Система уроків " Теплові явища"

Про матеріал
Система уроків розроблялася для участі в конкурсі "Учитель року". Користуюся розробленими матеріалами вже протягом чотирьох років, кожного разу доповнюючи та розширюючи матеріал. Представлено також дидактичний матеріал, з яким восьмикласники працюють на уроці.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Витяг з календарно-тематичного планування.

 Фізика 8.

 

п/п

Дата пров.

Тема уроку

Тип уроку

Зміст уроку

І.Теплові явища (6 годин)

1.

 

Кількість теплоти. Питома теплоємність. Тепловий баланс.

Урок формування нових знань, умінь та навичок

Ознаки теплового балансу, як наслідку закону збереження енергії в теплових процесах. Фізичний зміст поняття «питома теплоємнісь».

2.

 

Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення.

Комбінований.

Формула кількості теплоти плавлення. Аналіз графіків теплових процесів.

3.

 

Питома теплота плавлення.

Урок формування умінь та навичок

Визначення фізичного змісту поняття «питома теплота плавлення речовини». Розвʼязання задач.

4.

 

Лабораторна робота № 12 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури». Інструктаж з БЖД.

Урок застосування знань, умінь та навичок. Лабораторна робота

Застосування рівняння теплового балансу. Вироблення вмінь пояснювати результати експерименту.

5.

 

Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння.

Урок засвоєння нових знань

Характеристика умов переходу речовини з рідкого стану в газоподібний та навпаки.

6.

 

Питома теплота пароутворення. 

Самостійна робота.

Урок контролю та перевірки знань

Оцінювання знань, умінь і навичок з теми

Тема: Кількість теплоти. Питома теплоємність. Тепловий баланс.

Мета:

 • Сформувати в учнів поняття про питому теплоємність речовини, рівняння теплового балансу та навчити застосовувати набуті знання до розв’язування задач.
 • Розвивати вміння наукового підходу до вивчення навколишнього світу.За допомогою експерименту дослідити, від яких фізичних величин залежить кількість теплоти, потрібна для нагрівання тіла.
 • Виховувати бережливе ставлення до природних ресурсів.

Обладнання: спиртівка, калориметр, термометр, вода, олія, алюмінієвий та залізний тягарець.

Тип уроку: Урок формування нових знань, умінь та навичок.

 

ПЛАН

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. . Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

V. Осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

VІ. Експериментальна задача.

VІІ. Повторення навчального матеріалу.

VІІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

 

Очікувані результати навчання:

 1. Вивчити, від яких умов теплообміну залежить кількість теплоти.
 2. Вивчити поняття питомої теплоємності речовини, що являється одиницею питомої теплоємності речовини.
 3. Визначити, як обчислюється кількість теплоти, яка потрібна для агрівання тіла, або кількість теплоти, яку виділяє тіло під час охолодження.
 4. Застосувати рівняння теплового балансу до розв’язування задач.

Хід уроку.

І.Організаційний момент.

Девіз уроку:

РОЗУМ ПОЛЯГАЄ НЕ ТІЛЬКИ В ЗНАННІ, АЛЕ Й В УМІННІ ЗАСТОСОВУВАТИ ЗНАННЯ НА ДІЛІ.

Аристотель.

НАБУВ ЗНАНЬ-ПРИСТОСУЙ ДО ДІЛА!

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів.

Завдання на картках:

Дати визначення внутрішньої енергії тіла.

Яким способом можна змінити внутрішню енергію тіла?

Навести приклади зміни внутрішньої енергії тіла шляхом теплообміну.

Які явища природи пояснюються конвекцією?

Яку роль відіграє випромінювання в житті людини?

ІІІ.Оголошення теми, мети, завдань уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Для кількісного опису властивостей теплообміну застосовують спеціальні величини, однією з яких є кількість теплоти.

Кількість теплоти показує, яка кінетична енергія хаотичного (безладного) руху молекул передалася від одного тіла до другого під час теплообміну, в результаті чого змінилася внутрішня енергія обох тіл, що були в тепловому контакті.

 1. Постановка проблеми: Від яких умов теплообміну залежить кількість теплоти?
 2. Проведення дослідів

Дослід 1: Нагрівання двох однакових посудин , в яких міститься різна маса води. Початкова температура води в обох посудинах однакова.

Висновок: Чим більша маса тіла, тим більшу кількість теплоти треба надати йому, щоб нагріти до певної температури.

Дослід 2 : Залежність кількості теплоти від різниці кінцевої і початкової температур під час нагрівання.

Висновок: Чим більша різниця початкової і кінцевої температур тіла, тим більшу кількість теплоти йому буде передано під час нагрівання.

Дослід 3. Залежність кількості теплоти від роду речовини. Дослідження нагрівання води і олії.

Фізика 8 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: Кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання тіла до певної температури, залежить від того, з якої речовини складається тіло.

Формулювання означення питомої теплоємності речовини.

Аналіз таблиці значень питомої теплоємності речовин.

 1. Формування поняття про рівняння теплового балансу

                                         Q1 = Q2

Перебуваючи в теплообмінному процесі, одні тіла віддають таку кількість теплоти, яку отримують інші.  Ця умова називається тепловим балансом.

Приклади розв’язування задач.

V.Осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

Відповіді на запитання:

1.Що означає вираз « питома теплоємність алюмінію 920 Дж/кг.0С»?

2. Чому для опалення приміщень використовують воду, як теплоносій?

Як записати математично правило для обчислення кількості теплоти, яка потрібна для нагрівання тіла, або кількість теплоти , яку виділяє тіло під час охолодження?

Q = cm(t2-t1).

Q-кількість теплоти.

с - питома теплоємність речовини.

m- маса тіла.

t2 – кінцева температура тіла.

t1- початкова температура тіла.

( Приклади розв’язання задач на застосування даної формули)

VІ. Експериментальна задача.

Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури.

Вода в двох посудинах різної температури. Змішати воду, визначити температуру суміші. Визначити кількість теплоти, яку віддала гаряча вода та кількість теплоти, яку отримала холодна вода. Переконатися у рівності визначених величин.

VІІ. Повторення навчального матеріалу.

Залежність теплового руху молекул від температури.

Виконання тестових завдань.

1.Теплообмін  унаслідок перенесення речовин у газах і рідинах називається…

А) Кристалізацією;      Б) конвекцією;    В) дифузією.

2.Теплову енергію випромінюють усі без винятку тіла, оскільки вони мають… 

А) потенціальну енергію;    Б) внутрішню енергію;  В) кінетичну енергію.

3.Абсолютний нуль температури становить

А) 00С     Б) – 2700С       В)0К       Г) 273К.

VІІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

Підготувати презентаціі. Опрацювати ст.123-125 підручника

У чому полягає фізичний зміст питомої теплоти плавлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення.

 

МЕТА:

 • Вивчити явище плавлення і кристалізації твердих тіл, сформувати в учнів знання про перетворення енергії в теплових процесах , вміння аналізувати графіки теплових процесів, зокрема під час плавлення твердого тіла.
 • Розвивати вміння спостерігати теплові процеси в природі, науковий підхід до вивчення навколишнього світу.
 • Виховувати бережливе ставлення до енергетичних  та природних ресурсів.

Обладнання: калориметр, термометр, мірний циліндр, терези, лід, посудина з водою. Презентації, підготовлені учнями.

Тип уроку Комбінований.

ПЛАН

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Вивчення нового матеріалу.

V. Осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

VІ. Експериментальна задача.

VІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

 

Очікувані результати навчання:

1.Описати процес переходу речовини з твердого стану в рідкий і навпаки.

2.Виявити, чи змінюється температура, густина і об’єм,маса речовини під час плавлення і кристалізації.

3. Навчитися визначати температуру плавлення  різних речовин(за таблицею).

4.Навчитися читати   графік зміни агрегатного стану речовини.

 

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент.

ІІ.Актуалізація опорних знань.

Перегляд презентації «Спостереження явища плавлення і кристалізації в природі»

Тези із слайду «Спостереження явища плавлення і кристалізації в природі»

( 3 хв )  ( індивідуальна робота)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

1.Який процес називається плавленням?___________________________________________

______________________________________________________________________

2.Наведіть приклади процесів плавлення.__________________________________________

_____________________________________________________________________

3.Як називається тепловий процес, протилежний до плавлення?_______________________

4.Сформулюйте означення явища кристалізації_____________________________________

5. Чи однакова температура, за якої відбувається плавлення алюмінію і плавлення міді?

______________________________________________________________________

ІV. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Вивчення нового матеріалу.

Учні оголошують очікувані результати навчання.

 1. ДЕМОНСТРАЦІЯ. Спостереження за процесом плавлення твердого тіла.

Обґрунтування змін агрегатного стану речовини на основі атомно-молекулярного вчення.

 1. Дослід 1: Обладнання: кусочки льоду, калориметр, термометр, годинник.

Спостерігаємо: Процес плавлення льоду різної маси.

1.При якій температурі відбувається процес плавлення льоду?__________________________

Висновок:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.Як залежить кількість теплоти, необхідна для плавлення, від маси тіла?_______________

( із збільшенням маси тіла, кількість теплоти, необхідна для його плавлення ….. __(збільшується,зменшується, залишається незмінною)

Висновок по демонстрації: Якщо твердому тілу надавати теплоту, то його температура поступово підвищуватиметься, а з досягненням певної температури воно почне плавитися.

 1. Перегляд презентації «Плавлення і кристалізація твердих тіл». (3 хв)

4. Дайте відповіді на запитання:  ( робота в парах)

 • 1.Чи змінюється температура під час плавлення речовини?___________________________
 • 2.Чи змінюється маса під час переходу  речовини з одного стану в  інший? _________________________________________________________________
 • Чи змінюється об’єм (а, отже, і густина) під час переходу речовини з одного стану в інший?___________________________________________________________
 • 4.Охарактеризуйте умови плавлення твердих тіл. Назвіть усі теплові процеси, що відбуваються під час плавлення металу в печі.______________________________________

5. Аналіз таблиці температури плавлення речовин. ( ст..193 підручника)

Записати температуру плавлення олова: __________________________________________

 1. Конкурс «Доміно» (заповнити пусті клітинки)

 

речовина

Температура плавлення, 0С

Алюміній

 

 

1085

спир

 

 

3387

золото

 

 

V. Осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

Дослід 2: Обладнання: шматочок олова, пальник, сталева ложка,

Спостерігаємо:   ______________________________________________________________

Висновок:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

VІ.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЗАДАЧА.

 1. Виміряти початкову температуру води. Вкинути лід у воду та дочекатися , поки він повністю розтане.

Виміряти температуру отриманої суміші. Формулювання висновку по експериментальній задачі.

2.Читання графіка зміни агрегатного стану речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дано графік зміни агрегатного стану води.

За поданим графіком визначити:

1 рівень:

Початкову температуру речовини._________________________________________

Температуру плавлення даної речовини.____________________________________

2 рівень:

Яке явище відповідає відрізку МN?________________________________________

3 рівень:

При якій температурі тіло перестало отримувати теплову енергію?_____________

Визначити агрегатний стан речовини на ділянці АВ__________________________

Перегляд презентації «Особливості плавлення деяких речовин». (3хв)

( за наявності часу)

Дайте відповіді ні запитання: (робота в групах)

Яка температура плавлення вольфраму?________________________________________

Які особливості плавлення металів?___________________________________________

 

VІІ.Підсумок уроку. Домашнє завдання.Гра «Закінчити фразу»

 

1.Процес переходу з рідкого атану в твердий називається…(кристалізацією)

2.Температуру, за якої речовина плавиться, називають температурою…(плав

3.Під час плавлення речовини температура… (не змінюється).

4 Під час плавлення тіла поглинають…. (теплоту), а під час кристалізації теплоту…..  (виділяють)

 

Опрацювати § 47. Виконання тесту 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток до уроку

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ.

ТЕМА: Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення.

Прізвище учня________________________________________________

(І варіант)

Тези із слайду «Спостереження явища плавлення і кристалізації в природі»

1.Який процес називається плавленням?___________________________________________

______________________________________________________________________

2.Наведіть приклади процесів плавлення._________________________________________

3.Як називається тепловий процес, протилежний до плавлення?_______________________

4.Сформулюйте означення явища кристалізації_____________________________________

_____________________________________________________________________

5. Чи однакова температура, за якої відбувається плавлення алюмінію і плавлення міді?

_____________________________________________________________________

Дослід 1: Обладнання: кусочки льоду, калориметр, термометр, годинник.

Спостерігаємо: Процес плавлення льоду різної маси.

1.При якій температурі відбувається процес плавлення льоду?__________________________

Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Як залежить кількість теплоти, необхідна для плавлення, від маси тіла?_______________

( із збільшенням маси тіла, кількість теплоти, необхідна для його плавлення ….. __(збільшується,зменшується, залишається незмінною) ______________________________________________________________________

Перегляд презентації «Плавлення і кристалізація твердих тіл».

Дайте відповіді на запитання: (робота в парах)

1.Чи змінюється температура під час плавлення речовини?___________________________

2.Чи змінюється маса під час переходу  речовини з одного стану в  інший? ______________________________________________________________________

3. Чи змінюється об’єм (а, отже, і густина) під час переходу речовини з одного стану в інший?________________________________________________________________

4.Охарактеризуйте умови плавлення твердих тіл. Назвіть усі теплові процеси, що відбуваються під час плавлення металу в печі.______________________________________

__________________________________________________________________

Аналіз таблиці температури плавлення речовин. ( ст..193 підручника)

Записати температуру плавлення олова: __________________________________________

 1. Конкурс «Доміно» (заповнити пусті клітинки)

       речовина          

Температура плавлення, 0С

        Алюміній         

 

 

     1085

         спирт        

 

 

      3387

        золото

 

 

Дослід 2: Обладнання: шматочок олова, пальник.

Спостерігаємо:   ______________________________________________________________

Висновок:______________________________________________________________

Читання графіка нагрівання і плавлення речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дано графік зміни агрегатного стану води.

За поданим графіком визначити:

1 рівень:

Початкову температуру речовини._________________________________________

Температуру плавлення даної речовини.____________________________________

2 рівень:

Яке явище відповідає відрізку МN?________________________________________

3 рівень:

При якій температурі тіло перестало отримувати теплову енергію?_____________

Визначити агрегатний стан речовини на ділянці АВ__________________________

Перегляд презентації «Особливості плавлення деяких речовин».

( за наявності часу)

Дайте відповіді ні запитання:

Яка температура плавлення вольфраму?________________________________________

Які особливості плавлення металів?___________________________________________

 

 

Прізвище учня_________________________________________________

 ( ІІ варіант)

Тези із слайду «Спостереження явища плавлення і кристалізації в природі»

1.Який процес називається плавленням?___________________________________________

______________________________________________________________________

2.Наведіть приклади процесів плавлення.__________________________________________

______________________________________________________________________

3.Як називається тепловий процес, протилежний до плавлення?_______________________

4.Сформулюйте означення явища кристалізації_____________________________________

______________________________________________________________________

5. Чи однакова температура, за якої відбувається плавлення алюмінію і плавлення міді?

______________________________________________________________________

Дослід 1:  Обладнання: кусочки льоду, калориметр, термометр, годинник.

Спостерігаємо: Процес плавлення льоду різної маси.

1.При якій температурі відбувається процес плавлення льоду?__________________________

Висновок:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.Як залежить кількість теплоти, необхідна для плавлення, від маси тіла?_______________

( із збільшенням маси тіла, кількість теплоти, необхідна для його плавлення ….. __(збільшується,зменшується, залишається незмінною) ______________________________________________________________________

Перегляд презентації «Плавлення і кристалізація твердих тіл».

Дайте відповіді на запитання: (робота в парах)

1.Чи змінюється температура під час плавлення речовини?___________________________

2.Чи змінюється маса під час переходу  речовини з одного стану в  інший? ______________________________________________________________________

3. Чи змінюється об’єм (а, отже, і густина) під час переходу речовини з одного стану в інший?________________________________________________________________

4.Охарактеризуйте умови плавлення твердих тіл. Назвіть усі теплові процеси, що відбуваються під час плавлення металу в печі.______________________________________

Аналіз таблиці температури плавлення речовин. ( ст..193 підручника)

Записати температуру плавлення олова: __________________________________________

 1. Конкурс «Доміно» (заповнити пусті клітинки)

речовина

Температура плавлення, 0С

залізо

 

 

1064

кисень

 

 

962

свинець

 

Дослід 2: Обладнання: шматочок олова, пальник.

Спостерігаємо:   ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Висновок:______________________________________________________________

Читання графіка нагрівання і плавлення речовини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дано графік зміни агрегатного стану води.

За поданим графіком визначити:

1 рівень:

Початкову температуру речовини._________________________________________

Температуру плавлення даної речовини.____________________________________

2 рівень:

Яке явище відповідає відрізку МN?________________________________________

3 рівень:

При якій температурі тіло перестало отримувати теплову енергію?_____________

Визначити агрегатний стан речовини на ділянці АВ__________________________

Перегляд презентації «Особливості плавлення деяких речовин».

( за наявності часу)

Дайте відповіді ні запитання:

Яка температура плавлення вольфраму?________________________________________

Які особливості плавлення металів?___________________________________________

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА.

ТЕМА: ВИВЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСУ ПРИ ЗМІШУВАННІ ВОДИ РІЗНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ.

МЕТА:

 • Формувати в учнів навички експериментальних досліджень та уміння планувати експеримент, обробляти його результати. Дослідним шляхом переконатися, чи справджується рівняння теплового балансу під час змішування води різної температури.
 • Розвивати вміння спостерігати теплові процеси в природі, формувати науковий підхід до вивчення навколишнього світу.
 • Виховувати бережливе ставлення до енергетичних  та природних ресурсів.

ОБЛАДНАННЯ: калориметр, термометр, мірний циліндр, мензурка, склянка, посудина з водою.

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІ. Інструктаж з БЖД.

ІІІ.  Підготовка обладнання. Виконання роботи.

      Маса холодної води-м,г

       Початкова температура холодної води.

      Маса гарячої води-м,г

       Початкова температура гарячої води.

       Температура суміші.

1 рівень: Обчислити кількість теплоти, яку отримала холодна вода і порівняти з кількістю теплоти, яку віддала гаряча вода.

2 рівень: пояснити дане явище на основі атомно-молекулярного вчення про

будову речовини.

Фізика 8 001 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Оформлення результатів. Формулювання висновків.

ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ:

Фізика 8Довести математично, що кількість теплоти буде від’ємною, якщо тіло віддає теплоту навколишньому середовищу.

 

V.Підсумок уроку. Домашнє завдання.

 

 

 

 

ТЕМА : ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ.

МЕТА:

 • Формувати вміння розв’язувати задачі і вправи на обчислення кількості теплоти у процесах плавлення і кристалізації.
 • Розвивати мислення, пам’ять, увагу, світогляд, наукове сприйняття світу.
 • Виховувати розумову культуру.

 ТИП УРОКУ: Урок контролю та перевірки знань

ПЛАН.

І. Організаційний момент.


Продзвенів уже дзвінок,

Всі прийшли ми на урок.

Наш урок доволі звичний,

Трішечки гумористичний.

Участь в ньому ми візьмемо,

Подолаємо бар’єри,

Ще розв’яжемо задачу

І пограємо в удачу.


ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Запитання командам. «Розминка».
 • Який фізичний процес називається плавленням?
 • Охарактеризувати умови плавлення твердих тіл.
 • Назвати теплові процеси, які відбуваються під час плавлення металу в печі.
 • Фізичний зміст питомої теплоти плавлення.
 • Тепловий процес, протилежний до плавлення.
 • Під час плавлення температура залишається сталою, незважаючи на те, що тілу надається деяка кількість теплоти. Чому?
 1. конкурс «Чомучки».
 • ЧОМУ на Півночі для вимірювання температури повітря використовують не ртутні термометри, а спиртові?

 

 • ЧОМУ лід не відразу починає танути, якщо його внести з морозу в нагріту кімнату?

 

 • ЧОМУ взимку під час тривалих зупинок воду з радіатора автомобіля зливають?
 1. Конкурс «Доміно»

                  кДж/ кг К

 

                  кг

 

 

[t]

                  Дж/кг

 

 

[Q]

 

[λ]

 

                           Q= mc ( t2- t1).

                           Q= m λ

                            Q= m q.

ІІІ. Розв’язування  задач.

( Наголосити учням на пояснення процесів, що розглядаються в умовах задач.)

 1. Нагрівання і плавлення.
 2. Охолодження і кристалізація.

 

І група: розв’язання практичної задачі: Визначити початкову температуру льоду.

                                  Хід роботи.

 1. зважити лід.
 2. Налити воду певного об’єму (маси)
 3. Виміряти температуру води.
 4. Вкинути лід.
 5. Спостерігати за температурою
 6. Виміряти температуру, коли розтане лід

  

 

2-3 групи: естафета задач.

1) Яка кількість теплоти потрібна для плавлення тіл із золота та платини масою 10г, які взято при температурі плавлення?

2)Яка кількість теплоти потрібна для плавлення тіл із свинцю та олова масою по 100г, взятих при температурі 230С?

 

Звіт 1-ої групи про пророблену роботу

 

ІV.ПІДСУМКИ РОБОТИ. Домашнє завдання.

Всі ми гарно працювали,

Свої вміння показали.

Час прийшов оцінки мати,

Потім,- всім відпочивати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ РІДИН. ВОДА В РІЗНИХ АГРЕГАТНИХ СТАНАХ. ТЕМПЕРАТУРА КИПІННЯ.

 

Мета:

 • Вивчити явище випаровування та конденсації рідин, сформувати в учнів знання про перетворення енергії в теплових процесах , вміння аналізувати графіки теплових процесів, зокрема під час випаровування та конденсації рідин. На основі знань про питому теплоту пароутворення формувати вміння розв’язувати задачі.
 • Розвивати вміння спостерігати теплові процеси в природі, формувати науковий підхід до вивчення навколишнього світу.
 • Виховувати бережливе ставлення до енергетичних  та природних ресурсів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: калориметр, термометр, мірний циліндр, терези, скляна колба для спостереження конденсації, нагрівник, посудина з водою.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 

ПЛАН

І.Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності.

Фізика 8 002ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

ІV.Осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

V. Експериментальна задача.

VІ. Повторення навчального матеріалу.

VІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

 

Очікувані результати навчання:

1.Описати процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий і навпаки.

2.Виявити, чи змінюється температура, густина і об’єм речовини під час випаровування і конденсації.

3.Визначити температуру кипіння(конденсації) для різних речовин(за таблицею).

4. Ознайомитись із поняттям питомої теплоти пароутворення.

 

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності.

Завдання на картках, в яких необхідно визначити кількість теплоти, необхідну для плавлення даної речовини. Використати таблицю «Питома теплота плавлення речовин». Аналіз одержаних результатів.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Вивчення нового матеріалу.

 

ДОСЛІД 1:

 1.  Довести воду в калориметрі до кипіння. Визначити температуру кипіння та спостерігати явище пароутворення. В іншому калориметрі довести до кипіння масу води, вдвічі більшу за початкову.

 

 

 

Копия Фізика 8 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Висновок: Кількість теплоти, яка потрібна для випаровування рідини при температурі кипіння, залежить від маси рідини.
 2. Формулювання означення явища кипіння.

 

Дослід 2 :

 1. Припинити нагрівання води. Накрити калориметр скляним ковпаком та спостерігати явище конденсації.

Wo_scn11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Явище конденсації води можна спостерігати в природі у вигляді туману. 

 

 1. Обґрунтування змін агрегатного стану речовини на основі атомно-молекулярного вчення.
 2. Висновок по демонстрації.

Вода в різних агрегатних станах. Особливості теплового розширення води.

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослід 3:

 1.  Доведемо до кипіння олію, спирт та визначимо температуру кипіння.
 2. Висновок до демонстрації: для випаровування однакової кількості води та спирту необхідна різна кількість теплоти. Кількість теплоти, яка потрібна для випаровування рідини при температурі кипіння, залежить від роду речовини.

Величину, що характеризує енергетичні витрати на випаровування певної рідини масою 1 кг, називають питомою теплотою пароутворення.

L=Q\m.   (Дж/кг)

 Аналіз таблиці питомої теплоти пароутворення речовин та визначення температури їх кипіння ( конденсації)

V. Експериментальна задача.

 • До води масою 100г добавити солі масою 25г та визначити температуру кипіння.
 • Зробити висновок.
 • Пояснити, чому біля берегів Антарктиди температура морської води становить -10С

VІ. Повторення навчального матеріалу.

1.Процес переходу з рідкого атану в твердий називається…(кристалізацією)

2.Температуру, за якої речовина плавиться, називають температурою…(плав

3.Під час плавлення речовини температура… (не змінюється).

4 Під час плавлення тіла поглинають…. (теплоту), а під час кристалізації теплоту…..  (виділяють)

VІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

 

Підготувати презентації. Провести спостереження явища конденсації в природі та описати його.

 

 

 

 

 

ТЕМА: ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ.

МЕТА:

 • Формувати вміння розв’язувати задачі і вправи на обчислення кількості теплоти у процесах пароутворення і конденсації. Виявити рівень знань учнів по темі.
 • Розвивати вміння наукового підходу до вивчення навколишнього світу.
 • Виховувати розумову культуру.

 ТИП УРОКУ: Урок контролю та перевірки знань.

 

ПЛАН

І. Організаційний момент.


Продзвенів уже дзвінок,

Всі прийшли ми на урок.

Тому сіли всі рівненько,

Посміхнулися гарненько,

Добрий настрій узяли,

Працювати почали!


ІІ. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Завдання на картках.

 • Який фізичний процес називається пароутворенням?
 • Охарактеризувати умови пароутворення .
 • Рослини, що ростуть у місцях з вологим кліматом, мають широке листя, а в місцях із сухим кліматом листя в рослин вузьке і розміщене вертикально. Чим це зумовлено?
 • Фізичний зміст питомої теплоти пароутворення.
 • Тепловий процес, протилежний до пароутворення. Коли ви маєте змогу його спостерігати?
 • Чому на лісових дорогах калюжі висихають довше, ніж на польових?

Фізика 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Конкурс «Доміно»

кДж/ кг К

 

кг

 

 

[t]

Дж/кг

 

 

[Q]

 

[L]

 

Q= mc ( t2- t1).

Q= m L.

Q= m q.

ІІІ. Розв’язування  задач.

( Наголосити учням на пояснення процесів, що розглядаються в умовах задач.)

 1. Нагрівання і пароутворення.
 2. Охолодження і конденсація.

Виконання завдань самостійної роботи.

 

І варіант

І рівень

1.Скільки енергії треба затратити, щоб розплавити 20 кг свинцю при температурі плавлення?

ІІ рівень

Воду взяли при температурі 200С і перетворили її в пару при температурі 100оС, витративши при цьому 5300 кДж теплоти. Знайти масу води.

ІІ варіант

І рівень

 1. Яку енергію треба затратити, щоб розплавити стальний виливок масою 300 кг, взятий при температурі плавлення?

ІІ рівень

 1.  Знайти масу води Воду взяли при температурі 100С і перетворили її в пару при температурі 1000С, витративши при цьому 6500 кДж теплоти. Знайти масу води.

ІІІ Варіант.

І рівень

1.Яку кількість теплоти необхідно затратити для перетворення води, взятої при 1000С , масою 6кг на пару ?

ІІ рівень.

 1. Алюміній масою 12 кг взяли при температурі 200С і розплавили. Яку кількість теплоти         затрачено?

VІ. ПІДСУМКИ РОБОТИ. Домашнє завдання.

 

Що показує питома теплота пароутворення рідини?  Назвіть її одиницю.

Як підрахувати кількість теплоти, яка потрібна для випаровування рідини , взятої при температурі кипіння?

Д/з № 93, 94, ст 56. Описати процеси, зобтажені на графіку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речовина

Питома теплота згоряння палива, МДж/кг

бензин

 

 

44

антрацит

 

 

120

 

27

 

Речовина

Питома теплота згоряння палива, МДж/кг

Деревне вугілля

 

 

42

тротил

 

 

14

 

50

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 8 клас (Сиротюк В.Д.)
До уроку
§ 11. ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ РЕЧОВИНИ
Додано
11 листопада 2020
Переглядів
417
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку