Пам'ятка для читання з німецької мови

Про матеріал
Пам'ятка для читання з німецької мови, різні граматичні правила для читання з німецької мови.
Перегляд файлу

Пам’ятка для читання

 

[a] – короткий; буква а

wann [ван]                                            Pass [пас]

dann [дан]                                            Schach [шах]

Fall [фаль]                                            knapp [кнап]

[a:] – довгий; тембр глибокий, мова далеко йде назад

Tag [та:к]                                            Wagen [ва:ген]

Tage [та:ге]                                         fahren [фа:рен]

sagen [за:ген]                                      Vater [фа:те]

[о] – короткий, відкритий, на слух щось середнє між «о» та «а»

Bonn [бон]                                          Block [блок]

Sonne [зоне]                                       Wolle [воле]

voll [фоль]                                          komm [ком]

[o:] – довгий; тембр глибокий, це між «о» прагне до «у»

Rose [ро:зе]                                       Dose [до:зе]

ohne [о:не]                                         wohl [во:ль]

Mohn [мо:н]                                        Lohn [ло:н]

[е] – короткий, відкритий, схожий на «е»

es [ес]                    wenn [вен]                                nett [нет]

[e:] – довгий, закритий, напружений, схожий на «е». Цей звук має вимовлятися як довгий [e:] без дифтонгізації, тобто без призвука «й»

geh [ге:]                                          stehen [ште:єн]

gehen [ге:єн]                                   lesen [ле:зен]

sehen [зе:єн]                                    Seele [зе:лє]

[i] – короткий, на слух щось між «і»/«и»

Tisch [тіш]                                       bist [біст]

Sinn [зін]                                           sind [зінт]

ist [іст]                                               wissen [вісен]

[i:] – довгий, напружений

Sie [зі:]                                            liegen [лі:ген]

sieh [зі:]                                           sieben [зі:бен]

Sieg [зі:к]                                         Berlin [берлін]

[u:] – довгий, глибокий

Bude [бу:дэ]                                    tun [ту:н]

Ruhe [ру:е]                                     Zug [цу:к]

Schuhe [шу:е]                                 gut [гу:т]

[ä] – а умлаут, вимовляється як е

Gäste [гесте], Kälte [кельте], hängen [хенген]

[ö] – про умлаут, вимовляється як «ьо», на початку слова звучить інакше

 Köln [кьольн], mögen [мьоген], Löwe [льове]; Öl [ЬОль]

[ü] – у умлаут, вимовляється між у - ю

Tüte [тЮ:те], Tür [тЮр], küssen [кюсен]

ie [i:] – е не читається, а лише означає довготу i

Liebe [лІ:бе], die [дІ:]

еi [ae] – вимовляється як «ай»

ein [АЙн], mein [мАЙн], dein [дАЙн], frei [фрАЙ]

au [ao] – вимовляється як «ау»

aus [АУс], Haus [хАУс], bauen [бАУен], Maus [мАУс]

eu [ɔø] – вимовляється як «ой»

neu [нОЙ], heute [хОЙте], Leute [льоЙте]

au [ɔø] – вимовляється як «ой»

Baume [бОЙме], Saule [зОЙлє]

g – як звична буква «Г»

Gast [Гаст]                                legen [ле:Ген]

 у запозиченнях із французької – як [Ж]:

Etage [етаЖе]                           Garage [гераЖ]

у запозиченнях із англійскої – як [ДЖ]:

Manager [мене:ДЖер] менеджер

h – [h] (як видих) на початку слова [Х]:

hallo [Ха:льо] , haben [Ха:бен] , halt [Хальт]

між голосними не читається, подовжує голосний:

nah [нa:]                                        gehen [ге:єн]

q – виступає в поєднанні qu і читається як [КВ]:

Quelle [КВеле]                              Quittung [КВітунк]

s – в одиночному написанні (на початку слова і між голосними) як [З]:

Sie [Зі:]  sagen [За:ген]  so [Зо:]  Rose [ро:Зе]

у написанні ss як [С]:

Klasse [клаСе]  Masse [маСе]

ß – читається завжди як [С]:

heißen [хайСен]                                weiß [вайС]

v – тільки у німецьких словах[Ф]:

viel [Фі:ль]                   vier [Фі:а]              von [Фон]

 в запозиченнях з  латинської і французької мови [В]:

Variante [варіанте]                        Vakuum [вакуум]

z – читаємо як [Ц]:

Zentrum [ zentrum]            Zirkus [ ціркус]          zu [цу]

b – [Б] Ball [БАЛЬ]

d – [Д] dort [ДОРТ]

f – [Ф] Fett [ФеТ]

g – [Г] gut [ГУТ]

l – [Л] lesen [ЛьезеН]

 [ЛЬ] (перед приголосними і в кінці слова) faul [ФАУЛЬ]

m – [М] mit [МіТ]

n – [Н] nein [НАЙН]

p – [П] Pause [ПАУЗе]

r – [Р] reisen [РАЙЗеН]

t – [Т] Tat [ТАТ]

w – [В] was [ВАС]

x – [КС] Hexe [ХеКСе]

z – [Ц] Salz [ЗАЛЬЦ]

ch – після а, о, u читаємо як [Х]:

ach [aX]              noch [ноX]           Tuch [ту:X]

ch – після e, i, a, o, u читаємо як [ХЬ]:

ich [іХЬ]           mich [міХЬ]          nicht [ніХЬт]

сk – читаємо як [К]:

Charakter [Карактер]          dick [діК]

nicken [ніКен]                    packen [паКен]

chs – читаємо як [КС]:

sechs [зеКС]        wachsen [ваКСен]         Fuchs [фуКС]

sch – читаємо як [Ш]:

Schule [Шу:ле]    schon [Шё:н]               Tasche [таШе]

tsch – читаємо як [ч]:

Deutsch [дойЧ]                                   Tschuß [Чю:с]

sp – на початку і в корені слова читаємо як [ШП]:

Spaß [ШПа:с]                                           spat [ШПе:т]

Spiel [ШПі:ль] игра

sp – [СП] в середині слова:

Wespe [веСПе]                                          Espe [еСПе]

st – [ШТ] на початку і в корені слова:

stehen [ШТе:єн]                                          Stau [ШТау]

Stuhl [ШТу:ль]

st – [СТ] в середині слова:

gestern [геСТерн]           Liste [ліСТе]          Westen [веСТе]

 

docx
Додано
28 січня
Переглядів
196
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку