«Проектно-дослідницька діяльність в початковій школі як один із шляхів формування ключових компетенцій молодших школярів»

Про матеріал
У досвіді представлено теоретичні аспекти проектної технології, види проектів; визначено комплекс педагогічних умов розвитку творчих здібностей і учбової активності учнів початкових класів за допомогою проектної діяльності; розглянуто особливості використання проектних технологій на уроках в початкових класах.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

І. Вступ.

1. 1. Суть методу проектів…………………………………………….....3

1. 2. Основні вимоги до використання методу проектів………………6

ІІ. Досвід реалізації методу проектів у початковій школі…………….9

ІІІ. Висновки………………………………………………………….....19

IV. Додатки……………………………………………………………...20

V. Використана література……………………………………………..63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Вступ

 

1. 1. Суть методу проектів.

 

 

                                  Метод проектів – цільовий спосіб

                               ставитись до дітей таким чином,

                                      щоб пробудити у них усе найкраще,

                                       а потім дозволити їм повірити у себе

         якомога сильніше.

В.Х. Кілпатрік

 

Теперішній час - це час змін, коли державі потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, що уміють творчо мислити. Він ставить нові вимоги до людини – її життєвої компетентності, розвитку потенційних можливостей в світі, який постійно змінюється і розвивається. В той же час педагогічна практика – це сьогоднішня реальність: діти ростуть, розвиваються, ідуть до школи і батьки сподіваються на такі освітні послуги, які б відповідали не просто сьогоденню, але й були спрямовані на майбутнє їх дітей. Крім того, система освіти повинна підготувати людей, пристосованих до життя в умовах інформатизації і розвитку нових технологій. Інформація стає основною, і тому для людини одним з найважливіших умінь буде уміння знайти її, переробити і використати .

 Для досягнення мети результатів навчання, з погляду на новий Державний стандарт, потрібне впровадження розвиваючих технологій. Участь дітей в проектній діяльності формує пізнавальний інтерес і універсальні учбові дії: уміння працювати в групах (комунікативні), уміння працювати з інформацією (пізнавальні), які потім формуються в ключові компетенції, необхідні учневі для засвоєння знань. З впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні.

Навчальний проект - це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників, спрямовану на отримання освітньої продукції за певний період - від одного уроку до декількох місяців.

Мета навчального проектування - створення педагогом під час навчального процесу таких умов, за яких результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учнів.

Педагогічний проект - технологічно забезпечений, цілісний, гнучкий процес, спрямований на досягнення соціально значущого, ефективного інноваційного освітнього продукту.

Педагогічне проектування - прикладний науковий напрям педагогіки та організованої практичної діяльності, спрямований на вирішення завдань розвитку, перетворення сучасних освітніх систем.

Типи педагогічних проектів:

 1.               За масштабом: мегапроекти, мікропроекти, монопроекти.
 2.                   За складністю: організаційні, науково-дослідні, освітні, виховні, технічні, пізнавальні, змішані.
 3.                   За спрямуванням: міжрегіональні, регіональні, міжнародні, районні,міські, закладу, окремої групи.
 4.                   За тривалістю: індивідуальні, групові, колективні, парні.
 5.                   За рівнем: короткострокові, середньої тривалості, довгострокові.
 6.                   За формою: способи і засоби педагогічної діяльності, програми, концепції, плани, технології.
 7.                   За кількістю учасників: прості, складні, середньої складності.

Проектна технологія – це послідовна сукупність учбово-пізнавальних прийомів, які дозволяють розв'язати ту або іншу проблему в результаті самостійних дій з обов'язковою презентацією цих проектів (захистом).

Робота за методом проектів – це відносно високий рівень складності педагогічної діяльності. Якщо більшість загальновідомих методів навчання вимагають наявності лише традиційних компонентів учбового процесу - учителя, учня чи групи учнів і учбового матеріалу, який необхідно засвоїти, то вимоги до учбового проекту - абсолютно особливі.

Головна ідея проектно-дослідницької діяльності – спрямованість учбово – пізнавальної діяльності на результат, який виходить при рішенні практичної, теоретичної, але обов'язково особистісно і соціально-значущої проблеми. Цей результат називається проект.

Проектно-дослідницька діяльність – це творча діяльність, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення загального результату, яка сприяє розвитку самостійності, цілеспрямованості, відповідальності, наполегливості, толерантності, ініціативності. У процесі роботи над проектом діти отримують соціальну практику за межами школи, адаптуються до сучасних умов життя.

Мета роботи: визначити комплекс педагогічних умов розвитку творчих здібностей і учбової активності учнів початкових класів за допомогою проектної діяльності; розвинути пізнавальні інтереси, інтелектуальні, творчі і комунікативні здібності учнів.

Об'єкт дослідження: учбова проектна діяльність молодших школярів.

Предмет дослідження: організація проектно-дослідницької  діяльності учнів початкових класів, що забезпечує розвиток ключових компетенцій і учбової активності школярів.

Поставлена мета визначає наступні завдання:

 1.                   Вивчити педагогічні, психологічні, методичні літературні джерела з проблеми.
 2.                   Досліджувати актуальність проблеми в рамках нашої школи.
 3.                   Виявити найбільш продуктивну технологію для досягнення поставленої мети.
 4.                   Вивчити теоретичні основи нової технології.
 5.                   Виявити найбільш прийнятну форму введення методу проектів.
 6.                   Розробити спеціальні завдання для розвитку умінь і навичок дослідницької роботи.
 7.                   Ознайомити учнів з проектною діяльністю через розробку колективних учбових проектів у позакласній роботі.
 8.                   Досліджувати результативність застосування методу проектів через позакласну діяльність.
 9.                   Використати метод проектів у класно-урочній діяльності.

Гіпотеза дослідження: раціональне використання проектної діяльності в процесі навчання сприяє розвитку ключових компетенцій і учбової активності учнів початкових класів, а саме :

 • розширенню кругозору учнів в умовах інтеграційного навчально-виховного простору НВК;
 • формуванню уміння знаходити джерела інформації;
 • розширенню можливостей роботи учнів, вчителів НВК в мережі Інтернет, підвищенню інформаційно-комунікаційної грамотності;
 • умінню планувати роботу над проектами;
 • умінню співпрацювати один з одним при виконанні проектів;
 • доводити почату справу до кінця.
 1.                   2. Основні вимоги до використання методу проектів.

Технологія досвіду

Молодший шкільний вік є початковим етапом входження у проектну діяльність, що закладає фундамент подальшого оволодіння нею.

Включення молодших школярів в проектну діяльність учить їх роздумувати, прогнозувати, передбачати, формує адекватну самооцінку.

Звичайно, молодший шкільний вік накладає природні обмеження на організацію проектної діяльності, проте починати залучати учнів початкових класів в проектну діяльність треба обов'язково. Річ у тому, що саме в молодшому шкільному віці закладається ряд ціннісних установок, особистісних якостей, стосунків. Якщо цього не враховувати, якщо розглядати цей вік як малозначимий, як «прохідний» між садочком і середньою школою, порушується наступність між етапами розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів. І значна частина школярів так і не зможе досягти бажаних результатів у проектній діяльності. При організації проектної діяльності в початковій школі необхідно враховувати вікові і психолого-педагогічні особливості навчальної діяльності молодших школярів. Звичайно, у початковій школі проекти – це не індивідуальна, а сімейна діяльність, оскільки дитина є обмеженою у засобах та інструментах пошуку, збору та обробки інформації. Тому робота над проектом здійснюється під керівництвом учителя та батьків. Але батьки повинні постійно пам’ятати, що суть методу проектів – це формування самостійності дитини у пошуку інформації, обробці даних, а не у тому, хто зробить проект краще чи ефектніше. Батьки не повинні брати на себе більшу частину роботи над проектом, інакше губиться сама ідея цього методу. А ось допомога порадою, інформацією, виявлення зацікавленості з боку батьків – важливий фактор підтримання мотивації і забезпечення самостійності школярів. Особливо неоціненною є допомога батьків, коли діти роблять перші кроки у роботі над проектом. Тому слід наголосити батькам, що вони виконують лише роль помічника – допомогти знайти разом інформацію у книгах, зводити до бібліотеки, пошукати в Інтернеті, допомогти відібрати найголовніше, допомогти охайно оформити результати пошуку. Головне слово для батьків «допомогти», але не «зробити замість».

На мою думку, до організації проекту в початковій ланці потрібно дотри-муватись наступних вимог:

 1. Проект розробляється за ініціативою учнів. Тема проекту для всього класу може бути одна, а шляхи його реалізації в кожній групі - різні. Можливе одночасне виконання учнями різних проектів.

 2. Проект є значущим для найближчого і опосередкованого оточення учнів – однокласників, батьків, знайомих.

3. Робота над проектом є дослідженням.

4. Проект педагогічно значущий, тобто учні набувають знань, будують відносини. Опановують необхідні способи мислення і дій.

5. Проект заздалегідь спланований, сконструйований, але разом з тим        допускає гнучкість і зміни в ході виконання.

6. Проект орієнтований на рішення конкретної проблеми, його результат має користувача. Цілі проекту звужені до вирішуваного завдання.

7. Проект реалістичний, орієнтований на ресурси, що є у розпорядженні школи.

Включати школярів у проектну діяльність слід поступово, починаючи з першого класу. Спочатку - доступні творчі завдання, а вже в 3-4 класах учні з великим інтересом виконують досить складні проекти. Головна мета моєї роботи: використання і впровадження методу проектів в освітній і виховний процес.

Для себе я вибрала наступні принципи організації проектної діяльності:

1) Вивчення кола інтересів дітей та зацікавленість.

Ситуація, коли учнів примушують робити «проект», який їм не цікавий, не має нічого спільного з проектуванням. У проекті дитина вирішує особово-значиму для себе задачу. Якщо особистої зацікавленості немає, немає і проекту.

2) Вчення через діяльність.

Проектна діяльність припускає включення учня у пошукову, дослідницьку діяльність;

3) Співпраця учасників педагогічного процесу.

Тут я можу говорити не лише про співпрацю між мною і учнями, але між батьками і учнями, бібліотекарем, учителями - предметниками і самими учнями.

4) Вільна творчість у виборі теми проекту, вирішення проблеми, оформлення і захисту проекту.

На основі цих принципів склалася моя методична система роботи над проектами, прийшло розуміння цілей освіти, місця проектної діяльності в освітньому процесі. І звідси - вибір основних освітніх технологій:

 1.                   Технологія проектування припускає самостійну діяльність учня, у початковій школі під чуйним керівництвом учителя. Залучення школяра до вирішення значимої для нього проблеми: одна технологія припускає використання іншої.
 2.                   Технології проблемного навчання. У ході розв’язання проблемної ситуації дитина отримує самостійно здобуті знання, джерелом яких є його особистий досвід, який важливий не лише для нього, але і для його однокласників.
 3.                   Технологія розвиваючого навчання витікає з технології проблемного навчання. Розвиваюче навчання немислиме без постійного учбового спілкування, при якому учень, зрозумівши, чого він не знає, не вміє робити, сам починає активно діяти, заповнюючи недолік знань і включаючи в цей процес учителя.
 4.                   Інформаційно-комунікативні технології, які не лише використовуються мною для пошуку потрібної інформації, але і для створення презентацій.

 

ІІ. Досвід реалізації методу проектів у початковій школі .

Зміст проекту:

У проектній діяльності молодших школярів виділяються наступні етапи, що відповідають структурі учбової діяльності :

1 етап. Занурення в проект.

На цьому етапі вибираються і формулюються проблеми, які будуть використані в ході проектної діяльності школярів. Висуваються гіпотези, що вимагають доказу або спростування. При цьому необхідно враховувати інтереси учнів, показати практичне застосування знань, отриманих під час  виконання проекту.

2 етап. Організаційний.

На цьому етапі вибираються і організовуються групи учасників проекту, визначаються напрями роботи, формулюються завдання для кожної групи, вказуються способи джерел інформації з кожного напряму. Цей етап може закінчуватися презентацією, учасників проекту. Кожна група виступає перед класом з розповіддю про склад групи, розподіл ролей, про ті завдання, які їм слід розв’язати і про можливі шляхи вирішення даних задач.

3 етап. Робота над проектом.

Пошук необхідної інформації, збір даних, вивчення теоретичних положень, необхідних для вирішення поставлених завдань. Прикладом діяльності учнів на цьому етапі може бути: вивчення відповідної літератури, проведення опитування, анкетування з проблеми, що вивчається таке інше.

4 етап. Обробка і оформлення результатів проекту (презентація).

На цьому етапі визначаються способи обробки отриманих даних. Діти представляють свої творчі проекти, демонструючи розуміння проблеми, мети і завдань цієї роботи. Уміння планувати і здійснювати свою діяльність, а також знайдений спосіб вирішення проблеми. Результати презентуються у вигляді творчої роботи.

5 етап. Обговорення отриманих результатів (рефлексія).

Оформлені результати представляються іншим учасникам проекту у вигляді доповіді, дискусії, рольової гри, через наукову конференцію і так далі. Учасники обговорюють і аналізують отриману інформацію, обмінюються  думками, ставлять доповідачеві питання. Перевіряються висунуті гіпотези, обговорюються можливі шляхи застосування отриманих результатів проектної діяльності на практиці. Рефлексія, самооцінка виконаної роботи.

Якщо ми хочемо, щоб процес розвитку і саморозвитку молодшого школяра йшли інтенсивно, нам необхідно стимулювати його дослідницьку активність, підтримати в дитині бажання отримати нові враження, допитливість, прагнення експериментувати, самостійно шукати істину. Дійсно, що однієї підтримки недостатньо. Школяра необхідно вчити спеціальним знанням, умінням і навичкам дослідницької діяльності.

Завдання для розвитку вирішення  проблеми:

 1.                   «Подивіться на світ чужими очима».
 2.                   «Складіть розповідь від імені іншого персонажа».
 3.                   «Складіть розповідь, використовуючи цю кінцівку…».
 4.                   «Скільки значень у предмета».
 5.                   «Назвіть якомога більше ознак предмета».
 6.                   «Тема одна - сюжетів багато».

Вправи для уміння виробляти гіпотези

 1.                   «Давайте разом подумаємо». Роблячи припущення, використовуємо слова: «Можливо. Припустимо... . Допустимо. Можливо. Що, якщо… .»
 2.                   Вправа на обставини. За яких умов кожен з цих предметів буде дуже корисним?
 3.                   Вправа, що припускає зворотну дію. За яких умов ці предмети можуть бути   навіть шкідливі?
 4.                   «Знайди можливу причину події».
 5.                   «Що б сталося, якби чарівник виконав три найголовніші бажання кожної людини?».

Потрібно придумати найбільше гіпотез і провокаційних ідей, що пояснюють, що б сталося в результаті.

Вправи для розвитку уміння ставити питання

 1.                   «Які питання допоможуть тобі дізнатися щось нове  про предмет?»
 2.                   «Питання і відповіді». Відповідати хором.
 3.                   «Знайди загадане слово».
 4.                   «Вгадай, про що запитали».
 5.                   Поставте  питання до  предмету, зображеного  на малюнку.
 6.                   «Питання домашніх тварин». Які питання могли б задати тобі домашні тварини, якби уміли говорити?

Вправи для розвитку умінь давати визначення поняттям

 1.                   Розкажіть інопланетянам, у лаконічній формі , що таке човен, яблуко, олівець, стіл, книга і так далі.
 2.                   Найважливіший засіб розвитку умінь давати визначення поняттям являються загадки.
 3.                   Твір на основі загадок, розгадування кросвордів.
 4.                   Виявлення причин і наслідків.

Завдання для розвитку умінь класифікувати

 1.                   «Четвертий зайвий».
 2.                   «Продовж рядки».
 3.                   «Знайти помилки і їх прокоментуй».

Вправи на розвиток уваги і спостережливості

 1.                   «Парні картинки, що містять відмінності».
 2.                   «Знайдіть помилки художника».
 3.                   «Знайти схожість предметів».
 4.                   «Вчимося спостерігати»

Проекти охоплюють величезну кількість завдань. На мою думку, завдання проектів можуть бути розділені на наступні групи:

1.Індивідуальні навички:

- Визначати завдання, якими варто займатися.

- Формувати незалежні думки.

- Розвивати особистий інтерес і заглиблювати знання в певній     області.

Набувати навичок самоорганізації.

- Розвивати практичні навички. Створювати що-небудь своє.

- Зробити те, що має практичне застосування, що-небудь унікальне.

- Розвивати здатність справлятися з новими проблемами.

Збирати і аналізувати нову інформацію.

- Вивчати і впроваджувати в практику стратегії дозволу проблем (алгоритми рішення завдань).

- Вчитися аналізувати і оцінювати чужу роботу.

- Навчитися бути активнішими. Розвивати в собі ініціативність.

2. Міждисциплінарні навички:

- «Виходити» за межі одного предмету.

- Інтегрувати знання, що отримуються з різних джерел.

- Навчитися сприймати факти, точки зору і ситуації в  незнайомих ракурсах.       - Вчитися бути готовим до суперечливих, спірних тверджень.

3. Навички роботи в групах:

- Вчитися працювати в групах.

Вчитися очолювати команду і організовувати проведення зустрічей.

- Брати участь в процесі ухвалення рішень. Набувати навичок співпраці.

- Розвивати відчуття такту і дипломатичність.

Керувати і направляти діяльність в процесі проекту.

4. Робота з самосвідомістю:

- Вивчати свої сильні і слабкі сторони.

-  Отримувати відчуття задоволення від виконаної роботи.

- Давати реальну оцінку своїм можливостям по відношенню до  поставленого завдання.

- Добиватися відчуття автономії і свободи.

5.Навички спілкування:

- Виносити свою роботу на обговорення в ясній і ефектній формі (письмово або усно).

- Удосконалювати навички переконливої, логічно побудованої аргументації.

- Розвивати навички сприйняття інформації на слух і постановки питань в процесі вибору і засвоєння інформації.

Вчитися писати зрозумілий і грамотний звіт про виконану роботу.       Уміння і бажання навчатися — це той фундамент, який маю закласти я, як вчитель. Тому перед кожним уроком шукаю відповідь на «вічне» запитання: як побудувати навчальну роботу, щоб вона викликала емоційне піднесення у школярів, неодмінно позитивно впливала на їхні почуття і мислення, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків та роздумів. Учні мають усвідомлювати, що в майбутньому вони самі братимуть безпосередню участь у вдосконаленні науки і виробництва, діятимуть самостійно, а не за підказкою. Адже не можна жити за готовими рецептами.

Вважаю, що дітей обов’язково потрібно навчити відповідати і ставити запитання один одному. Використовую ситуації, що носять мотиваційний характер відносно необхідності володіння інформаційними компетенціями й інформаційною культурою.

Намагаюсь також вчити учнів на основі задач порушувати актуальні проблеми нашого сьогодення (наприклад, екологічні). Пов’язую матеріал з очевидними явищами життя. Пропоную спробувати вирішити ці проблеми у парах, групах із взаємоперевірками, листами самоконтролю. Самостійне здобування знань, їх систематизація, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту.

Роботу з невеликими за об’ємом проектами розпочала вже з першого класу. Це були інформаційні проекти, спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення фактів. їх метою було створення рефератів, доповідей. Це був пошук додаткової інформації, яка більш детально розкривала програмові теми предмета «Природознавство».

Згодом разом з учнями  почали працювати над дослідницькими проектами. Вони потребують чітко продуманої структури, визначеної мети, актуальності проекту для всіх учасників, соціальної значимості, ретельно спланованих методів роботи. Прикладом цього є природничо-екологічний проект «Подорож насінини».

Під час роботи над проектом мої вихованці здобували знання про пристосування різних видів рослин до розмноження, залежність способу розповсюдження насіння від середовища існування рослини. Учні вдосконалювали навички проведення вимірювань та порівняння результатів вимірювання. Вони продовжували формування навичок роботи в бібліотеці, почали разом із батьками вчитися працювати в Інтернеті.

Під час роботи над проектом діти мали можливість вести спостереження за ростом рослин на «класному городі»: це були різні сорти квасолі, посаджені кісточки мандаринів. На основі спостережень, вони здійснювали аналіз, порівняння та робили висновки. Результат — вирощена квасолина одного із швидкоростучих сортів. Аналізуючи спосіб розмноження рослин та місце їх проживання, діти досліджували, на яку відстань може віддалитися насіння під материнської рослини за сприятливих і несприятливих умов. Все це було відображено в презентації, підготовленім до даного проекту. Підсумком проведеної роботи був урок-гра, проведений для учнів, батьків .

Використані методи роботи дали змогу учням:

— аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;

— навчитись формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну точку зору, аргументувати дискутувати;

— знаходити спільне розв’язання проблеми;

— моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід шляхом включення в різні життєві ситуації;

— вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу;

— навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;

— розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.

Соціально-виховний проект «Батьківщина — моя рідна Україна» - це наступний крок у моїй діяльності. Робота над даним проектом цікава тим, що потребує знань з різних навчальних предметів, чим і обумовлюється процес інтеграції. Така компетенція, як уміння спілкуватися, розвивається під час проведення інтерв’ю та прес - конференцій з представниками різних підприємств. Виконуючи обов’язки журналістів, ми розвивали писемне мовлення. Анкетування, соціологічне опитування знайомить дітей із поняттям статистичні дані.

На основі наступного досвіду учням було запропоновано зайнятися підготовкою проектів, що зацікавили їх, за темою «Моє улюблене число». Проте для стимуляції школярів до проектної діяльності, час від часу обговорювалися цікаві факти, що відшукувалися  учнями, а також влаштовувалися міні-презентації індивідуальних проектів. Джерелами інформації, що здобувається, послужили  книги, фільми, бесіди з дорослими, спостереження.

Наша робота складалася з таких  етапів:

 • визначення практично значимої мети, формулювання завдання;
 • обговорення реалізації поставленої мети;
 • опрацювання ідей (на цьому етапі діти остаточно вибирають тему свого проекту);
 • оформлення матеріалів;
 • виставка і оцінка робіт.

На етапі формування проектів найактивнішу участь взяли батьки першокласників. Підсумковий етап проводився на святі «Мій перший проект» у вигляді захисту найцікавіших і змістовніших проектів. Йому передувала виставка усіх дитячих робіт.

У першому класі усі проекти носять творчий характер і дають кожній дитині можливість самовираження, що саме по собі дуже корисно для підвищення самооцінки молодшого школяра. Серед проектів, що викликали в учнів першого класу пізнавальний інтерес, можна назвати «Режим дня». Це широке поле діяльності для прищеплення дітям елементарних правил гігієни і здорового способу життя. Вивчаючи свій розпорядок дня, діти порівнювали його з днем своїх однокласників, батьків і робили висновки про необхідність дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних правил, оскільки вони є основою профілактики хвороб і збереження здоров'я. Потім кожен розробляв свій режим дня, оригінально його оформляв і презентував. Результати діяльності - пізнавальна і практична корисність проекту.

У 2 класі працювали над темою «Рослини». Проект припускає дослідницьку роботу. У домашніх умовах учні ставили досліди і спостерігали, як розвиваються рослини. Результати своїх спостережень вони оформляють у вигляді схематичних малюнків, таблиць, презентацій. Так  Пугачов Олександр за результатами своєї дослідницької роботи підготував презентацію на тему: «Хлорофіл», яку представив на уроці української  мови під час  вивчення теми «Глухі та дзвінкі приголосні». Працювали над темою «Тварини». Один з дослідницьких проектів «Навіщо кішці потрібні вуса»?, який підготувала Василенко Христина, переможниця шкільної олімпіади з природознавства.

В процесі дослідницької діяльності над цією темою мною була проведена діагностика за наступними параметрами:

 • дослідження розвитку умінь учнів в процесі проектно-дослідницької діяльності;
 • дослідження мотивації;
 • дослідження управління учнями своєї пізнавальної діяльності;
 • порівняльний аналіз читацької активності.

Використання комп’ютера на уроках та в позаурочний час відкриває для учнів нові можливості оформлення проектів: створення мультимедійних презентацій у програмі Microsoft Power Point. Ця програма дозволяє створювати презентації у вигляді слайд-шоу, презентації з гіпертекстом, включати звук, відео та різні види графіки. Велика роль відводиться учителю. Авторитет учителя базується на вмінні стимулювати ті види розумової активності дітей, у яких вони самі особисто зацікавлені заради успіху у практичній діяльності. Учитель стає ініціатором цікавих починань, винахідливості і творчої фантазії. Я вважаю, що основною метою вчителя є не передача знань, а організація пошукової діяльності учнів. Вчитель сам повинен володіти методами досліджень, вміти висувати гіпотези, шукати розв’язання проблем, він повинен бути зацікавлений у інтелектуальній діяльності, мати високу культуру мислення, бути терплячим.

Саме проектно-дослідницька діяльність учнів дозволяє змістити акцент з процесу пасивного накопичення учнем суми знань на оволодіння ним різними способами діяльності в умовах доступності інформаційних ресурсів, що сприяє активному формуванню творчої особистості, здатної вирішувати нетрадиційні завдання в нетрадиційних умовах.

В основі проектно-дослідницької діяльності лежить розвиток пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. Розвиток критичного і творчого мислення, уміння побачити, сформулювати і розв'язати проблему, уміння приймати відповідальність за свої рішення.

Використання проектної діяльності вирішує відразу декілька завдань у сфері навчання і виховання:

 • Кожен учень може проявити себе як творча особа.
 • Кожен учень залучений до діяльності яка йому «до душі».
 • Здобування знань дітьми будується на принципах проблемного навчання.
 • У учнів розвиваються навички самостійної роботи в розумовій і вольовій сферах.
 • Школярі вчаться самовираженню, самовизначенню, самореалізації.
 • Робота над проектом виховує цілеспрямованість, ініціативність.
 • Фундаментальні знання зв'язуються з емоційною пам'яттю.

У педагога з'являється можливість спостерігати, порівнювати, діагностувати. Причому школярі, зосереджені розв’язанням задачі, не підозрюють, що саме їх діагностує вчитель, працюють і тим самим демонструють свої істинні предметні навички і комунікативні здібності в повному об'ємі.

У результаті роботи над проектними завданнями, спостерігаючи за учнями, я переконалася, що проектне навчання і виховання:

 • дає кращі результати навчання і виховання дітей, є умовою розвитку індивідуальних здібностей учнів, формує навички «завжди бути успішними», розвиває ключові компетентності, готує їх до реальних умов життєдіяльності.
 • дозволяє наблизити навчальний процес до життя, до потреб дітей, навчальний матеріал адаптувати до реальних життєвих ситуацій, а , головне , робить навчання молодших школярів цікавим і змістовним, а процес набуття знань простим і доступним.

Перевага  більшості проектів полягає в тому, що обмежений тимчасовими рамками урок "випліскується" в позаурочну діяльність і об'єднує практично всі уроки: природознавство, основи здоров’я, образотворче мистецтво, Інформатику, уроки трудового навчання та інші. Проте, зважаючи на інтегративний характер проектної діяльності, в будь-якій із навчальних тем початкової школи можна виділити проблему, яка буде піддаватися вирішенню в формі проекту. Разом з тим, не існує (та й не може існувати) розробленого наперед планування проектів, оскільки в основі їх розробки лежать потреби, мотиви, інтереси конкретного учня або класу.

ІІІ. Висновки.

     Отже,  проектний метод можна застосувати у початкових класах для вивчення будь - якої складної дисципліни. Він дозволяє наблизити навчальний процес до життя, до потреб дітей, навчальний матеріал адаптувати до реальних життєвих ситуацій, а головне – робить навчання молодших школярів цікавим і змістовним, а процес набуття  знань простим і доступним. Отже початкова освіта дає не тільки знання, що знадобляться в майбутньому дорослому житті, а й знання, уміння й навички, що допомагають вже сьогодні дитині розв’язати її нагальні життєві проблеми. А початкова школа – це не місце підготовки майбутніх дорослих, а місце, де дитина живе і вчиться жити в складному навколишньому світі, працювати і спілкуватися з іншими людьми, і в тому числі, здобувати необхідні знання. Вчителі і учні йдуть цим шляхом разом, від проекту до проекту.

 

Додатки

Теми навчальних проектів з деяких предметів початкової школи.

Я і моя сім'я

 •                   Ім'я в житті людини.
 •                   Мій родовід.
 •                   Нагороди у нашому будинку.
 •                   Свята нашої сім'ї.
 •                   Сімейні традиції.
 •                   Сімейні реліквії.
 •                   Спортивне життя моєї родини.

Природознавство

Теми проектно-дослідницьких робіт у початковій школі про рослини :

 •                   Дерева і чагарники.
 •                   А у нас ананас !
 •                   Вічнозелена красуня лісу.
 •                   Життя лісу.
 •                   Хто фарбує листя у зелений колір?
 •                   Ліс - наш друг.
 •                   Чому восени листя змінює колір?
 •                   Чому гілки тягнуться до сонця , а коріння в землю?
 •                   Корисні властивості калини.
 •                   Портрет яблуні.
 •                   Чому у яблуці не проростає насіння ?
 •                   Подорож кісточки.
 •                   Чому у ялинки колючі голки ?
 •                   Російська берізка.
 •                   Що таке листопад ?
 •                   Цей мексиканський незнайомець - авокадо
 •                   Яблуня і яблуко.
 •                   Мій маленький світ дикорослих рослин.
 •                   Кульбаба - маленьке сонечко!
 •                   Портрет суниці.
 •                   Чому не з кожного насіння зароджується нове життя ?
 •                   Чому соняшник називають квіткою сонця ?
 •                   Роль рослини в житті людини.
 •                   Що за ягода малина ?

Теми проектно-дослідницьких робіт у початковій школі про кімнатні рослини :

 •                   Вирощування кактусів в домашніх умовах.
 •                   Кактус - колючий друг.
 •                   Хто ти , кислий лимон ?
 •                   Чи лікують кімнатні рослини застуду ?
 •                   Світ рослин на підвіконні.
 •                   Чи можна виростити рослину в закритій скляній банці ?
 •                   Секрети " бабусиній герані ".
 •                   Фіалка для мами.
 •                   Що ми знаємо про лимони ?

Теми проектно-дослідницьких робіт учнів початкової школи про лікарські рослини :

 •                   Бабусина аптека.
 •                   Ліки - бур'яни.
 •                   Чи лікують кімнатні рослини застуду ?
 •                   Ніжність ромашки - для душі і тіла.
 •                   Користь алоє.
 •                   Я не степом ходжу , я ходжу по аптеці ...

Теми проектно-дослідницьких робіт учнів початкової школи про гриби:

 •                   Про що говорять нам назви грибів ?
 •                   Цвіль - це теж гриб !
 •                   Дивовижне царство грибів.
 •                   Дивовижна знахідка.
 •                   Що за гриб на тонкій ніжці ?

Теми проектно-дослідницьких робіт учнів  початковій школі про тварин:

 •                   Життя і загибель динозаврів на планеті Земля.
 •                   Хто живе у нас в лісі?
 •                   Хто як пристосовується до навколишнього світу.
 •                   Хто будує будинок на річці ?
 •                   Хто такі їжаки і що ми знаємо про їх життя ?
 •                   Хто такий слон ?
 •                   Кулінарні пристрасті білочки.
 •                   Улюблена домашня тварина.
 •                   Люблю тебе, мій друг волохатий !
 •                   Люди і кішки.
 •                   Люди і дельфіни.
 •                   Моя домашня тварина - німецька вівчарка
 •                   Моя улюблена тварина - дельфін
 •                   Чи можна подружитися з конем ?
 •                   Мої домашні вихованці.
 •                   Мій вірний друг – собака!
 •                   Мій домашній вихованець - сірійський хом'як.
 •                   Морська свинка - ідеальна тварина для дітей будь-якого віку.
 •                   Відмінність у поведінці великих і маленьких собак.
 •                   Чому кити спливають на поверхню і випускають фонтан води ?
 •                   Чому корова дає молоко?
 •                   Чому тигр смугастий ?
 •                   Чому у Хомки товсті щічки ?
 •                   Чому у кішки в темряві світяться очі ?
 •                   Вуса , лапи і хвіст , або Що хоче сказати нам кішка ?

Теми проектно-дослідницьких робіт молодших школярів про птахів :

 •                   Як зимує горобець.
 •                   Хто ж у гніздечку живе?
 •                   Хто такі птахи?
 •                   Ластівка - вісник добра і щастя!
 •                   Світ наших захоплень - хвилясті папужки!
 •                   Чи може учень початкової школи тримати вдома страуса ?
 •                   Мій домашній улюбленець - папуга Кеша.
 •                   Поведінка птахів взимку.
 •                   Чому взимку пташка стукає у вікно ?
 •                   Чому крик півня лунає на світанку в один і той же час?
 •                   Чому папужка хвилястий?
 •                   Чому птахи літають?
 •                   Чому птахи восени відлітають ?
 •                   Чому у снігура грудка червона ?

Теми проектно-дослідницьких робіт учнів початкової школи про риб :

 •                   Акваріум і його мешканці.
 •                   Акваріумні рибки - які вони?
 •                   Мешканці прісних водойм.

Теми проектно-дослідницьких робіт молодших школярів про комах :

 •                   Комар : стратити не можна , помилувати ...
 •                   Хто живе в комп'ютері?
 •                   Хто як пристосовується до навколишнього світу.
 •                   Хто такі павуки ?
 •                   Моє відкриття про муху.
 •                   Мурахи і їх царство.
 •                   Комахи мого двору.
 •                   Скільки точок у сонечка ?
 •                   Дивовижний світ метеликів.
 •                   Хвала бджолі !
 •                   Чим цікаві павуки.
 •                   Чудесне перетворення гусениці на метелика.

Основи географії:

 •                   Пам'ятки нашого міста.
 •                   Чи є майбутнє у нашого міста ?
 •                   Хто в Африці живе ?
 •                   Хто передбачить нам погоду?
 •                   Моє улюблене місце відпочинку.
 •                   Незнайко на Дніпропетровщині.
 •                   Від кого річка біжить ?
 •                   Звідки прийшов до нас чай ?
 •                   Чому вода на Землі не вичерпується.
 •                   Чому вулкан названий вулканом і від чого він " вогнем дихає ? "
 •                   Чому морська вода солона ?
 •                   Чому з'являються водоспади ?
 •                   Чому у ялинки колючі голки ?
 •                   Сім чудес світу.
 •                   Сім чудес України.
 •                   Колір і назви морів.
 •                   Що таке айсберги ?

Екологія

Теми проектно-дослідницьких робіт учнів початкової школи з екології :

 •                   Бездомні тварини - проблема кожного з нас.
 •                   Живи , джерело !
 •                   Як врятувати нашу річку ?
 •                   Яку воду ми п'ємо?
 •                   Яким повітрям ми дихаємо?
 •                   Охороняти природу - значить охороняти мир!
 •                   Чистота на моїй вулиці . Що я можу зробити зі сміттям ?

Основи здоров'я

Теми проектно-дослідницьких робіт учнів початкової школи з основ здоров’я:

 •                   Якщо хочеш бути здоровим!
 •                   Здоровий спосіб життя.
 •                   Історія лиж.
 •                   Мій режим харчування.
 •                   Молоко корисне дітям!
 •                   Профілактика карієсу у хлопців молодшого віку.
 •                   Корисні чи шкідливі дріжджі ?
 •                   Користь і застосування вітамінів.
 •                   Що таке вітаміни ?
 •                   Шоколад - шкода чи користь?
 •                   Я – велосипедист!

Математика

Теми проектно-дослідницьких робіт учнів початкової школи з математики:

 •                   Арабські числа.
 •                   Арифметика - наука про число!
 •                   У царстві чисел - велетнів!
 •                   Веселий математичний потяг.
 •                   Веселі завдання "Лісова математика".
 •                   Час . Вимірювання часу. Годинники.
 •                   Все про число 13.
 •                   Стародавні одиниці довжини.
 •                   Одиниці виміру довжини в різних країнах і в різний час.
 •                   Завдання в малюнках.
 •                   Завдання для уважних і кмітливих.
 •                   Завдання на свіжому повітрі.
 •                   Мистецтво відгадувати числа.
 •                   Як швидко вивчити таблицю множення.
 •                   Як навчитися швидко рахувати.
 •                   Як добре вміти рахувати!
 •                   Магічна цифра 7!
 •                   Магічні числа в природі.
 •                   Математика в житті кішки.
 •                   Математика в моїй родині.
 •                   Математичні розмальовки для 1 -го класу.
 •                   Моє улюблене число.
 •                   Чи можна назвати натуральні числа дивовижними ?
 •                   Мої літні зустрічі з математикою.
 •                   Наша творчість в математиці.
 •                   Розмова про нулі.
 •                   Римська нумерація.
 •                   Старовинні грошові одиниці.
 •                   Таблиця множення на пальцях.
 •                   Таємниче число 12.
 •                   Чи вміють тварини рахувати?
 •                   Усний рахунок - гімнастика розуму!
 •                   Цифри - лідери в номерах телефонів учнів мого класу.

Основи хімії

 •                   Вирощування кристала з солі.
 •                   Вирощування кристала з мідного купоросу.
 •                   Вирощування кристалів в домашніх умовах.

Основи інформатики

Теми проектно-дослідницьких робіт   з інформатики :

 •                   Історія виникнення комп'ютера.
 •                   Перший електричний пристрій для рахунку.

Для чомучок.

 •                   А чи міцне куряче яйце ?
 •                   Про деякі способи вижити в природі.
 •                   Про що розповідають сліди на снігу.
 •                   Звідки у хлібові стільки дірочок?
 •                   Користь паперу.
 •                   Чому вода в невеликих водоймах зелена?
 •                   Чому море солоне?
 •                   Чому ми плачемо? Звідки беруться сльози ?
 •                   Чому скисає молоко?
 •                   Чому стріляє попкорн?
 •                   Чому хліб буває чорний і білий ?
 •                   Чому чай заварюють в гарячій воді?
 •                   Хліб усьому голова!
 •                   Що таке мікроскоп ?
 •                   Чудові перетворення , або що таке сир ?

 

Урок - презентація

колективного проекту учнів 2 класу

«Шевченкова весна»

Завдання проекту:

 

- дізнатися більше про життєвий і творчий шлях поета;

- ознайомитися з новими творами Шевченка Т.Г.;

- провести опитування в 1-4 кл. «Що нам відомо про Тараса Шевченка»,

створити відеоролики;

- намалювати ілюстрації до творів Тараса Григоровича Шевченка;

- розучити пісні на слова Тараса Шевченка;

- виготовити альбом «Шевченкова весна»;

- створити мультимедійну презентацію .

Проведена робота:

 - заздалегідь сформовані творчі групи: «Біографи», «Пошуковці», «Телевізійники», «Літературзнавці», «Мистецтвознавці», «Мовознавці»,«Дослідники».

- опрацьовували та вивчали поезії Великого Кобзаря,

складали вірші про поета;

- слухали і розучували пісні на слова Т.Г.Шевченка;

- знайомилися з творчістю Шевченка - художника, переглядали картини, портрети, малювали ілюстрації до його творів.

Урок позакласного читання

Тема. «Стежками долі Кобзаря»

Мета: Розширити знання учнів про життя та творчість Т.Г. Шевченка. Вчити дітей узагальнювати  результати досліджень, пошуків та працювати в групі.  Продовжити ознайомлення учнів з красою, неповторністю, чарівністю Шевченкового слова, значенням творчості Т.Шевченка для українського народу. Показати, як шанують його пам’ять, викликати бажання глибше пізнати його життєвий шлях. Розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності учнів. Збагачувати і активізувати словниковий запас учнів. Виховувати любов до творчості Великого Кобзаря, до рідної землі, почуття патріотизму і гордості за свою Батьківщину.

Обладнання: мультимедійна презентація ,виставка книжок (Твори Т.Г.Шевченка), виставка «Кобзарів» різних років видання, репродукції художніх творів Шевченка, малюнки учнів до віршів поета, записи пісень на слова Т.Г. Шевченка,  портрет  Шевченка, мультимедійна презентація, альбом «Шевченкова весна». Хід уроку

І. Організаційна частина

Звучить пісня « Пісня про Кобзаря »

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку

Учитель: 2014 рік - особливий. Це рік,коли наш народ буде відзначати 200 річницю з дня народження Великого поета. Учні нашого класу не стоять осторонь цієї дати. Сьогодні ми презентуємо наш проект, над яким всі дружно і старанно працювали .

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель: Пригадаймо, як називається наш проект? ( Шевченкова весна)

 Давайте прочитаємо епіграф до уроку.

Ти нам залишив прагнення високі,

Шляхи священні, по яких іти

Твого сумління й мужності уроки

Ми бережем і будем берегти.

Микола Палієнко

На слайді демонструється акровірш

Ти мусиш нам співця назвати,

Адже умів лиш він один

Рабів німих так захищати.

А хто так оспівав, як він,

Садок вишневий коло хати? (Дмитро Білоус)

 

Учитель: Живе під сонцем любові Шевченкова весна…, саме так поетично звучить тема нашого уроку. Тарас прийшов на світ, коли ще скутий кригою сивів у берегах Дніпро. Березень благословив першу сльозу немовляти, що, мов із серця, упала Славутичу на груди й розтопила кригу. Саме в ці прекрасні березневі дні все людство вшановує великого Кобзаря. Протягом недовгих літ життя Т.Шевченко зорав свою ниву і засіяв її словом добра, любові, правди та волі. Тож давайте і ми сьогодні кинемо чисті зерна великої вдячності на Шевченкову ниву.

До портрета Шевченка підходить учень і учениця. У руках – запалені свічки

Учень

Свічку поставлю, свічку поставлю, 

Мов перед образом, перед тобою.

І хоч у мріях народ свій заставлю

Стати навколішки поряд зі мною.

Благословенна хай буде година

І тая хата, і село,

Що Україні принесло

З великих найбільшого сина.

Учениця

Стою перед тобою, поете,

Маленька, як макове зерня,

Твій погляд пронизує душу,

Немовби колючеє терня.

Схилюся низько, Тарасе,

І клятву тобі я приношу,

За всіх і за вся нерозумних

У тебе прощення я прошу.

IV. Активізація опорних знань учнів

Учитель: Змалку Тарас був допитливим хлопчиком, часто потрапляв у різні історії.

Інсценізація. C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_8281.jpg

Слайд.

Ведуча. Невесела вечеря – зморений батько, зажурена мати, сестричка Катерина, брат.

Сусід. Слава Ісусу Христу!

Всі. Слава навіки.

Сусід. Це тільки вечеряєте? Що так пізно?

Мати. Та у нас клопіт, що й вечеря не в вечерю: хлопець десь дівся, – зранку як пішов, то й досі немає. Бігали і до ставка, і до греблі, всі бур’яни обшукали, – як у воду впав!

Батько(сердито). Догляділи!

Сусід. Нічого, знайдеться. Може, заснув десь у бур’яні. Проспиться – прийде…

Мати. Ну де дітись вражій дитині?

Ведуча. Раптом чути: «Чумаки! Чумаки!»

Сестричка. А ось і наш волоцюга з’явився!

Брат. Нарешті прийшов!

Мати. Де ти волочився?

Батько. Де ж ти був оце – питаю? Чому не кажеш?

Тарас. Був у полі та й заблудив.

Батько. Бачили таке? Хто ж це тебе привів додому?

Тарас. Чумаки.

Всі. Хто?

Тарас. Стрінувся з чумаками, питають: «Куди йдеш-мандруєш?» А я кажу: «В Кирилівку!» А вони й кажуть: «Це ти ідеш в Моринці, а в Кирилівку треба назад іти. Сідай, кажуть, з нами, ми довеземо». Та й посадили мене на віз. І дали мені батіг волів поганяти.

Батько. Бачили такого? Чумакувати надумав уже! І як воно згадало, що з Кирилівки?

Сусід. Я ж казав, що знайдеться. Такий лобатий не пропаде.

Батько. Ну, почумакував, тепер бери ложку та й сідай вечеряти.

Мати. Ну чого тебе понесло в поле? Чого? Як мотає! Наче три дні не їв.

Тарас швидко їсть і пошепки розповідає братові і сестричці, а вони уважно слухають.

Мати підслуховує.

Мати. Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує, старий того не придумає збрехати, як воно. Каже, що ходив він туди, де сонце заходить, бачив залізні стовпи, що підпирають небо, і ті ворота, куди сонце заходить на ніч. Розповідає, ніби справді сам теє бачив. Ой, Тарасе, що з тебе буде?

Сусід. Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряче вийде!

Учитель: Пророчими були слова сусіда. Тарас Григорович Шевченко – велика та невмируща слава нашого народу. В його особі український народ ніби злив свої найкращі духовні сили й обрав його співцем своєї історичної слави . Яким же

був Тарас Шевченко насправді? На це питання ми спробуємо відповісти разом.

Першими я запрошую групу «Біографи»

( Ознайомлення з біографією поета).

1-ий учень : 9 березня 1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту на Київщині (тепер Черкащина) у бідній кріпацькій хаті Шевченків  народився хлопчина. Батьки йому дали ім’я Тарас.

2-ий учень: Прізвище Шевченко пов’язане із назвою професії швець. Шевцем був прадід по батьковій лінії. Син шевця – Шевченко.

3-ій учень: Коли минав йому другий рік, переселились Шевченки з усією сім’єю Кирилівка. Велика була сім’я: батько Григорій, мати Катерина, Тарасик, три сестрички (Катря, Ярина, Марія), два братики (Микита, Йосип) і дідусь Іван. Всіх дев’ятеро.

4-ий учень: Гарно було в Кирилівці. Коло хати розкішний квітник, стара крислата верба, за хатою садок, а там левада, засіяна квітами, а через леваду в’ється річечка. Серед цієї краси зростав малий Тарас. Піклувалися ним добра мати та старша сестра Катерина.

5-ий учень: Любив Тарас неділю, коли людей не гнали на панщину, і всі були в хаті. Збирались тоді довкола дідуся. Слухали його розповіді про те, як вороги руйнували Січ, як у людей землю відбирали, як ляхи над народом знущалися, про гайдамаків – борців за правду і волю, про високі могили, в яких спочивають славні лицарі-запорожці.

6-й учень:  У 9 років Тарас залишився без матері, зазнав тяжких знущань лихої  мачухи. Коли хлопчику було 11, помер батько.

Там матір добрую мою

Ще молодую - у могилу

Нужда та праця положили

Там батько, плачучи з дітьми,

Помер на панщині…

7-й учень: У 1829 р. Тарас став служником-козачком пана Енгельгардта, згодом переїхав з ним до Петербурга. Пан віддав Шевченка до живописних справ цехового майстра . Адже  здібності до малярства виявилися у Тараса дуже рано: ще змалку крейда й вуглинка були для нього неабиякою радістю, а прагнучи стати художником, побував у трьох церковних малярів

1-й учень: 22 квітня 1838 спільними зусиллями знаменитих  митців за 2 500 руб був викуплений Тарас Шевченко  з кріпацтва. Так Енгельгардт отримав гроші і написав відпускну.

2-й учень: Відтоді почав відвідувати Академію мистецтв . А згодом став одним із найулюбленіших учнів видатного російського художника Брюллова.

3-й учень: А в 1840 р. сталася подія, що не лише близьким друзям, а й усьому світові засвідчила: народився Поет. З’явилася перша книжечка «Кобзар!

4 –й учень: 5 квітня 1847р. Шевченка було заарештовано. Його звинувачували в написанні революційних творів. Найбільшу лють у жандармів викликала поема «Сон».

5-й учень: Після закінчення слідства поет  засланий до Оренбурзького окремого корпусу рядовим солдатом на 10 років без права писати й малювати.

6 –й учень: На початку 1857р. друзі поета отримали царський дозвіл на його звільнення. У 1859 р. Шевченко отримав дозвіл повернутися в Україну. Але за революційну агітацію серед селян його знову заарештували і звеліли виїхати до Петербурга.

7-й учень:  4 вересня 1860 р. Рада Академії мистецтв надала Шевченкові звання академіка-гравера. Цього ж року виходить нове видання «Кобзаря». Шевченко багато працює: пише вірші, створює нові гравюри, стежить за поширенням свого «Букваря», планує видання кількох підручників.

1-й учень:  10 березня 1861р. Тарас Григорович Шевченко помер.  У травні цього ж року тіло Великого Кобзаря було перевезено в Україну й поховано на Чернечій горі біля Канева.

Учитель: Я переконалася, що ви вже багато знаєте про творчість поета. А що знають інші діти нашої школи про творчість Тараса Григоровича з’ясовували учні групи «Телевізійники » .Надаємо їм слово.

1-й учень: Для нас було цікаво працювати в ролі творчої групи ведучих,режисерів, та операторів.

2-й учень: Представляємо перше відео «Ми Шевченка славить будем і ніколи  не забудем»

Учитель: Як ми бачимо, учні нашої школи  цікавляться творчістю Тараса Шевченка.

3-й учень: Всі учні  нашого класу добре підготувались до конкурсу «Тарасове слово живе і здорове». Кращі виступи увійшли до відеоролика.

4-й учень В наш час важко уявити людину без користування інтернетом. А ось це відео ми представили на веб порталі Ютуб.

Перегляд відео

Учитель: Великий Шевченко тим, що він поет української нації, але ще більше тим, що він поет народний, а над усе тим, що він поет з світовою славою. Малий Тарас прагнув, щоб його свічечка світила найясніше. Чи здійснилася його мрія?  Давайте послухаємо «Літературзнавців».

 

1-й учень: Тарас виріс обдарованою дитиною. Доля його нагородила багатьма талантами. Перший талант Тараса Шевченка – талант поета.

2-й учень: Був Шевченко Кобзарем-співцем дум народних. Сам поет не грав на кобзі, не співав пісень по дорогах України, але коли читаєш його твори, то ніби чуєш ніжну, сумну пісню про тяжке життя народу.

3-й учень: Свою першу збірку у1840 році поет назвав „ Кобзар”.

До неї увійшло 8 творів.

4-й учень: Багато віршів Тараса Шевченка перекладено на різні мови. Ми хочемо щоб ви послухали знаменитий «Заповіт» 4 мовами.

Заповіт

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

MY TESTAMENТ

When I am dead, bury me

In my beloved Ukraine,

My tomb upon a grave mound high

Amid the spreading plain,

So that the fields, the boundless steppes,

The Dnieper's plunging shore

My eyes could see, my ears could hear

The mighty river roar.

Завещание

Как умру, похороните

На Украйне милой,

Посреди широкой степи

Выройте могилу,

Чтоб лежать мне на кургане,

Над рекой могучей,

Чтобы слышать, как бушует

Старый Днепр под кручей.

 

LЕ TESTAMENT

 Quand je mourrai, enterrez-moi

Au milieu de nos plaines,

Sur un tertre au milieu des steppes

De ma si douce Ukraine,

Pour que je voie les champs immenses,

Les rives escarpées,

Que je puisse entendre le Dniepr

Mugir à mon côté.

 

 

Учитель: Великий Кобзар, був водночас талановитим художником. Якби навіть уявити, що Тарас Григорович не написав жодного віршованого рядка, то він все одно був би відомий світові як великий художник. Слово надається:

«Мистецтвознавцям»

1-й учень: Ще з дитинства Тараса тягло до малювання. Крейдою чи вуглинкою   він змальовував усе, що бачив: хати, церкви, дерева. Так у рідній стороні народжувався другий талант Шевченка – талант художника.

2-й учень:  Тарас Григорович закінчив Петербурзьку академію мистецтв з двома срібними медалями і званням «вільного» художника. До нас дійшло близько 1200 акварелей, малюнків олійною фарбою, олівцем.

Учитель: Мистецтвознавці проведуть нас залами художнього музею.

3-й учень:Талант художника у Тараса Григоровича проявився значно раніше, ніж талант поета. Ось погляньте, які чудові картини він залишив нам у спадок: автопортрети, портрети. За успіхи у гравюрі йому було присвоєно звання академіка, пейзажі .

4-й учень: Тарас Шевченко створив альбом «Мальовнича Україна»,в якому зібрав художні полотна про красу рідної природи. Так він хотів увічнити рідну землю в малюнках, показати світові її красу, незвичайну історію та оригінальні звичаї.

Учитель: Дякуємо мистецтвознавцям. І хочу звернути увагу на виставку малюнків робіт наших маленьких художників до віршів Кобзаря.

В нашій художній майстерні працює Христинка. Вона намалює ілюстрацію до одного з віршів поета.А ви маєте відгадати про який з віршів іде мова.. C:\Users\user\Desktop\IMG_8358.JPG

Учитель: Читаємо рядки Шевченкової поезії і серце переповнюється світлими почуттями, душа співає, як співає для нас своєю поезією Великий Кобзар.

«Музиканти»

1-й учень: Малий Тарас любив, навіть більше  за розповіді дорослих, слухати пісні.

2-й учень: Пісня стала найкращим другом Тараса.

3-й учень: Згодом про пісню поет писав: «Вона мене і порадить, і розважить, і правдоньку мені скаже».

4-й учень :Часто оригінальні вірші поета настільки наближалис до народного пісенного варіанту, що досить швидко переходили в народні пісні.

5-й учень: За спогадами друзів поета, коли Тараса Григоровича було викуплено з кріпацтва й улаштовано на навчання до Академії мистецтв, він за роботою завжди тихенько наспівував.

6-й учень : Т.Г. Шевченко добре знав твори кращих композиторів.

Моцарта і  Бетховена Шевченко вважав геніальними композиторами.

7-й учень: Читати «Кобзар» народ став по-своєму: він почав його співати.

1-й учень:Авторами пісень на Шевченкові вірші ставали різні музиканти.

2-й учень:Поширеними ще за життя поета були в народі пісні на його вірші.

3-й учень:Давайте заспіваємо одну з них.

Діти співають пісню «Зацвіла в долині»

Учитель :  Існує ще одна грань таланту нашого Кобзаря.

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

Хто такий, на вашу думку, педагог?

«Мовознавці»

1 учень: Шевченко був великим патріотом. Він вболівав за долю українських дітей які навчалися російською мовою. Він уклав українською мовою «Буквар. А на початку 1861 р. ця книжка уже побачила світ. Буквар містив у собі великі та малі літери алфавіту і цифри. Шевченко наповнив його національним і релігійним змістом. Вмістив молитви: «Отче наш», «Вірую». З виховною метою в букварі вміщено народні приказки та прислів'я.

2 учень: Буквар було видано тиражем 10000 примірників. Були тут і тексти для читання. Значну частину тиражу Шевченко розіслав у недільні школи. Гроші виручені за «Буквар» передавав школам.

3 учень: Шевченко мріяв видати ще кілька дешевих посібників для недільних шкіл: лічба, географія, історія України. Але задум цей йому вже не вдалося здійснити.

Учитель : Діти, як ви вважаєте, чому Шевченко, будучи вже важко хворим, видав саме «Буквар», а не якийсь інший підручник?

4 учень: Редакція зробила все, щоб підручник не допустили в школи.

Учитель Тарас Шевченко дуже любив дітей. Діти платили йому тою ж великою любов'ю. «Мене діти люблять, а кого люблять діти, той ще не зовсім поганий чоловік,» - жартував поет. Ви,як люблячі діти,написали чудові твори про Великого поета. Цю збірку я пропоную зберегти і доповнити через 5 років.

Робота в парах „ Склади прислів’я ”

Учитель: Український народ високо цінує талант Т. Шевченка, на що

вказують, зокрема, присвячені йому прислів’я  та приказки, які я пропоную відтворити у своїх картках.

Шевченко Тарас наче…                                                  зорі.

Шевченкові твори сяють, мов…                                сонце для нас.

Шевченків „ Кобзар ” – то для народу…                          не забудем.

Ми Шевченка славить будем і ніколи…                   великий дар.

( Діти складають прислів’я, зачитують їх. Відповідь відображена на слайдах)

„ Сенкан. ”C:\Users\user\Desktop\IMG_8343.JPG

Із запропонованих опорних слів складіть сенкани.

 Кобзар, пророчий,вірить,карається,Шевченко, віддає життя за Україну, талановитий, мучиться,світоч, бореться, безсмертний, патріот, люблячий, страждає, вірить у щасливе майбутнє народу, не кається, хоче бачити українців вільними, сподівається

Кобзар

Талановитий, люблячий

Карається, мучиться, не кається,

Віддає своє життя за Україну

Патріот

Учитель: Групою «Дослідники» створено  альбом вшанування памяті поета.

1-й учень:

Нагороди, які носять ім'я Тараса Шевченка:

Націона́льна пре́мія Украї́ни і́мені Тараса́ Шевче́нка (Шевченківська премія) — державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва.

Шевченкі́вська меда́ль — найвище признання, надане Конґресом Українців Канади.

2-й учень: В Україні та за її межами існує багато пам'ятників Шевченку. Одним з найкращих вважається пам'ятник у Харкові, великі пам'ятники Кобзареві встановлені також у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові та інших містах. За кордоном пам'ятники Шевченку встановлено у Росії, США ,Канаді,Польщі. Чехії та інших країнах.

3-й учень: Ім'ям Тараса Шевченка названо ряд населених пунктів, вулиць, навчальних закладів та інших організацій України. Зокрема, в Києві чотири вулиці Шевченка  та бульвар Тараса Шевченка. У нашому місті імям поета названий кінотеатр,вулиця. Ім'я Тараса Шевченка також носять вищі навчальні заклади,театри .

4-й учень:Пік Шевченка — це вершина висотою  4 200 м на північному схилі Великого Кавказу названа на честь Тараса Шевченка українськими альпіністами.

А в Казахстані ім'я Шевченка носить Форт-Шевченко.

5-й учень: Портрет Тараса Шевченка зображено на банкноті номіналом 100 гривень та на золотій пам'ятній монеті номіналом 200 гривень

6-й учень: В Україні та за кордоном існує багато музеїв Тараса Шевченка. Найбільшим є Шевченківський національний заповідник на місці поховання поета на Тарасовій горі у Каневі. Національний музей Тараса Шевченка знаходиться у Києві.

VІІ.  Рефлексія уроку (2 хв. )

Учитель:Життя яскраве. І ми в нім творці! А ви сьогодні усі молодці.

Зробимо останній крок – підсумуємо урок!

Висловіть свою думку, виконавши  вправу « Доповни речення»:

Отже, живе під сонцем любові Шевченкова весна … вона прийшла на землю, на яку сходив Тарас малими, босими ногами й засівав словом.

Учень

Уклін тобі, Тарасе,

Великий наш пророче,

Для тебе вірно б’ється,

Те серденько дитяче.

За тебе вічно б’ється

За твої заповіти,

Чого батьки не зможуть,

Проект «Шевченківська весна», дав можливість кожному з вас розкрити свій талант. Урок закінчено. Дякую вам за співпрацю.

 

Урок-проект з позакласного читання

 

Тема.  Батьківщина – моя рідна Україна.

Мета проекту :

 • підвести підсумки проекту;
 • залучити дітей до читання художніх творів про Україну;
 • вчити самостійно знаходити інформацію та вміло представити її аудиторії;
 • познайомити учнів з державним устроєм, символами, природними багатствами України,       
 • удосконалювати навички виразного читання, переказу прочитаних творів;
 • розвивати увагу, збагачувати словниковий запас, діалогічне мовлення;
 • розвивати пізнавальні здібності учнів, критичне мислення, навички спілкування в соціумі;
 • виховувати естетичні смаки, творчі та художні навички;
 • виховувати любов до Батьківщини, викликати у дітей почуття гордості за неї,
 • виховувати повагу до народних символів  і сумісної праці.

   Проблема.  Що таке Батьківщина? Чи згодні ви з думкою про те, що наша країна найкраща у світі?

    Обладнання: ілюстрації за темою уроку, дитячі малюнки, поробки, презентація «Символи України» (електронний носій), кросворди, прислів'я, загадки, повідомлення, книги, магнітофон.

Тривалість: 2 тижні.

Завдання проекту:

 • з’ясувати сутність поняття Батьківщина;
 • довести думку про те, що наша країна найкраща у світі;
 • ознайомитися з творами поетів, письменників, музикантів, художників про Україну;
 • спробувати свої можливості у написанні віршів,  у виготовленні поробок з паперу, пластиліну, у малюванні;
 • провести опитування "Чи знаєте ви, що належить до народних символів України?".

ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ: малюнки, ілюстрації, кросворди, прислів'я, загадки, повідомлення,  книги,  магнітофон, комп’ютер.

 

                                            Хід уроку

 І Організацій ний  момент

Вчитель.

Заходьте, будь ласка,

До нас на гостину,

Де з учнями казка

Тут кожну хвилину!

Лунають веселі пісні

у нашому класі,

 

 

Танцюють учні усі

Запальні веселі  танці.

Ласкаво просимо!

Доброго дня!

 

Учні. Ми вам раді, люди добрі

І вітаєм щиро вас,

І запрошуєм ласкаво

На урок у другий клас.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Хвилина поезії.

Урок, цінуючи, традиції

Розпочнемо хвилиною поезії.

(Під музичний супровід діти розказують вірші)

1. Країн багато в світі є,

 у кожній з них життя своє

 Є поміж них лише одна,

 Найдороща усім сторона.

 Де суть людини в доброті,

 де ріки, ниви золоті.

 Де сонце і блакить ясна

  і віковічних гір сторона.

 

 2. Вона  стоїть заквітчана калиною,

     Стоїть у синьо-жовтому вбранні.

     І називає себе просто Україною,

     І ніжно посміхаєтся мені.

 

2. Бесіда з учнями

- Про яку ж країну ми будемо говорити сьогодні на уроці?

Тема сьогоднішнього нашого уроку «Батьківщина – моя рідна Україна».   Я  пропоную епіграфом нашого уроку взяти рядки чудового вірша

Мій любий край – це Україна!

Це доля, це земля моя,

Моя ріднесенька країна,

Тебе шаную дуже я.

  ІІI.  Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. (Малюнкове оголшення завдань проекту).

Шановні гості!  Сьогодні нам хочеться поділитися нашими спільними наробками з чудової теми: "Батьківщина – моя рідна Україна", підвести підсумки зробленого. Хочеться вірити, що в ході творчих пошуків, опрацюванні різноманітного матеріалу  - кожен учень нашого класу поповнив скарбницю знань про нашу країну, її народ, його перлини, що збагачують наш внутрішній світ, розвивають мову, розширюють світогляд та відкривають широку дорогу у світ знань.

 

 Вчитель. Діти, вам вже дещо відомо про нашу Україну, а сьогодні на уроці ми зробимо деякі відкриття. Кожна група працювала над певним проектом по заданій темі і дізналась багато цікавого, нового про нашу Батьківщину.

А дізнаєтесь, куди ви вкладете

Всі свої здобутки,

Якщо з розсипанок прочитаєте

Приказки про групах.

Прочитайте і скажіть

як ви  зрозуміли їх.

 IV. Захист проекту.

Створення  Книги Батьківщина – моя рідна Україна»

1. Робота над виставкою книг.

Вчитель. 

В кожнім домі,

в кожній хаті-

У містах і на селі,-

Хто навчився вже читати,

Має книжку на столі.

Ви колективно добре працювали

Виставку книг підготували.

Що за книги, розкажіть.

Чи по темі уроку вони? Доведіть.

            Традиційно в класі нашім

            Книгу створимо і ми.

            Скарбничку знань у неї вложим,

            Що в творчім пошуці знайшли. 

  Кожна група буде мати одну

сторіночку книги пусту. 

Інформацію свою розмістіть,

Все, що зібрали, ви тут залишіть.

  2. Оформлення титульної сторінки.

Фарби я візьму у руки ,

Намалюю рідні луки.

Намалюю рідний край –

Дім в селі, ставок і гай,

Синє небо, жовте сонце

Загляда до нас в віконце,

Чорнобривці тут на гряді,

Полуниці в палісаді,

І хліба вже чималі,

 

В небі линуть журавлі.

Тут і гори, і долини,

Тут річки, моря, рівнини,

Тут тварини і птахи,

Ось струмок сховавсь у мхи.

Пісня  солов'їна,

верба  і  калина  - 

це  все  УКРАЇНА,

найкраща,  єдина!!!

                Вчитель. Коли ми на сторінку тепер подивились,

                                  Посмішки в очах з’явились.

                                  І сказати зможе кожен без зупину:

                                   - Як ми любим Україну!

                                   Ця країна чарівна

                                 І єдина в нас вона.

3. Звіт про роботу 1 групи. Сторінка « Зерна народної мудрості»

 « Зерна народної мудрості» - сторінка наступна,

 Тут  залишить звіт  про  роботу   1  група.

             Чомусики – цікаві дітки,

Часу марно не втрачали,

Прислів’я ізагадки

Про рідний край підготували.

1. Розгадування загадок.

- Читають загадки, вивішують слова відгадки. Зачитують учні слово, що утворилося.

- Читають прислів’я і приказки, вивішують набрану інформацію на листках.

2. Бесіда

- Діти, чи згодні ви з думкою про те, що наша країна найкраща у світі?

-  За що ви любите свій рідний край?

- А як ви можете виразити свою любов до України? (відповіді учнів)

(А ще ми можемо гарно прочитати вірші про рідний край).

 

Щоб швидко й виразно вдавалось читати,

Спробуймо цікаву гру пограти.

3. Гра на комп’ютері « Вчимося читати швидко»

 4. Звіт про роботу 2 групи. Сторінка «Поетичні перлини»

 «Поетичні перлини» -  сторінка наступна ,

Тут  звіт про роботу залишить друга група.

      Пізнайки теж сумлінно працювали,

      Вірші українських поетів

      І народні легенди

      В саморобну книгу записали.

 Учень.  Ми свою книгу змайстрували,

  Папір відомим способом згинали.

  Титулка, щоб була міцною

  Виготовили із картону.

  Щоб сторінки увагу привертали,

 

Ілюстрації до віршів малювали.

1. Аналіз прочитаних віршів з використанням учнівських ілюстрацій.

  — Ви показали нам не лише книгу,  а й виставку своїх малюнків до тих творів, що прочитали. (Учитель почергово бере з ви­ставки 4-5 малюнків і спрямовує розмову на аналіз прочитаних віршів.)

 — Хто автор цього малюнка? До якого вірша ти його підготував? Що тебе привабило у ньому? 

 — До якого вірша намальована ця ілюстрація? Прочитай те місце у вірші, що відтворене у малюнку. 

 • Хто автор цієї  ілюстрація?  До якого вірша ти її намалював? Зачитай виразно вірш.

2. Робота в парі.  Розучування вірша-діалогу в парі.

     СЛОВО УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ

 Хто ти, хлопчику маленький?

 Син я України-Неньки!

Українцем я зовуся

Й тою назвою горджуся!

 

А по чім тебе пізнаю?

         По вкраїнському звичаю,

В мене вдача щира й сміла,

І відвага духа й тіла,

І душа моя здорова,

Українська в мене мова.

         А скажи, де Край твій рідний?

         Там, де неба круг погідний,

Там, де сонце сяє ясне

На вкраїнські діти красні;

Де лани, степи безкраї,

Де орел буйний літає,

Де Дністер і хвилі Прута,

Де Дніпро, старий Славута;

 

Як поможеш своєму люду?

Пильно все учити буду,

Щоб свої мене любили,

А чужі щоби цінили,

Щоб про мій народ питали,

Україну шанували.

Вчитель.    Що ти справжній українець,     А ми, діти, теж до танцю

             Зможеш нас переконати,           Дружно всі вставаймо!

             Якщо український танець,        За українським звичаєм

             Спробуєш затанцювати.            Весело відпочиваймо.

 

Фізкультхвилинка

(Голос)

Увага! Увага!

Вам у клас телеграма.

(Це не просто реклама - а справжня телеграма).(Читає учень)

На український ваш урок,

Несу цікавий подарунок,

До класу лише тоді увійду,

Коли розшифруєте назву мою.

 

3. Гра «Розшифруй та прочитай слово» . Робота в групах.

Завдання:  Слово з цифрами: переставити літери і отримати слово.

7   5   1   8   3    6    4   2 

К   Ї    У   А    Р    Н    А   К

  Давайте покличемо до нас Українку.

( Під музичний супровід заходить українка)

        Співає пісню «Українка я маленька».

Я прийшла вам показати,

Що у нас на Україні є  інші таланти.

Можемо  не тільки гарно танцювати,

А й талановито пісню заспівати.

Та прийшла я не з пустими руками,

Принесла вірш,

Який потрібно

Доповнити словами.

 

Ми дуже любим весь наш край,

І любим У_______ (Україну),

Її лани, зелений гай,

В саду рясну _______ (калину).

Там соловейко навесні

Співає між _______ (гілками),

Та й ми співаємо _______ (пісні) –

Змагається він з нами!       

                                              М.Познанська

(Діти виходять і прикріплюють слова до вірша  ).                                                    

 5. Звіт про роботу 3 групи. Сторінка «Скарбниця ерудита»

«Скарбниця ерудита» сторінка остання

Слово надаємо невтомним  Всезнайкам.

Всезнайки – довго працювали,

Презентацію нам підготували.

Про «Символи України» будуть розповідати,

Бо  про їх походження треба добре знати.

 

Ми підготували презентацію на тему «Символи України»

 

1. Синьо-жовтий прапор України –

 Це безхмарне небо, синє-синє,

 А під небом золотіє нива,

 І народ – і вільний, і щасливий.

                2. Знак країни головний –

Це тризубець золотий.

Він – як сонце в небі синім,

В ньому слава, в ньому сила.

В нім священне слово «воля».

Що рятує від недолі.

1. До нових здобутків кличе

   Пісня Україну,

   А зовуть її велично

   Всі Державним Гімном.

       Слово гімн – грецького походження (дослівний переклад – похвальна пісня) – урочиста пісня, прийнята як символ державної, національної єдності.

       Слова Національного гімну «Ще не вмерла Україна» написав у 60-х роках ХІХ століття відомий український поет Павло Чубинський, а музику – композитор Михайло Вербицький.

    2. НАРОДНІ   СИМВОЛИ

«Без верби і калини нема України»,- казали у давнину і кажуть досі. Верба і калина насправді, основні народні символи, які ще називають рослинними символами.

    1. Окрім рослин в Україні є живі символи, серед яких лелека,  зозуля, соловей. У давнину українці вважали, що на своїх крилах лелека приносить весну. Окрім цього казали, що лелека є охоронцем роду і приносить щастя.

       2. Українська милозвучна пісня також є символом нашого народу. Українці дуже співочі. У давнину казали, що одного разу, коли ще й ніхто не бачив солов’я,  він пролітав над нашою країною. Випадково почув українську пісню, яка йому так сподобалася, що він назавжди залишився у нас. Відтоді ці птахи допомагають українцям співати, наслідують їх.

    1. Хліб і сіль, рушник – гостинності ознака,

Теж культові й обрядові знаки.

Чудовий український наш рушник! На щастя, він ще з побуту не зник.

     2. Вінок — символ життя, долі, життєвої сили; символ дівоцтва. Вінок є також символом довершеності.

      1. Київ - місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи ...

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

          Щоб наш проект залишив яскравий слід у ваших серцях

           Ми із кольорового паперу виготовили плакат.

 6. Читання оповідання Київ.

Щоб про Київ більше нам знати,

Оповідання Наталі Забіли треба прочитати.

     1.Читання вчителем .

Діти слідкують і виправляють помилки.

    2. Бесіда за прочитаним.

  - На березі якої річки стоїть Київ?

  - Чому вулиці в Києві гористі?

  - Яких дерев багато в Києві?

   3.Слоникова робота

Щоб читалось без проблем ,

Словникову роботу проведем.

Слова найдовші прочитаєм.

Їх вимову запам’ятаєм .

  4. Читання «бджілкою» - напівголосне читання кожною дитиною.

   5. Гра «Дочитай кінцівку». Один учень читає початок речення, а решта шукають і читають продовження.

    5. Гра «Спробуй наздожени».

7. Словникова робота.

Справжні українці

Пам’ятають рідковживані слова,

Тож і ми у свою скарбницю

Покладемо ці слова.

ІII. Підсумок уроку

1. Мозковий штурм.

А зараз гру «Мікрофон» пограємо,

Що таке Батьківщина, ще раз згадаємо.

  (Кожен учень передає один одному мікрофон і по одному слову говорять, що таке Батьківщина?) 

  Слова свої дружно усі запишіть,

   На таблиці ви їх прикріпіть.

Записи вивішують 

Вчитель:  -  Діти!  Любіть нашу прекрасну Україну,

                     Цінуйте рідну мову солов’їну,

                     Шануйте обряди наші, звичаї і свята,

                     Шануйте маму завжди й тата!

        Пісня « Україна»

 Усю інформацію ми впорядкували,

Сторінку до сторінки старанно складали.

Наче в книгарні, відбулись  дива,

Книга з’явилася у класі нова.

 

Навчально-дослідницький

проект з основ здоров’я

«Здоров’я дитини – багатство родини.

Здоров’я народу -  багатство країни.»

 

Тип проекту:

За тривалістю : середньотривалий.

За характером контактів: учитель – учні – батьки - бібліотекар.

За основною діяльністю: дослідницько-пошуковий.

За кількістю учасників : груповий.

За змістом: міжпредметний проект ( основи здоров’я, музика).

Навчальні предмети: основи здоров’я.

Клас:2-Б клас.

Кількість учнів :31 учень.

 

Очікуваний результат:

 • краще засвоїти навчальний матеріал з теми «Здоровий спосіб життя»;
 • сформувати навички роботи в групах,
 • сформувати вміння  та навички роботи з додатковими інформаційними матеріалами.
 • учні дізнаються якомога більше про роботу людей різних професій;
 • навчаться планувати власну роботу під час підготовки до проекту;
 • навчаться здобувати інформацію з різних джерел;
 • навчаться аналізувати, систематизувати дібраний матеріал.

Об’єкт пізнання:

Люди , професія яких пов’язана за збереженням здоров’я людей, а саме : пожежники, інспектори ДАІ, дільничні інспектори, рятувальники-водолази, лікарі-спеціалісти, лікарі-наркологи, інспектори ЦО.

 

Обладнання:

Ноутбук, екран, слайди, відеоролік „ Правила дорожнього руху”, відеоролік „Шкідливість наркоманії, куріння та алкоголю ”, повідомлення учнів, малюнки та плакати, виготовлені учнів до виступу, таблиці, міні-зошит, картки для групової роботи, конверти з завданням, пісні для початку, кінця роботи та для відпочинку, фотографії класу.

Мета:

 • ознайомити учнів з різними факторами, що впливають на стан здоров’я людини; закріпити засвоєні раніше поняття про здоров’я людини: психічну , соціальну, духовну та фізичні складові здоров’я;
 • дати поняття про чинники здоров’я людини;
 • ознайомити учнів  з професіями людей, які пов’язані зі здоров’ям людини та спасінням їх життя, а також профілактикою травматизму;
 • виробляти вміння працювати в групах;
 • добирати матеріал самостійно, знаходити найголовніше, аналізувати та робити належні висновки;
 • виховувати бажання піклуватися  про власне здоров’я , здоров’я рідних та близьких;
 • сформувати вміння в разі потреби звертатися за допомогою до належних спеціалістів.

Форма проведення захисту :

Наукова конференція

 

 

Етапи роботи над проектом:

І. Підготовчий етап.

Визначення теми та завдань проекту.

Зміст проекту

Що потрібно?

Зібрати інформацію про професію, дібрати цікавий матеріал про неї.

Скористатися довідковою літературою, консультаціями дорослих, а саме: батьків, вчителя, бібліотекаря.

 

 

 

ІІ. Планування.

 

Назва проекту

 

Що я хочу зробити?

Зібрати інформацію про роботу спеціалістів з даної області з різних джерел.

Що буде головним результатом роботи?

Повідомлення

До кого звертатися за допомогою?

Вчитель, батьки, бібліотекар

Що я прочитав для цього?

 

 

Форми та методи роботи над проектом

 • Робота з друкованою та електронною інформацією.
 • Пошук малюнків  або власні малюнки.
 • Використання дібраного матеріалу на уроках.
 • Консультації бібліотекаря, вчителя, батьків.
 • Створення „банку” даних  до теми (слайди, малюнки, таблиці, повідомлення).

 

ІІІ.  Збір матеріалів. Початок роботи над проектом.

 1. Розподілення по групах.

1група-Інспектори ЦО

2 група-Пожежники.

3 група-Водолази - рятувальники.

4 група – Дільничні інспектори.

5група. – Інспектори ДАІ.

6група – Лікарі-спеціалісти.

7група –Лікарі-наркологи.

 1. Постановка конкретних завдань.
 • Знайти або намалювати плакат на задану тему , про яку готується доповідь.
 • Знайти цікаву інформацію про дану професію.
 • Знайти твори, казки , вірші , легенди.
 • Знайти ребуси, загадки, кросворди.
 • Додати щось своє.

ІV.  Аналіз та обробка зібраних матеріалів .Робота за планом проектної діяльності.

 

Прізвище

 

Ім’я

 

Клас

 

Школа

 

Правила роботи

 

 1. Працювати дружно.
 2. Допомагати один одному.
 3. Вболівати за успіхи та невдачі товариша.
 4. Дотримуватись правил поведінки.

План роботи над проектом:

Що робив?

Де брав?

Примітка

Я прочитав таку літературу:

Матеріал для проекту я брав:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що особливо запам’яталося?

Кому б я хотів подякувати за допомогу?

Примітка

вчителя

 

 

 

 

 

 

Як дорослі оцінили мою роботу?

Як однокласники оцінили мою роботу?

Оцінка вчителя

 

 

 

Хід  роботи над проектом:

 • Отримання консультацій у вчителя.
 • Проведення уроків з Основ здоров’я за програмою.
 • Проведення ряду класних годин з використанням матеріалу «Шкідливі звички”, „ Здоровий спосіб життя”.
 • Участь в шкільних спортивних змаганнях.

Узагальнення зібраного матеріалу. Створення слайдової презентації „ Бережи здоров’я”. 

 • Підготовка та проведення творчого звіту груп.
 • Оформлення звітів  у вигляді повідомлень.

 

V. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ.

Оголошення :

 • Теми.
 • Мети, очікувані результати.
 • Підсумки про що дізнались, чого навчились? Чим могли б допомогти?

 

 

Етапи спільної та групової роботи учнів у процесі проектування

 

Проектна діяльність учителя

Проектна діяльність учня

1.Вибір теми, об’єкта проектування.

2. Визначення мети проекту.

3. Розроблення сюжету та етапів проектування.

4. Етапи проекту:

- підготовка;

- планування;

- самостійне дослідження.

1. Індивідуальна проектна діяльність учнів.

2. Аналіз проектних завдань.

3. Збирання матеріалу для розв’язання проектного завдання.

4. Пошук способів і засобів розв’язання поставленої проблеми.

Структурування змістового та технологічного компоненту проекту

Виконання проекту:

 1. Пізнавальний етап.
 2. Дослідницький етап.
 3. Творчий етап.
 4. Підсумковий етап.
 1. Індивідуальна робота учня.
 2. Самостійна  робота та аналіз матеріалу.
 3. Інтеграція індивідуальних завдань в групові.

Визначення спільного завдання та передбачуваних результатів проектування

 1. Планування методів роботи учнів, спрямованих на розв’язання проблеми.
 2. Підготовка ресурсів ( обладнання, необхідних матеріалів, що використовуються в проекті).

 

Слайдові презентація  у вигляді уроку – конференції з виступом членів груп.

Кінцевий результат :

 • проведення уроку-конференції;
 • узагальнення зібраного матеріалу учнями в папку „ Бережи здоров’я”;
 • нестандартні батьківські збори – практикум „ Здорова родина – здорова країна”.

 

Представлення учасників проекту

Інспектори ЦО

 

Пожежники

Рятувальники – водолази

Дільничні інспектори

Інспектори ДАІ

Лікарі – спеціалісти

Лікарі – наркологи

 

Захист проекту:

І . Пісня „ Веселе сонечко ”.

ІІ. Повідомлення теми конференції : Бережи здоров’я”.

 Складання асоціативного куща. ( робота з дошкою та міні-зошитами).

 • З чим асоціюється у вас слово ЗДОРОВ’Я.

Вчитель.

Велике значення в сучасній школі приділяється безпеці життєдіяльності людини. Дітям важливо знати, що в житті є не тільки світло, а й тінь, про те, що зло можуть творити не тільки Баба Яга і Сірий Вовк, але й знайомий з сусіднього під’їзду, ровесник і навіть друг. І, виявляється, вчитися протистояти недобрим намірам і вчинкам треба набагато раніше, ніж отримати паспорт, досягнути повноліття, першої зарплати. Життя повне несподіванок, а часом небезпеки. Тому треба бути хоробрим, але й обачним. Слід надіятись на дорослих, на міліцію, але й самому вміти постояти за себе. У першу чергу, старатись не потрапляти в небезпечні ситуації, а коли вже потрапив – знати як себе поводити.

Виступ 1 групи.

Інспектори ЦО

Мета ЦО: це захист населення у надзвичайних ситуаціях, наслідки аварій , катастроф, стихійного лиха. Поведінка в ліфті.

Правила поведінки з незнайомими тваринами. ( коти та собаки).

Під час прогулянок в лісі треба пам’ятати , що в ньому живуть хижі тварини. Якщо випадково наткнетесь на лісового звіра, дайте йому можливість утекти. При зустрічі в лісі зі зміями ніколи їх не зачіпайте, не робіть загрозливих рухів в їхній бік.

Аналіз випадків отруєнь грибами свідчить, що більшість отруєнь обумовлені вживанням пластинчастих грибів. Отруєння також можуть спричинити їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас.

 1. Гра „ Закінчи речення”
 • Згідно Конституції України кожен має право на охорону ( здоров’я).
 • Кожен день по розпорядку треба всім робіть (зарядку).
 • Щоб нічим не захворіти частіше треба руки (мити).
 • Щоб здоров’я міцне мати , треба правила всі (знати).
 • Не можна з чужими людьми розмовляти , чужинців і вдома не можна приймати. Загроза від них – набирайте (102).
 • Як тільки почули ви запахи газу , то номер ви цей набирайте відразу. (104).
 • Якщо вогник ще маленький , не лякайся – навпаки, треба діяти швиденько : скористайсь відром ( води).
 1. Виступ пожежників.

Пожежники

 

Вузлики напам’ять: 1. Навесні не треба підпалювати сухої трави, ні тополиного пуху. 2. Не вмикайте електрики, почувши запах газу або пального. 3. Не слід сушити одяг над газовою плитою ( загадки про вогонь і вірш  „Не жартуй з вогнем!)

Якщо збирається гроза, а ви на березі річки чи в полі , краще поспішить додому. Ні в якому разі не ховайтесь під деревом, особливо окремо росту чим та високим. Від грози не потрібно тікати, сідати на землю. Краще перечекати грозу стоячи.

Кожна людина повинна пам’ятати у разі виникнення пожежі викликають пожежну команду за телефоном 101. Вірш „ Якщо вогник лиш зайнявся”

 

Гра „ Рятуємо людину”. Пантоміми. ( людина тоне, витягти її можна лише виконавши завдання на смужках, кожна команда бере собі завдання , на підготовку , якого 30с).

 • злякатись як кошеня собаки;
 • втомитись як тато після роботи;
 • відпочити як туристи, що зняли з себе важкі рюкзаки;
 • здивуватись, наче б то побачивши щось цікаве.
 • насупитись як зла людина;
 • зобразити людину, яка об’їлась;
 • зобразити радість від отриманого подарунку.
 • (для батьків) промукати пісню „ Вчать у школі”.

6. Виступ водолазів. Рятувальники – водолази

 

Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для Вас і Ваших дітей безпечним, весь час суворо дотримуйтеся порад рятувальників!

 

 • Хто такі водолази.
 • Правила поведінки дітей на воді.

 

 • 4 правила поведінки дітей на воді.
 • Нещасні випадки на воді займають третє місце за кількістю жертв, після пожеж та ДТП.

Фізкультхвилинка.

 

7. Виступ Інспекторів ДАІ

 

 • Професія інспекторів ДАЇ одна з найнебезпечніших. Головними причинами аварій є перевищення швидкості, професійне невміння , пияцтво , стан доріг та поведінка пішоходів. Поради для дітей у віршах.
 • Робота регулювальників.
 • Кожен день на дорогах світу гине до 3000 чоловік. Щорічно в ДТП гине більш , ніж 1,2 мільйони та отримують травми 50 мільйонів чоловік. Це проблема глобальної кризи. Кожні 70  хвилин в Україні в ДТП гине 1 людина.
 • Протягом 2009 року в ДТП загинула 71 дитина, ще 1337 було травмовано. Кожне 4 ДТП за участю дітей сталося через порушення школярами правил дорожнього руху.

ВІДЕО про роботу інспекторів ДАІ

8. Гра „Так чи ні”. ( таблички , на яких різні ситуації , треба відповісти : так чи ні. Пояснити чому?) Конкурс капітанів.

 

запропонували закурити цигарку

 

запропонували покататися на машині

 

запропонували  сходити до басейну з батьками

 

запропонували пограти у футбол з друзями

 

запропонували погратися з сірниками

 

запропонували залізти в чужу квартиру

 

запропонували рухливі  ігри на перерві

 

9. Виступ . Дільничні інспектори

 • Дільничний міліціонер. Служба виникла ще в часи Радянської влади в 1922 році. За дільничним закріплена територія за якою він стежить і контролює все, що на ній діється. Перелік обов’язків дільничного.
 • Де чатує небезпека? У місцях, де живе багато людей, завжди є загроза виникнення небезпечних ситуацій. Будівельний майданчик, двір, ліфт, східці. Вулиця. Недотримання ПДР, швидка їзда, несправний велосипед.

 Наші вулиці є небезпечними для дітей. Незнайомець - це той, кого дитина не знає, навіть, якщо він каже, що знає її. В казках, які ми добре знаємо „Червона шапочка”, „ Казка про мертву царівну та сім богатирів”, „ Вовк та семеро козенят”, „ Кіт, лисиця та півень” показано персонажі, яких обманули підступні злодії.

 • 5 правил поведінки з незнайомим, правило 5 НЕ.

10. Відгадати загадки.

 Тридцять два білих брати сидять в темній в’язниці, коли ця в’язниця відчиняється – брати не виходять. (зуби)

- Який лікар лікує зуби? ( стоматолог).

Сопе, хропе, часом чхає, на морозі замерзає, бо одежини немає. (ніс)

- Який лікар лікує нежить, гайморит? (ЛОР)

Брат з братом через дорогу живуть, а один одного не бачать. (очі).

- Який лікар лікує очі? (окуліст)

У щуки зовсім їх немає, а білий гриб одну лиш має. А чорний жук їх має шість… Що це таке – хто відповість? (ноги).

- Який лікар лікує травми ніг? ( травматолог).

- Який лікар лікує хвороби серця? (кардіолог).

Двоє близнят по бокам у нас сидять? (вуха)

- Який лікар лікує хвороби вух? (ЛОР)

11. Виступ . Лікарі – спеціалісти                            

 • Профілактика простудних захворювань.
 • Як попередити зараження грипом.
 • Поради травматолога для дітей.

13. Виступ. Лікарі - наркологи

Наркоманія

Алкоголізм.

Тютюнопаління

14. Гра „ Збери пазли ” ( в конвертах розрізані картинки, якщо їх правильно зібрати - написано , що відноситься до здорового способу життя)

Вчитель.

 • Так, зробимо висновок, що ж таке ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ?

Спосіб життя – це той чинник, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Отже, на половину здоров’я залежить від нас.

Здоровий спосіб життя забезпечується:

- гігієною, режимом, загартуванням;

- правильним харчуванням (більше вітамінів, менше смаженого, гострого);

- облаштованим побутом (нормальні умови життя);

- руховою активністю (фізкультурою, спортом, прогулянками на свіжому повітрі);

- належними умовами праці (з вчасним відпочинком);

- відмовою від шкідливих звичок (вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, переїдання, надмірне захоплення телебаченням, комп’ютерними іграми).

 

 

Урок-проект з математики

 «Сім чудес світу»

Мета :Закріпити знання таблиць множення і ділення числа 7, таблиці ділення на 7;формувати уміння розв’язувати задачі, приклади на вивчені арифметичні дії; вчити  мотиву вати вибір дій;активізувати увагу учнів за допомогою різних видів діяльності; удосконалювати обчислювальні навички, розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, вміння аналізувати; пізнавальний інтерес; формувати соціальну компетентність. Виховувати бажання та інтерес до вивчення математики ,історії ;акуратність, активність і самостійність в роботі,організованість, старанність;виховувати любов до рідної землі.

Обладнання: Наочні картки,фото «Семи чудес світу»,таблиці з прикладами, дощечки та маркери для усного рахунку,мікрофон,картки-квітки,презентація за темою уроку,відеоролик з фізкультхвилинкою, аудіозапис «Таблиця множення».

1 слайд

I.  Організаційний момент.

Станьте, діти ,всі рівненько

Посміхніться всі гарненько.

Поверніться до гостей

Привітайтесь( добрий день)

II. Мотивація навчальної діяльності

2 слайд

Я бачу,настрій у вас радісний, діловий. Сподіваюсь,ви впораєтесь з усіма завданнями уроку. До подорожі готові?

Інтерактивна вправа «Очікування»

А чого ви очікуєте від нашого уроку ?

III. Актуалізація знань учнів.

3 слайд

Сьогодні ми перевіримо, як ви вивчити таблиці множення і ділення числа 7. А ще дізнаємось про7 чудес світу - 7 найбільших, найкрасивіших творінь, які викликають  захоплення.

4 слайд

Усні обчисленняC:\Users\user\Desktop\IMG_7721.JPG

Жодна подорож не обходиться без математичних розрахунків ,усних обчислень. Візьміть свої чарівні дощечки та маркери. До роботи!

1.Запишіть наступне число до числа 54

Як знайти наступне число?

2.Запишіть попереднє число до числа 79

Як знайти попереднє число?

3.Перший доданок -40,другий 37 . Знайти  суму

4.Перший множник -3,другий-7 Знайти добуток

5.Ділене-18,дільник-3 знайти частку

6.Поставте знак. Збільшити на означає…

7.Зменшити у кілька разів означає…

8.Збільшити у кілька разів означає…

9. Число 17 помножити на 0

Яке правило використали?

10. Перший множник 7 ,другий 1 знайти добуток.

5 слайд

Хвилинка каліграфії

Щоб оцінка була гарна

Треба вивести старанно.

Кожну цифру,кожен штрих

Клас працює,клас притих!

6 слайд

Каліграфічно запишіть тільки ті числа, які кратні 7.

Дайте характеристику числу 7

IV. Повторення вивченого матеріалу.

7 слайд

На нашому шляху перше чудо світу - Єгипетські піраміди. Надаємо слово першому розумничку «Довідкового бюро»

(Інформація про Єгипетські піраміди)

 Піраміди - єдине творіння, яке не зруйнувало час. Вони існують і в наші дні. У кожного з вас на партах по три пірамідки з різними рівнями завдань. Виберіть ту, яка вам під силу і виконайте завдання.

Перевірка  - 8 слайд

7x8 …3x4+20 7x8 …3x8 7x6…14

7x5 …18:3-2 7*4… 18:3 7x9…10

7x9…15:3+73 7x9 … 15:3 7x2…12

9 слайд

Наступне чудо світу - Сади Семіраміди.

(Інформація про сади Семіраміди )

Особливістю цих садів було те, що розміщувалися вони високо над землею. Будувалися вони в певному порядку .А математика-це наука ,яка теж вимагає певного порядку. З цим ми зіткнулися,коли вивчали порядок дій у математичних виразах. Виконайте обчислення .А першим,хто впорається із завданням є нагода створити наш власний сад . За кожну вірну відповідь ви отримуєте квітку.

10 слайд

Статуя Зевса

 (Інформація про статую Зевса)

11 слайд

Це  завдання надійшло з Олімпії.

Інтерактивна вправа « Асоціативний кущ»

Олімпійські ігри

Складіть задачу за цим виразом, запишіть розв’язання у зошити.

7x5+8

12 слайд

Фізкультхвилинка

13 слайд

4 чудо світу - храм Артеміди в Ефесі

 (Інформація про  храм Артеміди)

Щоб описати вигляд храму археологам знадобилося море уяви. Включаємо і ми свою уяву та фантазію. Настав час перевірити свої сили у мнемотехніці. Наша мета – перевірка таблиці ділення на7 .

Робота з картками.

14 слайд

Александрійський маяк

6 чудо світу, побачити в реальності теж, на жаль, неможливо - маяк на острові Фарос.(Інформація)

Мені потрібні три архітектори які повинні попрацювати над проектами  реконструкції зруйнованих маячків. Вашим завдання буде не записуючи розвязку виконати кругові приклади. Початок знаходиться внизу споруди.

18 21 15

4:2+16=18 3x1+18=21 12+9:3=15

2x2=4 (14-5):3=3 (10-6)x3=12

6:3=2 7x2=14 5x2=10

18:3=6 21:3=7 15:3=5

15 слайд

Наступне архітектурне чудо-Мавзолей у Галикарнасі (територія сучасної Туреччини). Греки відрізнялися умінням будувати величні будівлі. Цей мавзолей був споруджений після смерті імператора за наказом убитої горем дружини царя. У мавзолеї було дуже багато кімнат. А без чого зараз ми не уявляємо нашу кімнату?

16 слайд

Наступне завдання від «Чарівної мишки». Який ряд швидше справиться із завданням комп’ютерної гри.

Математичні тренажери .

Слайд 17

На нашому шляху-сьоме чудо-Колос Родоський.

(Інформація.)

Давайте закінчимо наш урок веселою пісенькою.

Руханка «Таблиця множення» C:\Users\user\Documents\Открытый урок\IMG_7778.JPG

V. Підсумок уроку.

Наша подорож завершилась . Мені б хотілося почути про ваші досягнення на уроці.

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Підніміть руку ті, хто таблицю числа 7 знає на відмінно?

За що ви можете себе похвалити?

Чиї очікування підтвердилися?

Хто отримав задоволення від побачених архітектурних витворів?

А хто з вас візьме книгу і прочитає про все це?

Домашнє завдання :підготувати цікаву інформацію про сім чудес України.

 

 

 

 

 

Використана література

   1. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії учителя та учнів// Початкова школа – 2003. - № 6-7.

   2. Григорчук А.В. Проектна діяльність учнів на уроках читання».// Початкова школа – 2007. – № 1.

  3. Даниленко Т.М. Проектна діяльність на уроках у початковій школі. – 2009. - № 16.

   4. Доненко О. Створюємо колективний проект// Завуч. – 2003 - № 29.

    5.Додусенко Н.О. Теоретичні аспекти проектної діяльності молодших школярів.// Початкове навчання та виховання – 2010. - № 24.

      6. Додусенко Н.О., Нетужилова І.В. Проектна діяльність в початковій школі. Х.: ВГ «Основа», 2010.

    7. Мелашенко К. Технологія проектного навчання// Завуч. – 2006. - № 12.

 8. Нетужилова І.В. Проектна діяльність на уроках у початковій школі// Початкова школа – 2009. - № 6.

 9. Петровська Н.В. Проектна технологія: сутність, досвід використання, перспективи// Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 25.

     10. Соценко Г., Стребна О. метод проектів: сутність, вимоги до використання, етапи роботи// Початкова освіта. – 2006. - № 40.

      11. Телячук В.П., Лесіна О.В. Інноваційні технології в початковій школі.  Х.: ВГ «Основа», 2008.

 

 

 

1

 

docx
Додано
23 січня
Переглядів
626
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку