Розробка «Здоров'я людини від народження до схилу літ»

Про матеріал

Викладено методику проведення відкритого виховного заходу за темою «Здоров'я людини від народження до схилу літ». Заняття розвиває творчі та розумові здібності студентів, наявність міжпредметних зв'язків, розширює світогляд студентів-першокурсників з питання охорони здоров'я, заохочує учасників навчально-виховного процесу до здорового способу життя, занять фізичними оздоровчими вправами, підвищує санітарно-гігієнічний рівень студентів; виховує дбайливе став­лення до свого організму, розвиває пізнавальний інтерес до таких наук, як біологія та валеологія.

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

відкритого виховного заходу за темою

«Здоров'я людини від народження до схилу літ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь, 2018

 

     Рубан Людмила Олександрівна. Методична розробка відкритого виховного заходу за темою «Здоров'я людини від народження до схилу літ», 2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Викладено методику проведення відкритого виховного заходу за темою «Здоров'я людини від народження до схилу літ». Заняття розвиває творчі та розумові здібності студентів, наявність міжпредметних зв’язків, розширює світогляд студентів-першокурсників з питання охорони здоров'я, заохочує учасників навчально-виховного процесу до здорового способу життя, занять фізичними оздоровчими вправами, підвищує санітарно-гігієнічний рівень студентів; виховує дбайливе став­лення до свого організму, розвиває пізнавальний інтерес до таких наук, як біологія та валеологія.

 

 

 

 

 

 

       Методичні рекомендації призначені насамперед  для  викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а також для вчителів середніх шкіл.

            Матеріали методрозробки можуть бути корисними для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні предметної  комісії соціально-природничих дисциплін.  

 

 

План виховної години

 

Тема: «Здоров'я людини від народження до схилу літ»

Мета:

Методична: використання інноваційних технологій для забезпечення творчого розвитку студентів, сприйняття ідей здорового способу життя.

Навчальна :  ознайомити студентів з поняттям  «Здоров'я» та його ознаками; розширити світогляд студентів з питання охорони здоров'я;                         заохотити їх до здорового способу життя, підвищувати                         санітарно-гігієнічний рівень першокурсників; виховувати дбайливе ставлення до свого організму.

Розвивальна: виховувати почуття відповідальності за власне ведення                            здорового способу життя; сприяти усвідомленню ними  небезпеки, пов’язаної із поширенням шкідливих звичок; допомогти студентам сформувати особисту точку зору щодо вказаних проблем; сприяти розвитку критичного мислення; розвивати пізнавальний інтерес до таких наук, як біологія та         валеологія.

Виховна: виховувати почуття відповідальності за власну поведінку, ведення здорового способу життя.

Вид заняття: виховна година.

Методи та форми проведення виховної години: евристична бесіда, творча робота студентів, проблемне навчання, рольова гра, «Мозковий штурм», випереджувальні завдання, використання наочних форм роботи – мультимедійна презентація, відеоролік.

Технічне забезпечення: персональний комп’ютер із мультимедійним екраном, презентації виступів  студентів, зроблених в програмі Microsoft Power Point.

Література:

 1.          Бойко О.В. Становлення та розвиток поняття «здоровий спосіб життя» // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Зб. наук. праць. Книга I. - К., 2000. - С. 117-124.
 2.          Войтенко В.М. Здоровий спосіб життя і рухова активність підлітків // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості: Зб. наук. праць. - К., 2001. - С. 64
 3.          Закопайло С.А. Компоненти здорового способу життя старшокласників // Фізичне виховання в школі. - 2001. - №3. - С. 52-53. - 2002. - №1. - С. 54-55.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Щоб  насолоджуватися здоров’ям,

потрібно працювати над собою.

П. Брегг

 

Зміст і хід виховної години

1 Організаційний момент:

Підготовка аудиторії до виховної години (на екрані виведена тема виховної години, підготовлено необхідне програмне забезпечення, на дошці закріплені плакати).

1.1 Привітання студентів.

1.2 Черговий доповідає про відсутніх.

1.3 Повідомлення теми виховної години.

 

2 Мотивація теми (вступне слово класного керівника).

Природне прагнення кожної людини – бути здоровим. Здоровому все по плечу. І лише захворівши, ми починаємо цінувати хороше самопочуття, відсутність болів і нездужання,енергійність і бадьорість. Наша розмова сьогодні присвячена проблемам величезної ваги, тому що від їх вирішення залежить не просто майбутнє, щасливе життя суспільства, а життя взагалі. Немає  у  людини   цінності більшої за здоров'я. Прикро визнавати, що вік людини коротший від черепашиного, і до того ж значна частина її життя проходить у хворобах і стражданнях. Ось чому від науки, словами Марії Складовської-Кюрі, - основи будь-якого прогресу, що полегшує життя людства і зменшує його страждання, - люди ма­ють право чекати реальні шляхи підтри­мання здоров'я і позбавлення від нед­ругів. З урахуванням при цьому того, як дивовижно зросли у XXІ сто­літті можливості науки, стає зро­зумілим трагічний парадокс – епохальні  відкриття збільшують владу людини над силами природи, залишаючи саму людину ще й досі майже так само безза­хисною перед цими силами, як це було і раніше.

 

3 Розкриття теми виховної години. 

Викладач. Людина спромоглася проникнути в глибини атома й вивільнити енергію, що дрімала там, вийти у простори космосу й побувати на Місяці, побачивши процеси, що відбуваються за млрд. км від Сонячної системи. Про те і сьогодні, як і сотні років тому, людину пересліду­ють хвороби, яких не стає менше, а літній вік – золота осінь життя людини, або недоступна більшості людей, чиє життя обривається раніше, або пов'яза­на з непосильним тягарем передчасного старіння та хвороб. Я надаю слово нашому гостю – медичному працівнику.

Ще недавно аналіз стану здоров'я призводив до песимістичних висновків – успіхи  медицини, що спроможна виліковувати багато захворювань завдя­ки використанню віртуозної хірургічної техніки та ефективних методів фарма­кологічних засобів, виявлялися безси­лими укріпити здоров'я людей, позбави­ти їх від недугів і зробити їх життя три­валим й активним.

Генетичний потенціал тривалості життя людини складає 120-140 років. Такої думки дотримуються більшість вчених світу. Нині можна назвати 5 народностей, представники яких доживають до 120-140 років на Сході, в Тибеті, в Західному Китаї. Найстарішою людиною вважають лікаря Лі з Китаю. Він народився в Тибеті і, коли йому виповнилося 150 років, він одержав від Китайського імператорського уряду особливий сер­тифікат, який засвідчував, що йому 150 років. Коли Лі минуло 200 років, він одержав другу грамоту. Помер він у віці 256 років. У 2000 році в Китаї загальна кількість людей, якім минуло 60 років, перевищувала 130 млн. На сьогодні в цій країні живе понад 8 тис. осіб, вік яких за 100 років.

Середня тривалість життя людей:

- Мідний, бронзовий, залізний вік - 30 років;

- До початку XIX ст. – 35-40 років;

- У XXІ  ст. – 60-63 роки.

Жахливо  сказати: в  Україні смертність чоловіків в 2-8 разів вище, ніж в цивілізованих країнах! Жінки жи­вуть на 8-10 років довше, ніж чо­ловіки, хоча «розрив» між тривалістю життя у слабкої і сильної статі повинен дорівнювати приблизно 3-5 років.

Класний керівник (ставить проблему). Що таке «здоров'я», від яких чинників воно залежить? Як збільшити вік людини? Обгово­ренню цих проблем і буде присвячене це заняття.

4 Вивчення нового матеріалу.

Поняття про здоров'я. Згідно з існуючим визначенням, здо­ров'я – це природний динамічний стан організму, що характеризується його самоврівноваженістю і врівноваженістю з навколишнім середовищем у духовному, фізичному, а також соціальному плані й ефективно протидіє захворюванням.

Викладач. Група поділяється на три творчі групи.

I творча група отримує питання:

- Що ви розумієте під духовним аспектом здоров'я?

II творча група:

- Що ви розумієте під фізичним аспектом здоров'я?

III творча група:

- Що ви розумієте під соціальним фактором, що впливає на здоров'я людини?

Звіт студентів з випереджувального завдання.

Духовний аспект здоров'я. Духовність  тісно  пов'язана  з  психі­кою. Психіка – це здатність мозку відобра­жати об'єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб'єктивних образів об'єктивного світу. Психіка людини проявляється у таких трьох видах психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні влас­тивості.

Психічні процеси – це короткочасні процеси отримання, переробки інфор­мації та обміну нею (наприклад, відчуття, сприйняття, пам'ять і мис­лення, емоції, воля тощо). Психічні стани відображають порівня­но тривалі душевні переживання, що впливають на життєдіяльність людини (настрій, депресія, стрес).Психічні властивості – сталі душевні якості, що утворюються у процесі життєдіяльності людини і характеризу­ють її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями (темпе­рамент, досвід, характер, здібності).

Фізичний аспект здоров'я передба­чає оптимальне, тобто без істотних відхилень, функціонування усіх систем організму людини. Фізичне здоров'я - це уміння володіти своїм тілом, фізич­ною витривалістю, високим рівнем пра­цездатності.

Виділяють такі сфери суспільного життя:

- матеріальна  – охоплює  процеси ма­теріального виробництва, розподілу, обміну, споживання;

- соціальна-політична – включає соціальні та політичні стосунки людей у суспільстві – класові , національні, гру­пові, міждержавні тощо. Саме ця сфера охоплює такі явища й процеси, як рево­люція, війна;

- духовна – це  широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень;

- культурно-побутова – це такі яви­ща, як виробництва культурних ціннос­тей, життя сім'ї, побутові проблеми, освіта, виховання тощо.

Усі сфери суспільного життя взаємо­пов'язані. Важливу роль у суспільстві відіграють соціальні відносини.

В основі суспільних відносин лежать індивідуально суспільні інтереси і пот­реби людей. У суспільстві постійно ви­никають і вирішуються різноманітні су­перечності. Завершальним етапом ме­ханізму вирішення суперечності є конфлікт. Усе історичне суспільство постає перед нами  як   конфліктне.

Викладач. Фактори, що впливають на три­валість життя. Здоров'я населення – це своєрідне дзеркало соціально-еко­номічного, екологічного, демографічно­го і санітарно-гігієнічного добробуту країни.

«Мозковий штурм».

- Які фактори, на Вашу думку, впли­вають на здоров'я людини? Кожна гру­па записує на різнокольорових картках фактори. Карки мають форму листя дерев. На червоних картках – факто­ри, що зміцнюють здоров'я; на зелених що ослаблюють здоров'я. На дошці на­мальовано дерево, на Яке студенти приклею­ють ці картки так, щоб одна сторона де­рева була з червоними картками, а інша – із  зеленими.

Викладач узагальнює інформацію і об'єднує чинники до характерних груп, що визначають стан здоров'я населення.

Звіти з випереджувальних завдань студентів.

1 студент - доктор.  «Здоров'я українців погіршало, - вважав академік Амосов, - тому що на­род переживає психологічний стрес. В моєму житті стресів було предостатньо. Навмисне я з ними не боровся – просто    підтримував режим». Є люди, які погано переносять стреси. Основна причина – гени ... Мінімум для розслаблення – нор­мальна  кількість годин сну. Для кожної людини – своя потреба у сні, але в се­редньому треба спати 8 годин. Може до­помогти медитація.

Професор медицини впевнений, що м'язи обличчя під час посмішки створю­ють імпульси, які благодійно впливають на нервову систему. Навіть якщо ви спроможні лише на засмучену посмішку,   вам  все  одно стане  легше. Причому не тільки вам, але й оточую­чим. Саме цей секрет вже давно відомий в Японії та Америці. Всім відома штуч­на посмішка японського клерка в кінці стомлюючого робочого дня й так звана американська посмішка. Посміхайтесь на здоров'я!

Викладач. В Україні є  такий сміхотерапевт Леонід Січкін, до якого на сеанси при­ходять вже понад 20 років. Він вважає, що сміх знімає напруження. Тому насміявшись досхочу, людина відчу­ває полегшення і приплив сил. Сміх до­помагає легеням позбавлятися застояно­го в них вологого повітря, вони почина­ють краще працювати і в кров потрап­ляє більше кисню. А ще він чудово тре­нує голосові зв'язки, м'язи тіла, знімає головний біль, нормалізує тиск і поліпшує травлення. Є гіпотеза, що сміх збільшує концентрацію так званих аутогенних морфінів – наркотичних речо­вин, які виробляє сам організм. А вони знімають стрес – джерела багатьох хво­роб. За благодійним впливом сміх – все одно що біг підтюпцем на місці. Щоб не хворіти, треба так «бігати» мінімум пів­години за день.

Рольова гра. студент – викладач фізкультури. Гімнастика довголіття. Ім'я видатного кардіохірурга і пись­менника Миколи Михайловича Амосова відомо багатьом. Своєю невтомною діяльністю він довів, що для стану здо­ров'я сам по собі вік нічого не вартий, - все залежить від людини. Маючи серйозну хворобу серця (він жив з кардіостимулятором), Амосов щоденно бігав по 10-15 км і виконував гімнас­тичні вправи з 3000 рухів. Завдяки та­кому тренуванню він до похилих літ оперував, а коли на восьмому десятку пішов на пенсію, почав дивовижний експеримент по перевірці дії фізичних навантажень на літніх людей. У віці 88 років Микола Михайлович про­довжував виконувати гімнастику з 3000 рухів, причому 1200 – з гантеля­ми. Бігав по 4 км в день. І це все після того, як йому втретє зробили дуже складну операцію на серці!

Гімнастика Амосова дуже проста, але ефективна. Ось кілька вправ з його комплексу (демонстрація відеоролику):

 •         Лежачи в постелі і тримаючись за спинку ліжка, піднести ноги так, щоб коліна досягли лоба.
 •         Вставши з ліжка, нахилитися вперед, торкаючись пальцями підлоги, а з часом і всією долонею.
 •         Крутити руками в плечових суглобах з максимальною амплітудою.
 •         Згинати хребет з боку на бік. Закинути одну руку, потім другу за голову так, щоб торкнутися протилеж­ної лопатки.
 •         Крутити тулубом праворуч-ліворуч з максимальним об'ємом рухів.
 •         Стоячи, піднімати почергово ноги, зігнуті в коліні, притискаючи їх до жи­вота.
 •         Присідати, не відриваючи п'яток від підлоги.

Викладач. Український геронтолог, відомий академік Володимир Фролькіс все своє життя шукав засіб, як продов­жити життя людини як біологічного ви­ду. Чому ми старіємо? Фролькіс довів, що найперше значення мають зміни ген­ної регуляції, встановив виникнення стрес-вікусиндрому. Але разом з тим він довів, що поруч з процесами старіння в організмі йде антистаріння і працював над створенням препаратів, стимулю­ючих антистаріння.

Найважливішими чинниками збере­ження молодості В. Фролькіс вважав три складові: дієта, фізична активність і оптимістична активність.

Вчений Олександр Чижевський, який займався проблемами геліобіології і довів, що стан біосфери багато в чому залежить від ступеню сонячної актив­ності. Чижевський писав, що було б неправильно вважати, що захворювання або смертні випадки викликаються «космічними або атмосферно-телурич­ними явищами... Мова може йти тільки про той поштовх з боку вказаних фак­торів, які, падаючи на підготовлений організм, призводять його до загибелі.

Тому, природно, необхідно строго розділити:

- зовнішній вплив на організм,

- готовність організму до його сприй­няття».

За Чижевським, з двох названих при­чин основною є друга. Той, хто хоче за­лишитися живим і здоровим, зобов'яза­ний піклуватися про стан власного ор­ганізму.

«Досліджуючи причини смерті людей і тварин, я провів 17500 розтинів, - пи­ше американський доктор Уоллок, - і дійшов такого висновку: кожна тварина і людина, які померли природною смер­тю (не від катастроф тощо) - вмира­ють від неповноцінного харчування, тоб­то від дефіциту харчових речовин. Ре­зультати хімічних і біохімічних аналізів доводили, що природна смерть настає через неправильне харчування».

Неправильне харчування призводить до дефіциту вітамінів, мінералів, основ­них амінокислот і протеїновміщуючих білків тощо. Наприклад, важливість вітамінів для здоров'я людини вже доведена науково. Звісно, що вітаміни здатні перемагати серцево-судинні захворювання, рак, руйнівну дію старіння.

«Не інвестуючи в самого себе на міне­рали й вітаміни, - запевнює доктор Уол­лок, - ви інвестуєте в благополуччя лікарів від медицини».

Група австралійських вчених після багаторічних досліджень виділила 10 продуктів, які можуть продовжити життя людини на 15-20 років. При їх постійному вживанні зберігається прек­расна фізична й психічна форма. Які ж це продукти? Запам'ятайте: кефір, кар­топля, помідори, шпинат, риба, чорний хліб, квасоля, рослинна олія, банани, цитрусові.

Не обов'язково їх вживати увесь час, достатньо, щоб деякі постійно були на вашому столі.

Американський вчений Дж. Джозеф, ведучий спеціаліст з проблем старіння доводить, що чорниця здатна побороти старість. Вчений говорить, що насичена чорницею дієта ефективна проти таких симптомів старіння, як втрата пам'яті, зору, координації рухів.

10 заповідей здоров'я і довгожительства Поля Брега

1).  Ти повинен шанувати своє тіло як найвеличніший прояв життя.

2). Ти повинен присвятити роки відда­ному й некорисливому служінню своєму здоров'ю.

3). Ти повинен відмовитися від всієї неприродної неживої їжі і збуджуючих напоїв.

4). Ти повинен харчувати своє тіло тільки природними, не переробленими живими продуктами.

5). Ти повинен відновити своє тіло шляхом правильного балансу діяльності й відпочинку.

6). Ти повинен очистити свої клітини, тканини і кров чистим свіжим повітрям і сонячним світлом.

7). Ти повинен відмовитися від будь-якої їжі, коли твій розум чи тіло погано себе почувають

8). Ти повинен тримати свої думки, слова і емоції чистими, спокійними та одухотвореними.

9). Ти повинен постійно поповнювати свої знання законів природи, зробивши це девізом свого життя, і радіти своїй праці

10). Ти повинен підкорятися законам природи, здоров'я - твоє право, користуйтеся цим правом.

Цікаво, що дочка знаменитого довго­жителя Поля Брега є авторкою популярної в Голівуді оздоровчої програми «Фонтан молодості». Лікар Патриція Брег у свої 70 років виглядає на 20 років молодшою і допо­магає голлівудським зіркам втримати свою молодість. Серед тих, хто віддає перевагу її програмі - зірки Демі Мур, Мадонна, Брюс Уілліс. Особливих таємниць омолодження у Патриції Брег немає.

Вона радить:

 • виключити з раціону рафіновану їжу;
 • починати сніданок, обід, вечерю з сирих овочів;
 • очищати свій організм тричі за день спеціальними коктейлями: пів чайної ложки яблучного оцту і стільки ж меду розвести у склянці води;
 •  замість чорного чаю пийте трав'яні чаї;

-  ходіть пішки не менше 3 км за день.

Сама Патриція Брег полюбляє салати з овочів, бобові, зернові. П'є 10 склянок фільтрованої води за день і час від часу голодує, робить легку гімнастику. Зви­чайно ж не палить і не вживає алко­голь.

 

5 Узагальнення.

5.1 Звіти творчих груп. Студенти презентують свої рішення питань.

5.2 Бесіда.

- Чи довели ми сьогодні доцільність і вірність український народних прислів'їв:

«Як на душі  так і на тілі».

«Як я здоров, то мені й хрін за цу­кор».

«Журба здоров'я відбирає, до гробу  попихає»?

 

6 Підведення підсумків заняття

Викладач аналізує роботу студентів,  звертає увагу на недоліки та помилки у їхніх відповідях, робить висновок про досягнення мети і виконання завдань поставлених на початку виховного заняття, а також визначає шляхи та методи усунення недоліків. Також викладач дякує всім за допомогу, за цікаві розповіді, за увагу.

 

7 Домашнє завдання.
Підготувати повідомлення про нетра­диційні системи харчування.

 

1

 

doc
Додано
11 жовтня 2018
Переглядів
1080
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку