ресурсів і заходи щодо їхнього збереження отримали назву природокористування. За раціонального природокористування природне середовище не зазнає катастрофічного впливу виробничої діяльності людини, перебуває в стані екологічної рівноваги, тобто забезпечується його повне відновлення, а природні ресурси використовуються комплексно, відходи – утилізуються. За нераціонального природокористування стан навколишнього середовища з кожним роком погіршується, що призводить до локальних, регіональних і загальносвітових екологічних проблем.
В ідеалі співіснування людини та природи має бути гармонійним, а природокористування виключно раціональним. Проте, у більшості країн природокористування є нераціональним, що призводить до виснаження ресурсів, забруднення навколишнього середовища. Тому людству варто задумуватися про збереження унікальних куточків природи в заповідниках та національних парках, впровадження технологій комплексного використання сировини, переробки та подальшої утилізації відходів, будівництво очисних споруд, використання технологій замкнутого водопостачання промислових підприємств, розробку нових, екологічно безпечних видів палива. Раціональний підхід навіть за умови інтенсивного використання природи дозволить зберегти антропогенні та природні комплекси.

V.Закріплення нових знань, умінь та навичок

Перегляд відеофайлу . «Екологічна проблема - соціальний ролик 'Земля'»

VI.Підсумок уроку

  •    Географічне середовище — частина земної природи, з якою сус­пільство взаємодіє в процесі свого життя і виробничої діяльнос­ті. З розширенням діяльності суспільства географічне середови­ще охоплює дедалі більшу частину географічної оболонки.
  •    Природно-ресурсний потенціал планети Земля різноманітний і багатий, але розподіляється по ній нерівномірно. Країни і ре­гіони світу різняться за різноманіттям, масштабами видобутку і переробки природних ресурсів. Ступінь залучення природних ресурсів до господарської діяльності характеризується показ­ником ресурсозабезпеченості.
  •    Природні ресурси мають за сучасних умов велике господарське значення, однак багато їх видів значною мірою вичерпані. На

початку ХХІ ст. у більшості країн світу ще зберігається нераці­ональне природокористування.

  •     З метою заощадження природних ресурсів й охорони навко­лишнього середовища необхідно здійснити перехід у глобаль­них масштабах до раціонального природокористування.

VII. Домашнє завдання

  1.   Підручник, опрацювати §10-11 .
  2.   Проаналізувати аспекти природокористування в Україні.
  3.   Ст.70-71 . Заповнити таблицю :  природний ресурс--країна

Позначити на контурній карті території, де, на ваш погляд, природне середовище найбільше перетворено на техногенне; назвати головні причини перетворення.

 

 

 

docx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
1614
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку