Методичні рекомендації до звіту з технологічної практики для студентів технікуму спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування

Про матеріал

Складовою частиною навчального процесу у закладах вищої освіти є проходження студентами практики як однієї з форм їхньої адаптації до умов, характеру та особливостей майбутньої професії.

Практика студентів організовується відповідно до “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 № 93.

При проходженні практики студенти керуються розробленою технікумом програмою проходження практики, яка охоплює глибоке вивчення процесу фінансово-господарської та управлінської діяльності підприємств, банківських чи страхових установ, як підприємницьких структур.

Метою виробничої практики є поглиблення знань, які здобуті студентами в процесі вивчення відповідних теоретичних курсів, передбачених навчальним планом при підготовці спеціалістів за спеціальністю 072«Фінанси, банківська справа та страхування»; формування у студентів вмінь і навичок самостійного виконання професійних завдань.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Новокаховський приладобудівний технікум

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до технологічної практики

для студентів 3 курсу спеціальності

 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Нова Каховка

2018

 

    Методичні рекомендації до технологічної  практики для студентів 3  курсу спеціальності  072  «Фінанси, банківська    справа та страхування», 2018р.-  36 стор.

 

 Розробник : викладач,  спеціаліст Бутова Л.В.

 

 

 

 

 

 Методичні рекомендації розглянуті на засідання циклової комісії дисциплін  професійної підготовки галузі знань «Управління та адміністрування»

Протокол   № 8 від 14.02.2018 року.   

 Голова циклової комісії

   _______________________ Л.О. Волковська

   «___»__________________2018 року.

 

 

 

 

Зміст

 

Вступ…………………….……………………………………………………..4

 1. Мета і завдання………………………………………………...........................4
 2. Керівництво й організація практики…………................................................7
 3. Права й обов’язки студента-практиканта...…..................................................7
 4. Програма практики………………………..……...…........................................9

4.1. Зміст програми практики на підприємствах різної форми власності…..9

4.2. Зміст програми практики у банківських установах……………………14

4.3. Зміст програми практики у страхових компаніях………………….......19

4.4 Зміст програми практики в Управлінні Пенсійного фонду……………20

4.5 Зміст програми практики в бюджетній установі………………………..23

4.6 Зміст програми практики в УПСЗН……………………………………...25

4.7 Зміст програми практики в Державній фіскальній службі……………..26

4.8 Зміст програми практики в фінансовому відділі міста (району)……....29

 1. Звіт про виробничу практику, вимоги до його оформлення ……................31

6. Порядок захисту та критерії оцінювання результатів проходження виробничої практики………………………………………………………….…32

8. Нормативне та навчально-методичне забезпечення практики…….............35

Додаток А………………………………………………………………………...30

Додаток Б………………………………………………………………………....35

Додаток В…………………………………………………………………….......37

 

 


Вступ

 

Складовою частиною навчального процесу у закладах вищої освіти є проходження студентами практики як однієї з форм їхньої адаптації до умов, характеру та особливостей майбутньої професії.

Практика студентів організовується відповідно до “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 № 93.

Виробнича практика для студентів спеціальності  072  «Фінанси, банківська    справа та страхування» проходиться у 6 семестрі. Її тривалість визначається відповідними навчальними планами для напряму підготовки і складає – 4 тижня.

При проходженні практики студенти керуються розробленою технікумом програмою проходження практики, яка охоплює глибоке вивчення процесу фінансово-господарської та управлінської діяльності підприємств, банківських чи страхових установ, як підприємницьких структур.

 

1. Мета і завдання виробничої практики

Метою виробничої практики є поглиблення знань, які здобуті студентами в процесі вивчення відповідних теоретичних курсів, передбачених навчальним планом при підготовці спеціалістів за спеціальністю 072  «Фінанси, банківська    справа та страхування»  ; формування у студентів вмінь і навичок самостійного виконання професійних завдань.

Під час виробничої практики студенти збирають практичні, а також базові аналітичні матеріали, які є невід’ємною основою звіту про проходження практики. Для проходження виробничої практики студенти направляються на підприємства та інші виробничі організації, банківські установи та страхові компанії.

 

Основні завдання практики:

 •                              закріплення теоретичних знань з дисциплін спеціальності;
 •                              оволодіння практичними навичками, технологією роботи з фаху безпосередньо на робочих місцях;
 •                              вивчення та аналіз реальної ситуації в економіці у статиці та динаміці, зокрема безпосередньо на базі проходження практики;
 •                              знайомство з технікою і технологією розробки, процедурами прийняття і реалізації управлінських рішень, що виникають у конкретній організації;
 •                              збір матеріалу для здійснення студентської науково-дослідної роботи, виступів на семінарах і конференціях, виконання рефератів, курсових і кваліфікаційних робіт.

У результаті проходження виробничої практики на виробничих підприємствах та організаціях студенти повинні   знати:

 1.     особливості організації та реєстрації суб’єктів господарювання – баз практики, в тому числі ознайомитись з їхніми статутними документами, системою управління і виробництва на підприємстві, положеннями й інструкціями функціональних служб і окремих посадових осіб, положеннями про оплату та стимулювання праці та ін. внутрішніми нормативними документами підприємств чи організацій;
 2.     методику розробки виробничої програми підприємств, складання бізнес–плану, визначення потреби в оборотних коштах, розрахунку ефективності використання оборотних та основних засобів;
 3.     систему готівкових та безготівкових грошових розрахунків суб’єктів господарювання;
 4.     методику проведення аналізу витрат та собівартості, а також порядок визначення цін на продукцію підприємства – бази практики;
 5.     систему оподаткування суб’єктів господарювання;
 6.     порядок формування і використання прибутку, а також ознайомитись з практикою організації та проведення економічного аналізу й оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання;
 7.     особливості складання звітності про випуск продукції, про оплату праці, про використання основних засобів, про затрати на виробництво продукції, балансу підприємства, звіту про рух грошових коштів, про фінансові результати, про власний капітал та інших форм статистичної та фінансової звітності підприємств та організацій;

вміти:

 •       оформляти документацію щодо організації та реєстрації підприємства;
 •       розробляти виробничу програму підприємства;
 •       складати управлінську, статистичну та фінансову звітність підприємства;
 •       проводити аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства.

У результаті виробничої практики у банку чи страховій компанії студенти повинні

знати:

 •       законодавчі та інструктивні документи, що стосуються діяльності вказаних баз практики;
 •       сучасні методи, форми організації операцій в банках та страхових компаніях;

вміти:

- використовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності;

- здійснювати операції на окремих ділянках роботи банку чи страхової компанії;

- застосовувати сучасні інформаційні технології в банківській чи страховій діяльності;

- складати управлінську, податкову та фінансову звітність;

- здійснювати обслуговування підприємств, організацій – клієнтів банку чи страхової компанії.

2. Керівництво й організація практики

Студенти проходять виробничу практику на підприємствах, у банках чи страхових компаніях, із якими технікум уклав відповідні угоди або які знаходяться за місцем їх проживання, якщо є письмова згода керівників таких організацій.

Керівництво практикою на базі практики здійснюють провідні спеціалісти підприємства, банку чи страхової компанії, яких наказом призначає керівник цієї організації.

Студенти відбувають із технікуму на практику і прибувають в технікум після проходження практики самостійно в терміни, визначені керівництвом технікуму. Організацію і контроль за проходженням виробничої практики від закладу освіти  здійснює особа, яка є відповідальною за виробничу практику студентів.

Якщо під час проходження практики у студента виникають питання, він може отримати відповідну допомогу чи консультацію у відповідального за виробничу практику студентів.

 

3. Права й обов’язки студента – практиканта

До проходження практики на підприємстві, у банку чи страховій компанії студент повинен:

 • отримати методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики і направлення на практику;
 • ознайомитися зі змістом програми практики, повторити ті питання теоретичного курсу, які необхідно поглибити при проходженні практичного навчання на підприємстві, у банку чи страховій компанії;
 • отримати відповідний інструктаж від відповідальної особи за практику від технікуму.

По прибутті на підприємство, у банк чи страхову компанію для проходження практики студент наказом по цих організаціях закріплюється за керівником практики від організації. Після цього, не пізніше як через 3 дні студентом надсилається поштою чи приноситься особисто у технікум повідомлення, що засвідчує його прибуття на підприємство (установу, організацію).

 

 

Під час проходження практики студент повинен:

- пройти інструктаж із техніки безпеки і суворо дотримуватися правил техніки безпеки під час проходження практики на підприємстві, у банку чи страховій компанії;

 • дотримуватися правил розпорядку (режиму) роботи організації;
 • регулярно вести записи в щоденнику про проходження практики (додаток А), які повинен підписувати керівник практики від організації в кінці кожного робочого дня;
 • в текстовій частині звіту про проходження практики регулярно вести записи, що стосуються розкриття суті питань робочої програми;
 • своєчасно готувати передбачені робочою програмою практики матеріали документальної частини звіту;
 • без дозволу керівника практики від підприємства, банку чи страхової компанії не залишати своє робоче місце студента – практиканта.

За відсутності студента на практиці без поважної причини під час перевірки, здійснюваної керівником практики від технікуму, виробнича практика для такого студента може бути не зарахована та підлягатиме повторному проходженню. Якість проходження студентом виробничої практики оцінюється при захисті ним звіту про проходження практики.

 

4. Програма практики

4.1. Зміст програми технологічної практики на підприємстві чи іншій виробничій організації

 

Під час проходження виробничої практики студент повинен вивчити такі аспекти діяльності підприємства – бази практики:

1. Загальна характеристика підприємства:

 - основні ідентифікаційні ознаки підприємства як юридичної особи (назва, дата створення, форма власності, приналежність до галузі, характеристика видів діяльності).

 

 

2. Порядок створення та реєстрації підприємства:

- статут підприємства, його коротка характеристика та порядок розробки.

 - особливості відкриття поточного рахунку в банку, оформлення взірців підписів тощо.

Рекомендований перелік додатків звіту : копія статуту підприємства;

 

3. Система управління підприємством:

 • організаційна структура підприємства: схема управління підприємством, підпорядкованість основних функціональних служб і підрозділів, характеристика функціональних обов’язків основних ланок управління підприємством.

Рекомендований перелік додатків звіту: положення про організацію роботи функціональних служб та посадові інструкції окремих посадових осіб 1-2 служби чи особи;

 •    виробнича структура підприємства: основні виробничі підрозділи підприємства (цехи, дільниці і т. і.), їх спеціалізація, номенклатура й асортимент продукції (послуг), що ними випускаються.

Рекомендований перелік додатків звіту : схема структури виробництва підприємства.

 

4. Планування та організація діяльності підприємства:

- коротка характеристика виробничого (господарського) процесу підприємства;

- порядок і практика складання технологічних карт. (Додати до звіту: технологічну карту одного виробу з поясненнями);

- особливості складання виробничої програми підприємства в номенклатурі, асортименті та обсягах;

- порядок визначення рівня виконання виробничого завдання за останні два роки в грошовому і натуральному виразі;

- аналіз трудомісткості виробництва продукції та якості продукції. Рекомендований перелік додатків звіту: звітність про випуск продукції за останні 2 роки);

- порядок складання планів підприємства щодо виробництва нових видів продукції, застосування новітніх технологій з виробництва;

- порядок складання бізнес-планів;

 

5. Персонал підприємства:

-   рівень забезпечення підприємства робочою силою;

- аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві за останні два роки (чисельність працюючих, продуктивність праці, заробітна плата і т. і.);

- аналіз співвідношення темпів росту виробництва продукції та середньої зарплати на підприємстві за останні 2 роки.

 

6. Організація оплати праці на підприємстві:

- система та основні форми оплати праці та форми стимулювання праці, які використовуються на підприємстві;

- порядок розрахунку норм виробітку і розцінок для працівників підприємства.

 

7. Соціальна діяльність підприємства:

- основні заходи, які проводяться підприємством стосовно планування соціального розвитку підприємства: забезпечення належних умов праці, побуту та проживання працівників, медичного обслуговування тощо;

- основні проблеми соціального захисту працівників підприємства.

 

8. Основні засоби підприємства:

- склад і структура необоротних активів підприємства за останні 2 роки;

- види обладнання та інші основні засоби, що використовуються у господарському процесі підприємства;

- аналіз термінів експлуатації та ступінь зносу основних засобів підприємства;

- методи нарахування амортизації, що використовуються на підприємстві;

- аналіз основних показників стану й ефективності використання основних виробничих фондів, які розраховуються на підприємстві.

- джерела та порядок фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

 

 

9. Оборотні активи підприємства:

- склад і структура оборотних активів підприємства;

- перелік постачальників сировини і матеріалів для підприємства;

- порядок визначення потреби в оборотних коштах на підприємстві та розрахунку нормативів оборотних коштів у виробничих запасах, у незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, для створення запасів готової продукції та ін.;

- розрахунок показників стану та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві та здійснити їх аналіз за останні 2 роки;

- основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів, що можуть бути використані підприємством.

 

10.  Витрати підприємства:

- склад і структура витрат підприємства;

- аналіз постійних та змінних витрат підприємства;

- склад і структура прямих та накладних витрат підприємства;

- аналіз динаміки адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат підприємства;

- порядок розрахунку собівартості продукції на прикладі 2 – 3 виробів, характеристика структури собівартості продукції підприємства;

- аналіз рівня витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства за останні 2 роки;

- порядок визначення цін на продукцію підприємства, аналіз динаміки рівня цін на підприємстві.

 

 

11. Доходи підприємства:

- види доходів підприємства, їх характеристика;

- порядок формування і розподілу виручки від реалізації продукції підприємства, провести аналіз обсягів виручки від реалізації продукції, описати фактори, що на неї впливають.

 

12. Фінансові результати діяльності підприємства:

- порядок формування прибутку підприємства, аналіз його динаміки за останні 2 роки;

- факторний аналіз прибутку підприємства, описати виявлені резерви зростання загальної величини прибутку підприємства;

- аналіз основних показників рентабельності діяльності підприємства за останні 2 роки;

- резерви збільшення прибутку та рентабельності підприємства;

- механізм розподілу та використання чистого прибутку;

- характеристика фондів та резервів підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку, порядок їх використання.

 

13. Система оподаткування підприємства:

- основні види податків та обов’язкових відрахувань до державних цільових фондів, які сплачує підприємство;

- особливості справляння податків і обов’язкових зборів підприємством (ставки, терміни сплати, розрахунок бази оподаткування, пільги);

- оцінка рівня           податкового навантаження підприємства за останні 2 роки.

14.  Порядок грошових розрахунків підприємства:

- порядок проведення касових операцій на підприємстві;

- система та форми безготівкових розрахунків, які використовуються підприємством;

- порядок відкриття та види рахунків підприємства в банках.

- аналіз практики дотримання підприємством розрахунково-платіжної дисципліни.

 

15. Практика складання фінансової звітності на підприємстві:

- склад фінансової звітності підприємства;

- порядок складання балансу підприємства, звіту про фінансові результати, про власний капітал, про рух грошових коштів.

- загальний аналіз даних фінансової звітності підприємства.

Рекомендований перелік додатків звіту: копії фінансових звітів за 2 роки;

 

16. Оцінка фінансового стану підприємства:

-  опис інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану на підприємстві;

- основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства за даними фінансової звітності, їх аналіз (розрахувати основні фінансові показники та провести їх аналіз щодо бази практики за останні 2 роки);

- пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства-бази практики.

17. Техніко-економічні показники підприємства за останні два роки вказати у таблиці, поданій у додатку Б.

У документальну частину звіту про проходження виробничої практики на підприємстві необхідно подати такі документи:

 1. Копію статуту чи іншого статутного документу, яким керується підприємство у своїй діяльності.
 2. Схеми виробничої та організаційної структури підприємства.
 3. Копію Положення про організацію роботи функціональних служб та посадові інструкції окремих посадових осіб (1-2 служби чи особи).
 4. Звіт про виробництво продукції (№1-П).
 5. Копія бізнес-плану чи іншого плану діяльності підприємства.
 6. Технологічну карту одного виробу.
 7. Копію Положення про оплату праці і матеріальне стимулювання працівників підприємства.
 8. Звіти про використання праці і оплату праці.
 9. Звіт про рух, стан і використання основних засобів.
 10. Калькуляцію собівартості на 2 – 3 вироби.
 11. Розрахункові документи (платіжне доручення, розрахункові чеки, акредитиви, векселі, платіжні вимоги-доручення).
 12. Баланс підприємства.
 13.  Звіт про фінансові результати.
 14. Звіт про власний капітал.
 15. Звіт про рух грошових коштів.
 16. Додатки до фінансової звітності.

 

4.2. Зміст програми технологічної практики у банківських установах

 

1. Загальне знайомство з базою практики – банком.

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

- дослідити історію становлення та розвитку банку, місію та стратегічні цілі банку;

 •    визначити види операцій, які має право виконувати банк згідно з ліцензіями;
 •    проаналізувати структуру та галузеву приналежність основної  клієнтури банку;
 •    проаналізувати структуру основних послуг, які фактично надаються банком;

- дати характеристику управлінської та організаційної структури банку;

- описати основні завдання і функції структурних підрозділів банку;

- дати характеристику системи внутрішнього контролю в банку.

Схематичний матеріал та документи, що додаються до звіту:

 1. Схеми організаційної структури банку (схема структури управління банку, функціональна схема окремих структурних підрозділів банку).

Рекомендований перелік додатків звіту : примірник статуту та інших установчих документів банку-бази практики.

 

 

2. Розрахунково-касові операції банку

2.1. Операції за поточними рахунками клієнтів-підприємств.

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

- охарактеризувати порядок відкриття, ведення та закриття поточних рахунків у національній та іноземній валютах;

- визначити документи, необхідні для відкриття рахунку в банку; 

- визначити основні форми безготівкових розрахунків, що застосовуються в банку, та охарактеризувати порядок здійснення розрахунків ними;

- охарактеризувати вимоги до оформлення розрахункових документів та порядок приймання документів банком;

- проаналізувати тарифи банку на розрахункове обслуговування своїх клієнтів-суб’єктів господарювання;

 • визначити види платіжних систем, з якими працює банк;
 • охарактеризувати організацію розрахунків з використанням банківських платіжних карток; 
 • проаналізувати тарифи банку за проведення операцій з платіжними картками;

Схематичний матеріал та документи, що додаються до звіту:

Зразок заповненої заяви на відкриття рахунку підприємством.

Зразок картки зі зразками підписів і відбитком печатки.

Зразок заповненого договору банківського рахунку.

Зразок заповненого платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, меморіального ордеру.

Зразок заповненої заяви на отримання розрахункової чекової книжки підприємством.

Зразок заповненої заяви підприємства на акредитив.

Зразок заповненого договору про відкриття карткового рахунку клієнтом-підприємством.

Заповнені бланки інших документів, що додатково використовуються банком-базою практики для здійснення операцій за іншими рахунками клієнтів.

2.2. Касові операції

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

 • дати загальну характеристику касових операцій; визначити види і порядок оформлення касових документів;
 • описати порядок видачі готівки клієнтам,
 • описати порядок приймання готівки в касу банку від клієнтів;
 • проаналізувати тарифи банку на касове обслуговування.
 • охарактеризувати конверсійні та обмінні операції з іноземною валютою, порядок їх оформлення.

Схематичний матеріал та документи, що додаються до звіту:

Зразок заповненого повідомлення підприємства-клієнта банку про отримання готівки для підкріплення; заповнений прибутковий та видатковий касовий ордер.

Зразок заяви на переказ коштів.

Зразок заяви на видачу готівки.

Зразок заяви на видачу грошової чекової книжки. Заповнений грошовий чек.

Документи, якими оформлюються конверсійні та обмінні операції з іноземною валютою.

Інші додаткові документи, що використовуються банком-базою практики для здійснення касових операцій банку.

 

3. Депозитні операції банку

3.1. Загальна характеристика діяльності банку на ринку депозитних послуг

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

 • охарактеризувати депозитні продукти банку в національній та іноземній валютах;
 •  проаналізувати процентні ставки за депозитами в національній та іноземній валютах порівняно з банками своєї групи, банками-лідерами та середньогалузевими показниками.

3.2. Механізм здійснення депозитних операцій з підприємствами

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

 • охарактеризувати порядок відкриття та ведення депозитних рахунків у національній та іноземній валютах юридичних осіб;
 • визначити документи, необхідні для відкриття рахунків;
 • визначити структуру депозитної угоди;
 • охарактеризувати умови нарахування та сплати процентів за депозитними договорами банку.

Схематичний матеріал та документи, що додаються до звіту:

Зразок заяви на відкриття вкладу підприємством.

Зразок заповненого договору банківського вкладу юридичними особами.

4. Кредитні операції банку

4.1. Загальна характеристика кредитної діяльності банку

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

- проаналізувати види кредитів, що надає банк, та структуру кредитного портфеля банку-бази практики;

- провести аналіз процентних ставок за кредитами банку – бази практики;

- охарактеризувати основні внутрішні нормативні документи, що регулюють здійснення кредитних операцій в банку-базі практики.

4.2. Кредитні відносини банку з підприємствами-суб’єктами господарювання

- охарактеризувати порядок видачі кредитів юридичним особам;

- визначити документи, які необхідно надати банку для отримання кредиту;

- охарактеризувати методику оцінки кредитоспроможності юридичних осіб у банку;

- визначити види забезпечення, що приймає банк за кредитами юридичних осіб;

- охарактеризувати порядок нарахування та стягнення процентів;

- охарактеризувати організацію кредитного банківського моніторингу та описати основні кредитні санкції банку-бази практики;

Схематичний матеріал та документи, що додаються до звіту:

Заповнена заява на отримання кредиту підприємством.

Зразок  техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) або бізнес-плану на отримання кредиту підприємством.

Зразок заповненого кредитного договору банку з підприємством-позичальником.

Зразок заповненого договору застави (поруки, гарантії. Зразок висновку про кредитоспроможність юридичної особи (на прикладі конкретного підприємства).

 Зразок висновку кредитного комітету (на конкретному прикладі).

 

5. Оподаткування банківської установи та його специфічні особливості.

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

- розглянути всі податки, збори і обов'язкові платежі, які сплачує банківська установа до бюджету та до цільових державних фондів;

-  вказати об'єкт оподаткування, ставки податку, податкові періоди, пільги по податку, звітні форми;

- проаналізувати стан розрахунків банку за податковими платежами.

6. Аналіз фінансових результатів діяльності банку

В даному розділі звіту студенту-практиканту необхідно:

 •                                                   описати особливості формування доходів та банку;
 •                                                   проаналізувати склад та структуру прибутків банку за даними фінансової звітності за останні 2-3 роки;
 •                                                   проаналізувати рентабельність окремих банківських послуг та операцій банківської установи.

Схематичний матеріал та документи, що додаються до звіту:

Форми фінансової звітності банку (звіт про фінансову діяльність (річний), звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал).

 

4.3. Зміст програми технологічної практики у страхових компаніях

 

1. Загальна характеристика страхової компанії.

Ознайомитись із структурою страхової компанії (центральний апарат, філії, відділення). Органи управління, їх повноваження. Функціональні підрозділи страховика (управління, відділи відобразити схемами, показати їх підпорядкованість, описати основні функції).

Описати порядок створення та реєстрації страховика.

Охарактеризувати структуру клієнтів страхової компанії, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються страхові компанії.

 

2. Аналіз та характеристика страхової діяльності:

 •         охарактеризувати та проаналізувати страхові послуги, що надаються страховою компанією, за формами проведення (обов’язкове, добровільне);
 •         охарактеризувати та проаналізувати страхові послуги, що надаються страховою компанією,  за галузями страхування (майнове; особисте; відповідальності).

 

3. Формування ресурсів страхової компанії.

Розглянути структуру й порядок формування власного капіталу страхової компанії в динаміці за 2-3 роки.

Проаналізувати склад і структуру залучених коштів (страхових премій) страховиків.

Проаналізувати порядок формування і розміщення страхових резервів страховика.

Провести аналіз грошових надходжень від фінансової та інвестиційної діяльності страховика.

 

4. Аналіз фінансово-майнового стану страхової компанії.

Дати оцінку фінансових результатів діяльності страховика.

Охарактеризуйте форми фінансової звітності, в яких містить­ся інформація щодо показників платоспроможності страхо­вих організацій.

Проведіть загальну оцінку фінансового стану страховика.

Ознайомитись з порядком оподаткування доходів (прибутку) страхової компанії.

 

 1. Система оплати праці працівників  страхової компанії.
 •         порядок оплати праці штатних працівників;
 •         умови виплати комісійної винагороди страховим агентам, іншим посередникам та працівникам.

 

 1. Порядок і правила проведення різних видів страхування: розробка, прийняття, затвердження.

Ознайомитись з процесом ліцензування страхових послуг.

Ознайомитися з технічними описами страхових програм (продуктів).

Вивчити порядок розробки та затвердження правил страхування на прикладі певного виду страхування.

Вивчити порядок укладання та ведення страхового договору, його структуру.

Ознайомитись з порядком оформлення пакету документів у разі настання страхового випадку та виплати страхового відшкодування (страхової суми, виплати).

 

Рекомендований перелік додатків звіту:

 •         правила страхування за видами страхування (зразки);
 •         зразки договорів на страхування майна, особисте страхування, відповідальності та ін.;
 •         пакет документів, що оформляться страховиком і страхувальником після страхового випадку (заява страхувальника, акт про страховий випадок, експертні висновки, інші підтверджуючі документи);
 •         форми фінансової звітності страховика: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про доходи і витрати страховика та ін.

 

4.4. Зміст програми технологічної  практики в Управлінні  Пенсійного фонду.

1. Загальна характеристика Управління Пенсійного фонду  та його структурних підрозділів.

Ознайомитись з організаційною структурою управління Пенсійного фонду;

з основними напрямами  діяльності;

завданнями та функціями кожного відділу служби.

Ознайомитись  з обовязками та правами керівника управління, з посадовими інструкціями службовців.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Схема організаційної структури Управління Пенсійного фонду.

 1. Ознайомлення з головними завданнями Пенсійного фонду.
 2. Джерела доходів фонду та порядок ії формування.

Ознайомитись з основними джерелами доходів Пенсійного фонду;

Проаналізувати склад та структуру джерел формування доходів за останні три роки;

вивчити порядок формування коштів фонду ;

встановити порядок формування коштів фонду;

встановити коло осіб, які підлягають загальнообовязковому державному пенсійному страхуванню, хто є страхувальниками та платниками страхових внесків, визначити як здійснюється обчислення та сплата страхових внесків.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Аналіз виконання бюджету з надходження власних коштів Управління Пенсійного фонду.

 

 1. Напрями використання коштів фонду.

Ознайомитись з основними напрямами використання коштів Пенсійного фонду (на виплату пенсій; надання соціальних послуг; фінансування адміністративних витрат; оплату послуг з виплати і доставки пенсій; формування резерву коштів);

Проаналізувати динаміку фінансування заходів Пенсійного фонду за  3 роки.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Структура видатків Управління Пенсійного фонду за попередні роки.

5. Порядок нарахування пенсій.

Ознайомитись з порядком реєстрації роботодавців та самозайнятих осіб в системі персоніфікованого обліку;

Вивчити порядок нарахування трудових пенсій:

 • пенсії за віком: умови призначення, документи, які подаються  для призначення пенсії за віком; розмір пенсії; умови та порядок призначення пільгової пенсії за віком, надбавки до пенсії за віком; навести приклад розрахунку пенсії за віком;
 • пенсії в разі втрати годувальника: члени сімї, які мають право на пенсію за втратою годувальника, стаж роботи годувальника, який дає право на пенсію; документи, які подаються до заяви про призначення пенсії; розмір пенсії, умови та особливості її призначення, приклад розрахунку4
 • пенсія за вислугу років: вказати коло осіб, які мають право на призначення пенсії за вислугу  років, розмір пенсії та умови її призначення, навести приклад;
 • пенсії по інвалідності: умови призначення пенсії по інвалідності, стаж роботи, який дає право на пенсію по інвалідності, документи, які надаються до заяви про призначення пенсії; розміри пенсій по інвалідності, приклад розрахунку.

 

4.5. Зміст програми технологічної  практики в бюджетній установі.

1. Загальна характеристика бюджетної установи.

Вивчити законодавчу та нормативну базу, яка регулює діяльність бюджетної установи, визначає її функції та напрями діяльності, а також регулювання фінансових відносин державної установи.

Дати загальну характеристику бюджетної установи (повна назва, дата створення, за рішенням якого органу створена установа, юридичний статус, якими нормативними документами керується у своїй діяльності, функції (завдання) та напрями діяльності, права та обовязки установи).

2.Організаційна структура бюджетної установи.

Ознайомитись з внутрішніми положеннями, які визначають організаційну структуру установи.

Дати характеристику організаційної структури установи (хто здійснює керівництво, його права та обов’язки, підпорядкованість інших служб, іх завдання та функції).

Ознайомитись з структурою фінансової служби, з основними напрямами діяльності, завданнями та функціями служби, обов’язками та правами керівника фінансового відділу, з посадовими інструкціями службовців.

Ознайомитись з порядком організації фінансової роботи.

 

 

Рекомендований перелік додатків звіту:

Схема організаційної структури бюджетної установи, фінансового відділу.

3. Джерела фінансування та майно бюджетної установи.

Ознайомитись з джерелами фінансування бюджетної установи (кошти державного/ місцевого бюджету (загальний та спеціальний фонди), власні надходження установи), провести аналіз ії складу та структури за останні три роки.

Ознайомитись з майном установи та джерелами його формування, провести аналіз його складу та структури за три роки.

 

Рекомендований перелік додатків звіту:

Баланс бюджетної установи за два роки.

4. Порядок формування фінансових ресурсів бюджетної установи.

Ознайомитись з порядком виділення бюджетних коштів на основі встановлених нормативів .

Ознайомитись з порядком надання бюджетною установою платних послуг( укладання договорів про обсяг, структуру, порядок забезпечення установи матеріальними і фінансовими ресурсами).

Рекомендований перелік додатків звіту:

Договір про надання платних послуг, договір оренди приміщення.

5. Видатки бюджетної установи.

Ознайомитись зі складом і структурою видатків бюджетної установи за джерелами їх формування за останні  два роки.

Вивчити розподіл видатків на поточні та капітальні, визначити захищені статті видатків бюджетної установи.

Провести аналіз зміни обсягу та структури видатків, визначити фактори впливу.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Видатки бюджетної установи за економічною класифікацією.

 

6. Основи кошторисного фінансування.

Ознайомитись з основами кошторисного фінансування, вивчити його суть.

Вивчити методичні матеріали з планування видатків на  утримання даної бюджетної установи;

Ознайомитися з формами штатного розпису, тарифікаційного списку, кошторису доходів і витрат, лімітної довідки про витрати з бюджету.

Прийняти участь у складанні кошторису бюджетної установи.

Ознайомитись як здійснюється планування поточних і капітальних витрату процесі складання кошторису даної державної установи.

Вивчити основні нормативні показники за якими здійснюються розрахунки обсягу видатків на фінансування установи (середній контингент учнів, студентів), кількість класів, груп або кількість ліжок і ліжко-днів, кількість лікарських відвідувань).

Вивчити з яких елементів складається фонд заробітної плати.Провести розрахунок чисельності працівників, ії заробітної плати та скласти штатний розпис.

Здійснити розрахунки за кодами КЕКБ.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Кошторис витрат бюджетної установи з економічною класифікацією видатків, штатний розпис.

 

4.6 Зміст програми технологічної  практики в Управлінні праці та соціального захисту населення.

1. Загальна характеристика Управлінні праці та соціального захисту населення.

Ознайомитись зі структурою Управління, з основними напрямами діяльності, завданнями та функціями відділів Управління, обов’язками та правами керівника, з посадовими інструкціями службовців,

Ознайомитись з порядком організації фінансової роботи.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Схема організаційної структури Управління.

2. Основні завдання Управління

Ознайомитись із завданнями та функціями Управління.

3. Джерела надходження коштів Управління

Ознайомитись з джерелами надходження коштів на здійснення завдань Управління.

Дати характеристику власних джерел надходження коштів, надходжень з державного та місцевого бюджету, надходження коштів за рахунок субвенції.

Скласти таблицю : «Склад та структура джерел надходження коштів УПСЗН за _____рік»  Провести аналіз.

 

4. Основні напрямки використання коштів

Ознайомитись з основними напрямами використання коштів Управління.

Провести аналіз напрямків використання: кількість одержувачів кожного виду допомоги, середній розмір допомоги, загальна сума виділених коштів ( за рік) ; відхилення від попереднього року.

5. Порядок та механізм призначення допомоги

Ознайомитись з порядком призначення субсидій.

Ознайомитись з порядком та механізмом надання допомоги незастрахованим особам на дітей 6 разової допомоги при народженні дитини;

Допомоги на дітей до досягнення трирічного віку;

Допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

Ознайомитись з порядком надання державної соціальної допомоги на підтримку малозабезпечених громадян, допомоги інвалідам.

Ознайомитись з порядком та механізмом надання компенсації з коштів державного бюджету громадянам, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС (навести приклад розрахунку).

Ознайомитись з порядком та механізмом надання пільг ветеранам військової служби на ЖКП (приклади розрахунку).

 

Рекомендований перелік додатків звіту:

Заява на отримання житлової субсидії;

Розрахунок субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП;

Розрахунок кошторису витрат на поточний рік на соціальний захист населення, на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян.

 

4.7  Зміст програми технологічної  практики в Державній фіскальній службі.

1.Загальні характеристики фіскальної служби

Ознайомитись з організаційною структурою фіскальної служби, з основними напрямами діяльності, завданнями та функціями служби, обов’язками та правами керівника, з посадовими інструкціями службовців.

Ознайомитись з порядком організації фіскальної роботи, з функціями та завданнями кожного з відділів служби.

Ознайомитись з порядком постановки на облік платників податків.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Схема організаційної структури фіскальної служби.

2. Система оподаткування в Україні

Визначити сутність податкової системи України, встановити які загальнодержавні податки та збори входять до її складу, визначити місцеві податки і збори.

Ознайомитись з порядком надання податкових пільг.

3. Податкова звітність

Ознайомитись з основними видами податкової звітності .

Встановити коло осіб, які несуть відповідальність за складання звітності, визначити порядок її складання та подання до контролюючих органів.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Форма податкової декларації , додатки до податкової звітності.

 

4.Облік платників податків

Ознайомитись з порядком взяття на облік або реєстрації у контролюючих органах платників податків та з порядком обліку  платників податків за РНОКПП.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Документи, які подаються для взяття на облік платників податків, форми заяв.

 

5. Оподаткування прибутку підприємства

Проаналізувати динаміку надходження податку на прибуток підприємств за останні три роки ( скласти таблицю).

Рекомендований перелік додатків звіту:

Декларація з податку на прибуток підприємства, додатки до декларації.

6. Податок на доходи фізичних осіб

Проаналізувати динаміку надходження податку з фізичних осіб за останні два роки.

Вивчити як визначається загальний оподатковуваний дохід, який розмір ставок оподаткування, порядок і терміни сплати податків, визначити що таке податкова соціальна пільга., хто має на неї право, її розмір та строк дії.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого ) на користь податку (форма №1ДФ).

7. Плата за землю

Встановити основних платників плати за землю;

Проаналізувати сплату цього податку за останні три роки;

Відхилення проаналізувати.

Вивчити, що є обєктом плати за землю та базою оподаткування, від чого залежить розмір ставки.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Податкова декларація на поточний рік.

8. Непрямі податки, які сплачуються в Україні

Вивчити порядок розрахунку та сплати ПДВ, акцизного податку, встановити основних платників, обєкт оподаткування, види і розміри ставок, порядок розрахунку та сплати цих податків до бюджету, провести аналіз цих надходжень.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Декларація з ПДВ.

 

9. Ресурсні податки.

Встановити основних платників, визначити базу оподаткування, розмір ставки, провести аналіз надходжень за останні два роки.

10. Оподаткування СПД

Ознайомитись з порядком переходу на спрощену систему оподаткування , обліку і звітності;

Встановити групи платників єдиного податку;

Терміни сплати, податкова звітність.

 

Рекомендований перелік додатків звіту:

Податкова декларація платника єдиного податку, віднесеного до 1, 2, 3

 і т. і. групи.

 

4.8  Зміст програми технологічної  практики в фінансовому відділі міста, району, селищної або сільської ради.

1. Загальна характеристика фінансового відділу міста, району, селищної або сільської ради

Ознайомитись зі структурою фінансової служби, основними напрямами діяльності, завданнями та функціями служби, посадовими інструкціями  службовців.

Ознайомитись з порядком організації фінансової роботи.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Схема організаційної структури фінансового відділу.

2. Місцеві фінанси, їх склад і роль

Ознайомитись зі складом і структурою місцевих фінансів, провести аналіз їх складу за останні три роки.

Ознайомитись з основними напрямками використання фінансових ресурсів міста (району): капітальний ремонт,  поповнення недостачі оборотних коштів, формування фонду споживання та нагромадження, створення резервних фондів, провести аналіз балансу ресурсів міста за попередній рік.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Баланс ресурсів міста (району) селищної ради за попередній рік.

3. Місцеві бюджети

Ознайомитись з міським бюджетом на поточний рік, з його складом та структурою, з порядком формування спеціального фонду та  бюджетного розвитку.

Вивчити, як відбувається процес планування , розгляду та затвердження місцевих бюджетів.

Проаналізувати стан міського бюджету за останні три роки.

 

4. Склад і структура доходів

Ознайомитись зі складом і структурою доходів бюджету за останні три роки.

Вивчити склад доходів.

Ознайомитись з місцевими податками і зборами.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Структура доходів місцевого бюджету за поточний рік.

5. Видатки місцевих

Ознайомитись зі складом і структурою видатків бюджету з останні три роки.

Розглянути класифікацію видатків місцевого бюджету.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Видатки місцевого бюджету 6за економічною класифікацією, за розпорядниками коштів, за функціональною класифікацією.

6. Основи кошторисного фінансування

Ознайомитись з основами кошторисного  фінансування , вивчити структуру і суть.

Прийняти участь у складанні кошторису.

Ознайомитися, як здійснюється планування поточних і капітальних витрат у процесі складання кошторису даної державної установи.

Вивчити основні нормативні показники за якими здійснюються  розрахунки обсягу видатків.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Кошторис витрат (  загальноосвітньої школи, медичного закладу у сільській раді) у відповідності з економічною класифікацією видатків.

 

5. Звіт про виробничу практику, вимоги до його оформлення

 

Студенти після проходження практики подають в технікум  такі документи:

 • звіт про проходження виробничої практики, підписаний керівником практики від підприємства на титульному аркуші;
 • щоденник проходження виробничої практики, підписаний керівником практики від підприємства, завірений печаткою;
 • відгук-характеристику на студента – практиканта, підписаний керівником практики від підприємства, завірений печаткою.

Звіт про проходження виробничої практики складається з двох частин: текстової та документальної.

Структура текстової частини звіту повинна відповідати змісту програми практики (розділ 4 методичних рекомендацій). У кінці текстової частини звіту необхідно подати висновки, у яких слід проаналізувати основні результати діяльності бази практики і накреслити можливі шляхи підвищення її ефективності.

За результатами проходження технологічної практики студент складає звіт обсягом 40-50 сторінок.

Звіт у зброшурованому вигляді разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт оформлюється на аркушах формату А4, документ друкують шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого накреслення через півтора міжрядкові інтервали кеглем 14 без виділення по тексту або підкреслення.

Документальна частина звіту оформляється окремо додатками в кінці звіту. Оформлення титульного листка звіту подано в додатку В.

 

6. Порядок захисту та критерії оцінювання результатів проходження виробничої практики

 

Протягом п’яти днів після завершення практики студент-практикант зобов’язаний подати на кафедру оформлений згідно всіх вимог звіт про проходження виробничої практики, який підлягає реєстрації та перевірці керівником практики від технікуму з метою допущення його до захисту. У випадку наявності суттєвих відхилень від вимог щодо змісту і оформлення звіту, він повертається на доопрацювання. Захист звітів повинен відбутися не пізніше як через десять робочих днів після закінчення практики.

Захист звітів з практики приймає комісія , якого призначають наказом директора технікуму.

За результатами захисту студенту-практиканту виставляється диференційована оцінка, яка фіксується на титульному аркуші його звіту, у відомості і заліковій книжці.

Критерії оцінювання результатів проходження і захисту практики наведено у таблиці 1.

 

 

Таблиця 1.

Критерії оцінювання виробничої практики

Національна шкала

Критерії диференціації знань

5

відмінно

Зміст і  оформлення звіту і щоденника бездоганна. Повне виконання програми практики. Характеристика студента позитивна. Повні і точні відповіді на всі запитання членів комісії з програми практики.

4

добре

Несуттєві зауваження щодо змісту і оформлення звіту і щоденника. Виконання програми практики на 80%. Характеристика студента позитивна. У відповідях на запитання членів комісії з програми практики студент допускає окремі неточності, хоча загалом має тверді знання.

3

задовільно

Недбале оформлення звіту і щоденника. Переважна кількість питань (60%) програми практики у звіті висвітлена, однак мають місце і окремі розрахункові і логічні помилки. Характеристика студента в цілому позитивна. При відповідях на запитання членів комісії з програми практики студент відчуває себе невпевненим, припускає помилки у відповідях, не має твердих знань.

2

Незадовільно  (з можливістю повторного проходження)

У звіті висвітлені не всі питання програми практики або звіт підготовлений не самостійно. Характеристика студента, що стосується ставлення до практики  і трудової дисципліни-негативна. На запитання членів комісії з програми практики студент не дає позитивних відповідей, не має твердих знань.

Незадовільно  (з обов’язковим повторним проходженням)

Студенту, який не виконав завдань програми практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно. Студенти, робота яких визначена як незадовільна, зобов’язані за рішенням циклової комісії технікуму повторно пройти практику .

Додаток Б

Техніко-економічні показники підприємства

п/п

Показники

Од.

виміру

Базо-вий рік

В т.ч. за кварталами

Звіт-ний рік

в т.ч. за кварталами

Звіт./баз.

Приріст,

%

І

ІІ

ІІІ

IV

І

ІІ

ІІІ

IV

Темп росту %

1.

Готова продукція в діючих цінах

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Готова продукція в порівняльних цінах

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Виручка від реалізації продукції

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Чисельність працюючих, усього

чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. промислово-виробничого персоналу (ПВП)

чол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Фонд оплати праці, усього

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. промислово

виробничого персоналу

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Сер. місячна з/п 1-го працюючого

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Середньомісячна з/п 1-го ПВП

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Продуктивність праці

(середньорічний виробіток на 1-го ПВП)

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Балансова вартість ОВФ

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Фондовіддача

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Знос ОВФ

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Собівартість готової продукції

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Прибуток від реалізації продукції

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Рентабельність продукції

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Чистий прибуток підприємства від всіх видів діяльності

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Дебіторська заборгованість

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Кредиторська заборгованість

тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: при неможливості збору даних за кожен квартал – навести дані в цілому за останні 2  роки


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Методичні рекомендації
Додано
29 травня 2018
Переглядів
3470
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку