Методичне об'єднання вчителів початкових класів

Про матеріал
Зразок МО вчителів початкових класів та вихователів.Можливо хтось з вчителів використає матеріал при плануванні МО.
Перегляд файлу

 

 

Розглянуто і схвалено ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні ШМО                                 Директор школи:В.В.Панасюк________

вчителів початкових класів та           «  Погоджено »                       

вихователів дитячого садка :          Заст.директора з НВР: С.А.Сухомлін_____                        

Протокол № 1 від  29.08.2019 н.р._                   

 

 

 

План роботи

методичного об’єднання

вчителів початкових класів і

вихователів дитячого садка

Біляївського НВК ЗОШ – ДНЗ (ясла – сад)

IIII ступенів

на 2019  – 2020  н. р.

 

 

 

                     Картинки по запросу школа малюнки

 

 

                        Науково-методична проблема

                                               школи:

 

« Компетентісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору»                           

 

Проблемне питання

методичного об’єднання:

 

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках в початковій школі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                             

Директор НВК       

                                                                                                                        В.В.Панасюк________

                                                                 

 

 «  Погоджено »                       

  Заст.директора з НВР: С.А.Сухомлін_____            

 

                   Положення про голову методичного об’єднання

1.Голова шкільного методичного об’єднання обирається з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчих учителів членами МО і затверджується наказом директора школа.

2. Голова шкільного методичного об’єднання класних керівників:

· чітко й конкретно визначає зміст роботи МО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою, методичними рекомендаціями всіх рівнів;

· визначає пріоритетні напрями роботи, завдання МО, функціональні обов’язки його членів;

· складає план роботи МО на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;

· активізує і систематизує роботу МО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;

· відповідає за ведення належної документації МО;

· готує і проводить загальні засідання МО ( 4 рази на рік);

· організовує взаємовідвідування виховних заходів , відвідує уроки;

· організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів МО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей;

· збирає, аналізує і надає директору навчального закладу інформацію про результати проведених анкетувань і тестувань;

· бере участь у вивченні напрямів виховної роботи, перевірки виховних планів, ведення учнівських щоденників; підготовці та проведенні засідань педагогічної ради, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;

· проводить діагностику вчителів початкових класів, здійснює її аналіз для корекції роботи МО;

· за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт директорові школи та визначає мету, завдання і зміст діяльності МО на наступний рік;

· голова методоб’єднання – член методичної ради школи.

http://klub-drug.ru/wp-content/uploads/2011/04/41.2.gif

Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання

Керівник методичного об’єднання :

1.Відповідає за:

а) планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності ШМО;

б) поповнення кейсу вчителя;

в) своєчасне впорядкування документації ШМО та проведених заходів;

2. Разом з адміністрацією навчального закладу контролює:

а) виконання вчителями їхніх функціональних обов’язків;

б) підвищення науково-методичного рівня роботи.

3.Організовує:

а) взаємодію класних керівників між собою та з іншими структурними підрозділами школи;

б) відкриті заходи, семінари, конференції, педагогічні читання тощо;

в) вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

г) консультації з питань виховної роботи.

4.Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів.

5.Сприяє створенню та розвитку системи роботи вчителів.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Аналіз

                                   роботи методичного об’єднання

                            вчителів початкових класів та вихователів

                                           Біляївського НВК IIII ступенів

                                                   за 2018 /2019 н.р.

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, тобто підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості розкриття обдарованості кожної дитини.

Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2018 -2019 навчальному році продовжило працювати над проблемою: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках в початковій школі».

Мета роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів. Головним напрямком у роботі методичного об’єднаннявчителі обрали модернізацію навчально-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій.Робота над проблемою методичного об’єднання була тісно пов’язана з роботою над загальношкільною методичною проблемою.

У 2018/2019 навчальному році, згідно графіка атестації педагогічних працівників, був  проатестований  вчитель початкових класів Вєтрова Л.Б. За результатами атестації відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній   категорії «спеціаліст».

         Серед найпоширеніших форм методичної роботи:  психолого-педагогічні консультації, семінар-практикум, психолого-педагогічний семінар, теоретичний семінар, співбесіди, консультації на актуальні теми, відкриті уроки, огляди новинок психолого-педагогічної та методичної літератури, круглі столи, майстер-клас, предметні тижні, методичні оперативки. На засіданнях  МО обговорювались питання, що стосуються впровадження нових технологій навчання і реалізації проблеми, над якою працювали вчителі. Одним із шляхів удосконалення професійної компетентності педагога є ефективне застосування традиційних та інноваційних освітніх технологій. Аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів показав, що вчителі творчо підходять до реалізації проблеми школи, проблеми МО та власної проблеми. Усі члени МО, надаючи перевагу особистісно зорієнтованій системі навчання, обирають педагогіку співробітництва, уроки будують на діяльнісній основі, учень активно працює сам, у парах, групах – на всіх етапах уроку, навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх.

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми. Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.

Члени МО брали активну участь у районних  семінарах, майстер-класах, тренінгах.

Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Це створило умови для активізації творчого потенціалу педагога, для підвищення професійного та методичного рівня сучасного вчителя, формування педагога-новатора, спонукало до самоосвіти.

Всі члени методичного об’єднання активно долучились до вивчення і обговорення нових документів МОН України, що стосуються реформи освіти:

¾ Концепція «Нова українська школа», затверджена КМУ від 14.12.2016 р. № 988;

¾ наказ МОН України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання    

запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;

¾  проект Державного стандарту початкової загальної освіти № б/н від  

26.07.2017 р.;

¾   Закон України «Про освіту», прийнятий 05.09.2017 року;

¾   Державний стандарт початкової освіти (КМУ від 21.02.2018 № 87)

   Відповідно до наказу МОН України від 16.08.2017 №1182 з метою запровадження компетентнісного підходу та нового змісту початкової освіти вчителі МО прийняли участь у громадських обговореннях двох проектів Типових освітніх програм для початкової школи та навчальні програми з української мови як державної та надіслали зауваження та пропозиції.

З лютого 2018 року вчителі початкових класів закладу, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, активно долучились до програми з підвищення кваліфікації педагогічних працівників: «Особливості організації освітнього процесу у 1-му класі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти». Всі педагоги отримали сертифікат, який дає право викладати в 1 класі Нової української школи.

Члени МО вчителів початкових класів приймають активну участь в онлайн-конференціях, інтернет-марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання реформування освіти, розбудовування Нової укранської школи.

    Протягом року вчителі працювали   над всебічним розвитком дитини шляхом виявлення здібностей учнів, їх нахилів, формували вміння вчитися, самостійно здобувати знання, практично і творчо застосовувати їх. Виховували інтерес до знань, бажання добре вчитися, бути корисним своїй країні.

         Всі учні початкових класів взяли активну участь у проведенні «Тижня початкової школи», який проходив з 27 листопада по 01 грудня 2019 року, згідно плану, під девізом: « Наша дружня шкільна родина ».

       Робота була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.

       Вчителі та їх вихованці приймали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси. Згідно плану роботи методичного об’єднання, проведено  конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3 – 4 класів.

Учні початкової школи брали активну участь у Міжнародних та всеукраїнських інтерактивних конкурсах: у всеукраїнському конкурсі «Колосок», міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», всеукраїнському конкурсі «Патріот», міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», «Грінвіч».

Учні показали хороші результати і отримали дипломи різного ступеня. З кожним роком зростає активність дітей до участі у різного роду конкурсах, де вони показують хороші результати. Це свідчить про те, що наші вчителі на правильному шляху: школа розвиває допитливість дітей, їх пізнавальну активність, тобто формує всебічно розвинену особистість молодшого школяра.

         Проаналізувавши рівень методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми можна сказати, що удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Така система роботи з педагогічними кадрами сприяла росту педагогічної майстерності.

Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2019 -2020 навчальному році продовжить працювати над проблемою: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках в початковій школі».

 

 

 

 

 

 

 

                                     Мета і завдання методичної роботи:

 

 1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних знань, умінь і навичок.
 2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
 3. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
 4. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.
 5. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.
 6. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які не встигають.
 7. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу .
 8. Провести і відвідувати відкриті уроки і виховні заходи.
 9. Продовжувати роботу над формуванням в учнів єдиних орфографічних навичок і вмінь щодо ведення     учнівських зошитів.

10.Розвивати читацькі, мовленнєві уміння і навички, впроваджуючи новітні сучасні технології.

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

• Організаційна та навчально-виховна робота в 1-4 кла­сах спрямовується на формування у молодших школярів вміння вчитися, основних компетентностей, яких потре­бує сучасне життя.

• Вона повинна забезпечити подальше становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей, приділяти серйозну увагу інтелектуальному, моральному і фізичному розвит­ку учня.

• Методичну роботу спрямувати на методологічну пе­реорієнтацію навчання, на розвиток особистості учня, на варіативність організації навчально-виховного процесу, уміння вибору інтерактивних технологій.

• Зосередити увагу на підвищенні рівня навчальних до­сягнень учнів, зокрема грамотного, виразного, чіткого мовлення, мовчазного читання, уміння розв'язувати за­дачі.

• Впроваджувати інноваційні технології в практичну роботу.

• Зосередити увагу на практичній спрямованості уроків, впровадженні прийомів диференційованого нав­чання, сучасних форм групової роботи.

• Реалізувати вимоги державних стандартів початкової освіти щодо результативності навчання.

• Формувати в учнів уміння самостійно виконувати завдання за алгоритмами та інструкціями, відпрацьовува­ти уміння наукової організації праці.

• Зосередити увагу на каліграфії та культурі ведення учнівських зошитів.

• Подолати авторитаризм у спілкуванні з дітьми.

• Формувати у школярів науковий світогляд, розуміння людської свідомості й моралі, озброювати їх знаннями за­кономірностей розвитку природи і суспільства.

• Набувати знання про природу, екологічну культуру, свій рідний край, бережливе ставлення до всього живого, що оточує нас.

• Учити розуміти і цінувати твори мистецтва, пам'ятки історії, красу і багатство природи рідного краю.

• Розвивати потреби у здоровому способі життя, фізич­ному та психологічному загартуванні, вироблення куль­турного і відповідального ставлення до свого здоров'я.

• Розвивати потреби в творчій праці, діловитості, вихо­вання дисциплінованості, організованості.

• Удосконалювати роботу з творчо обдарованими дітьми.

• Оволодіти нетрадиційними формами проведення уроку, застосовуючи інтерактивні технології.

• Створити предметно-ігрові середовища для навчання дітей з 6-ти років на основі особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Відомості про членів методичного об’єднання

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Стаж роботи

Категорія, звання

1

Вєтрова Лариса Болеславівна

 

Вчитель

початкових класів

32 роки

    Спеціаліст

2

Івахненко Інна Володимирівна

Вчитель

початкових класів

24 роки

Спеціаліст

3

Шиліна Наталія Леонідівна

Вчитель

початкових класів

23 роки

Спеціаліст

4

Сухомлін Світлана Анатоліївна

Вчитель

початкових класів

30 років

І категорія

5

Гончарук Олена Миколаївна

Вихователь дошкільного закладу

32 рік

Спеціаліст

6

Шельвейстер Вікторія Олександрівна

Вихователь дошкільного закладу

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Організація самоосвіти вчителів у 2019 - 2020 н.р.

 

№ з/п

Прізвище, імя,

 по батькові вчителя

Клас

Над якою проблемою працює

1

Івахненко Інна Володимирівна

2

Інтегрований урок, як специфічна форма навчання в початковій школі

2

Шиліна Наталія Леонідівна

3

Здоровязберігаючі технології в початковій школі

3

Сухомлін Світлана Анатоліївна

4

Хмарні технології в інклюзивному навчанні

 

4

Вєтрова Лариса Болиславівна

 

5

Впровадження медіаосвіти в систему початкової школи

5

Гончарук Олена Миколаївна

 

Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку

6

Шельвейстер Вікторія Олександрівна

 

Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення відкритих заходів у 2019 – 2020 н.р.

 

№ з/п

Тема заходу

Дата проведення

Клас

Хто проводить

1

«Дарунки осені»

 

жовтень

3

Шиліна Н.Л.

2

«Родинне свято»

листопад

4

Сухомлін С.А.

 

3

«Прийшла зима у гості»

   грудень

1 – 4

Вчителі початкових класів

та вихователі

 

4

«Вечори на хуторі поблизу Диканьки»

січень

4

Сухомлін С.А.

5

«У нас сьогодні свято – жіночий світлий день»

березень

1 - 4

Вчителі початкових класів

та вихователі

 

 

6

«У світі казки»

 

квітень

 

Вихователі дитячого садка

 

7.

 

«Прощавай, початкова школо!»

 

    травень

 

4

 

Сухомлін С.А.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення відкритих уроків у 2019 – 2020 н.р.

 

№ з/п

Прізвище, імя,

 по батькові вчителя

Клас

Дата

Предмет

1

Шиліна Н.Л.

3

    вересень

Літературне читання

2

Вєтрова Л.Б.

1

жовтень

Навчання грамоти (читання)

 

3

Сухомлін С.А.

4

листопад 

Математика 

 

4

Івахненко І.В.

1

грудень

Математика

5

Гончарук О.М.

ДНЗ

січень

Ігрове заняття

 

6

Шельвейстер В.О.

ДНЗ

лютий

Ігрове заняття

 

7

Вєтрова Л.Б.

1

березень

Я досліджую світ

 

8

Сухомлін С.А.

3

квітень

Інтегрований урок

 

 

9

Івахненко І.В.

1

травень

Я досліджую світ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   І засідання

серпень 2019 р.

 

Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах НВК  у  2019 н.р.

 

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити та затвердити план роботи методичного обєднання на 2019 - 2020 н.р. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

за проведення

Примітка

1

Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднання вчителів початкових класів на 2019 - 2020 н.р.

Шиліна Н.Л.

 

2

Опрацювання інструктивно-методичного листа «Особливості організації  навчально-виховного процесу в початкових класах НВК у 2019 – 2020 н.р.»

Сухомлін С.А.

 

3

Опрацювання « Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів НВК »

Вєтрова Л.Б.

 

4

Круглий стіл «« Компетентісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору»

Вчителі початкових класів та вихователі

 

5

Новий освітній простір. Обговорення навчальних матеріалів та методичних рекомендацій для роботи з першокласниками в адаптаційний період.

 

Івахненко І.В.

 

Завдання членам методичного об’єднання

 1.  Опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники для початкової школи на 2019 - 2020 н.р.
 2. Підготувати план роботи з обдарованими дітьми.

 

 

 

 

                                                   ІІ засідання

жовтень 2019 р.

 

Тема. Педагогічна майстерність вчителя як фактор формування інноваційної особистості молодшого школяра.

 

Мета. Обговорити умови співпраці ДНЗ «Сонечко» та початкової школи. Проаналізувати реалізацію методичного проекту, над яким працює м/о протягом навчального року. Обговорити і затвердити завдання шкільного етапу учнівських олімпіад.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

за проведення

Примітка

1

 Вимоги і процес впровадження інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі.

Вєтрова Л.Б.

 

2

 Наступність і співпраця з дошкільним закладом.

Гончарук О.М.

 

3

 Виховуємо прекрасне на уроках музичного мистецтва.

Шиліна Н.Л.

 

 

4

 Обговорення і затвердження завдань шкільного етапу учнівських олімпіад та конкурсів, в яких беруть участь учнів початкових класів.

 

Сухомлін С.А.

 

5

Особливості роботи педагога з учнями з особливими потребами.

 

 

Івахненко І.В.

 

Завдання членам методичного об’єднання

 1.  Вчителям підготувати матеріали по співпраці з дошкільним навчальним закладом.
 2. Оформити завдання І етапу учнівських олімпіад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ засідання

січень 2020 р.

 

Тема. Використання ІКТ в початковій школі як засіб підвищення якості освіти.

 

Мета. Визначити особливості використання ІКТ на уроках в початковій школі. Проаналізувати досвід  використання ІКТ вчителями на уроках інформатики. Визначити психолого-педагогічні аспекти інформатизації навчання в початковій школі. Створити підбірку матеріалів з профілактики втоми при роботі з комп’ютерною технікою.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

за проведення

Примітка

1

 Інформаційно-комунікативна технологія навчання (ІКТ) в початковій школі. Шляхи використання мультимедійних технологій в освіті.

Вєтрова Л.Б.

 

2

 Специфіка і структура мультимедійного уроку початкової школи. Типи мультимедійних уроків у початковій школі. Презентація.

Шиліна Н.Л

 

3

 Взаємовідвідування уроків інформатики в 2, 3, 4 класах.

Сухомлін С.А.

 

4

 Психолого-педагогічні та медичні аспекти інформатизації навчання. Профілактика втоми при роботі з комп’ютерною технікою.

Вєтрова Л.Б.

 

5

Радимо прочитати.

Гончарук О.М.

 

 

Завдання членам методичного об’єднання

 1.  Підготувати матеріали творчих звітів учителів, які атестуються.
 2. Створити підбірку матеріалів з профілактики втоми при роботі з комп’ютерною технікою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV засідання

березень 2020 р.

 

Тема. Здоровязберігаючі технології як засіб підвищення ефективності навчального процесу в початковій школі.

 

Мета.  Реалізація інформаційно-просвітницьких програм та проектів, спрямованих на формування у школярів свідомої мотивації до дбайливого ставлення до свого здоров’я.

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

за проведення

Примітка

1

 Фізкультурно-оздоровчі заходи як засіб формування компетентнісного ставлення до свого здоров’я.

Шельвейстер В.О.

 

2

 Проектна діяльність на уроках основ здоров’я.

Івахненко І.В.

 

3

 Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації  рухової активності школяра та попередження перевтоми.

Шиліна Н.Л.

 

4

 Взаємовідвідування уроків предмету «Основи здоров’я”

Всі вчителі та вихователі

 

5

Творчі звіти учителів та вихователів «Педагогічна скарбничка»

 

Всі вчителі та вихователі

 

Завдання членам методичного об’єднання

 1. Підготувати пропозиції щодо вдосконалення роботи методичного об’єднання  вчителів початкових класів.
 2. Підготувати звіти «Педагогічні скарбнички» 2019 - 2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V засідання

Квітень - Травень 2020 р.

 

Тема.  Робота вчителя в творчому режимі – запорука успіху. Методичний марафон.

 

Мета. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність. Удосконалювати навчально-виховний процес в умовах звичайного класу.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

за проведення

Примітка

1

Звіт про виконання плану роботи методоб’єднання.  Підведення підсумків роботи методичного об’єднання за 2019 - 2020 н.р.

Шиліна Н.Л.

 

2

 Обговорення та затвердження завдань на ДПА в 4 класі.

Сухомлін С.А.

 

3

 Педагогічний діалог: «Радимо прочитати».

Шельвейстер В.О.

 

4

 Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2020 – 2021 н.р.

 Гончарук О.М.

Шиліна Н.Л.

Івахненко І.В.

 

5

Круглий стіл. Обговорення питання успішності учнів в початкових класах.

 « Нова українська школа. Результати нової реформи».

 

Вєтрова Л.Б.

Івахненко І.В.

 

 

Завдання членам методичного об’єднання

         Поповнити свій робочий кабінет новими наочними посібниками,     

          дидактичними іграми, роздатковим матеріалом. 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
6 квітня 2020
Переглядів
605
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку